Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1891

iN91 Zaterdag 4 Joli Nimmer zegt de heer Lorand heofl men in dit land zoo iets gezien en het is waarlqk ongeloofelqk dat wanifeer de arbeiders de quatstie der opportuniteit dezer werkstaking daargelaten zich zoo wèl opgevoed en goed georganiseerd toonen men daarmede geen rekening zou houden en zou begrqpen dat men thans te doen heeft met msunen en niet met dien menscbenhoop dien ik hier in den storm van 1886 oi tketend en verwoestend aanschouwde 1N 4569 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Nationale Militie Oproeping tot den Werkelijken dienst De BÜRGEMEESTEK der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van belanghebbenden dat volgens nader bericht van den Minister van Oorlog de VËRL0FGANGËR8 der Lichting 1S38 behoorende tot het Ie het 5 en het 8e Regiment Infanterie in werkelijke dientt moeten treden van den 10 Aut netiu tot den 11 September in plaats van 7 Augustus tot 9 September dezes jaars GOUDA 2 Juli 1891 De burgemeester vooriMemd VAN BERGJiN IJZENUOOBN Oe Insending van advertentiön kan geschieden tot 66n uur des namiddags van den dag der uitgave MARB TBBHICHTBH Gouda i Juli 1891 Granen heden met weinig aanvoer en geringen handaL Tanre Zeeuwsobe 10 a lO SO Mindere dito ƒ 9 50 a 9 76 Polder 8 75 a 9 25 Afwijkende 7 50 a 8 Rogge Zi euwsche ƒ 8 a 8 40 Polder 8 50 è ƒ 6 76 Buitenlandscbe per 70 kilo ƒ 6 60 ü 6 90 Gerst Chevalier ƒ 6 a ƒ 6 76 Haver por Heet 4 50 a ƒ 5 60 per 100 kilo 9 a 9 50 Hennepzaad InUndaoh ƒ 10 a ƒ 10 25 Builenlandscb 8 75 a 9 Kanarieiaad 8 25 a 9 Boonen Duivenboonen 8 a 8 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscho 8 20 a 8 SO Cinquantine 8 50 a 8 75 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prqZen blqven Inatelooa Vette varkens weinig aanvoer handel matig 18 a 20 et per half KG Biggen voor ËngeUnd redel aanvoer handel matig 15 a 17 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel matig f 0 55 a ƒ 0 85 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlug 22 è 30 Lammeren weinig aanvoer handel vlug ƒ 6 a 16 Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel vlug 6 a 10 Graakalveren redel aanvoer handel vlug ƒ 18 ii y 32 Aangevoerd 136 partqen kaas handel vrq wol Eerste qualiteit 28 a 30 tweede qualiteil ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere hooger Noord HoUandsche 22 a 26 Boter goede aanvder handel vlug Goeboter 1 30 if 1 60 per kilo Weiboter 1 05 a 1 30 per kilo uurRerlijke Stand OEHOHEN 2 Jaii ünnetji Jtlt e Jsiu oaden A Hizebroek tn A BUaw JohMas HtUi ondan i BlokUod n C U deo Hsi GEHUWD l Jull 11 N on Vliet en J dea Hertog J A RupiB ec K klijD StoIwtJk GEBCBEN Jecoba Coraelii oudere P W en Dijk es A Oome Leeodert oudere W Hookoop J d Brsio OVERLEDEN A tan Dam oud 6 j GEHUWD O eau deo Herg eo J M Uatkuiaen B van der Wooden ao A StoppeleabBrg apv rtentikn De 8CHÜLDBI8CHBRS van den Heer XHEODOBUa J ASP BBS Kleederblee ker wonende op den Bleekersingel R No 256 te Gouda worden opgeroepen om hanne vorderingen binnen 14 dageit in te zenden by Mr J FORTÜUN DROOGLEEVEB Advocaat Westhaven hoek v d Ooawe Zeer Uette G esteendrukte NAAmABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn mat te wijun op het verbod der regeeriag betreffeode het kouden van bgeenkomsteii tegen hét drie Toadig verbond omdat daaruit blgkt dat de regeering het oordeel van het volk over haar buitenlandscbe politiek niet durft in te winnen De Engelsche pere oordeelt anders Niet alleen de Standard en de andere regeeringsgezinde bladen verheugen zich over de bestendiging van het dneToudig verbond als een waarborg vooi het behoud