Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1891

eerst om 2 uur op ik verliet mqu ooupé en liep langs den trein naar de locomotief zonder daarin door iemand te worden verhinderd l e locomotief tender en twee bagagewageus waren omvergeworpen de twee volgende wagens waarvan de eerste een 1 de andere een 3e klaseewaggon waren uit de rails gezet terwijl de daarop volgende slaapwagen slechts nalf uit de rails was Het voorste gedeelte daarvan was ingedrukt doch degenenen die er in geslapen hadden waren wonderlijk genoeg ongedeerd Toen ik van de locomotief weer terugging viel nog oen schot daarop weerklonk een gil waarop de meeste passagiers die in het donker been en weer liepen eerst gewaar werden dat een rooveraanval plaats vond Later bleek dat de gewande een spaansche Jood uit Adrianopel was die geweigerd had zijn voorwerpen van waarde af te geven De roovers mei hun boofilman slechts even in getal zooals men later vernam wai n met geweer en dolken gewapend en badden vóór de aankomst van den trein eenige baanwachters gekneveld om de rails te kunnen verbreftn Naar hun taal en kleeding te oordeelen waten zij Grieken Eerst maakten zij zich meester van den troingeieider na dezen op kotfstooten onthaald te hebben Zij dwongen hem bij het berooven als tolk te henen en gingen met hem van coiipó naar coupé terwijl Üzeiven met geveld geweer aan de portieren bleven staan terwyl de conducteur de zaken van waarde afnam Alle heeren zagen dadelgk het nuttelooze van tegenstand bieden in en voldeden aan het bevel Vau ie eerste heeren verlangden zij behalve horloges ook het geld Wonderlijk genoeg verlangden zij geen ringen of dergelijke Geld eischten zij later niet meer daar zij bij de eerste heeren slechts duitsch geld hadden gevonden Van mij werd alleen het horlogo gecischt het voor de verdere reis noodige geld had ik verborgen doch ik liet om geen verdenking op te wekken 100 frank in goud in mijn portemonnaie Beroofd werden slechts de passagiers Ie en 2e klasse die der 3e klasse hadden geen last Gedurende de berooving zocht de hoofdman v jf passagiers die hem hot rijkst leken uit en beval hen uit te stappen Wij dachten eerst dat by hen nader wilde doen onderzoeken doch vernamen spoedig dat zij als ggzelaars zouden worden medegenomen en slechts tegen een losgeld in vrijheid worden gesteld Een der heeren werd nadat de hoofdman wist dat de gevangenen Duitschers waren gelaat bet volgende op een stuk papier te schryven Aan het duisch nsulaat te Constantiuopel Wij Maurits Israel Berlyn Bellevuestraat 18 Oscar Groeger Berlin Shalaoerplatz 5 Oskar Kotsch Zörbig Kreiz Bitterfeld Albert Maquet Siegelsdorf Kreiz Bitterfeld Franz Kiak engelscb gezantschap Gonstantinopel zijn gevangen fKnomen en eem losgeld wordt gecischt van 200 0t 6 ftankjtg den naar Kirkkelisze anders worden wij doodgeschoten Wij smeeken bet geld te zenden De heeren Israël o Maquet zijn alleen in staat het geld te betalen Bij komst van politie of militairen worden wg ter dood gebracht Dit stuk werd aan den conducteur gegeven om verder te bezorgen en in zijn plaats namen nu de movers den machinist een Zwitser als tolk Even beleefd als de roovers tot heden jegens de passagiers waren geweest stonden zij den machinist die dit vroeg ook toe zijn tabak mede te nemen Daarop xette zich de stoet met de gerangenen np het turk de schuldigen onrermijdelijk te voorschijn bracht had de tijd ziJD werk van rerzachting gedaan Aan bijna onmerkbare schakeeringen leerde Julia de uren onderscheiden waarin zij het kon wagen van haren broeder te spreken van die waarin zij niet meer mocht doen dan zijnen naam noemen Aurette daar een blik aangemoedigd nam deel aan zulke gesprekken van lieverlede badden zij het zoover gebracht dat de heer Leniel hen in zqne tegenwoordigheid ongestoord over de