Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1891

stalda toeToeging aan het alg regU Tan een nieuw artikel 61 Se commissie tooi de geestelijke belangea der gemeenten in deze classis door de classicale Tergadering Tan 1890 in het leTen geroepen bracht bij monde Tan een hnrer leden ds J C Prins te Leksmond een uitvoerig verslag uit waaruit bleek dat de commissie met grooten ijver een onderzoek had ingesteld naar hetgeen er in de verschillende gemeenten der classis op het gebied van in on uitwendige zending werd verricht De resultatep waren aanvaukelyk bevredigend van sommige gemeenten constateerde de commissie dat er groote belangstelling in de dingen aangaande het koninkrijk Gods werd gevonden In andere gemeenten ontwaakte belangstelling mede ook door het optreden van deze commissie Belangrijke discussion naar aanleiding an het verslag werden gehouden die zeker aan de gemeenten ten goede zullen komen Na afloop der vergadering vereenigden zich ruim oen dertigtal zoowel predikanten ais ouderlingen aan den classicalen maaltijd waaraan uog menig goed en hartelijk woord werd gesproken Men schrijft uil Hoorn 4 26 Juni Prachtig zomerweer b g instigde de opening van den Ilen Nationalen Schiet edetrijd alhier Met een kort en hartelijk woord van welkom en aanmoediging tot de heeren schutters opende de ijverige president Van Waning om 9 uur den wedstnjd Het eerste schot knalde en de eerste roos werd onder algemeen hoera door den heer Van Wijngaarden uit Gouda geschoten Zooals meestal was het bezoek van schutters dezen eersten dag nog niet groot Overigens is de deelneming dezen keer weer belangrijk grooter dan het voorgaande jaar Het schietveld ziet er prettig uit en maakt een zeer vroolijke indruk Het groote terrem i3 geheel in zee gelegen en vormt daar een eiUp T waar men het gezicht aan de eene zij feop hërruime sop aan de andere zijde op hot groene plantsoen dat om de stad ligt heeft terwijl men in het verschiet de torens van de verschillende dorpjes vroolijk tegen de helder blauwe lucht ziet afsteken Met een pont bereikt men het terrein waar een lekker zeewindje eene aangename koelte voor de verhitte schutte geeft Het schietgebouw eigendom der Vereoniging heeft eene oppervlakte van 450 vierk M Het heeft weer en wat de baan èn wat de gemakkelijke inrichting betreft verscheidene verbeteringen ondergaan Wij vernemen schrijft de Amit Ct dat met den eergisteren te Amsterdam uit Paramaribo aangekomen mailsteamer Prini JPillem 1 onder de pakketten een proces verbaal was van den procureurgeneraal mr Kallf tegen den gouverneur Lohman wegens zich aan het hoofd stellen van oproerlingen Die pakketten kwamen niet over Hilvre doch waren door den procureur generaal persoonlijk aan boord gebracht omdat te Paramaribo gezegd werd dat de gouverneur brieven oplichtte daarin gesteund door den directeur van het postkantoor Met den inancieelen toestand van don prins van Wallis moet hel llertreurigst gesteld zijn Hij staat bü al zijn vrienden m het krijt en toen enkele van dezen tijdens de Baring catastrophe zich genoodzaakt lagen op betaling aan te dringen moest hij den kring meisje was echter vasthoudend en kwam een oogenblik later op de zaak terug Weet Charles welke gevolgen zijn prachtig denkbeeld beeft gehad Troeg zij fluisterend want haarvader bevond zich in de kamer daarnaast Hij weet het antwoordde Aurette kortaf Wat heeft hq je geschreven Dat hij ign leTen wilde geïen om het ongedaante maken O hemel het is zoo gemakkelijk uwleven te geven als niemand er u om vraagt Dati gemakkelijker dan het te behouden als niemander van