Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1891

BMuel k luigB de Tarfsingelgtaoht niets zoa opbrengen Burgemeester en Wethouders zijn van gevoelen dat eene billijke schadevergoeding voor Goada moet bestaan in het jaariyksch bedrag dat aan he£Sngen voor haar verloren gaat tengevolge van het provinciale wefk Ofschoon de opbrengst daarvan in de laatste jaren aanmerkelgk is toegenomen meenen z i dat de Gemeente op geen hooger bedrag aanspraak mag maken dan in 1870 geheven werd Immers wat toen door de Regeering en door Gedeputeerde Staten by de goedkeuring van het nieuwe tarief als een biliyk bedrag werd beschoawd is dit nu nog Op het genot daarvan mag Gonda aanspraak maken hetzg in den vorm van belasting hetzg als schadevergoeding Zy komen eindelgk tot het besluit dat de Gemeente het beheer over de Turfaingelgracht behoort te behouden en dat haar worde toegestaan eene plaatseiyke belasting op de vaart in de Gemeente te heffen naar het tegenwoordige of naar een gewgzigd tarief terwyi zy voor het verlies der heffing op de Gouwe eene schadeloosstelling zal moeten ontvangen naar den maatstaf der opbrengst over 1870 Mocht men zich met zoodanig voorstel niet kunnen vereenigen dan zon bet alleszins billyk zgn dat Gouda voor het geheele bedrag werd schadeloos gesteld Wat zeggen Gedeputeerde Staten nu ia hun rapport aan de Staten Na eene korte omschry ving van de bestaande Gondsche beffingen op bedoeld vaarwater komen Gedeputeerde Staten op tegen den wensch van bet Gemeentebeëtnur om het beheer over de Tnrfsingelgracht voor de Gemeente te behouden De voorname reden toch waarom het in beheer nemen van die gracht door de Provincie doq i hen noodig wordt geacht is dat de Provincie de zekerheid moet hebben dat de waterweg dien zg met aanzienlgke kosten gaat verbeteren niet door andere heffingen worde bezwaard dan die welke zij zelve als billgk heffen zal Men heeft er den hoogsten prgs op gesteld dat de bestaande vaart niet van de Turf singelgracht verlegd werd omdat de belangen der scheepvaart die met de vaartverbetenng zullen worden gediend die verlegging niet eischten Bracht echter de vaart dóór de Tnrfsingelgracht mede voortdurende doorvaarrechten door Gouda te heSen de belangen der schipperg zouden door het kiezen der Turfsingelgracbt zeer slecht gediend zgn Vermits nu Gouda het beheer over de Tnrfsingelgracht wenscht te behouden juist opdat aldaar doorvaartrechten kunnen worden f eheven is het stellig onraadzaam zeggen Geepateerde Staten op bet beslu t van 1887 tot bet overnemen van die gracht terug te komen Gedeputeerde Staten wgzen er verder op dat de thans bestaande belastingverordening van Gouda uitgaat van een stelsel dat volgens hun oordeel niet in overeenstemming is met de Gemeentewet Deze wet zegt dat eene de waardigheid van ons Huis en door mij er onkundig van te laten hobt gij mij ongetwijfeld het leven gored O indien ik keunis had gedragen van dien biief gq weet dat ik nii t boosaardig bon doktor maar ik Bou in staat getveest zijn iemand to doodeu Do moedor of den zoon dieii eUendeliog Neen zeido de dokter modedo gend zeg dienarmen duivel liij is geen slecht meusch en ik verzeker u dat hij zijne straf zal ontvangen indion hijdio niet reeds heeft Oordeel zelf vau onder hetjuk eener hecrschzuchtige moeder geraakt hij bijnageruïneerd bedenk dat onder dat van eenevrouw van gelijken ouderdom als hij van eoue rijkevrouw wier opvoeding haar niet op het bezit van eengroot vermogen heeft voorbereid eene vrouw zonderaanzien zonder manieren zonder ontwikkeling Ik verzeker u dat ik hem beklaag lioe schuldighij