Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1891

s Tie Mutual Life Insüeance Cmm Opgericht 1S43 Onderlinge Levensverzekering Maatscbappij Uit het jaarverslag eindigende 31 December 1890 206 055 Polissen Verzekerd kapitaal totaal 1595 667 163 10 waarvan in 1890 49 188 Polissen 402 464 963 95 Ontvangsten f 87 446 946 73 Vermeerdering in 1890 9 649 397 68 Betal aan Polishoaders 42 433 000 13 4 431 479 18 Waarborgfonds 367 887 403 26 884 082 95 Directie vour Nederland Heerengracbt 525 te Amsterdam Th LUWS Directeur 1891 Donderdag 2 Jnll N 456T GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentiön kan gesotiieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave RENI ISGEVII IG De BUEGEMEB3TER van GOUDA brengt bijdeze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Prorinoialen Inspecteur der Directe Belaatingen ent te Botterdam op den 26 Juni 1891 lyn executoir Torklaard de Kohieren a van de belasting v h Personeel en ö T h Patentrecht dienst 1891 93 Wijken A D Dat Toormelde Kobieicn ter inrordering tyn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termqn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 30 Juni 1S91 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN ADVERTENTIfiN De SCHÜLDEISCHËRS van den Heer THBODORU8 JA8PBBS Kleederblee ker wonende op den Bleekersingel R No 256 te Gouda worden opgeroepen om hanne vorderingen binnen U dagen in te lenden bg Mr J FüETDIJN DROOGUIBVBB Advocaat Westhaven hoek v d Gonwe WORDT GEVRAAGD wegens ziekte der tegenwoordige eene flinke zindelgke DIEIVSTBODE om terstond in dienst te treden Adi es Markt A 150 msimsmmÊ De cIJSKL II zal de Keizerlijke Flotille volgen tot circa den HOEK van HOLLAND Nog slechts een 40 van het eer beperkt getal plaatsen beschikbaar De directie Badarti kelen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Cleef Ie Bang beroemd lucbtherstellingsoord beroemd luchiherstellingsoord IIRDOORMS JEeltknobbelg Boornvliea Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 df en tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Vrijs per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de bandteekening van A v TDIJLL Zeer ITette Gesteendrukte mmA TJES worden GELEVERD door A BRi KJ AN en Zn TEHÏJlJRofTEKOOP EEN EÏÏB EHWOONHÏÏIS met grooten TOIN aan de Flnweelen Singel Het Huis is voorzien van Gas en Waterleiding en vele gemakken Zeer geschikt voor stil wonende menschen Adres onder No 2121 aan bet Bureau dezer Courant Stollwerck s Hart Cacao Hoogste eiwit hoofstt thoobroBio flehalto r ciffttiüïJ f to Cac VoordeeligI Etart Oacao ii fljmte PoederCacao is hart vom gepend Spoedige oploebaarheid fljne geur delicieiue smaak steeds gelijkmatigheid des dranks Il Uikkea bnsen i 25 Caeao barUo = 48 ooat 1 Cuio kart = 1 8 etit = 1 kor C VeArijgbaar bij H H Confisenra Bankatbakken enz Engros Ezpeditie JuUus Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat lOS Alom te bekomen BE ODÜCSOHE ULA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te utrecht P r ij s = SO Cents A BRINKMAN Snelpers lruk van A Brinkman Zoon Gouda FBMSCHE STOOMVEEVEEU Ghemiscbe en Zwitsersche WajsscheriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgneo Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blijven en worden onscbadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A Nq 73 Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooaU bet los rorden der tanden tandpyn ontsteking zveren bloedend tandvleescb onaangename reuk uit den mond kalkvorming warden zeker voorkomen en genezen door bet dagetgks gebruik Van bet echte K K Huf Tandarts Dr POPP s Auatheriii Hond water in aanmerkelqk vergrooto flesachen voor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortrefFelijk voor baden I Veuus zeep en Zonnebloemen zeepPOPPS fiekrlstalliseerde en Transparant eiyeerinezeepen van de Jjnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen iH De namaaksels van Anathefin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd Wti Dr J G JPOPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Aedfrland Tand Arts SWAAP 109 Botersloot Rotterdam is DONDERDAG 2 JULI en zoo vervolgens elke 14 dagen te spreken of te ontbieden bg den Heer SCHIEVEBN Markt Gouda voor alle Tandheelkundige Operatiëu