bannelingen liet spreken hetgeen hij in den eersten tgd niet had kannen verdragen Julia die geene hinderpalen kende waagde zich op zekeren dag op gevaarlijk tarrein Als Charles te Angers zal teruggekeerd zijn eide ig Aurette schrikte en zag naar haren vader die den ecbgn aannam van het niet te hebben gehoord Het stoutmoedige meisje voltooide baren overigens onbeteekeneuden volzin en ging tot een ander onderwerp over tien had een gewichtig punt gewonnen Van dien dag af sprak zq dikwijls over die terugkomst maar weinig tegelqk al van eenc ganach nataurlijke zaak en hoewel hij achgnbaar nooit luisterde volgde de heer Leniel het gesprek met eane aandoenlqke aandacht die zj zeer wel opmerkte Op een Zondag wandelden zg langzaam in den tuin toen j langs den groeten plataan gingen sobe commando Haidi des aanvoerders die met icapitano werd aangesproken in beweging Het was nog altqd zoo donker dat wq de richting die werd ingeslagen niet konden opmerken ook niet of ifbh nog andere roovers bij hen aangesloten hadden Later vernam ik van den heer Israel dat de gevangenen slechts door den capitano en zes roovers vergezeld waren in den trein bevond zich een to Adrianopel thuis behoorend treinbeambto Deze liep toen hem de toestand helder was naar bet 3 kilometer verwqderd station Singkli terug om vandaar alarm te geven De berooving gevangenneming en wegvoering hadden echter slechts een halfuur geduurd en de hulp kwam ie laat daar eerst om vier uur een trein met gewapende spoorwegbeambton van de andere richting kwam Aan het station Tsoherkeskioi dat wij met den mauwen trein na ongeveer 13 minuten bereikten was het onmogelqk van het voorgevallene telegrapbisoh bericht te geven Ik droeg den stationohef op den brief der gevangenou aan bet duitsche consultaat t telegrapheereu wat dadelqk gebeurde Boveudieu ging ili mot den volgenden trein naar Oonstantinopel terwyl de andere leden vau ons gezelschap naar Adrianopel gingen en daar op my zouden wachten Tegen S aur verliet ik Tscherkeskiói en moest de plaats des onbrils voorbij Daar bevonden zich de heeren Israel en Klak en vertelden mij dat i j door de roovers teruggezonden waren De heer Kiak een Hongaar was geheel vrij doch den heer Israel was opgedragen bet losgeld uit Jonstantinopel te halen en persooniqk naar Kirkkelisze te brengen Hq had dit den andereu gevangenen en den capitano op handslag moeten beloven tiebalve een mar ch van vier uur badden de gevangenen geen mishandelingen verduurd en werden toen zooveel mogelijk van ververschingen voorzien Daar de heer Israel my verzekerde dat hy alles te Gonstantinopel zou regelen kon ik dadelyk naar Adrianopel gaan Zooals men in da door den burgemeester van Amsterdam genomen maatregelen van orde beeft kunnen lezen zal er streng tegen gewaakt worden dat de jengd zich achter aan de vorstelqke rijtuigea vastklampt Niet Amsterdammers zegt het Hbl zullen door deze aanmaning al een zeer zonderling denkbeeld van onze straatjeugd hebben gekregen Zonder haar nu als een toonbeeld van orde Ie beschouwen gelooven wij dat alle verwijlen die baar ten deze gedaan worden niet zoo verdiei d zijn als wel lijkt t Lgkt een heej stout stukje bqna bet toonbeeld van onordelqkheid als men weet dat de jengd zich aan de koninklqke rijtuigen vastklampt en er bqna aao gaat hangen en menigeen zal zich afvragen hoe dat ooit is toegelaten t Is daarom wellicht niet te onpas te herinneren dat men te doen heeft met bet laatste overbigfsel eener werkelqke traditie t Geld niet een flauwe herinnering aan een niet aan te duiden tqd geen volksverhaal zooals er zich zoovele vastknoopen aan bet jaarlijkscb koninkiqk bezoek dat volgens veler geloof verplicht is omdat de Koning nergens anders zqn jaargeld mocht ontvangen 11 Verre van dit alles is bet geval De oorsprong der traditie ia uit