gediend blieft Aurette riep Julia op haar toesnellende en haar in hare armen vattende alsof zij zich op den rand van een afgrond bevond Mejuffrouw I eniel in het eerst wat verbaasd liet zich omvatten en omhelzen en streek toen liefkorand met de hand over de goudblonde lokken van hare jeugdige zuster Het is wel het is wel zeide zg zachtjes Maak je niet zoo zenuwachtig De heer Laniel kwam binnen zijne oudste dochter sette zijnen stoel voor hem gereed bood hem zgn thee aan warm en met juist de hoeveelheid suiker die hij veriangde en ging hem toen de courant ritten vooriezen zonder de minste ontroering te ver toonen Ik ben b ng voor haar zeide Julia lne of vierdagen later tot dokter Rozel wien zij dit voorvalmededeelde zijJIer intiemeu meer uitbreiden dan missohien wensohelgk was De rijke reedérs Wilson hielpen den Prins toen met £ 200 000 en het bezoek van den troonopvolger aan Tranby Croft dat zulke schadelijke gevolgen voor hem had waa een erkenning van den bewezen dienst Men beweert in Engeland dat indien koningin Victoria haar verkwistenden zoon niet te hulp komt het Bankruptcy Court in de zaak zal moeten worden gemengd De vraag of er doofstomme en bijziende dieren zijn die in het wild leven is zeker zeer moeilijk op te lossen want volgens de altijd opgemerkte Ijzeren natuurwet moeten dieren die met eeuigerlei gebreken behept zijn in den strijd om t bestaan het allereerst te gronde gaan Maar wel kan daarentegen deze vraag ten opzichte van huisdieren worden beantwoord en wel in bovestigenden zin Zoo is men meermalen in de trouwens niet veel voorkomende gelegenheid geweest een doofstomme koe tti kunnen zien die naar geen enkel geroep naar geeuerlei geluid in haar nabgheid luisterde Liet men haar op den tgd dat de koeien gewoonlijk gevoederd worden alleen in den stal of ontnam men haar het kalf dan maakte zij wel de beweging van een loeiend rund zij rekte den kop uit naar voren opende den bok maar zij gaf geen geluid Wel was deze koe zeer oplettend op t geen inhare nabybeid geschiedde terwijl het gezichtsvermogen uiterst scherp was ontwikkeld Bij een paard dat reeds een aantal jaren in een voorspan geloopenhad merkte de eigenaar op dat het in den laatsteutijd in gang en houding en verder in al zijn bewegingen iets onzekers verried Een nauwkeurigonderzoek dat zeer moeilijk was bracht aan hetlicht dat het paard bijziende was geworden Teg nbijziendheid bij den mensoh helpt echter gelijkieder weet een bril Waarom vroeg de eigenaarzich af zou dat ook niet bij hot paard helpen Nakort beraad werd een bril van voldoenden vorm engrootte gemaakt eu zooals bleek uit den vastenon stevigen gang van het diet niet zonder gunstigresultaat Trotsch draagt de edele rossinaote denbril op den neus eu heeft kennelijk geen last meervan bijziendheid Zoudarisblad De bekende Parijsche bel esprit Uomieu werd eens door een hevige regenbui overvallen en moest een schuilplaats zoeken in den ingang van het operagebouw Het was al z es uur en hij had afspraak gemaakt om op dien tijd in het Oafé de Paiis te zijn De regen viel oij stroomen Er was geen rijtuig te krygen en hij bad geen parapluie Wat te doen f Terwijl hij zijn ongelukkigen toestand bejammerdtif kwam er een heer met een groote parapluie voorbij Komieu had een plotseliugen inval Hij schoot op den onbekende toe greep hem by den arm en stelde zich onder de bescherming van zijn parapluie Wat ben ik blij u te zien begon hij dadelijk Ik heb u al twee weken lang gezocht Ik wilde u van Clementine vertellen Zonder den vreemde tijd te laten om zijn verbazing te kennen te geven rabbelde Romieu