Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1891

weid de raffel g alag n de pijpen floten marsolien op het admiraalschip en nog een oorlogsfregat bliezen muriekkorpen Duitache en Nederlandsche volksliederen en al die geluiden smolteu samen tot een wel leer onharmoniscb maar toch hoogst karaktervol concert Tweemaal passeerde de salonboot de vloot en Z M betuigde meermalen zijne ingenomenheidmet de kranige houding der officieren en manschappen Na de revue over onze flotille ging het vorstelijk gezelschap over op eenen kleineren stoomer voor eene spelevaart door de grachten naar den Amstel Dat deze tocht ongemeen karakteristiek zou wezen kon men verwachten Overal langs de wallen stond de menigte dicht opeengepakt en strekte zich over de straat tot op de stoepen uit zette zich voort in de huizen achter de vensters klom tegen de muren en eindigde eerst op de daken De breede Amstel taroom vooral zag er recht feestelijk uit De gebouwen der verschillende roei en zeilvereenigingen waren rijk versierd met vlaggen en groen en op de rivier zelf bewogen zich bondetden booten en bootjes van allerlei grootte OU vorm die aan het tafereel eeu re ht levendig aanzien gaven De booten der damesvereenigina waarin jonge roeisters met rappe hand de roeispaao hanteerden trokken zeer de aandacht vaa de Keizerin Ter eere der keizerlijke gasten was een wedstrijd georganiseerd bestaande uit één sommer voor 4 riem8 en één nammer voor 6 riem8gieken In beide wedstrijden behaalde De Amdel den eersten prijs AV m en Neptunm verkregen ieder een tweeden prijs De overwinnaars werden door de gasten op de keizersboot met gewuif begroet Na het einde van den strijd stapten de hooge gasten aan de Sarphatikade aan wal en keerden per rfltuig naar het paleis terug Des avonds werd op bet Y een prachtig vuurwerk gestoken De honderden booten waarvan de hoofdIqcen met veelkleurige lampions waren verlicht maakten een prachtig effect Aan den wal op de steigers en in booten haJ zich in den omtrek een ODa ienbare monschenffiaasa verzameld De Keizer en de Keizerin woonden met de Koningin regentes in het vorstelijk paviljoen het Venetiaanscbe feest b Wij zeggen zeker niet te veel als wij verzekeren dat de feestelijkheden uitstekend geslaagd zijn en zich in prachtig zomerweer mochten verheugen De Woensdag door H M de Koningin Begentea aan het gala diner op den Duitschen Keizer uitgebrachte heildronk luid fe woordelijk vertaald als Tolgt Ik wensch uit den grond van myu hart Uwe Majesteiten ook uit naam mijner dochter dank te zeggen voor Uw bezoek De geheele natie vereenigt zich met ons om ü welkom te heeten Ver oorloof mij U te zeggen dat ik de tegenwoordigheid Uwer Majesteiten op hoogen prijs stel en U de verzekering te geven dat het geheele land daarmede ten hoogste ingenomen is Moge het verblijf Uwer Majesteiten in de Nederlanden de banden nauwer toehaleo die sedert zulk een langen tijd onze beide Huizen verbinden eo moge het medewerken om de betrekkingen van nriendschap en goede nabuurschap welke altijd tus ehen onze volken bestaan hebbeo te onderhouden en te versterken Met de oprechtste wenschen voor het geluk Uwer Majesteiten en voor het welzijn van Duitschland i leven gebroken Ik zal nooit meer iemand kunnen liefhebben dan u en Julia ik kan in niemand meer gelooven noch medelijden hebben met iemand die niet tot ons gezin behoort Het is mijne schuld niet gq moet het mij niet euvel duiden Ik ben niet sliécht ik ben niet hardvochtig maar ik kan niet neen ik kan