ook zijn moge En hij beminde Aurette Niet gi noeg zoide de heer Leniel driftig Enik irees nu dat de tijdiag van dit huwelijk mijnedochter nog veel verdriet zal berokkenen Mijn armkind Zij is zoo veranderd Ik begreep niet waarom Geloovende dat zij het huwelijk had afgebroken kon I ik mij niet verklaren waarom zij zoo geheel anderswas geworden dan zij w is Ik beschuldigde haar som tijds Van ongevoeligheid Zij heeft mij haar leed meteene ongelooflijke volharding verborgen O ik kan er niet aan denken zondor te beven En zoudt gij willen I gelooven dokter dat zij vol goedheid is voor baren broeder dergelgke belasting toft geen hooger bedrag wordt geheven dan nooaig is te achten om den betaler naar evenredigheid van het gebruik of het genot dat hg heeft in de kosten van aanleg onderhoud of verstrekking van het door hem gebruikte of genotene te doen dragen Rechten op de doorvaart mogen naar dat stelsel dus alleen dienen tot dekking van de kosten voor den aanleg der werken die ten behoeve van de doorvaart zgn gemaakt en van die voor het onderhoud en de bediening dier werken Het Gemeentebestuur gaat daarom ten onrechte van de veronderstelling uit dat na 1894 ook wanuew de Tnrfsingelgracht bg de Gemeente in beheer biyft eene belastingverordening tot stand zou kunnen komen die denzelfden grondslag heeft als de tegenwoordige Wil men becgieren wat Gouda verliezen zal dan moet men zich losmaken van de bestaande belastingverordening en uitsluitend rekening honden met de Gemeentewet Het nadeel dat eene gemeente ondervindt door het verliesvan helfingsrecht bg bet overnemen van een werk door de provincie is dan een jaariyksche rente van het aanlegkapitaal die volgens die Wet bg de heffing in rekening kan worden gebracht Aan dit beginsel vasthoudende meenen Gedeputeerde Staten vooreerst dat aangezien zoowel de Gouwe buiten de gemeente als de Tnrfsingelgracht volgens het kadaster in eigendom toebehooren aan Gonda zg by onteigening van die perceelen zal moeten ontvangen zoodanige som waarop hetzg by minnelgke overeenkomst hetzg bg rechterlgk vonnis de waarde van bet eigendomsrecht zal worden bepaald Verder zonden haar moeten woreen uitgekeerd de koeten van aanleg van de vaart van de Mallegatslpis tot den lign waarvan het bedrag door het Gemeeatebestuur in 1869 tot motiveering Her tegenwoordige heffing voor de Gouwe op 173900 eu voor de Turfsingelgracbt op ƒ 58792 was uitgetrokken Gedeputeerde Staten ontkennen eiudelgk niet dat by overneming van bet vaarwater door de Provincie in Gondsche belangen zal moeten worden voorzien Gonda behoudt de heffing op de doorvaart óór de stad de zoogenaamde binnetiscbutting doch deze wordt zooals door het Gemeente stnur reeds is aangemerkt afhaukelgk van de regeling die de Provincie maken zal op de vaart door de Tnrfsingelgracht Wordt de vaart door de Tnrfsingelgracht goedkooper dan moet de doorvaart dóór de stad eveneens goedkooper worden zal die doortocht door doorvarende schepen gebezigd worden Dit bezwaar is volgens Gedeputeerde Staten evenwel geen byzonder gernlg van bet overnemen van de Tnrfsingelgracht want het zon evenzeer bestaan indien door het Rgk of de Provincie eene derde verbinding tusschen de Gouwe en den IJssel gemaakt was en de beide bestaande verbindingen in beheer bleven by Gouda Deze moeielgkheid kan er derhalve Dat verbaast mij niet zeide de dokter Auretteheeft een tot het uiterst gedreven faradiezwak Bovendien weten wij nu dat roevrouw Berlholon toenreeds het oog had up de rijke erfgename die zijharen zoon tot vrouw geeft en dat het huwelijk vanCharles slechts een voorwendsel was