maar voort met praatjes en anecdotes totdat hij zgn onbekenden metgezel aan de deur van het Café de Gij moet haar veel laten wandelen antwoordde de geneesheer Ik zal haar een grooten hond geven en haar lange wandelingen voorschrgveu geheel alleen met haar beestje Dat zal haar missohien voor menschenhaat behoeden er is niets beter dan een hond om iemand m het menschdom te verzoenen heeft eens een wijsgeer gezegd Dat middel scheen echter niet te balen allhans niet voor de muMk kwaal Aurette nam den SaintBeroard UÉfl H ter haar medebracht volgde zijn voorso pi P l nd eindelooze tochten door het Neet maar bleef even koud en kalm en uitte van tijd tot tijd een bitter woord onder den Torm van zelfverloochening verborgen Julia schreef Charles zes pagina s vol verwijten enzij ontving z s bladzijden verontschuldigingen terug waaruit het oprechtste berouw sprak maar dit brachtgeene verandering in den toestand De heer Lenielbegon de verandering bij zgne dochter op te merkenen er zich over te verontrusten Julia vreesde dathg opnieuw ziek zou worden Zoo ging het leven geduredde maanden en mawiden voor hen Toorbij de jaargetijden wisselden zonder dat iets deschgnbarerust van deze woning verstoorde waar ieder voor de anderen een leed of een geheimen angst verborg XI Op zekeren dag in December van den volgenden t Paris had gebracht Toen zag hij hem met een blik van goed geveinsde verbazing aan Pardort moimeur riep Komieu Ik schyn mij vergist te hebben Dat geloof ik ook zeide de onbekende Goede hemel hernam Romieu Wees bescheiden vertel aan niemand over wat ik u gezegd heb Dat beloof ik u Duizendmaal pardon Romieu liep snel het e ti binoen en vertelde onder groot gelach zijn avontuur aan zijne vrienden Opeens zei een hunner Wat is je das verkreukeld Romieu bracht de hand aan z n hals en werd bleek Zijne kostbaar saffieren doekspeld was verdwenen Bij nader onderzoek waren zijne beurs en zijn horloge ook weg De man mot de parapluie was een zakkenroller De aartsbisschop van Keulen heeft eenige weken geleden een decreet uitgevaardigd tegen het hand over hand toenemend misbruik der graf kransen Met name in de kerk weuschte de aartsbisschop in het vervolg geen andere bloemenversiering te zien aangebracht dan door de kerkelijke bepalingen zelf wordt voorgeschreven De opmerking was er aan vastgeknoopt dat het vele geld voor deze versierkig van één dag gebruikt beter kon besteed worden aan aalmoezen waarvoor men vroeger bij lijkplechtigheden meer over had dan tegenwoordig Tegen dat decreet is de Vereeniging van kunsten handelsbloemkweekers afdeoling Nederrhein zeventien steden omvattende eerbiedig maar ernstig opgekomen Zij waren het er over eens dat de aartsbisschop toen hij zijn decreet uitvaardigde zich er geen rekenschap van had gegeven wat daarvan de gevolgen zouden zijn Het is toch do rumo voor duizenden en nogmaals duizenden Aan de bloementeelt ontneemt men de helft van haar klandisie als eerste hulpindustrieën benadeelt men de zijde industrie de ijzerdraad en touwfabrieken maar vooral in armoedige bosch en bergstreken zijn duizende gezinnen die geen ander bestaan hebben dan het zoeken van mg varens klimop denuentakkon ilexbladen waterlelies enz voor de bloemenwinkels der groote steden De tuinbouw en de behoefte aan bloemen zijn in de laatste jaren enorm toegenomen al deze gezinnen zullen door het decreet van den aartsbisschop benadeeld worden Dit alles heeft men den aartsbisschop onder de oogen gebracht en de uitvoering van het decreet zal wel wat verzacht worden Toch heeft de prelaat in den grond niet geheel ongelijk Het misbruik