oorspronkelijke I volgde zq den blik uit de oogen van haren vader die I gericht was op twee vensters op de eerste verdieping op den hoek van het huis Daar was de kinderkamer waar de drie nog levenden en de twee jong gestorvenen bet begin hadden geleerd van alles wat tot het leren behoort Julia stak haren aipi onder dien van haren vader wees naar de beide vensten en zeide Wij zuUen er nieuw traliewerk voor moeten laten maken zie eens papa het oude is volgaten Het zou eenvoudiger wezen het geheel en al weg te laten nemen antwoordde de heer Leniel zonder de oogen af te wenden van het gedeelte zq ner woning waar zqne kinderen waren opgegroeid Maar gq zult het wel laten rader antwoorddezq gij zult het in orde moeten laten maken voorhet kleintje van Charles De heer Leniel ging verder zonder een woord te spreken en kwam kort daarop weder in het salon bij zette zich in zqnen groeten leunstoel en osm een nieuwsblad waar achter hq zqne gedachten trachtte te verbergen maar zijne doebter die bem terslniks gadesloeg zag weldra op zijn geliiat een zachten glans rerschijnes dien zij daar in langen tqd niet gezien had en die haar een gunstig voorteeken toescheen Een voorval dat niemand kon rooisen noch roorkomen kwam echter hunne hoop op de toekomst weder den bodem inslaan Op zekeren dag ran Angers temgkeerende gaf do stukken zoo uitvoerig aan te toonen als de minst licbtgeloovige miar verlangen knn Oudtqds toch gold dat bet recht dat by de blyde inkomst van den Landheer zq die uit de stad gebannen waren vrij koudon terugkeeren zoo bij zich aan den staart van s vorsten paard vastklemden Het toenemend aantal ballingen deed het recbt uitbreiden d ar de staart met een touw verlengd werd en sedert werd aan het binnenkomen aan de lyn dezelfde vrijheid verbonden geacht Dat de lyn in lengte toenam behoeft geen betoog en ook om deze reden baarde menig vorstelijk bezoek den vroeden vaderen en Myneu heeren van don Geïechto veel zorg Zoo bekommerd was men iii rumoerigo tijden dat men liorer den vorst niet dan wel zag komen hoewel by zulk een inkomste menigwerf nog wel een octrooi of privilege te krijgen was Hot gebruik om op deze wyze de werking eener straf te doen eindigen heeft als wij ons wol herinneren tot aau de 15c eeuw bestaan Vergeten is het echter nooit en tot in onzen tijd beeft men den ge wijzigden vorm vau het gebruik gekend t Is waarlijk zoo lang nog niot geleden dat elke schooljongen wist te vertellen Zie je zelfs ii klim je nou in de kaltebak dnn maggen ze je nog niks nie zooveul doen Kn zoo diep zat de overlevering aan de harkomst vau het gebruik er by dat altyd onderscbiid werd gemaakt tusschen de aankomst en de gewone rijtoeren Alleen bij de aankomst had men van een recht te genieten Zelfs dat begrip zat er levendig in Bedriegen wij ons niet dan is deze toestand vooral veranderd sedert na do verplaatsing van bet station de Haarlemmerdyk niet meer bereden werd t Wil ons althans voorkomen dat sinds dien tijd de herinnng aan de vrijgevigheid onzer voorvaderen is gaan verflauwen Ook de bereden politie die sedert eenige jaren de vorstelqke rijtuigen begeleidt hoeft daartoe medegewerkt Te betreuren is dit niet al was voor ben die met de traditie bekend ivareii de houding val de jeugd niet zoo crgerlyk als voor niet Amsterdaromers t Was iets huiselqks iets gemoodelqks tusschen vorst en volk iets dat bijna evenmin hinderde als het gebeurde van voor eenige weken toen goen politiemacht in staat was den vorstelijke rijtuigen een doortocht te verschaflfen Thans echter stelt het decorum andere eischeo Dat het rqtuig onzer koninginnen worstelt om door de opgedrongen menigte te komen Vos zelfs aardig Waar het een vreemden souvorein geldt kan dit niet worden toegelaten De intocht van den Keizer moge daardoor aan hartelykheid iets verliezen tq