Tan den rede maar zelfs de Daili Newt is tevreden Het liberale oppositie blad voegt er zelfs aog bq dat het zeer natuurlqk zou zgn indien de eerste zeemogendheid der gereld haar hulp verleende om met de drie verbanden staten den vrede to handhaven Wat den inhqud van het tractaat betreft verzekert de Standard te weten dat enkele bepalingen eenige wqziging hebben ondergaan Het officieuze blad voegt er echter bq dat de Engelsohe regeering van deze wijzigingen niets weet vrel een bewqs dat de Engelsche regeering geen deel heeft genomen aan de onderhandelingen welke aan de hernieuwing van het verbond zqn voorafgegaan Naar De Standard evenwel vermoedt is het tractaat in zoover gewijzigd dat nu duidelqker is vastgesteld in hoever Itilië deelneemt aan den strijd indien Duitschland door Frankrijk mocht worden aangevallen In België begint de langdurige werkstaking onder de mijnwerkers van Charleroi 1 algemeene aandacht te trekken Uat een grève zóó lang daurt is zonder voorbeeld op het vastelan Noch werkgevers noch arbeiders leggeQ tot op dit oogenblik eenige genegenheid tot toenadering aan den dag zoodat in de pers en onder het publiek de vraag overwogen wordt of het oogenblik niet aangebroken is dat andere invloeden trachten een einde aan de staking te maken Daar de regeering bij monde van den gouverneur geweigerd heeft tuaechenbeide te komen onder voorwendsel dat de grève een zuiver politiek kartkter draagt hebben ten slotte de Bidders van den arbeid de afgevaardigden van Charleroi om een samenkomst verzocht ten einde aan dezen hun eischen uiteen to zetten waardoor het publiek te gelijkertijd over de ware doeleinden van de arbeiders zal ingelicht worden Tevens zullen zij de hulp inroepen van de Progreaaisliscbe federatie De heer George Lorand hoofdredacteur van de iBeforme had over de grève van Charleroi een onderboud met Jan Callewaert Volgens de opgave van dezen laatste bedroeg Vrijdag nog het getal werkstakers 21 000 van de 27 000 mqnwerkers Wel wordt van andere zijde beweerd dat het geial van hen die arbeiden toeneemt doch naar Callewaert bo weert ia deze vermeerdering daaraan toe te schrijven dat ve e nieuwe arbeiders vooral Vlamingen worden aangenomen die hot beroep van mijnwerker moeten leeren Dit gaat echter zoo spoedig niet zoodat er weinig geproduceerd wordt en de mijnwerken groote schade lijden Het zqn ook volgens hun woordvoerder niet de arbeiders die zullen teegeven te minder wijl hun eischen niet buitensporig zijn Zij verlangen alleen dat de mogelijkheid overwogen wordt van een betereverdeeling van den arbeid zonder vermindering der productie dat men de arbeiders niet aan willekeurige reglementen onderirtrpt of hen naar believen wegzendt en eindelijk verlangen zij dat de loonen in overeenstemming worden gebracht met de voordeelen welke de werkgevers uit den arbeid trekken Op een vraag van den heer l orand bevestigde Callewaert dat de patroons zelfs niet geantwoord hebben op het schrijven waarin de werkstakerhhun vorderingen uiteenzetten terwijl hij ten opzichte van de reden waarom de gouverneur zijn tusschenkomst weigerde verklaarde dat de grève van den beginne af eeK zoowel economisch als politiek karakter had gedragen Verbaasd was Callewaert dat de senatoren en afgevaardigden tot wie de werkatakers zich nu om bemiddeling hadden gewend niet van zelve daartoe besloten hadden In Frankrijk had men de gekozenen van het algemeen stemrecht in alle grèves gedurende den laataten tijd uitgebroken zien tnsschen beiden komen Betere propaganda was er in België niet voor het algemeen stemrecht gemaakt dan door dit feit Zeer siwdig verzekerde do onvermoeide arbeider