niet meer medegevoelen met het leed ran anderen Na hetgeen ik verduurd heb zonder dat iemand er iets van wist schijnt het verdriet van anderen mij volkomen nietig toe en bovendien anderen troosten elkander terwijl mij Zij wendde haar fraai gelaat af dat de bleekheid op marmer deed gelijken Haar vader trok haar tot zich Had jo hem zoo uitermate lief vroeg hij fluisterend Of ik hem lief had God moge het my vergeven vader maar ik beminde hem hartstochtelijk Ik beminde hem boven alles behalve de eer Ik beminde hem meer dan u ik ging u immers verlaten om hëmte volgen Hij was mij alles Ik aanbad hem I Ikzou met vreugde zijne dienstmaagd geweest zijn ikzon hem bemind hebben al ware hij arm geweest of gebrekkig of terugstootend Ik had wel eens gehoord van vrouwen die zieh van hunnen echtgenoot afzonderden omdat hij door de eene of andere afschuwelg e of slechts vermoeiende ziekte was getroffen en ik had mijzelve afgevraagd wat ik zou doen indien iets dergelijks bem overkwam Ik wist dat ik hem bemind zou hebbeu al ware het ten koste van mijn leven drink ik op de gétondheid van den Keiier en da Keizerin Uit Amsterdam wordt aan hetj Ulr Dbl gemeld Het is hier Woensdagavond niet zoo zonder ongelukken afgeloopen als men oppervlakkig meende Het gedrang op den Dam was ontzettend en niet weiiigen werden er flauw weggedragen In de Bearssteeg do toegang tot den Dam van het Rokin werd een rgtuig eenvoudig van de assen gewipt en ter aarde geworpen Ook het paard onderging hetzelfde lot en richtte liggende met zijne pooten geweldig slaande schrik onder de dicht opoengedrongen menigte aan Ëeu angstig verward geschreeuw klonk dan ook boven alles uit en het kostte eeuige mannen veel moeite het verschrikte paard weder overeind te krygen Daarop hebben do stalhouderB gczameul k het wijze besluit genomen na 7 uur niet meer te r den De politie had dit wel eerder mogen verordenen maar zij had waarschijnlijk een e drukte als bet bezoek dea Keizers veroorzaakt en die werkelijk alles overtreft wat we hier tot dusver zagen niet voorzien Daaraan zal het waarschgniyk ook wel te wijten zgn dat bare dienaren vrij vlug naar den wapenstok en den hartsvangcr grypen Aan het officieel verslag der voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh on onderhoorighedeu loopende van 29 April tot en met 10 dezer wordt het volgende ontleend Op Grcot Atjeh was het gedurende den verslagtjjd zeer rustig onze posten werden slechte weinig beschoten hoewel de benden van Habib van Samalangan en Tongkoe Mad Amin nog buiten de linie vooral bij Boekii Daroo rondzwierven Tusscben Kota Pohama en Pakan Kroeng Tjoet werden in den ochtend van den S Mei tw ialandsche vrouwen door Atjehers aangevallen en de een gedood de andere zwaar gewond Den 5 Mei aanvaardde de nieuw benoemde gouverneur het civiel en militair bestuur Van de Noordkust valt niets bgzanders te vermelden do beschietingen van Segli hielden aan doch brachten ons geen verliezen toe De onlangs tusscben de landschappen Edi Tjoet en Bagoh gerezen geschillen betreffende een roofparty werden door het bestuur in overleg met den radja van Djolokbeaar onderzocht en beëindigd en het geroofde aan do reehthebbendeo teroggegeiftn Door een der gewapende sloepen van Hr Ms Sambas werden in den nacht van 26 April vier prauwen ontdekt die lie koeala van Telok Semawe wilden binnenloopen Een der prauwen met een lading voornamelyk uit lijnwaden bestaande viel in onze handen terwijl bet aan de 3 andere gelukte te ontkomen Door den