wint daardoor aan waardigheid DeJaatste sporen dar traditie zullen uu wel voorgoed verdwynen Misschien klinkt het verhaal van vat men voor eenige jaren nog zag over enkele jaren als een sprookje Blqkeiie het 10e jaarlijksche venlag van de Hoofdcommissie van het Ondereteuningsfonds opgericht door het NederUuuUck OHderKgieri geaooUchap ia de som der bydrageu uit sommige provinciën minder dan vroeger wat met het oog op het goede doel van het fonds zeer ik betreuren is Wq geven daarom aan de volgende opwekking ran de Hoofdcommissie tot deelneming bier een plaats Terecht werd er dan ook in sommige verslagen op gewezen dat de onderwijzers de hulpvaardigeo niet te na gesproken van nog veel te weinig heer Leniel Julia een wenk die door den gewonen loop der zaken in een aantal lastige gevallen zijne vertrouweling was geworden Zq volgde bem naar zqne kamer waarvan hij de deur sloot Baoul Eertholon gaat trouwen zeide bü geheimzinnig Trouwt hy met zijne rqke erfgename P vroegzij op minachtenden toon Wat zal zijne lieve rawM gelukkig zijnl Hoe zullen wü het Aurette mededeelen hernam haar vader De dokter heeft het mij zooeven verteld men spreekt van niets anders in de stad en hij wasniet gerust dat zulk eene tijding geen nadeeligeninvloed op Aurette zou hebben HiJ moest het zelf baar komen mededeelen zeide het jonge meisje Indien gü bem eens ten etenvraagdet hem en zqn volmaakten neef In een gesprek na bet diner is het veel gemakkelqker te paste brengen dan onder ons drieën Dat is goed zeide de beer Leniel werkelqkzal hü bet beet in staat zq n om haar bet berichtgoed te doen opnemen Ik zal hem zoo aanstondsgaan nitnoodigen Vergeet zq nen neef niet papal riep Julia Hij vermaakt mij dat kleintje I Worü tervolgi belangstelling in het Fonds doen blijken en wezenlijk aan offervaardigheid te kort scbietou Is men dan nog steeds onbekend met het edele doel van ons Fonds Missen dan zoovele onderwijzers bet zalige gevoel dat aan weldoen verbonden is Heeft men dan aan ambtgenooten die vóór de Doodsengel ben oproept trochten te zorgen voor hunne dierbare betrekkingea maar die onvermogend zijn om dat zoo ruim te doen als zij wel wenscheu heeft men dan voor dezulken geen penning over om hen door middel van ons Fonds te doen bolpen t Is bijna niet te gelooven er zullen zeker andere redenen zyn om ons fonds voorbij te gaan Maarde Hoofdcommissie hoopt van harte dat zoo er andere redenen bestitnu die mogen wegsmelten voor de zon der broedavliefde Laat het drinj ende woord van de Hoofdcommissie om het Fonds te steunen niet zoo telkenmale behoeven herhaald te worden Ambtsbroeders geeft al is het weinig maar geeft eene bijdrage Laat onder ons onilerwijzera hot gemeenschapsgovool zich steeds sterker uiten door bulpverschaffing aan de mimrermügenden onder ons Do stam vnn het hart bewego de hand om aan b t Fonds eene gilt te schonken Wat uit eigen kring toevloeit zelfs het geringste heeft bepaaldelijk booger zedelijke waarde dan de ruimste bijdrage van buiten af want daaruit blijkt dat de onderwijzers niet alleen door leoringon trachten te wokken maar door eigen voorbeeld tot weldadigheid trekken Do Hoofdcommissie vertrouwt dat zij in een volgend jaarverslog vol erkentelijkheid zal kunnen getuigen wol klommen weer de aanvragen en werd bare taak er niot lichter door maar gelukkig de bijdragen i vloeiden meer en meer toe uit e i g e n stand an kring door den steun van do onderwijzers zelve bloeit het Ondersteuningsfouds I De Jnuterdammer schrijft omtrent Scbaepman s val o a het volgende Het opmerkelijkste feit bij de gehouden verkiezing is de val van dr Schoepman De electorale val van Schaepmau in Wijk bij Duurstede treft samen mot zijn inoroelen val in de katholieke partij Zijn jongste val is slechts bet zinnebeeld van den val der vallen die een staatsman