alsook wegens het inzetten van Knnsttanden met garantie van leeftgd en concurreerende prijzen De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aisoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1891 Het onderzoek van het water der Waterleiding is aldus 1 Juni 15 Mg permanganas kalicus per 1000 cc 8 w 15 ff ff ff ff ff 19 II 18 ff ff ff ff ff ff 28 II 17 4 II 1 II II K 80 11 4 ff ff ff ff II Bij beschikking van den minister van marine liijn met ingang van 1 September a st benoemd tot adelborst Sde klasse voor den zeedienst bij bet Koninkiyk Instituut voor de marine te Willemsbord J Th F de Koning Hunting on C D Julius De eerste wa tot het eind van den vorlgen cursus leerling der hoogere burgerschool de tweede is dit nog beide in de 8e klasse Er waren slecttts 20 plaatsen beschikbaar EeretgaBoemde behaalde atf 6 de tweede no X Maakten wij gisteren melding dat de generaalmajoor kommandant van de Ie divisie bet garnizoen alhier heden zoude inspecteeren Even na het af drukken kwam er telegrafisch bericht dat hü verhinderd was daaraan gevolg te geven en de inspectie alzoo tot nader orde is uitgesteld Door het gerechtshof te s Gravenhage is gisteren bevestigd het vonnis der Bottordamsche rechtbank veroordeelende J v d B en J T resp tot 5 jaar en 4 jaar wegens diefstal in vereeniging de eerste bovendien nog wegens 3 afzonderlijke diefstallen en de tweede bovendien wegens heling van verschillende kleedingstukken enz kippen hanen en zwanen in de omstreken van Gouda FEVILLETOX ZXBI IMADIL XI 30 Het aanzoek van twee mannen van zoo goeden naam als zich hem voor zijne schoonzonen hadden aangemeld gaf hem het verloren zelfvertrouwen terug en van dat oogeublik af werd hg weder meer zichzelven gelijk Denzelfden indruk ofschoon zij er niets van deed blgken had Aurette ontvangen Zonder dat zij hare uiterlijke houding veranderde werd zij zachter gestemd in hare geheime gedachten de eer van door een algemeen geacht man gevraagd te zijn was oere genoegdoening voor de geleden vernedering Hare eigenliefde leed niet langer en haar onder den last der beleediging gebukte geest werd weder vrg Er was eene belangrijke tijding uit Indie gekomen binnen oenige weken zou Sidonie een kind hebben De hoer Leniel betoonde geenerlei ontroering toen zijne dochter hem het onverwachte nieuws mededeelde Sedert het vertrek der jongelieden had hij verscheidene brieven van zijne zoon ontvangen zonder er ooit een te beantwoorden Aurelte belastte zich met de correspondentie en sprak haren broeder voortdurend Aan het Postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende balpkantoren werd gedurende de maand Juni 1891 Ingelegd ƒ 8421 44 Terugbetaald ƒ 3492 06 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2716 Heden morgen ten ongeveer 10 nnr zijn de paarden gespannen voor de postwagen op Schoonhoven op de Haven door bet aandraven van den koetsier gevallen en aan de pooten eenigszins beschadigd Na oponthoud van een half uur kon de reis weder worden aanvaard Gisteren avond tusschen 8 en 8V3 uur werd te Amsterdam op den Dam de generale repetitie van de taptoe gehouden Reeds lang vóór het aangekondigde uttr verdrongen zich duizenden nieuwsgierigen voor de toegangen van bet plein Het bg deze gelegenheid voor het eerst in dienst gestelde korps bereden politie bewees j d afzetting zeer goede diooston Even vóór den aanvang der taptoe verschenen onder luide hoera e der geestdriftige menigte H H M M de Koningin en Koningin regentes op het balkon De jeugdige vorstin droeg eene pop in den arm en nam nevens bare moeder de zetels op het balkon in Nadat als eerste nummer van het programma door de tamboers een roffel was geslagen en onmiddellijk daarop de hoom olazers de taptoe hadden geblazen hieven de twaalf muziekkorpsen gezamenlijk het WUhelmus aan dat togen den trotschen gevel van het vorstelijk paleis en de omringende gebouwen daverend weerklonk Ook het Heil dir im Siegerkranz maakte een diepen indruk In één woord deze monstermuziekuitvoering ia uitstekend geslaagd Bij het defileeren rondom het monument werd moed in Zij voedde geen wrok jegens haren broeder en ook nagenoeg niet jegens Sidonie die zij in haar leven van jongmeisje tijd genoeg had gehad om te leeren kennen Julia mocht hare