Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1891

Heden overleed zacht en kalm na voorzien te zgn van de H O Sacramenten der stervenden onze geliefde Vader en Behuwdvader EVERARDÜS van STRAATEN in den onderdom van ruim 75 jaren üit aller naam A C e HBIJKERS Wed E VAN Steaatbn Gouda 2g Juni 1891 Alt mtn dezer dagen naar Amsterdam gaat verzuime men niet een degelijk Diner k f 1 in vericheiderie keuzen te gebruiken in de oudste Bettaurant van Atnsterdam DE ZAESEBOOF de bette gelegenheid voor gezeltchappenKalverttraat 23 GERARD PINKSEN TE HUUR of TE KOOP EEN BÏÏEGEEWOOITHÏÏIS met grooten TUIN aan de Flnweelen Singel Het Huis is voorzien van Gas en Waterleiding en vele gemakken Zeer geschikt voor stil wonende menschen Adres onder No 2121 aan het Bureau dezer Courant Bericht van Inzet Het Winkelhuts met fraaie Bovenwoning Pakhuizen Erven en Tuin aan de Oosthhven te t Gouda Wijk B No 19 staat in bod op f 11300 Het Heerenhuis Erf en Tuin daarnaast Wijk B JTo 18 statu in bod op f 9000 De Afslag dier perceelen al plaats hebben op MAANDAG 6 JULI1891 des morgens te elf uren in het Koffiehuis € Harmoniet aan de Markt te Oouda G C FoETUiJN Dbooglkkveh Notans SOLI2DE A GENTEN gevraagd om Abonné s voor het QEILLUSTEERD STPIVERSBLAD te werven Hooge provisie Onderwgzers met vele relatiën komen iti aanmerking Het Oeïllusteerd Stuiversblad kan door een ieder gelezen worden de prgs zoowel als de inhond laat dit toe Deze is ernstig en grappig doch niet plat KANTOOR Leliegracht 30 AMSTERDAM Geen grijs Haar meer De nieuwe 1 0 ND ON is de be6te van alle bestaande parfumenën om het gr ze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansryk en zacht Jen verft met Prgs S5 CfiaLper flacon en 1 80 per dubbele ve kragbaar te Gouda bij I H C HÜINCK F Hz S PCT Goud Deposito Obligation DER 3 5a e r i c SL an National Trust Company Volteeke d Maatschappelijk Kapitaal Vijfhonderdduizend Dollars waarop gefourneerd 60 pCt of Dollars 300 000 = ƒ 750 000 President H A VAN VALR EIVBURG De Maatschappg geeft S pCt Deposito Obligatiên uit in Stukken van Dollars 400 = 1000 aflosbaar a pari 1 Februari 1911 met recht van aflossing bg uitloting vóór dien datum a 103 pCt op den vervaldag van lederen Coupon na 1 Februari 1896 met halfjaariyksche Conpons groot Dollars 10 in Goud of ƒ 25 Ned Crt betaalbaar 1 Februari en Augustus bg de AtsociatieCasta Tot zekerheid der houders der Deposito Obligatiên is voor een gelgke waarde aan Effecten en Geldswaarden met tien percent surplus gedeponeerd bg de Exchange National Bank te Spokane Falls State of Washington welke een desbetreffende verklaring op de Obligatiên ónderteekent De Oblig atiën zijn zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar a 98 pCt en loopende rente bij de Heeren Van SPRAlSG DEKKER te Amsterdam tflj tie Prospectussen en Statuten verkrijgbaar zijn Goedkoop Solied Elegant y SOHILLBB COSTALIA tio Un aOHTBX p doiyn 1 t HGBZOa p dozijn 11 Grootte P OrootteL si j Gangbaarste modellen g AIMOW l tf K P = e VSM FBANKUH WAONBB tr J 8TBPHAW p doz Jnll S p dM pMrlI 6 p doi pi t I 7S UDSOOUSt B p doiijn I A Verkrggbaar to Oouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bg MEY EDLICH Versaqd Gescliilft Leipzig Plagwitz VR A AG m Gcg arandeerd zuiver ET OPDENNAAM Onovertroffen KWALITEIT Fatriek te Westzaan Opg erichl 182S CHOCOLAAP ÉOOTES Snalpers lrulc van A Brinkman Zoon Gouda JL J N V