van graf kransen is werkelijk zeer toegenomen dagelijks hangen voor honderde guldens op de kerkhovens van iedere groote stad bloemen te verrotten en mag men het ook eene weelde belasting noemen en awvoeren dat wie deelneming en mederouw gevoelt gaarne de gelegenheid aangrijpt om er op deze wijze aan de familie van den doode getuigenis van te geven het is ook waar dat voor velen wie het volstrekt niet couvenieert het een gedwongen belasting wordt en men van evenveel bloemen bij een andere gelegenheid veel meer genot heeft dan gedurende de paar uren dat ze de lijkbaar versieren Men zal zich herinneren dat in den afgeloopen winter herhaaldelgk in de gemeente Charlois dief winter kwam de heer Leniel wat over het etensuur tehuis eene ongewone levendigheid straalde uit zgcie oogen en zijne wangen hadden meer kleur dan gewoonlijk Hg zette zich aan tafel met een tevreden gelaat maar a sof hg geheel met iets vervuld was en gedurende den maaltijd gaf hg herhaaldelijk blijken Tan afgetrokkenhetd waarran Julia gebruik maakte om hem aan het lachen te brengen In het Terloopen jaar had dit jonge meisje zich buitengewoon ontwikkeld Door zich voortdurend met haren vader of hare zuster bezig te houden en somwijlen met beiden tegelgk had zij do gewoonte Tor kregen Tan in het geheel niet aan ichzelv e te denken eu daardoor eene groote gemakkelijkheid van deuken en beweging aangenomen Hare vroeger hoekige trekIcWi waren in eene zachte harmonie afgerond die men in hare gebaren terugvond Er kwamen oogenblikke waarin zij het moedertje soh en te zijn van Aurette en werktuigelijk wendde deze zich meermalen tot hare jongere zuster om eene tnoeielijke quaestie op te lossen Ik heb toch maar goed gedaan met niet naar het klooster te gaan dacht Julia wanneer zg de eene of andere huiselijke beslommering had en die gedachte gaf haar eene ongelooflijke geschiktheid om gordiaansche knoopen Tan allerlei aard door te hakken Wordt venolj stallen voorkwamen eu dat hieraan niet eerder een einde kwam vóórdat de Goudsche visscher Jan van den Berg door de politie achter slot en grendel was gebracht Deze persoon had zich in de jongste zitting der rechtbank te Dordrecht deswege te verantwoorden Uit het voorlezen der stukken bleek dat hij sedert 1876 bijna voortdurend iu de gevangenis heeft vertoefd en nog oen vonnis van 5 jflar hem door de Ilotterdamsche rechtbank opgelegd op uitvoering wacht Elf getuigen werden in de thans aanhangige zaken gehoord Bekl erkende de inbraak bij den heer Krailenburg en don kippendiofstal te Zevenbergen Het O M deed uitkomen dat bekl een volleerdo gauwdief is en eischto veroordeeling tot vier jaren gevangenisstraf De toegevoegde verdodigir mr Tijssens beval hem in de clementie der rechtbank aan üü keizerin van Diiilsohland au wie ons land dezer dagen gastvrijheid zal verleenen zal zich hier wel thuis voelen want zij is van geboorte van Ne derduitschen stam Zij kumt uit een land dat in vele opzichten aau het onze denken doet uit Sleeswijk Holstein Zij word geboren te Dolzig een h indgoed lat toebehoorde aan haar vader Fredorik oudsten zoon van dcii toon regeoreuden vorst Christiaan t Was in 1868 Men eet dat hot In 1866 met de onafhankelgkheid van dit door zeeën omspoelde landje gedaan was Sedert die gebeurtenis wijdde prins Frederik en zijne vrouw prinses Adelaide zich geheel aan de opvoodinfpi der kinderen Met dal dool werd ook eenigo jaren daarna het buitenleven voor het stadsleven te Gotha verwisseld De prinselijke familie leefde daar uiterst eenvoudig De weelde van een eigen rijtuig moest men zich zelfs ontzeggen