radja van Koempang doewa en zijn broeder Toekoe Blang werd nog steeds aangedrongen ook namens de hoofden van Nizam en Sawang op halp van het gouvernement tegen Toekoe Tjibiq Pasangan die hen uit hun land verjaagd heeft welk rerzoek door het beatnar reeds vroeger van de hand was gewezen Het gerucht dat eenige tegenstanders van den onlangs aangestelden eersten kedjoeroean van Melaboeh Toekoe Hitam Tabeh eene beweging tegen hem op touw zouden willen zetten houdt de gemoederen daar in spanning De beweging is niet tegen het bestuur gericht De Haagsche corr van de Zu h Ct schryft over en hem in alle rampen zou hebben bijgestaan Ik beminde de plek waar hij was voorbijgegaan de lucht die hij inademde en zie maar sedert fay weggebleven is heb ik geene bloem meer aangezien er zijn geeno bouquetten meer in huis ik hield sleohta van bloemen om ze hem te schenken als ik tag dat bij haren geur opsnoof verbeelde ik mij dat mijne ziel in hem overging Dat alles is verwoest er blijft mij in het leven niets anders over dan myn plicht en mijne teederheid jegens u vader De heer Leniel hield zijne hand voor de oogen Hij had nooit zulk eene diepgewortelde liefde vermoed bg dat zachte en vroolijke kind hoe was die vurige hartstocht ontstaan Niemand zou het ooit weten Ik wil u niet bedroeven hernam zij maar ikheb nüj niet kunnen weerhouden na zulk een langdurig stilzwijgen heb ik moeten spreken ik heb reedste veel gezegd Vergeef mij vader on wees overtuigd dat gij mijn eenig geluk zijt Zij boog zich naar hem toe om hem te omhelzen Hoe zwak hij zich ook gevoelde begreep hg dat het oogenblik gekomen was om haar de ganscho waarheid te openbaren Je zegt dat niets je moer kan treffen begonhij maar toch als hij eens ging trouwen Dat heb ik voorzien antwoordde zij op baren I kalmen toon I Zelfs als hij een huwelijk uit eigenbelang aanging den uitslag der verkiezingen dat de val van dr Schaepman het hoofdmoment van den dag was Toch hoorde men ook onder de liberalen zeggen t is jammer dat hg de kamer uitgaat want hij hoort er in I Nu dat dr Schaepman wel weer een anderen zetel zal krggen daarvoor tullen zgne geestverwanten wel zorgen Het is echter zeer de vraag of dr S wel van dat welwillend aanbod gebruik znl willen maken AIb bij verstandig is hooide ik eeu van zgn beste vrienden zeggen dan doet hg het niet Onder do gegeven omstandigheden kon bij toch in de Kamer niets uitvoeren en do r katholieken moeten nu eerst maar eens beproeven boe hot gaat zonder hem die aan de r kalholieke zaak zoo gewichtige diensten heeft bewezen en daarvoor met ondankbaarheid is overiaden Ik ben or zeker van dat bet geen half jaar duurt of zgne felste tegenstanders zullen erkennen hem niet Ie kunnen missen Nu of do hoeren Bablmao Vermeulen c s zooschielijk bekeerd zullen worden betwgfelt de sch daarvoor is dn veete te groot maar dat do r katho lieken in Schaepman hun meest eminenten woordvoerder verliezen is zeker en voor hen die buiten staan bigft bet een raadsel waarom deze machtige redenaar bg zoovele zijner vroegere vrienden en ookbg een groot doel dor geestelgkheid io ongenade isgeraakt Dat de quaostie van de logerwet zoo algeen voorwendsel dan toch slechts de druppel geweest is die de emmer deed ovorloopon wordt hietin politieke kringen zeker geacht Ook dr Kuyper zal wel beginnen te Deseffen dat hg als veldheer van het anti revolutionaire leger een gevoelig échec hoeft geleden on dat bg waarschijnlijk nooit zijne vroegere macht zal herwinnen Ondanks de hulp der