Spreek mij niet van hem I riep de heer Lenieltoornig uit Hg heeft het verdriet en le schandeover ons Huis gebracht Indien het alleen myn gevoel gold zou bet mij reads veel moeite kosten hentvergiffenis te schenken maar nu ik woot Mijnedochter door die Bertholons afgewezen te zien Werkelijk dat is nog vernedereniler dan de dochtervan een gefailleerden zelfmoordenaar tot schoondochter te hebben Neen dokter dring er niet verderop aan Toch zeide de goede man is Charles niet doschuldige dat is Sidonie Charles ia een man het stond aan hem zich teverdedigen Haar veracht ik maar mijn zoon Laat ons er niet meer over spreken gij zoudt mijvruchteloos doen lijden De heer Kozel hield het zich voor gezegd hij beloofde den volgenden dag op het Vogelnest te zullen komen dineeren met zijn neef en de heer Leniel vertrok ten prooi ann zulke verwarde gevoelens dat hij bij wijlu het begrip van tijd verloor en zich terug waande in do dagen der gebeurtenissen die hun huiselük geluk zulk een zwaren slag hadden toegebracht nooit toe leiden om Gouda een heffingsrecht toetekennen op den verbeterden waterweg Gedeputeerde Staten releveeren in hun rapport hoe Gouda in 1860 om aan de herhaalaelgk voorkomende opstoppingen aan de Mallegatsluis die het verkeer belemmerden een einde te maken de doorvaart dóór de stad verbeterde en e daarin gelegen vaste bruggen door beweegbare deed vervangen De billgkheid ei8cbt dat zg eene heffing behoudt die zooveel opbrengt waardoor de kosten van onderhoud en bediening dezer doorvaartwerken worden gedekt Werd nu de Tnrfsingelgracht wanneer die door de Provincie is overgenomen eene tolvrye vaart dan kan t mogelgk zyn dat geen enkel vaartuig vau de doorvaart dóór de stad gebruik maakt De Goudsche heffing zou dun niets opbrengen terwgl de Gemeente belast zou zgn met de kosten van onderhoud en bediening Vandaar dat Gedeputeerde Staten zouden wenschen dat op de Turfsingelgracbt eene provinciale beffing werd ingevoerd volgens zoodanig tarief dat het voor Gouda mogelgk bleef zooveel voor de doorvaart dóór de stad te heffen om haar onderhouds en bedieningskoste n te dekken Mocht dit onmogelgk biyken of mocht Gouda om andere redenen daaraan de voorkeur geven dan scbgnt de billgkheid te vorderen dat de Provincie beide verbindingen tusschen IJssel en Gouwe en dus ook de doorvaart door de stad met onderhoud van sluizen en beweegbare bruggen met diephouding der vaart in beheer neme De Provinciale heffing en daarmede besluiten Gedeputeerde Staten hunne beschouwingen zal stellig veel minder moeten bedragen dan hetgeen thans geheven wordt DeProvincie zal toch géén ander voordeel willenbeoogen dan hetwelk noodig is om de rented r uitkeeringeu van Gonda en de jaarlgkschekosten van onderhoud en bediening der werkente dekken Uit het vorenstaande blgkt dat naar het oordeel van Gedeputeerde Staten Gouda met 1895 ophouden zal rechten te heffen op het vaarwater van de Mallegatsluis tot den Rgn Als vergoeding voor dit verlies wordt haar uitgekeerd eene som van ƒ 232092 verhoogd met het bedrag waarop de waarde van dat water bg de onteigening zal worden getaxeerd zy zal kunnen voortgaan met de heffing van rechten voor het gebruik der doorvaart dóór de stad maar tot geen hooger bedrag dan noodig is om de kosten van onderhoud en bediening dier doorvaart van de IJsselhavensluis tot aan de Jan Kattenbrug te dekken Meemt men in aanmerking dat de waarde van het vaarwater dat onteigend zal worden wanneer de Gemeente daarop eene rechten meer heffen mag al zeer gering zal zgn en dat de tegenwoordige rentevoet laag is terwgl de binnenschutting