Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1891

1891 Vrijdag 3 Jitll I 456S GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertenliehifid voor Gouda en Omstrekeru If Goedkoop Solmd Elegat t 6a fe Gapgl tarstt jjf modellen és ADVEETENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen i iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt e InaentPlnK Tan advert ntlöa kan gescliied il tot eön nar des namiddags van den dag der uitgave Skuost iJlduUD u iKfi Uaaoq t 4 oobtaua p al Onx tt P Oil t Ii p doilin p dotiip p dos puz Verkrygbaar te QÓUda n den Heer C A B BANTZIIMGEB If I Korte Tiendewe D Hi J wl E vaik EDE van der PALS I Varkt A 107 direct bij I EY EDLICh VeTSMd Cescblft Leipzlg Plagwitz nnband met gouden sluiting 1 zil eren armband De in de maanden November es December 1890 gevonden voorverpen en niet door de verliezers afgehaald z jn ter beschikking der vinders mat inachtneming van Art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogeIqk geopend van 11 1 uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda W N VAN GARDEKEN INEICHTINÜEN WELKK GEVAAB SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van deif 2n Juni 1875 SbuUblad no 95 Doen te eten Dat zq vergunning hebben verleend aan M van As en zyne rechtverkrijgenden tothet oprichten eener smederg in het perceel aan deRozendaal geteekend M no 9 kadaster sectie C DO 620 M J Gompers en zqne rechtverkrygenden tot het oprichten eener slachterij in het perceel aande Nieuwe Haven geteekend N no 169 kadastersectie B no 1834 GOUDA 1 Juli 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZpNDOORN De Secretaris BROUWER PËTROLËUM NOTËEKINGËIM van de MakeUu s CantzUar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden vasL Loco Tankfust ƒ 7 56 Geïmporteerd fust ƒ 7 70 September October November en Decemberlevering ƒ 7 65 SVERTENTZÊN Mgnen hBrtelgken dank aan allen die mg bg mgne benoeming tot lad der Tweede Kamer van huone belangstelling blgk gaven M BüOGABBDT Bebkz Knmpen a de Lek 30 Jnni 1891 De SCeOLDEISCHEBS an den Heer THEODOBU8 JA8PBB8 Kleederblee ker wonende op den Bleekersingel E No 256 te Gouda worden opgeroepen om hunne vorderingen binnen 14 dagen in te zenden bg Mr J FOBTOIJN DBOOGLEEVEB Advocaat Westhaven hoek v d Gonwe Vordt grevraagpd eene GEMEÜBILEEBDE ZITKAMEEen 8LAAPKAMEE voor den tgd van 4 weken van af 16 Jnli tot 13 Aug Brieven franco met opgave van huurprgs aan den Heer D GOBLINGS Delft KEIZERDAG BOTTBBDAM Grand Diner Table d Béte a fm inel l Bovenzaal Haison Tivoli COOLSINGEL 24 26 3 Juli van 5 7 pr Hors d Oeuvre Potage Tortue allemand Caisses aux Truffes Saumon bollandais peroili Carottes jeunes Pilet de Boeuf Ragout Godard Legume Vol an Vent k la Princesse Poulet de Grain Salade Pouding d Esplanade Olace a la Wilbeimine Pruits Dessert Promage Bericht van Inzet Het Winkelhuia met fraaie Bovenwoning Pakhuiten Erven en Tuin tuin de Oogthaven te Oouda Wijk B No 19 sUtat in hod op f 11300 Het Heerenhuis Brf en Tuin daarnaast Wijk B No 18 staat imbodop 9000 De Afslag dier pereeelen xal plaats hebben op MAASDAO 6 JULI 1891 des miyrgens te elf uren in het Koffiehuis tHarmonte aan de Markt te Oouda G C FOBTÜIJN Dhooglerveb Notaris BISCUITS QEOmS worden nit de fijnste grondstoffen gefabriceerd en genieten in Frankrijk sedert jaren het algemeens vertrouwen Fabriekanten J EST1ËU Conrlevoie Seine Frankrijk Uitsluitend te verkrggen bg den Heer GOUDA Alom te bekomen SE eOÜDSCHE QLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CBEISTIAAN KEAMM Prys 80 Cents A BRINKMAN SOXillDEJ A GEÏÏTEN gevraagd om Abonné s voor het GEÏLLUSTREERD STOIVERSBLAD te werven Hooge provisie Onderwgzers met vele r latiën komen in aanmerking Het GeÜUiilurd Stuiversblad kan door een ieder gelezen worden de prgs zoowel als de inhoud laat dit toe Deze is ertutig en grappig doch niet plat KANTOOB LeliegraehtSO AMSTERDAM Algemeen erkend als het beste mondwater der wereld ir rOjarige roem Monden Tandziekten ïOoaU bet lo morden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh onaangename reak uit dah mond kalkrorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyka gebruik van het echte K K Hof Tandart Dr PO PP S SiSéter in aanmerkelijk vergroote fleaschen Toor 60 cenU ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr TOPP i Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr I OPP a Tandplom j heersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken buiduitalag en voortreffelyk voor baden I VenuB zeep en Zonnebloemen zeep PQPP s Gekrlgtaillseerde en Transparant 1 Glycerlnezeepen an de fijnste Toilet nu gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0 De namaaksels van Anatherin Nundwater verwoesten de tanden binnen korten tijd WU Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en ParfumeriewinkeU van hederland Snelpersdruk fan A Brinkman Zoon Gouda i De nitgaVe dezer Courant gesefai eüi dagelgka met niteondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden it 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlnke Nomittei i Vlj CEAITEN GoTiifij b de terwieg tusschen Affisiierdam on Èotterdam Met eei enkel woord we d in het nupimer van 26 jA ni jl dezer cottant melding gemaakt van eene door Gedepfiteerde Stat van Zuid Holland tot de Staten dier Provincie gerichte toededeeling betreffende de voonreuomeu verbetering van het vaarwater tussihen den IJssel iten de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder deel uitmakende van den Waterweg tofschen Amsterdam en Rotterdam Het is bekend dat de belangen van Gouda bg deze zaak ten zeerste betrokken zgn en door de voorgenomen uitvoering van het groote Provinciale werk ernstig worden bedreigd Eene nadere uiteenzetting van hetgeen daaromtrent in de stukken voor de aanstaande zomervergadering der Staten wordt gevonden schgnt derhalve niet overbodig Bg de behandeling der voorstellen welke geleid hebben tot het besluit van 21 uli 1887 om het vaarwater van de Mallegatskis af tot aan de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder van wege de Provincie te doen verbeteren en in beheer en onderbond te nemen ontvingen Gedeputeerde Staten o a de opdracht om de Staten voor te lichten over de vraag of en zoo ja welke redenen van billgkheid zouden kunnen pleiten voor het toekennen van schadeloosstelling aan de gemeente Gouda wegens het verlies dat zg met 1894 mocht komen te Igden door het te niet gaan van het recht tot tolhefSng voor het gebruik van het gedeelte vaarwater van de Mallegat FEVILLETOni ZIELEMABEL XI Dal kleintje was vijf en een half voft hoog droeg een fraaien kastanje bruinen baard en h l bruine oogen bijna even mooi als die van Anrette hij scheen wezenlgk Julia zeer te vermaken want zij kibbelden zonder ophouden over allerUi kleine bijzonderheden nadat zij het over de hoofdjaak volkomen eens waren geworden en zij had ee e manier Tan hem zgdelings aan te zien die van de grootste n de ondeugendste tevredenheid getuigde Toen de heer Leniel tegen vier uren den hoek van de oude rustige straat omsloeg waar dokter Rozel woonde stond h j onverwachts tegenover zijnen notaris Wel zeide deze gij kunt van geluk spreken dat gij er zoo goed zijt afgekomen I Waarvan Mevrouw Berlholon h j hield op om te zienof niemand hen kon hooren Dat weet ik zij Iaat haren zoon trouwen gij zult het contract niet maken beste vriend Zij laat hem trouwen jawel maar dat bedoelik niet Zij heeft meer dan de helft van haar fortuin sluis tot in den Kgn thans bg haar in onderhoud en beheer I Ter voorbereiding der voldoening aan die opdracht uoodigdeo Gedeputeerde Staten in December II BaTgemeester en Wethouders van Gouda uit schriftelgk alle die inlichtingen en beschouwingen medetedeelen welke zonden kunnen strekken om op de door de Staten gestelde vraag een voor de financieële belangen der Gemeente gunstig antwoord te geven en dit bg de Staten ingang te doen vinden In een schrgven van 18 April jl dat door Gedeputeerde Staten met andere stokken wordt overgelegd hebben Burgemeester en Wethouders aan die uitnoodiging gevolg gegeven In korte trekken toonen zij in dat schrijven aan hoe Gouda door het graven verbeteren en onderhouden van yaarten en daarmede in verband staande werken de belangen der scheepvaart en die van het land in rpol mate heeft gediend en hoe zg sedert drie eeuwen in de heffing van doorvaartrechten eene tegemoetkoming vond voor de kosten van aanleg voor al die werken De tarieven voor deze heffing vroeger telkens voor den tgd van vgf jaren goedgekeurd werden in 1869 na ernstig onderzoek en rgpe