Dagelijks zag men prins Frederik met zijn lieftallige dochters groote wandelingen ondffnemeii in den omtrek want prins Frederik hechtte veel aan lichaamsbeweging in de vrge lucht als middel om tot een harmonische ontwikkeling van lichaam en geest te geraken Hoewel de prins zich ook nog zeer veel aan de geestelijke vorming zijner kinderen liet gelegen liggen stonden hem te Gotha gouverneurs en gouvernantes ter zgde Prinses Augusta Victoria onderscheidiie zich bij de lessen zeer Zij was vlug van begrip en toonde talent te bezitten voor schilderkunst en muziek Geschiedeuis behoorde tot haar lievelingslectuur doch dAbij waakte haar vader dat zij vrij bleef van vooroordeelen Iu 1869 stierf hertog Christiaan on erfde prins Frederik het landgoed Prinkenau iu Silozie Dolzig werd daarop verkocht en Prinkenau betrokken Hier te Prinkenau was het dat de jonge prinses de lief lijkste harer deunden aankweekte nl de liefdadigheid Toen de familie in Silezie aankwam vond zij de bevolking zeer verarmd door tegenspoed en werkgebrek Dadelijk werd een dienst van weldadigheid in het leven geroepen de armen werden stelselmatig bezocht vooruitgeholpen en aan t werk gesteld Prinses Augusta Victoria toonde zich daarbij do ijverigste van allen Zij deed ontzaglijk veel goed en menig verhaal gaat uu nog van mond tot mond waaruit blijkt dnt geen valsche schaamte haar weerhield de handen uit de mouwen te steken on de Igdenden en zieken met eigen hand te verplegen eu te steunen Prinses Augusta eii de erfprins Wilhelm van Pruisen leerden elkaar reeds vroegtijdig kennen De vader der Prinses en de kroonprins van Pruisen waren groote vrienden en sedert hertog Frederik ouder het vaandel van den k onprins in den ïranschDuitscben oorlog had gestreden was die band nog hechter geworden Daarenboven waren de vrouwen bloedverwanten zoodat de kinderen elkaar vaak ontmteten Iu Juni 1880 kondigde de oude keizer de verloving van zijn oudsten kleinzoon aan Een halfjaar later stierf de vader der bruid Dit wierp een donkere schaduw over het zonnige geluk der jongelieden De ondertrouw werd dan ook te Gotha in stille gevierd De Rijkskanselier noemde in die dagen dit huwelijk de ontknooping van een drama rgk aan conflicten en eene schadeloosstelling voor 1866 Zg trouwden den 27sten Febr 1881 Het afscheid va het eenvoudige landlevpsjcostte dor prinses voel Op den laatsten Zondag Wam zg oog eens nederknielen te midden der bevolking van het landgoed Zg had zelve het afscheidslied gekozen Jesu geh voran l Ik weet zeide zij dien dag dat het door mij gekozen pad niet gaat over rpzen aUt n De ojitmugst der bruid te Berlijn was bijzonder hartelüi Men had groote Terwachtingeu van haaren dtze zgn niet beschaamd Zij is geworden e goede Vu trouwe echtgenoote en een zachte en lii hebbend moeder Hoera vier keizers was üe kenschetsende vreugdekreet waarmede de overgrootvader Keizer Wilhelm ï de tijding begroette van de geboorte vau den nieuwen erfprins Sedert zijn nog vijf prinsjes gevolgd zoodat de toekomst van het Huis HohenzoUern goed gevestigd schijnt In 1888 logeerde de keizerin uog eeus op het landgoed Prinkenau Haar eenvoudige jongemeisjeskamer waarin niets veranderd was werd toen weer door haar betrokken De twaalf dagen van haar verblijf aldaar waren éón voortdurend feest De bevolking der streek was opgetogen de geliefde keizerin in haar midden te hebben en toonde ilit op allerlei wijzen De keizenn was nog altijd dezelfde als de prinses Met haar drie oudste jongens doorkruiste 7e velden en wegen als vanouds bezocht ze weer do tcholen on werden de zieken en zwakken die niet