geen voordeel voor de Gemeente zal mogen afwerpen dan zal de overneming der vaart Toen hij tehuis kwam en Aurette naar zioh toe zag komen zoo verschillende van de Aurette van weleer werd hij eensklaps tot de werkelijkheid teruggevoerd Door zijne aandoeningen oveistelpt nam hij haar hoofd in zijne beide handen en zag haar diep in de oogen als zocht hij de offervaardige ziel die in stilte had geleden tor liefde van hem Aanvankelijk verontrust trachtte Auretto zich los te maken maar zij zag in da oogen van haren vader een nevel van tranen en eensklaps begreep zij dat hij haar geheim kende Het bloed steeg haar naar de wangen en zij sloeg de beide armen om den hals van den heer Ler iel om den blik te ontgaan die al haie wonden weder openreed Hij nam haar in zijne vaderlijke armen als om haar tegen smart te beschermen en geleidde haar of liever liet zich geleiden naar het salon waar zij hem deed noderzitten in zijnen armstoel Hij hield de ijskoude hand van zijne dochter in de zijne Aurette zeide hij op zachten toon je hebt mijbedrogen Mijn arm kind Wat eene lietdo wateene toewijding Papa vroeg zij wat hoeft men u gezegd Dat weet je wel Wat mij verwondert is dalik het niet eerder geraden heb Maar je paste goedop m jne lieve beschermengel Donk er niet rtieer aan papa Het spijt mij dat roen uwe rust verstoord heeft Wordt vervol l door de Provincie indien de denkbeelden van Gedeputeerde Staten worden verwezenlgkt Gouda voor een te kort van ± 700Ü0 per jaar doen staan waarin zg op andere wgze zal moeten voorzien BINNENLAND GOUDA 2 Juli 1891 Gisteren was het 28 jaren geloden dat in Ned WestIndió de slaven werden vrijgesproken Zooals men zich herinnert werd op 1 Juli 1863 in Suriname op Curavao Aruba Bonaire St Eustatius Saba on St Martin nan ongeveer 60 000 slaven de vrijheid geschonken Volgens de laatste mailberichten vreesde meu te Paramaribo op heden eeuigo ongeregeldheden van de zijde van negers die uitMe distrioton Boven Para en Benedon Surinome nnar da hoofdstad zouden komen om daar het oinancipatiofee te vioren Een curieus staaltje weder mot hoe weinig doorzichtde bepaliugen van ilo wet betreffende het dragen van wapenen ontworpen on aangenomen zijn De HaagBcho schutters worden teneinde dienst te doen bij de komstvan don Uuitschen Keizer in Don Haag metBoaumontgoworon gewapend die zij in burgerklooding moetenafhalen Hierdoor echter zou de wnpenwot overtredenworden eu daarom wordt uit hot geweer eerst het slotgenomen dat dan afzonderlijk ann de schutters wordtter hand gesteld Jmh Ct Ter ondersteuning van het request van hot bestuur van don Nederlandschen Boud Maatschappelijk Belang aan de Tweede Kamer ingezonden ter wijziging en aanvulling van het ontwerp van wet op hot faillissement on de surséanco van betaling heeft de Kamer vaa Koophandel en Fabrieken te Breda zioh tot de Twoodo Kamer gewend met kennisgeving dat zij dit request alleen kan steunen met lietcekking tot sub 3 ofsclioou de termijn naar de raoening dezer Kamer van drie op zes maanden dionde gesteld te worden Ook sohgnt hot wensohelijk dat aan dun boedel gerestitueerd worde wat do huurder meer dan zes maanden vooruit betaald mocht hebben Ook zou de Kamer hot bij sub 5 genoemde zoo gewijzigd willen zien dat curator on schuldeischor zich op de rechtbank beroepen kunnen in geval do rechter commissaris weigoroii zou do roerende goederen t verkoopon Gisteren arrivoordoii do Duitsche Keizer en Keizerin Ie Amsterdam Het was 1 16 toen do d euu va het geschut de komst der hoogo gasten aankondigde Ue KoninginBegentea trad over do loopbrug op don Keizer en de Keizerin