maken kan en dr Schaepmau reeds gemaakt had hü had het afgelegd ais leider zijner partij Het verwondert ons niets Wij hebben den h or Schaepmau steeds beschouwd als een kranig improvisator een dichterlijke ziel die behoefte beeft zich nu en dan uit to starten iemand voor wion het leven veel aantrekkelijks heeft omdat hot vol is van die tegenstellingen die op onze verbeelding werken iets dat precies gemaakt schijnt voor een pater goed leven om hem in een goede luim te houden zoodat hü van harte den proletariër zün twee borrels gunt Als zoodanig rerschynt dr Scbaepman schier voor ieders oog Eerst in de tweede plaats ziet men in bem een politicus welke laatste hoedanigheid hem dan ook niet is toe te schryven om eenig denkbeeld dat men bet zyne zou kunnen noemen noch om eenige diepere opvatting van de alledaagsche begrippen en dingen dan die zün medemenschau eigen is maar eenroudig uithoofde eener meer dan gewone bespraaktheid een groote mate van zelfvertrouwen en een niet te versmaden bydebandigheid De beer Scbaepman heeft naar het ons voorkomt zich nimmer behoorlük rekenschap gegeven van hetgeen hg als leider eener Katholieke politieke p rtü zou hebben te doeq Hq heeft verzuimd de positie waarin hü verkeerde nauwkeurig op te nemen van de beginselen die hy zou hebben toe te passen de richting en de strekking te bepalen en indien hy zich al een doel heeft gesteld noób dat doel noch den weg om het te bereiken beschouwd hoeft in rerbaiid met de eigenaardigheden en de rermogens van hen die hü daarheen en daarlangs zou moeten leiden Het sohünt hem voor den geest gezweefd te hebben van zqn katholieken een soort van antirevolutionaire partü te maken geUjk zyn veel bekwamer en yveriger bondgenoot dr Kuypef dit met zooveel succes tan opzichte dor calvinisten had gedaan Het voorbeeld was werkelyk uitlokkend voor iemand die meer dichter was dan staatsman Hü had er slechts bq vergeten dat hü met katholieken te doen had om te gelooven dat de bisschoppen rustig de proefneming zouden aanzien en er een andere katholieke politiek mogelyk was dan bet meest ongebreidelde opportunisme Natuurlqk heeft dr Scbaepman nu en dan de moeielykbeden geroeid en vooruit geroeid maar ook in die oogenblikken heeft hü het onmogeiyke van zün streven niet ingezien Daarvoor was hij iets te sterk en iets te zwak Te sterk in bet zelfvertrouwen grooten lichamen en grooten redenaars zoo licht eigen dat hem deed hopen ik zal er mü wel doorheenslaan en iets te zwak in het analyseeren zoodat hy zich evenmin behoorlük rekenschap kon geven ran den waren aard dier moeielykbeden la van de hooge en üjne denkkracht die noodig zoude zyn om aau de te duchten bestrüding het hoofd te bieden en te triomfeeren i £ n nu de toekomst Ze is gomakkeUjk te voorzien Dr Scbaepman hoeft zqn krachten overschat en rijn eigen party niet genoeg gekend Het paard dat jaren lang in den molen van rechts naar links en van links naar rechts beeft geloopen maar geen enkelen stap buiten bot vasle spoor had gezet beeft by in de manege ouder den man willen berüden en het de sporen in de lendenen gedrukt helaas met hot bekende gevolg Men zol hem echter met zyn rossinant woer naar zyn oude werkplaats tarugbreugen en daar mag Dr Schaapman des ooods op den rug van den viervoeter den cirkelgang op nieuw beginnen en voortzetten Schnepman wordt weder lid van da Kamer an zal daar h£t hoogste woord mogen voeren uu en dan een gewoldige leider zqn maar hy zal in bet vervolg niet vergeten dat hü de leider is van eene party die nooit buiten den kringloop komt en dat de ruimte van dien kriog niet door hem maar door andere machten wordt bepaald In do politieke manego verongelukt zal hy looh altijd een groot man blyveii in don politieken molon Kloiiio kunstjes zat bij daar vertoonen door de zynen toegojuicht Hy