schoonzuster nog zoo kwalijk gezind zijn Aurette gevoelde voor haar niets dsn medelijden dat meer had van onverschilligheid dan van goedhartigheid Zij had zich van bijna alle weroldsche zaken derwgze losgemaakt dat zij in zekeren in toegevend was voor eene vrouw wier aard haar onbevattelijk maakte voor verheven denkbeelden Zij duidde bet baar niet eenmaal euvel dat zij haar met hartelijke woorden om den tuin had geleid op liet oogenblik toen zij het plan beraamde dat zulke wreede gevolgen zou hebben Maar zeide Julia die onverbiddelijk was tenopzichte van Sidonie zij had je toch gezegd dat alszij gevoelde op het punt te staan van eene fout te begaan of aene dwaasheid zij aan u zou denken endat baar dat zou weerhouden Dat heeft zij je gezegd ik heb het immers niet gedroomd P Zij heeft het gezegd maar wat bewijst dat Dat zij niet aan mij heSTt gedacht toen het noodigwas O neen zij hoeft niet aan mij gedacht herhaalde Aurette met eonige bitterheid Eu bovendien als je eens wist hoe onverschillig raij datalles is Onverschillig Aurette wil je beweren datalles je onverschillig is Maar papa en ik enCharles ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt beurtelings door een der korpsen bg het voorbijgaan van het balkon een muzieknummer uitgevoerd Te S s uur was de taptoe geëindigd en begavende Koninginnen zich na vriendelgk en langdurig gegroet te hebben weer in hunne vertrekken terug Onmiddellijk na afloop der repetitie werd door oleetrisch licht het water der fonteinen in een phantastische kleurenmengeling geplaatst dat bg den vallenden avond en belderen hemel een verrassend schouwspel aan bood De heer Gerlach oud hoofdredacteur van het Utr Ml die deel uitmaakte van een gezelschap dat in den nacht van 31 Mei op 1 Juni bij Tscherkeskiói in Turkgo in een trein door een rooverbeiide onder aanvoering van den beruchten bandiet Athanasios werd overvallen deelt omtrent dien overval in de Jmst Cl het Volgende mede Wij verlieten Constantinopel in den avond van 31 Mei te 8 16 met den gewonen sneltrein Ons reisgezelschap bestond uit 12 personen buiten mg en was over twee waggons verdeeld Het geheele gezelschap reisde eerste klasse bovendien bevonden zich in denzelfden wagen nog drie passagien tweede klasse iu een afzonderlijke coupé Twee leden van bet gezelschap hadden met nog twee andere heeren den in den trein zich bevindeoden slaapwagen ingenomen Met de derde klasse reizigers waren in t geheel in den trein 40 a 50 personen Om 1 60 s nachts werden de passagiers die meest allen in diepen slaap waren door een hevigen schok gewekt Ik bevond mij in den laatsten waggon waar de schok slechts weinig werd gevoeld Ik sprong op opende het venster en hoorde vóór aan den trein een woest geschreeuw Eerst hield ik het voor een twist tusschen spoorwegpersoneel en zelfs toen meer schoten vielen kwam ik noch een der andere passagiers op de gedachte dbt wij door roovers waren overvallen Het was een stikdonkere naoht de maan ging Gij gij zijt ons gezin gij maakt deel uit vanmijzelve maar voor het overige Niets kan de onverschilligheid weergeven waarmede mejuiïrouw Leniel dit woord uitsprak En het kind van Charles heraam Julia besloten om er zelfs eene berisping aan te wagen alszij slechts die apathie kon afschudden Het kind van Charles arme kleine Vader zou zoo gelukkig geweest zijn Zg stond op het punt van uit te barsten maar sg zette er zich tegen in en ontving met een kalm uiterlijk rien kus dien hare zuster haar gaf Je begrijpt toch zeide zij met die mengelingvan bitterbeid en goedhartigheid die haar tot eenegewoonte was geworden dat onze vader Charles deneen of anderen dag zal moeten wederzien ik spreekniet van Stdonie Als men hem het kleintje kou latenzien zou hg er zich misschien aan hechten Armevader hij verlangde zoo vurig kleinkinderen te hebben en thans Zij zuchtte en hervatte het werk dat zij had nede geleod om met hare zuster te praten Julia gevoelde zich echter zeker van hare loestommmg en besloot m weerwil van den afkeer dien Sidonie baar inboezemde het verwachte kind als middel aan te wenden om hel hart van den heer Leniel te vermurwen Dat vaderhart had oo enblikken van zachtmoedigheid waarvan hg zelf geen besef had In weerwil van de pijnlijke indrukken die de herinnering aan