toe dio do beide Koningiiineu zeer hartelijk bogroettoii Na het voorstellen dorNoderlaudscho autoriteiten hield de Keizer gekleed in admiraals uniform met hot lint en grootkruis der Militaire Willemsorde inspectie over de oerecorapagnio dor schutterij Daarna nnmeu do Koningin Emma en de Keizer plaats in oen opoii rijtuig bespannen met 6 paarden in oou twoedo zilfilo galarijtuig de Keizerin van Duitschlnnd on onze jonge Koningin gevolgd door een nantal rijtuigen werd onder aanhoudend gewuif en gejuich doch ook onder een aanhoudend dreigender hemel naar het paleis gereden De stoet arriveerdo daar te 2 10 Nadat de Keizer uit het rijtuig was gestapt inspecteerde hij de oerewacht en ging daarna het pnlois binnen Zaagmans kapel liet het Duitsche volkslied on het WillielmuH weerklinken Toen kort daarna de Keizer en onze jeugdige Koningin zioh op hot balkon vertoonden scheen aan het gejubel geen einde te zulzul komen en bloef er geen hoofd gedekt Nauwelijks hadden do hooge gasten gelegenheid gehad aan het familie 16jeuuer doel te nemen en van kleederen te verwisselen of do rijiuigon kwamen vóór mot het oog op het bezoek aan het Rijksmuseum en don rijtoer In het eerste rijtuig met vier paardeu bespannen namens plaats de Koizer en de KoninginRegentes in hot tweede de Keizerin en de prins on prinses Von Wied Te kwart voor vier uren na een snellen rit door stralen en langs grachten waar reeds lang to voren do menigte dicht opeengepakt de komst van den stoot stond te verbeiden bereikte men het Rijksmuseum In de voslibule werden de hoogo gasten on H M de Ko ninginRegentes verwelkomd door den hoofd directeur Obreen do commissie van toezicht op het Rijksmuseum en den hoor Cuypers architect van hot gebouw Do Keizer droog hot klein tenue van don generaalsuniform van het gardecorps en hot grootkruis der Militaire Willemsorde Do keizerin was in zwartzijdo en ook de overige dames waren in stoinming zwart De Koningin Regentes droeg haar rouwgewaad Een schitterend gevolg van Duitschegeneraals I admiraals en andere hoogwaardigheidsbekleeders gelqk ook van Nederlandsehe hofdignitsrissen begeleidde de vorstelyke personen De Keizer maakt op de menigte een gunstigon indruk Hoewol niet groot boezemt zgne persoonlijkheid ontzag in een ontzag dat geen vertrouwen uitsluit Onwrikbaarheiil ia de grondtrek van zijn gelaat maar tegenover dingen die hem belang inboezemen verzachten zioh de trekken ontapant zioh de stroefheid en ziet men het gelaat vorhelderen Tot kwart over vgven bleven de hooge bezoekers in het Museum waarna zij langs de Leidscho Kade Leidsckegracht Keizersgracht en Paleisstraten naar het paleis terugkeerdon De Keizer en de Koningin reden vervolgens door de hoofdstraten van de Jordaan waarna zg naar het paleis terugkeerden Hot groote gala diner ten hove waaraan 110 gasten aanzaten en dat in de groote of zoogenaamde balzaal werd gehouden ving des avonds te 7 uren aan Zooals reeds vermeld word is de tafel hoefijzervormig zij was uit het midden gedekt Aan het hoofd zaten de Keizer on de Koningin regentes rechts van Z M links van den Keizer zat do Keizerin en daarnaast H M Koningin Wilhelmiua mot baronesse Van Hardonbroek Noaat H M de Koningin j egentes zaten de vorst en de vorstin Von Wied Tegenover don Keizer zaten de Duitsche gezant graaf Von llantzau en de Nederlandsehe gezant te Berlijn eu voorts nog oen achttal gezanten van vreemde mogendheden onder wie de pauselijke nuntius links en rechts van de gezanten zaten de Nederlandsehe ministers terwgl de overige plaatsen aan weerszijden door grootwaardigheidsbekleeders of hunne