bondgenooten beeft hg slechts 20 van do zijnen verkozen kunnen krggen tegen 28 m 1888 Ën boevelen zgn er onder die twintig die schoou antirevolutionair van de tyraunie van dr Kuyper zouden wenschen verlost te zgn on de houding van de Standaard ten sterkste veroordoelon Hoavolen van de vroegere getrouwen zullen nu tot het iizicbt komen dat de anti revolutionaire nederlaag vror een groot doet is te wijten aan bet drijven en lai de onwaardige taktiek van den leider buiten do Omer Opmerkelijk is uit dat oogpunt het ernstige woord in het laatste nummer van de WageiUugtr een blad dat voor het ministerie Mackay nog do handschoen opneemt Waar allerlei weroldsche kunstgrepen zoo schreef bedoeld orgaan in dienst van Gods Koniukrgk worden gebezigd wordt s Ueeren zaak jammerlijk ontreinigd en de antirevolutionaire Kamerclub zal bg velec nooit haar vertrouweu berwinUon indien niet eerlijk en open gebroken wordt mei al wat onder den vromen scbgn eener valsohe godsdienstigheid den diepen afkeer en weerzin wekt Voor de antirevolutionaire Kamerclub is het verlies bg de stembus geleden des te grooter omdat zij ook hare beste woordvoerders moet missen Nadat de heer Lobman van de groene banken naarde groene tafel was verhuisd werd de verdediging meest toevertrouwd aan de hoeren A van Dedom Heemskerk en van Asch van Wijck voortoover althans niet do beer Schaepman voor de geheele rechterzijde optrad Welnu van die drie zal alleen de heer van Dedom die zelf verklaard beeft voor de taak van leider minder berekend te zijn in de nieuwe Kamer zitting houden Velen denken nu dat de heer Beelaerts j van Blokland die onder de gegeven omstandigheden I zeker al heel weinig jpltis beeft als Voorzitter hor Hg kan geen ander huwelijk aangaan zeidezij koud Ik heb vernomen De beer Leniel aarzelde nog Dat hij gaat trouwen vervolgde zg Met wie Met eene verre nicht die zeer rijk i maargeene opvoeding beeft genoten O zeide Aurette En na een oogenblik zwijgen hernam zg Dat moest wel zoo Door dat huwelijkword ik gewroken Zeer zeker riep haar vader uit Dat zal het oordeel zijn van iedereen En er is nog iets anders Mevrouw Bertholon is nagenoeg gerumoerd Aurette bief biet eene trotscho beweging het hoofd op Werkelgk zeide zij dit w s onnoodig ik wasreeds genoog gewroken Julia kwam binnen zg maakte zich oenigszins I ongerust over dit langdurig onderhoud Weet je het al vroeg Aurette met eene zekere scherpte in hare stem die voor Julia sedert eenigen tgd niet ongewoon was maar die de heer Leniel nog nooit gehoord had en die hem bet hart toeneep mgobeer Bertholon gaat trouwen en zijne moeder hoeft haar vermogen verloren I Dat is het groote nieuws van den dag Wordt vervolgd kozen te worden als leider van de antirevolutionaire Kamerclub zal optreden maar men mag daarbij niet vergeten dat de hoor Beelaerts nog gewoon lid der Kamer lijnde volstrekt niet met het bijzonder vertrouwen zijrter geestverwanten werd vereerd De zelfmoord in de ijsberenkooi te Frankfurt a M herinnert aan twee dergelgko gevallen die voor jaren besproken werden Een twintigtal jaron geleden sprong te Bern tegen hot vallen van don avond eeu Engolsohman in een beeronkooi en werd verscheurd De stad Bern had sedert onheuglijke jaron als een soort levend symbool haar wapondier oen beer iu een kooi op den Schanzli er was echter geen oppasser bij aangesteld Twee zonen van Albion waren i opgewonden toestand bij ds kooi gekomen hadden den boer gosard en daanm was er oen een goed bokser do kooi ingegaan om eeu