Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1891

N 46Ö6 1891 Woensdag 1 Jali GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iiitgBT dezer Coarant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon n Feeitdagen De prga per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 Aiioaderlgke Nommen VIJF CBMTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatsèf van 1 5 regels i 50 Centen iedere regd meerlOCenten GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsmimtd Bovendien worden alle AdvertentiënPg r a t i s opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD tvelk des Maandags verschgnt o Ui I W MM fe Plaats van i groepen ten minste S worden vastgesteld on dat de abonnementsprijsen ddarvoor hoogstens op den grondslag der tot heden toe geldige tarieven bepaald worden en verzoekt tevens de vroegere bepaling betreffende het bevrachten der bagage van handelsreizigers hi iders van abonnementskaarten volgens ijlgoedtariof voor alle treinen weder te herstellen Het bestuur heeft te dezer zake mede een adres aan den minister van waterstaat gericht Zondag is te Amsterdam een zeer druk bezochte vergadering gehouden waarin van sociaal democratische zijde redevoeringen zijn gehouden om te protesteeren tegen de uitgaven bij het bezoek van den Duitschen keizer Woordvoerders waren o a de heeren Portuyn Domela Nieuw enhnis en Van der Goes De eerste had heel wat aan te merken op de werkzaamheid en de politiek vin den Keizer maar verzekerde tevens dat de sooia democraten niets bobben tegen inigving bij Daitlchland waar men althans reeds leerplicht algemeen stemrecht betere regeling van den arbeid vindt Do bourgeoisie en hare organen die tegen inlijvii lfcj oeelw w schuwen dat er een roofvogel op do kust is Do hoer Domela Nieuweuhuis verzekerde dat de soo democraten hoewel republikeinen niet strijden tegen hot monarchaal beginsel omdat dit valt tegeUjk met het kapitalisme Dat de Keizer de KoninginHegentos bezoekt gaat de S D niet aan mits hot volk de kosten niet betaalt Toch zag hij in het bezoek een politieke beteekeni omdat de Keizer niet op het Loo maar naar Amsterdam komt Ook hij begreep niet dat de bourgoisie dezen Koizor die hier als een overwinnaar in 2ijn wingewest binnentrekt met geestdrift toejuicht Bij dit gezwets voegde de spreker nog de bewering dat onlaags hot inkomen van de kroon is verhoogd ofschoon hem reeds in de Tweede Kamer was voorgerekend oogon van hare zuster at te wijnden Do hoer Lertiol noemde de namen dor beido heoren en onnieuw kleurde het bloed de wangen van Aurette Julia bepaalde zich er toe de schouders mot het air JwyTo bUb waardegestegen ze e 7 u op wilt ïi nu tot douitdeo1 l irhooTraUi papa ae z OndersU 1 j BINNENLAND GOUDA 80 Juni 1891 Bü kon betluit ia tot burgemeester der gemeente Sohoonboven benoemd M i Chevalier lid van de Frov Staten van Glelderlaad Kur wij uit goede bron vernemen zal morgende GoueraalMajoor commandant van de Ie divisie over het alhier in Garnizoen liggend BataUlgliaipeotie houden n Blijkens een bij het departement van koloniën ontvangen telegram van den gouvameur van Suriname heeft deze na op 26 Juni jl te Psramaribo te zign aangekomen den volgenden dag het bestuur over de kolonie aanvaard Het bestuur van de Nederlandsche Hsndelsreizi gertvereeniging heeft in een adres aan de Maatsehappü tot Exploitatie van Staataspoorwegen zijne bezwaren kenbaar gemaakt tegen de gewijeigde regeticg betreffend d aboRneBWBta kasrtes Daterieven zijn belangrijk verhoogd namelijk met 33 a SO pet waarvoor by het noordernet is bijgevoegd de lijn Zwolle Utrecht voormalig Centraalspoor terwijl het zuidernet onveranderd is gebleven en dat in een jd dat verlaging der personentarieven bepaald verzekerd en in uitzicht gesteld is Dat de handelsreiziger met niet haodelsreizigers worden gelijk gesteld is volgens adressant eene poote onbilltjkheid terwijl door die bepaling dat voor sneltreinen de gewone bagagevrachten zullen verschuldigd