strijder in verband met den weinigen qver dien de progressistische afgevaardigden in deze aangelegenheid voor de arbeiders hebben aan den dag gelegd dat zqn kameraden z odra zij in bet bezit zijn van het algemeen stemrecht zich zeer goed zullen herinneren wat men voor hen gedaan of niet gedaan heeft lu ieder geval verklaarde Callewaert ten slotte weeC men thans nu de Workstakers zich tot hun afgevaardigden hebben gewend wat zij verlangen Wat voorzeker een even merkwaardig als verblijdend en voor de Belgische arbeiders eervol verschijnsel is bij deze langdaiige werkstal ing zijn do kalmte en orde die te Charleori en omstreken heerschen Nergens oploopen of optochten en betrekkelijk weinig armoede de herbergen zijn leeg De tweede Vergadering tot verificatie der schaldTorderingen in het failliseement van i A van STIfAATBN te Gouda heeft plaats DONDERDAG 9 JULI a 8 des m 12 aar in een der zalen ran het Qerechlsgebouw alfaier De Curator in voornoemd faillissement Mr J VROLIK Advoc en Procnr Rotterdam 1 Juli 1891 OPROEPII G Allen die iets te vorderen hebben vanof verschuldigd fn aan den boedel en de nalatenschap van den Heer KABEL van lier BUBO in leven vischhandelaar en mandenmaker te Oouda en aldaar op 25 Juni 1891 overleden worden verzocht daarvan ul er 0A v66r den IS Juli a a opgave of 6etaling te doen t n kantore van Not MONTIJN te Gouda of van Not MOli MAAR te Waddinxvetn Wordt gevraagd eene GËMEUBILKERDE ZITEAMKRen SLAAPKAMER voor den tfld van 4 weken van af 16 Jnli tot 13 Aug Brieven franco met opgave van huurprBi aan den Heer D GOSLINGS Delft De Brandverzekeriixg W HOLLAND te X oxd recIb t verzekert losse en vaste goederen tegen uiterst billyke premiën De Agenten voor Gouda en Omstreken MONTIJN k Co H PAUL Jr W G viN GEELEN J J VAS GALEN Alt men dezer dagen naar gaat venuitne men niet een degelijk DIIVERafl in vertcheiderte keuzen te gebruiken tn de oudtte Reetaurant van Amiterdam DE K ARS E BOOM de beste gelegenheid voor gezelichappen Kaheretraat 23 GERARD PINKSEN Badarti kelen A V os AZe Eleiweg E 73 en 73 GEVRAAGD zoo spoedig mogelflk KOST en INWONING met gebraik eener VRIJE KAMER Adres franco onder letter A aan den Boekhandel van A KOK COMP te Gouda Te Huur gevraagd Z 03L3DEI5S geschikt om GRANEN te Zolderen Adres W LAMBERTte Slolunjkeriluis Snelpersdruk van A Brinkman Zoon Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlüke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Juli 1881 Hedenmorgen ten ongeveer 11 ure passeerde hier de trein die H H M M de KoDinKin Bef entes en Koningin Wilhelmina met H H M M den Keizer en de Keizerin van Duitichland van Amsterdam naar de resideutie bracht Aan het station was hel garnizoen opgesteld onder kommando rao kapitein van der Meer om H H M U de militairo honneurs te bewgüen Ook de Burgemeester dezer gemeente Mr A A vso Bergen Uzendooro was tegenwoordig benevens vele andere belangstellenden Daar de trein met groote snelheid voorbijreed was er niets van de vorstelijke personen te zien Het station was niet zooals in December toen het stoffelük overschot van wijlen Z M den Koning voorby trok alleen met speciale vergunning tcegankelgk maar voor ieder nl tegen betaling van ets voor een perron kaartje Door zeer velen werd daarvan gebruik gemaakt in de hoop dat de trein langzaam voorbij zou rijden hetgeen echter zooals wij zeiden niet bet geval was Gisterenavond is in de zaal Kunstmin van Ons Genoegen de aangekordizde feostelgke bijeenkomst gehouden der Kiesvereenigiog Burgerplicht te viering van de verkiezing van ften liberalen candidaat Van deze vergadering een gezellig onder onsje der leden en hau geintroduceerden uilen