verdwijnt niet van het toonoel alleen het tooneol verandert oen weinig dat is al Buiteolandscli Overzicht Het drievoudig verbond der Midden Europeesche Staten is weer voor zes jaren hernieuwd dat is wel de gewichtigste tijding welke beden te melden is In 1879 wist prins Bismarck bet bekende verbond tusschen Oostenrijk en Duitscbland tol stand te brengen waarby beide Staten zich verbonden met vereeuigde kracht eiken aanval op een hunner gedaan af to weren Prins Bismarck wist later ook Italië tot toetreding te bowegen er m 1883 na de bekende reis van Jen Italiaanschen minister Crispi naar Friedrichsrube werd de wereld verrast door de mededeeling dat ook Italië zich bij de beide verbonden staten bad aangesloten Dit drievoudig verbond voor vyf jaren gesloten werd reeds in 1887 weer voor denzelfden tyd hernieuwd Weldra zou dus de tqd komen dat de quaestie ter sprake zou komen of hot verbond op denzelfden voet zou worden voortgezet Wegens de beweging welke de tegenstanders van Italie s aansluiting by Oostenrijk en Duiscbland tegen het verbond hadden op touw gezet was er twyfel gerezen of Ilalie ook nu nog by het verbond zou blyven Deze twyfel is nu weggenomen want gelyk de Italiaanscbo minister Di Èudini in den Senaat en keizer Wilhelm te Hamburg verklaarde is het verbond weer horuieuwd en wel nu voor zes jaren De Duitsche bladen zün natuurlük zeer ingenomen met deze mededeeling Wel is waar bad men nergens er aan getwüfeld of het drievoudig verbond zou op denzelfden voet worden voortgezet maar nu heeft roeu zekerheid verkregen en weet men bovendien dat dezelfde betrekking tusschen de drie staten nog zes jaren zal voortduren Gedurende de 10 jnrec dat het midden Europeosch verbond bestaot hebben de leiders van het verbond duideiyk getoond dat hun verklaring het drievoudig verbond wil den vrede geen üdele leuze is Vandaar dau ook dat allen die gaarne den vrede in Europa zoo lang en zoo stevig mogelyk bevestigd zien de tyding van de voortzetting van het verbond met genoegen zullen vernemen Van te meer gewicht is de hernieuwing van het verband omdat men weet dat ook de Engelscho regeeriug met de drie verbonden Staten op zeer goeden voet staat Daarom kon dan ook onlangs lord Salisbury verklaren dat hü den vrede van Europa zoo goed bevestigd achtte dat deze alleen door plotselinge uitbarstingen van nationale barststocbten kou verstoord worden Het drievoudig verbond kan ook in dit opzicht goede diensten bewyzen en is in elk geval een stevige dam tegen de buitensporigheden der Bussiscbe Panslavisten en opgewonden Franscbe Chauvinisten die reeds zoo dikwüls Europa in rep en roer hebben gebracht Volgens de laatste berichten uit Iquique is het Congresleger vol goeden moed en maakt het ziob gereed naar het Zuiden te marcheeren cm den laatsten aanval te doen op Balmacoda s stellingen Dit bericht kan echter bezwaarlyk juist zqn Hat Gongres leger is genesteld in bet N des lands de provinciën aan Bolivia en Peru ontnomen Om te marcheeren naar Valparaiso en Santiago zou het de onherbergzame woesiün van Atacama en de eren moeielüke bergstreken der Cordilleras moeten doortrekken rele dagreizen lang Dat men daartoe moeilqk kan overgaan is wel de oorzaak dat de strüd zoolang onbeslist bluft Over zee te gaan is nataurlqk eeu eren haohelyk ondernemen omdat bet dan de vraag is of men zonder zeegereobt Valparaiso bereiken kan en zoo ja of een lading op een geschikte plaats mogelyk is Inmiddels zit de congrespartü goed in Tarapaca en Iquique Van uit het Noorden en ran uit Argentinië wordt zü voldoende geapproviandeerd en do beschikking over de salpelerbeddingen doet t baar aan geld niet ontbreken Een borer schepen de Esmeralda heeft de landingsplaats op de Lobos eilandon met al het materieel vernield met een goed doel naar het heet Immers Balmaoeda s