partijtje mol hot dier te vechten De geschiedenis liep echjjer treurig af do boer had den Èngelschman spoedig onder on de ander haastte zich in de stad hulp to gaan halen daar hij echter geen woord Duitsoh of Fransch verstond hield men den in t Engelsoh vertvvijfelend krglonden man voor een krankzinnige Toen men eindelijk begreep wot er gebeurd was was het te laat Hot andere gebeurde in 1875 gedurende de grooto tentoonstelling in den Jardin dea Plantes te Parijs Een jongmenscb sprong of viel in het niet diepe hok van don bruinen boer Toen hij zich oprichtte naderde bem snuffelend iwee dor dieren luid hulp roepond vluchtte do ongelukkige in een boek Oogonblikkelijk stond een grnote menigte mensohen voor het hok die het reddingswerk zeer bemoeiolgkte Men wierp den beren brood en ooft toe maar deze lieten zich daardoor niet afleiden Een soldaat had de tegenwoordigheid van geest te doen alsof hij eveneens in het hok wilde gaan waardoor de dieren voor een oogenblik afgeleid werden Spoedig echter riohlton zg zich weder tot den jongen man die met handen on voeten om zich heen sloeg De oppasser ijldo met een groote ijzeren stang naderbg waarmede het hom gelukte den groeten boor op oen afstand te houden i e kleinere echter kwam langzaam op den vreemdeling af dichter en dichter schoof kalmpjes den kop naar voren berook eens den van schrik half doeden man toon deze een zoo moorddadig angstgeschrei deed hooren dat bruintjo verschrikt terugweek Men kon nu don man een ladder toereiken waarlangs deze zich redde met achterlating van zijn hoed dio door de beide dieren geraoodolgk word verscheurd Het welbekende radicale partghoofd Liebkneuht hoeft het plan opguvat te Beriijn eene socialistische academie te stichten Daar zullen de studenten jonge werklieden zijn die opgeleid moeten worden in de kunst om socialistische beroeringen te leiden en te besturen en loeren moeten in het openbaar te spreken en debat te voeren Ook moeten zij er hunne eigen taal goed leoren alsmede geschiedenis staathuishoudkunde on het oen eu ander van verschillende wetonscbappen ton einde later goed ontwikkeld voor hun gehoor te kunnen optreden Prinses Lilly Dolgoroucky dio op t oogenblik mot eeu damoskapel in het Panopticum te Amsterdam optreedt is geboren te Pargs Haar vader de heer Dellopierro was eeu Franschman haar moeder een Andalusisohe beiden waren muzikale artisten verbonden aan bet gezelschap van den onden heer Carré De kleine Lilly toonde reeds vroeg groeten aanleg voor do muziek eu genoot vioolondorrioht van oen beroemden meester Reeds op 12 jarigen leeftijd trad zij op als violiste in Frankrijk Engeland Italiè en Pruisen vervolgens ging zg naar Rusland waar zij kamorvirtuose werd van de keizerin Hier leerde zg pniis Dolgoroucky kennen en vertrok met hora naar Pargs waar zg met hem trouwde Haar vader achtte dit huwolgk niet wettig en daarom huwde tg nog eens met den prins in Rusland Waar zg eenige jaren bleven wonen Voor de familie Dolgorouoky morganatisch aan de keizerlijke familie verwant was dit huwelijk oen groote mesalliance en zo wist het zoo ver te krggen dat do prinses gedwongen werd Rusland te verlaten en wederom tot de muziek haar toevlucht te nemen De gezusters Dellepierre maakten omstreeks lé66 ook reeds een kunstreis door Nederland De prinses heeft oen zoon van 16 jaar die kapitein is in Russischen dienst Echo Onlangs bracht de heer von Kleist Retzow oen bezoek aan vorst Bismark op Friedrioharuhe Dit bezoek brengt het Serliner Tageblatt de