ijn aan vele handelsreizigers feitelijk bet reizen in sneltreinen onmogelijk zal gemaakt worden tenzij tegen belangrijke vermeerdering van hunne dagelijksche onkosten Het bestuur dringt er op an de tarieven der abonnementskaarten zoodanig to herzien dat er in ZIILSNABEL XI 8 Toen het diner was afgeloopen en het kleine gezin in het salon bijeengezeven was zag de heer Leniel zijne beide dochters één voor één met een verheugden blik aan en zeide Er is mij heden iets wonderlijks overkomen ik heb oen huwelijksaanzoek voor ieder uwer ontvangen O riep Julia uit Zy sloot de lippen stq p elkander en zag bare zo or aan Aurotte had niets gezegd maar haar gelaat en haar hals waren eensklaps vuurrood geworden Hot was lang geleden sedert iets het bloed zoo naar hare bleeke fangen had doen stijgen Ja hernam do heer Leniel voor beidon onlaat ik u zeggen kinderen dat afgescheiden vanelke andere overweging dit dubbele aanzoek mijgroote voldoening heeft verschaft want de twee pretendenten behooren tot de allerbeste kringen vau Angers O riep Jttlia weder even kortaf en zonder de dat dit inkomen geheel hetzelfde is gebleven al onder koning Willem III De heer Van der Goos verbaasde zich over de afwezigheid der radicale raadsleden hjj riep die heeren op hot hoofd der gemeente in den gemeenteraad te interpelleeren over de kosten van het keizerlijk bezoek en verlangde iete dergelijks van de Tweede Kamer Do vergadering eindigde met het aannemen eener motie in den geest van het gesprokene Voor do arrond rechtbank te s Gravenhage werd gisteren de volgende zaak behandeld Een handelaar in aardappelen wonende in oen plaatsje in Hannover maakte op reis kennis met een vaardig lid van het flesschentrekkersgilde zekeren C V algemeen zij het dan ook minder gunstig bekend zaakwaarnemer te Amsterdam roods vroeger veroordeeld onderhandelingen werden aangeknoopt en de aardappelhandelaar liet zich bewegen aan O V volgens vertoonde volmacht vertegenwoordiger van het huis B in de Eijswijkscho straat j to s Gravenhage een onaanzienlijk straatje der resij Dti waggonlndiuïsn aardappelen te lenden op voorwaarde van dadelijke botaUng De geschiedenis bad het gewone verloop do aardappelen werden gezonden maar het geld kwam natuurlijk niet en do nieuw aangeknoopte handelsbetrekking kostte den Duitsohen leverancier pi m 1245 mark waarbij hy van geluk mooht spreken dat hij en anderen er niet loeiyker ingeloopen waren want de handelsrelaties waren op veel grooter schaal voorbereid on bepaalden zich niet alleen tot aardappelen ook eene groote leverantie van draadnagels was m het program van actie opgenomen Do firma C Visser en A Brouwer bij hare operatie geheel te volgen zou te ver voeren De asrdappeleu werden veiligheidshalve omdat B deze eer zich voor de voeten zijnor meesteres ne Bruno in het salon riep Julia uit Men kan wel zien dat het een feestdag is Maak er gebruik van mijn goode hond zoodra wij onze zinnen weder bij elkaar hebben zal papa je naar den stal laten brengen Kom papa geef ons nu verdere opheldering is de hoer Vernois voor mij en de heer Dauhray voor Aurette of andersom Je weet wel dat het andersom is kleine guit I antwoordde de hoer Leniel glimlachsndo Wol Aurette wat zeg je er vanl Do trekken van zijne oudste docltor hadden nunne uitdrukking van vertrouwen en vroolijkheid reeds weder verioron zij zweeg een oogenblik en zeide toenop ernstigon toon Ik bm zeer getroffen en gevleid vader G begrijpt wol waarom denk ik Maar ik wensch niet te trouwen Ik zal nooit trouwen Onwillekeurig wisselden Julia on hair vader een blik i Nooit is een hard woord meisje zeide de heer Leniel ik hoop dat gij van gedachte zult veranderen ik moet je zeggen dat jo mooielgk zulk eene goede partij zult vinden als die je nu zoo wemig schünt aan te staan familie positie fortuin ouderdom persoonlijke eigenschappen alles is hier ver eenigd i j Aurette was opgestaan met eene beweging die deed vermoeden dat zij onaangenaam was getroffen 8 V