dames werden ingenomen Do aanblik van dozen vorstelijken disch was luisterrijk Tegenover den Keizer kon men het Fransche plateau opmerken wat verder links en rechts de gosdhonken van Amsterdam den Haag enz liot groote middenstuk vormde de slog bij Nieuwpoort terwijl de beide oindon waren afgedekt mot het plateau Eegoer door wijlen Z M Koning Willem III aan Koningin Emma geschonken Toen de eerato gerechten rondgedragen wareu stonden op een eenvoudig teeken van H M de Koningiu regontes allen van hunne zitplaatsen op H M bracht een korten heildronk uit op doii Koizer en de Keizerin van Duitschlaud waarmede H M hare gaston tovoos het welkom in Nederland toeriep De muziek der grenadiers en jagers die op het binnenplein was opgesteld hief hierop de Duitsche volkshymuo Heildir im Siegerkraua aan De Keizer beantwoorddedeq heildroak der KoninginBogentes spoedig In hoofdzaak zeide Z M Mijn daak mijn boston dank uit don grond mijns harten mijn inuigen dank AU Hohenzollern bon ik bijzonderon dank verplicht aan hot Huis vau OranjeNassau omdat oeu mijner voorvaderen zijne opleiding in dat Huis erfaugde on de goede zoden en gewoonten daarvan had overgenomen Deze woorden worden in hot Duitsch uitgesproken terwijl Z M in het Nodorlandsch zijn toost besloot mot deze woorden Ik drink op de gezondheid van H M de Koninginregentes en hierop Harer Majoateits hand vattende kustte hij die hoffelijk De muziek hief hierop het Wilhelmus van Nasaauon aan Meer toosten werden niet gehouden en liet do muziek zich verder ook niet hooron Des avonds had do groote taptoe plaats op den Dam waaraan allo muziekkorpsen van het leger deelnamen Eene buitoiigowone masaa volk was op do boen die do circulatie op sommige uren schier onmogelijk maakte Het spelen dor volkafiedereu wekte ougomeene geestdrift Meermalen verschenen do KoninginRegentes de Keizer en de Keizerin op het balkon De Nederlandsehe volksliederen werden uit volle borst duor het publiek mede aangeheven Bij het fyHlieliims was de geestdrift zoo groot dat do Koningin en do Keizer wederom zich op hot balkou vertoonden do Keiler gedurende het lied do hand ton eoresaluui onafgebroken aan den helm houdende Nadat de laatste touen waren weggestorven on er aan het gejuich geen einde kwam ontblootte de Koizer het hoofd en zwaaide met den helm het volk toe ten toekon van instemming met deze geestdriftige uiting van nationaal gevoel Voor het notarieel examen waarmede gisteren in Den Haag een aanvaug werd gemaakt hebben zich volgens het ff v h R aangemeld voor hot Ie gedeelte alléén 123 Ie en 2e gedeelte 26 II Ie 2e on 3e gedeelte 11 2e gedeelte alléén 33 2e en 3o gedeelte 69 3e gedeelte alléén 88 Totaol 340 adspiranten In 1890 hadden zich aangemeld 379 adspiranten Als oorzaak van den geweldigen vloed die op dif oogenblik bet geheele Berkeldal een paar meter onder water zet wordt uit Weatfalen bericht dat Dinsdag 23 Juni boven Coesfeld bg Billerbech een soort van wolkbreuk gedurende twee uren heeft gewoed waardoor alle gewassen zgn platgeslagen ec geulen in akkers en wegen zgn gespoeld Dezer dagen had te Weenen op de correctioueele terechtzitting oen vreeselijk vooral plaaU Een student in de medicijnen Fischer genaamd was wegens vergrijpt tegen de zoden aangeklaagd De beschuldigde was een zeer vlijtig student den zoon van een armen doodgraver uit een Hongaarsch dorpje die met achterlating eener doodarme weduwe en 6 kinderen vóór eenige jaren gestorven was De student was de oudste en hg moeat nog slechts zgn laatste examen voor arts doen Hij voorzag in zgii onderhoud door het geven van privaatleasen en