volgende oude doch weinig bekende jaohtgeschiodenis in do gedachte waarin genoemde hoeren een hoofdrol speelden De beide heeren die zooals men weet mot elkaar in familie on vriondsciiapsbetrekking stoan waren uit genoodigd deel te nemen aan een jachtpartij die enkele dagen zou duren Den eersten dag hadden zij zich met volle teugen aan hot jachtgeuot overgegeven Toen zg echter s avonds thuis kwamen gevoelde de heer von Kleist Retzow zich zóó vermoeid en afgemat dat hg zooals hg zeide den volgenden morgen niet om 7 uur op zou kunnen staan om de jacht voort te zetten Onder vroolgke gesprekken bg een glas wgn zei vorst Bismarck dat hij er wol voor zou zorgen hem het bed uit to krijgen of hg wilde of niet Nadat de beide hoeren zich in hunne aangrenzende vertrekken hadden teruggetrokken barricadeerde do hoer Von Kloist Roizow zijn deur uit vrees dat do vorst don volgeuden morgen een inval zou doen s Ochtends om halfzeven klopte de Rgkskanselier aan de deur van ziji n vriend en daar deze niet wilde opstaan verzekerde Bismarck hom dat hij ongetwijfeld precies om 7 uur uit zijn bed zou zijn Von Kleist Retzow bleef echter rustig liggen Daar nam Von Bismarck zgn jachtgeweer stapte naar de plaats ging voor het venster stoan van Von Kleist slaapkamer en schoot daardoorin hst plafond zoodat de stukken kalk Von Kleist Retzow om de ooren vlogen Deze sprong zeer verschrikt zgn bed uit on vloog naar hot raam om tu zien wat er gebeurd was Toen hij niemand zag kleedde hij zich terstond aan on snelde de troppen af Hier kwam Bismarck hom tegemoet begroette hem en zei zonder een spier van zgn gelaat te vertrekken Ik hoop dat gij goed hebt gerust hot slaat daar juist 7 uur Door do arrondissement rechtbank te Breda is beslist dat de zoogenaamde wonderdocter Sequah te Rozendaal zijn geneesmiddelen in het openbaar mag aanwenden met oen bevoegd nederlandsoh genoesheor Dinsdag ochtend kwamen te Vliasiiigen van Engeland aan en worden direct naar Bozendaal doorgezonden circa 2000 kilo olie voor den wonderdocter Soquah Naar men zegt was hij 21 uren zonder geneesmiddel voor zijn patienlen De voorbeelden van rijke bodelaars zijn zoo talrijk dat slechts zeer bgzondere gevallen het vermelden waard zijn De 72 jarige père Antonie onder welken naam Korse Pacciarelli bekend was bedelde sedert jaren aan de deur dei kerk Saint Sulpioe te Parijs waar hij door zijn met vele lappen verstelden rok zijn aller armbarmelijkst gezicht en zijn echt bedelaarsvoorkomeii rijkelijk aalmoezen ontving Dezen vermeerderden nog toen hij een bult kreeg een bult die voortdurend grootei werd wat den bedroovendeu aanblik vau den armen man nog verhoogde Do oorzaak van dezen bult eehter was oonvoudig een sterken loeren tasch waarin père Antoiue zijn fondsen bewaarde Daar deze steeds vermeerderdon vergrootte ook zijn bult on daarmede weer zgn ontvangsten aan aalmoezen Père Antoine woonde iu een ellendigen hoek van een huis in do Rue Princesse betaalde daarvoor dan ook slechts zestig francs in t jaar of liever betaalde in t geheel niets daar hg zijn huisbaas Guilomin beloofd had hem in zgn testament Ie zetten Ditzelfde had onze arrae man zekeren waard Paoli beloofd die hem daavoor haast voor niets voedsel verschafte Paoli zoowel als Guilemin sloofden zich voor den man uit In December van t vorige jaar kwam vadertje Antoine ziek bg Paoli on verzocht hem gezegeld papier om zijn laatste wilsbeschikkingen neer te schrgvou Paoli on zijn vrouw legden hem in hun beste bed en verpleegden hem