wg natuurlijk geen verslag geven Alleen vermelden wg dat de geheele zaal gevuld was met eene opgewekte schare oeiangatellenden uit de verschillende deelen von het kiesdistrict Gouda en ook uit omliggende gemeenten die vroeger er toe behoorden Behalve de nienw verkozen afgevaardigde de heer Boogaerdt was ook het kamerlid Dr Zaaijer tegenwoordig FEVILLETOIV ZIIiaElFABlL XI S2 ZÜ sprak onbevangen met de koude onverschilligheid die zij het laatste jaar had aangenomen en die zoo scherp afstak bij do warme hartelijkheid var vroeger jaren Haar vader besefte nu de gansche beteekenis dezer verandering en zijn hart werd er door verscheurd Mijn kind mijn lief kind zeide hij met moeite de woorden uitbrengende zij hebben uw het hart gebroken Het ijs dat de ziel van Aurette omringde barstte in stukken alsof zij een geweldigen schok had ontvangen Zij zag haren vader aan die geheel ter nedergeslagon was door haar leed en de herinnering aan zgn gansche leven van zorgende liefde drong zich met zooveel geweld an haar op dat zij zich niet meer kon inhouden de tranen vloeideri uit hare oogen die 200 lang droog waren geweest en zij viel aan de borst van den he r Leniel als een gewonde vogel die op het nest terugkeert Zij schreide langen tgd zonder iets te zoggen aan dat vaderlijk hart dat bloedde om hoar verdriet hg nog merkten wij de heeren Tak uit Schiedam en Mr Snel uit den Haag onder de gasten op Aan gelukwenschou en heildronken heeft het niet ontbroken De heer Boogaerdt maakte blgkbaar door zijn flinke ernstige taal en waardig optreden een guustigen indruk op allen die hem nog niet kenden de kiezers zijn zeker huiswaarts gegaan met de beste verwachtingen van hun vertegenwoordiger De heer Zaager en het bestuur der kiesvereenidng waren het voorwerp eener warme ovatie In één woord wg kunnen de kiesvereoniging Burgerplicht gelukwenschen met den goeden afloop van dezen feestavond die zeker eenig is in de geschiedenis der Goudsche liberalen De commissaris van politie te Gouda verzoekt namens de echtgenoote bekend te worden gemaakt met da verblijfplaats van Theodoras Carolus Johannis Schulze 29 jaar timmermansknecht geboren en laatst gewoond hebbende te Groningen thans ingeschreven te Gouda lang 1 58 M aangelioht langwerpig voorhoofd ioog oogen blauw neus groot met gebroken neusbeen mond gewoon kin spits haar donkerbruin en krullend knevel blond een Mtteeken opzijde van het hoofd Hij heeft zijne vrouw en kinderen hulpbehoevend achtergelaten en men vermoedt dat hg zich naar Duitschland heeft begeven De rekening der commissie tot exploitatie van de gemeentelijke gasfabriek te Oudewater sluit over 1890 met een batig saldo van ƒ 159 30 D Haarlemsche Rechtbank veroordeelde gisteren C Gerber wegens het plegen van eene verduistering tot één jaar en A Gerber wegens het plegen van vier verduisteringen tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf De eisch van O M was voor ieder I streek haar zachtkens met zijne hand over het haar en kuste haar van tijd tot tijd op het blanke voorhoofd waar de smart tnsschen de wenkbrauwen een onuitwischbare groeve had getrokken Eindelijk hief zij het hoofd op veegde uogmaaU hare bruine oogen af waarin de fluweelachtigd zachtheid met de tranen was wedergekeerd en zeide droevig Arme vader ik zou u dit alles zoo gaarne bespaard hebben I j En ik mijn kind ik zou gaarne sterk genoeg geweest zijn om zelf den schok weerstaan en zijne kracht voor u verzacht te hebben Gij zijt gedurende 1 een jaar in werkelijkheid het hoofd van hel gezin i geweest terwijl ik niet in stoat was u te beschermen i De herinnering aan de dwaasheid van zijnen zoon I kwam weder boven en