door achrgfwerk bij eene firma in meubela op welke wijze hij 60 fl a maanda verdiende waarvan hij steeda de helf aan zijn moedor zond Hoewel Fischer beslist ontkende het misdrijf te hebben gepleegd waren de verklaringen der gotuigon in verband met do omstandigheden zoo bezwarend dat de ntudent nietiegenstaando zgn tot dusver ondor zoo moeilijke omstandigheden toch onberispelijk gedrag hondolond waarachgnlijk in een oogenblik van geestesverwarring zich toch wol aan het misdrijf moest hebbon schuldig gemaakt De rechtbank veroordeelde hem dan ook tot 10 maanden hechtenis maar nauwlijfca had de beschuldigde de uitspraak vernomen of onder don gillenden kreet dat het bloed neorkome op het hoofd der rechtors die aldus een zedelgken moord plegen zwaaide hij met do handen omhoog De naast Fisscher zittende gendarme die deze beweging volgde zag in de hand van den student iels blinken en hij trachte diens vuist te grijpen Maar doarvan was een verwoede worsteling het gevolg waarvan beide van de balie op den grond vielen De student wion de wanhoop dubbele kracht schonk liet zich den dolk niet ontwringen en hij slaagde er in zich een doodolijkon steek in hel hart toe te braugen terwijl de gendarme ann de hand gewond word Badende in zijn bloed word de ongelukkige naar buiten gedragen nog oen oogenblik herkreeg hij het bewustzijn en verzokordo nogmaals onschuldig te zgn waarna hij oenige oogonblikken later overleed Daar pogingen tot zelfmoord in de gerechtszaal meer voor gekomen zijn moet do bekl voor hot binnentronon steeds gofouillord worden maar de persoon die daarmede belast geweest was had door do kalme houding van den student verleid hom slechts oppervlakkig onderzocht en dientengevolge het moordtuig niet ontdekt Het is te begrijpen dat deze treurige gebeurtenis daar groote sensatie gemaakt heeft en in alle couranten behandeld wordt Een ondernemend Duitsohor moet der Turksche Regeering 250 000 francs geboden hebben om den beruohten roovorlioofdraan Athanasias van den spoorwogroof bij Kirkolisse een jaar lang ter leen te krijgen Hg zoo don met hem gaan rondreizen en hora in allerlei landen loten zien De Duitsche Barnum zou zie i verbinden hom onbeschadigd terug te brengen en dan kon men hem teroohtstelleu Het ia echter zeer te betwijfelen of de Turksche Rogeering zelfs voor een kwart millioen zoo iets zou doen En daarbij is het wel eenigszins verkoopon van de berenhuid voor do beer geschot U is In don Aiistralischen Staat Victoria is de konijnenplaag voor vele kolonisten oen voordeel hoe groote ramp zij er ook voor de landbouwers is Eenige honderdon inspecteurs trokken er per jaar 200 poid sterling om toezicht te houdon op het doeden van konijnen door 2000 arbeidora die met eon daggeld van 6 tot 8 ahiïlings betaald worden Acht tot tienduizend peraonen vangen er konijnen voor eigen rekening en vinden een goed bestaan met het verkoopen van dit wild gedierte in de steden meest aan do armen die daardoor op hunne beurt in de gelegenheid zijn oen goedkoop en smakelgk maal te krggen voor don prijs van ongeveer een stuiver het pond Buiteoiandscti Overzlcbt De verlenging van het drievoudig verbond der Midden Europeesche stoten voor den tijd van zes jaren wordt natuurlijk overal besproken Uit den aard der zaak zijn do Fransche bladen zeer ontsticht over het besluit van de Italiaanacho rogeering om de buiteninndsche staatkunde van den heer Criapi voort te zotten Bgna de geheele fargsohe pars laat zich in denzelfden geest uit on veroordeelt de I nliaanscho politiek als vgandig jegens Frankrijk Hot Journal des Déiats troost zich echter