konden komen om haar te zien extra onthaald Onzelfzuchtig was zij on is zij i ebieven en velen zeggen hot Wilhelm I na die van haar getuigde zij herinnert mij aan mijn dierbare moeder uan koningin Louise liet artikel an het Eugolsohe tijdschrift Good Words waaraan de Toen de bevolking van liolatein indertijd vernam dat haar prinses de vrouw zou worden van den erfgenaam van den Duitscheu troon wareu do lueeningen verdeeld tusschen een gevoel van trots over haar grootsche toekomsten eon gevoel lan vrees dat dat Berlijusche volk haar niet meer naar Hols ein zou laten gaan In 1883 bezocht de ilolsteiusche prinses als erfprinses van Pruisen echter het hertogdom en werd haar pad letterlijk met rozen bestrooid Dit bezoek deed meer dan het bevredigen vanhet verlangen van een trouw en loyaal volk Hetwas de aanleiding tot eene duurzame verzoening De mannen eu vrouwen van Holstein vonden in dedochter van hun onttroonden hertog een gelukkige geëerbiedigde vrouw en de moeder van den toekomstigen keizer van Duitsohland Zij hoorde vnn haarhoe zij nfets dan achting en liefde ontving van eenonatie van wie het voor de Holsteiuers nioeielijk vieliels goeds te denken en do wrevel van jaren verminderde de iliepe wonden heelden en de bandtusschen Holstein en Pruisen werd sedert nauweren vriendschappelijker Buitenlanüscb üverzlcbt Bijna alle bakkerijen te Parijs hebben in den nacht van 35 op 26 dezer doorgewerkt Eenige groote bakkerijen die verscheiden tot hel syndicaat bohoorendo knechts in dienst haddeu maakten er eene uitzondering op en lieten de ovens nibt branden Onder de kleine bakkerijen waren er zelfs die in gelegenheid waren meer brood te bakken dan gewoonlijk Aan een der bakkerijen in de Hue Richelieu hebben zich zelfs vijftien knechts aangemeld om werk terwijl er slechts drie geplaatst koudeu worden De overheid had harerzgds alle voorzorgen genomen De bakkers die dachten niet te kunnen bakken hebben aanzegging gekregen dat zij zich slechts tot de militaire bakkerijen hadden te wenden om van brood voorzien te worden Ook de bakkergen in don naasten omtrek van Parys hebben de stad van brootl voorzien van meer zelfs dan noodig was zoadat vele karretjes gevuld met brood onver richterzake terugkeerden Van Versailles werden 10 000 kilo aangevoerd Er zij hier nog bijgevoegd dat de militaire bakkerij op den Quai de Billy zoo noodig dagelijks 200 000 kilo brood kan leveren Elke bakkerij werd bewaakt door een of tweepolitiedienaron De wachtposISn der politie werdenversterkt De troepen zijn s avonds in ile kazernebijeengehouden en voor de tureaux de placement was eene politiemacht te hunner bescherming geplaatst I De minister van binnenlandsche zaken heefit den prefect van politie last gegeven om voortaan elke manifestatie op straat inet kracht te keer te gaan Eene deputatie van de bakkersknechts heeft zich naar den prefect van politie begeven om do invrijheidsielling te vragen van hunne kameraden die den vorigen dag wegens schjomelijke ongeregeldheden ijl verzekerde bewaring Mren genomen De profeet heeft uadrukkelgfc geweigerd aan hun verlangen te voldoen Zij moeten voor de rechtbank terecht staan Zes werkstakers zijn eergisteren gevankelgk weggebracht daar zij getracht hebben anderen met geweld van het werk af te ijoudeu Twee bakkers dreigden met de revolver eenige werkstakers die bg hen kwamen om de knechts te dwingen den arbeid na te laten Een Zaterdag ontvangen telegram meldt dat het ock Vrijdag avond te Parijs rustig was gehfeveó De aanneming der Congo conventie sohgnt in Fraukrgk niet zoo gemakkelijk van stapel Ie zullen loepen