zijn gelaat nam eene harder uitdrukking aan Thans hernam hij ben ik in stoot om de mijnen i te verdedigen en ik zal ze verdetligen Niemand denkt er meer son ons oan te vallen vader ontwoordde Aurette met eene zachtmoedigheid welke aan die van vroegere dagen deeddenken Het zij zoo maar don heb ik u tegen verderleed te beschermen Hij rilde terwijl hij aan het huwelijk van Eaoul dachten aan do noodzakolgkheid van het zijne dochter mede te deelen Nu znl ik geen verdriet meer hebben vader zij Ik geloof niet dat het mij mogelijk zou ADVERTBNTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëa gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt wegens 7 verduisteringen 2Vi jaar ontzetting uit bet recht van voogdij en ouratorschap en publioeering van het vonnis in de bladen Te Dieren is Woensdagavond bg een hevig onweder do bliksem geslagen in de slaapstede an zekeren Kerkhoff aldaar met het ongelukkig gevolg dat een dertien jarige knaap zekere L Gerritsen mede aldaar woonachtig die eene koe hoedde en bj Kerkhoff was gaan schuilen aan de tafel zittende onmiddellijk werd doodgeslagen De Duitsche Keizer zal een zeer eigenaardig gescheuk van H M de Koningin regentes ontvangen dat tevens een goed souvenir aan zijn bezoek aan Nederland zal zijn Het is namelijk een keurig tableau geheel uit tegoltjes bestaande afkomstig uit de beroemde aardewerkfabriek te Delft en op order van H M voor dit doel vervaardigd A e N Gisteren werden de feestelijkheden te Arasterdam ter eere van den Duitschen Keizer voongezet In lange tijden heeft hèt Y niet eene zoo uitgebreide oorlogsvloot gedragen als gisteren In de haven voor de Handelskade lajen een veertiental groote en kleine marineschepen monitors ramschepen torpedobooten geschaard waarover de Keizer revue zou houden Om 3 uur kwamen de hooge bezoekers met tolrijk gevolg aan dec steiger van den Kon West Indischen maildienst De Keizerin met de Koningiuregentes in het eerste de Keizer met de viceadmiraal De Casembroot io het tweede rgtuig De salonboot Ceres lag gereed om HH MM langs de vloot te voeren Bij de omvaart van den hoek was het gezicht op de rijkbewimpelde vloot ongemeen fraai Door alle man op het dek en de matrozen paradeerecde in het want werd de salonboot met een driewerf hoezee begroet Van alle sobepen donderde het geschut op de trommen der mariniers zijn opnieuw verdriet te gevoelen tenzij het van u of van Julia mocht komen en dan zou het niet anders dan ongerustheid kunnen ziju De heer Leniel zag haar twijfelend aan zij begreep hem en hernam zich van lieverlede opwindende Geen enkel papa ik verzeker het u en ik weet wat ik zeg Ik heb den beker tot op den bodem geledigd Ik heb vernedering loeren kennen die mij vanbuiten is aangedaan en ook die men innerlijk over zichzelve gevoelt ik heb mij over mijzelve geschoamd na gebloosd te hebben over de behondeling die men mg heeft doen ondergnon ik heb mijne tronen ingehouden om ze u niet te laten zien ik heb mijzelve da en en nachten ofgevraogd hoe het zich kon hebben toegedragen zonder eene verklaring te vinden altijd waa mijne verbazing even groot als den oersten dag dat een man zoo weinig hort en zoo weinig waardigheidsgevoel kon hebben Ik ben begonnen met er hartzeer over te gevoelen ik ben geëindigd met verontwaardigd te zijn I ü nu er twintig maanden over mijne 3ip rt zijn heengegaan kon ik u naar waarheid zegïen dat niets mg meer verbozen niets mij meertreffen zal Zij was weder de Aurotfe van don lantsten lijd geworden hoogmoedig en onverschillig Spreek toch niut zoo mijn kind zeide deheeri Leniel hoor tot zich trekkende Je maakt mgbang AVst wilt gij vader In elk geval is mgn