soheepsmacht wendde berhaaldelyk pogingen aan daur de guano vandaan te halen om die te zque behoeve ter markt te brongen Om dit te voorkomen en de kostbare meststof te bewaren voor de houders der Peruaansche schuldbrieven zou nu de Congres parüj tot dit werk der vernieling zün overgegaai Het is zeker niet onmogelyk Alle berichten die uit Valparaiso komen zijn vol van do vriieselükste schilderingen van Balmaceda s schrikbewind Geheim van post en telegraaf zyn er niet veilig slechts als men ter sluiks brieven aan boord van uitgaande schepen weet te krijgen en van Callao uit kan laten tidegrapbeeren komen de berichten onvonninkt over De vrybeid van drukpers is golieel opgeheven slechts oen blad mag maar verscbyoen dat geheel onder regoeringscontrole staat Het is met dat al de vraag wanneer de gebeele ware waarheid over do Chileensche zaken aan t licht zal komen Bijna al wat in de pers voorkomt is van de Balmaceda vyandige party terwyl hetgeen nit andere bron komt verdacht is Maar een blükens zyn brieven hoogst intelligent correspondent van de NewYork Tribune die voor zyn blad geheel Zuid Amerika afreist schreef onlangs een blijkbaar zeer onpartüdig stuk waarin de beide zyden Ier medaille liet zien op grond van inlichtingen van beide zyden ontvangen En dan schynt Balmaceda al zyn middelen nu niet van de fraaiste toch zoo n schurk en gek niet te zyn als waarvoor hü gehouden wordt Door bet beperkte kiesrecht moet namelyk in bet Congres de rüke aristocratie oppermachtig zyn en volgens de voorstelling van de aanhangers van den president die in elk geval indertyd als liberaal gekozen werd is het zün doel de tyrannic vau enkele families te breken en de democratie tot baar recht te doen komen Maar daarom juist is de verbittering der beerschende klasse doch ook van die alleen zoo hoog gestegen INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Door middel van uw veel gelezen blad beu ik zoo vrü om de aandacht der bevoegde autoriteiten te vestigen op de massa rook die wy bqna dagelqks krygen uit de besohuitbakkery van Gobrs Dercksen dat ons noopt om met het tegenwoordige prachtige zomerweer deuren en ramen te sluiten wil men op die alles behalve aangename geuren niet vergast worden Met eene geringe opoffering der zijde van genoemde firma nl de schoorsteenen een paar meters te verboogen zoude naar mün bescheiden meening de bewoners der Peperstraat en de bezitters van tuinen op de Westhaven van dien grooten last bevrijd worden O Gouda 1 Juli 1891 poxjia iE GEVONDEN VOORWERPEN In de maanden Mei 1891 en Juni 1891 zijn de volgende voorwerpen gedeponeerd aao bet Bureau van Politie 1 gouden oorbelletje 1 brillenhuis met bril 1 zilveren ringetje 1 fantasie halsketting 1 gutta percha wagenband 1 zwart stoffen handschoen 1 theebladdoekje 1 paar zwarte kousen 1 B C kerkboek 5 rozenkransen 1 gedeelte van een zilveren slot eener halsketting 1 hamer l duimstok 1 gouden oorbelletje l broche kilo tabak 1 bewüs van lo aandeel in de 336e Staatsloterq X nota van D B Addink te Arnhem 1 koralen aim bandje met gouden sluiting 1 trede van een rytuig 1 vüf en twintig cent stuk en 1 twee ep een half cent stuk I trutfel 1 porramoonaie inhoudende 1 cent 1 fantasie armband 1 bruin glacé handschoen 1 zwart schortje 1 fantasie armband 1 zilveren horloge 1 zak geruid met zout 1 fantasie broofae 1 zilreren remontoir horloge met dito ketting 1 potloodbouder I stalen kettingje 1 bloedkoralen armbandje met gouden sluiting I blauw koralen armbandje met gouden sluiting 1 leêreu pet met rechte klep 1 kinderschoen e 1 fantasie armband 1 schaartje waaraan stalen ketting 1 Isr leerboek 1 bloedkoralen halsketting met koperen sluiting 1 dito met gouden sluiting 1 bruin züden domct handschoen 1 geel zqden dames handschoen 1 roode zakdoek waann I zakje tabak 1 bloedkoralen