overweging door de Regeering voor een langeren termgn namelgk voor 25 jaren bekrachtigd aangezien de Gemeente zich verbonden had den verbindingsweg dóór de stad langs Haven en Gonwe voor groote schepen met staande masten geschikt te maken en zich op verlangen der Regeering bereid had verklaard eene bgdrage van g in de kosten van het herstel der Gouwekaden te verleenen De Gemeente getroostte zich in 1869 en eerstvolgende jaren eene uit verloren in de mijnen van Boanie 01 zeide de heer Lentel wien zulks slechts matigbelang inboezemde en nog minder mededoogen Datis verdrietig Sta mij toe bet niet met u eens te zijn waardebeer het is volkomen goed Zg had wel zoo ietsvan de Voorzienigheid verdiend na de onwaardigewyze waarop zy u behandeld had Overeenkomstig het beginsel van plotselinge kristallisatie groepeerden zich biqnen eene seconde honderd schynbaar onsamenhangende feiten in den geest des heeren Leniel en hij raadde wat men zoo zorgvuldig voor hem verborgen had gehouden Do schok was zoo hevig dat hot hem mspanning kostte op zijne beonen te blijven staan Metterdaad zeide hij niet zonder moeite zijverdiende eene bestraffing Haar zoon huwt een aanzienlgk vermogen intusscUen Hij heeft zich weten te doen beminnen die gelukkige architect Maar voor de mama blijftniet veel over en ik twijfel er zeer aan dat hareschoondochter haar zal uitnoodigen hare praoht tekomen deeleii Tol weerziens waarde heer mijnrespect aan do dames Hg vertrok en sloeg den hoek om De heer Leniel deed eenige schreden en greep werktuigelijk naar de schel van de dokterswoning Een oogenblik later bevond hij zich in diens spreekkamer in een fauteuil en zijn vriend wreef hem do slapen met sterke azijn gaaf van bgna 300 000 voor de bedoelde vaartverbetering Dit het besluit der Staten van 21 Jnli 1887 blgkt nu zooals wg boven gezien hebben dat het voornemen is het vaarwater van deMallegatsluis tot den Rgn in onderhoud en beheer te doen overgaan bg het Provinciaal gezag waarvan het gevolg zou moeten zgn dat de tolheffing door de Gemeente werd gestaakt Daartegen hebben Burgemeester en Wethouders ernstige bedenking althans wat de Turfsingelgracht aangaat Dat de provincie het wenschelgk acht de Gouwe die over een groot gedeelte verlegd zal worden onder haar beheer te brengen is begrijpelijk maar voor de Turfsingelgracht bestaat daartoe naar zg meenen geene reden Deze gracht wordt niet verlegd en zg kan ook niet geheel onder provinciaal beheer komen omdat aan de eene zgde daarin is gelegen de aan het rgk behoorende Mallegatsluis en aan de andere zgde de Roods brug aan het Rabat evenzeer een Bgkswerk Bovendien zouden zg niet gaarne eene der stadssingelgrachten zonder zeer dringende noodzakelijkheid aan het beheer der Gemeente onttrokken zien Zg hebben daarom verzocht de Gemeente niet te ontzetten van het beheer over die gracht en wijzen er op dat zij alsdan hetzg naar het tegenwoordig hetzjj naar een lager tarief aldaar belasting zou kunnen blgven heffen VeriMSst Gouda dat beheer dan zou zg ook alle opbrengst op de watertollen verliezen daar dan wel een recht zou kunnen worden geheven voor de vaart binnen dóór de stad doch dat bij het bestaan eener tolvrge vaart daarnaast Wat heb ik gehad P vroeg hij terwgl hü trachtteop te rijzen Eene duizeling antwoordde de dokter Hot isover En nu de oorzaak De oorzaak De heer Leniel stond nu werkelijk op ofschoon hij nog wanl elde Dokter zeide hij het is mevrouw Berlholon die het huwelijk heeft afgebroken niet mijne dochter Nu zeide de dokter als men hut u toch heeftmedegedeeld zie ik geene reden meer om te liegen Ja zij heeft het gedaan En mijne dochter mijne arme Volkomen juist Maar ga zitten wg kuiinen evengoed lillende over haar spreken l e heer Leniel gehoorzaamde en hervatte na eeniga overpeinzing Het is vreeselijk wat zij heeft moeten uitstaan en haar moed jaagt mij schrik a n Op haren leeftijdzulk een last to torschen Wist gg het dokter Zeker ik had de voranlwoordelgkheid op mijgenomen om u die gansche treurige geschiedenis teverzwggen Maar hoe is hel gebeurd In weinige woorden verhaalde de geneesheer wat hij van de zaak wist Toen hij geëindigd had vatte zgn vriend zijne beide handen Gij hebt zeide hij ik zal niet zeggen onze eergered want die is boven eiken aanval verheven maar