als elders Het zijn hier niet de invoerrechten die een beweging tegen de overeenkomst ia het leven hebben geroegep mikt het is het zoogenaamde droit de visite waarover men zich druk maakt als ware door de regeling daarvan Frankrijk in zgn heiligste rechten aangetast Ofschoon het droit do visite beperkt is tot het onderzoek der scheepspapieren die als zg in orde worden bevonden geacht worden Ie bewijzen dat het schip zich niet aan slavenhandel schuldig maakt meenden verschilleudespreken dat een beilenkelijke concessie was gedaan aan Engeland tegen welks uitgebreider opvatting van het recht van onderzoek in vroeger jaren met succes door Frankrijk was gestreden üe Minister Ribot verdedigde zijn standpunt met kracht geste lud door zijn ambtsvoorgauger SpuUer Hij herinnerde dat er inderdaad in den laatsteu tijd conventies war n gesloten waarbij hét droit de visite veel verder was uitgebreid o a de visschergoonvea tie van 1882 en nu onl ings do conventie tegen drijvende drankwinkels Maar zoiztór Vas hij doortlroogen van de noodzakelijkheid Aat mK büperkte Fransche opvatting dat hij de ratihcatro uot laatstbedoelde convonlie niet zou voorstellen Wat de Brusselsche acte betreft juist du Frajische opvatting had gezegevierd en van den aanvang af was te verstaan gegeven dat i Frankrijk zich zou onttrekken als het droit de visite I naar Engelsche opvatting zou zijn gehuldigd Wilde men nu toch van een concessie sproken i hii bad men hier toch te doen met een last waaraan alle natiën zich onderwerpen met het oog op een menschlievend doel Er was in geeuen deele sprake vau een opoffering van Fransche zijde waartegenover een equivalent kou worden geeischt Deze verstandige taal mocht niet bateu Do Kamer nam met 139 tegeu 10 4 stemmen een motie san waarbij zij besloot de machtiging tot ratificatie van het traotaat en van de declaratie te verdagen Do zaak is nu weer in handen gesteld van de Regcering die verlegen zal zitten met de vraag wat zij nu eigenlijk moet doen Hot Engelsche Lagerhuis zal vermoedelijk nog in deze zitting gen ed komen met de onderwijswet Wel is een gioot aantal amendementen ingediend maar de meeste botrei£Mf punten van ondergeschikt belang en zullen daaroffTvel geen aanleiding geven tot uit voerige besprekingen Daarbij heerscht ook hij de oppositie het eenstig streven om de invoering van kosteloos volksonderwijs te bespoedigen zoodat van deze zijde geeu tegenwerking te verwachten is Zoodra het Lagerhuis gesloten is zat de heer Pnrnell dio inmiddels met mevrouw O SIjea in het huwelijk is getreden een bezoek gaan brihgen in de Vereeuigde Staten Een bijzonder hartelijke ontvangst zal den ongekroonden koning van Ierland daar na alles wat in Engeland is gebeurd zeker niet ten deel vallen Lijst van brieven geadresseerd aan ontx kenden over de Ie holft der maand Jtani 1891 die door tusschenkomst van het postkantonr Gouda lerug te bekomen zijn Noorlander Bergambacht C v Vliet BergambachWed S haflarei Delfzeil N Bouten Dordrechtp Vorwey Haastrecht G de Jong Moordrecht Tom Moordrecht G Jansen Raamsdonk W Bruiniks Rotterdai Bartels Rotterdam D Goedkuegt Vla rdingen J Korte Vlaardingen H v Groningen A V Es Van Rijn Rotterdam H Groot Rotterdam I DUITSCHLAND Mommers Ak n GOü DA 27 Juni 1891 De Directeur van het Poitkantoor VORSTER PETROLKüM NOTEERïNGEt Tan de Makelaars Oaotzlasr Schalkwijk te RoUerdam De markt was heden onveranderd Loeo Tankfust ƒ 7 50 Geïmporteerd fust ƒ 7 85 September October JJfjvember en Decemberlevering ƒ 7 80 ADVERTENTIÊN Zeer ïïette Geste ndniktd NAAUEAASTJES worden GELEViËRD doof A BRINKMAN en Zo