vol zorg men zoa den volgenden morgen den notaris halen Maar voor men het kon voorzien had Pacciarelli zich in een aanval vau ijlende koorts uit het venstor op de derde verdieping gestort en bleef hij dood op de straat Guillemin maakten zich onmiddellijk meester van den lederen zak waarin zich 96000 francs in effecten on andere papieren van waarde bevonden eu die de overledene thuis bad gelaten toen hij naar den waard was gegaan Guillemin geloofde het volle recht to bezitten daar Pecciarelli hem reeds lang een testament had ter hand gesteld waarin hij hem tot eenigen erfgenaam benoemd had Maar do beide neven van den rijken bedelaar badden het laatste slechts alleen geldige testament in banden en lieten de nummers der effecten on bankbiljetten openbaar maken om voor de in ontvangstneming te waarschuwen Guillemin durfde nu de papieren niet in omloop te brengen Hg stuurde de neven een gedeelte terug waarbg hg echter schreef Je Oom was een schoft Daar hij zich door zgn schrift verried werd hij gevangen genomen moest ook de rest teruggeven en werd bovendien tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld BoltenlaDdsch Overzicht De bnitonlansdche pers houdt zich bezig met da reis van keizer W elholm naar Nederland Zij ziet in do onverschilligheid der openbare meening ten opzichte van deze reis kenteekeiien van geruststellenden aard want uit de eerste bigkt dat de Nederlanders niet langer bevreesd zgn voor eene iulgving bij Duitschland en de tweede toont aau dat de wereld overtuigd is van de vredelievende strekking van het drievoudig verbond De Londensche Standard wijdt een hoofdartikel aan het bezoek van keizer Wilhelm te Amsterdam en de goede ontvangst welke het keizerpaar daar ten deel is gevallen Het blad beschouwt deze ontvangst als eeu welverdiende hulde voor do loyaliteit welke de Duitscho regeeriog jegens haar kleinere naburen betoont De beschuldiging van jaren geleden dat Duitschland voornemens zou zijn Nederland te annoxeeren is geheel ongegrond gebleken en vindt nu geen geloof moer zelfs niet bij hen die zich bet gemakkelgkst laten misleiden door geruchten die maar telkens weer en alsof de verspreiders er alles van weten worden modegedeeld Anders zou do Amsterdamsohe burgerij do gasten niet zoo buitengewoon hartelgk hebbon ontvangen De koninginregentes en de koningin hebben de meest overtuigende bewijzen ontvangen van de populariteit welke ie dynastie van Oranje bij het Nederlandsche volk geniet Zoolang de vrede in Europa niet gestoord wordt door de eerzucht van oen der grootere mogendheden dan Nederland wat betreft zijn verhouding tot Duitschland rekenen op het onbetwiste genot van zijn onafhankelijkheid en vrijheid Nederland is een onontbeerlijk bestanddeel van het status quo op het vasteland waardoor het evenwicht tusscben de Staten van Europa behouden blijft Voor Duitschland is het van het grootste belang dat men het nooit te recht zal verdonken van het verlangen om internationale overeenkomsten te verbreken of zelfs de geringste neiging te betooneu om inbreuk te maken op de onafhankelijkheid van Nederland Dit zou zeker een krachtdadig verzot opwekken bg andere Staten van den eersten rang Na echter meent de SUmdaril is dank zij het bezoek vau don Keizer de bescherming van den machtigen voor den zwakkere heter verzekerd dan ooit De Parijsoho bakkorsgezellen hebben sedert het besluit tot werkstaking eiken dag op de Arbeidsbeurs eene vergadering gehouden waarin ondanks de afkeuring die hunne handelwijze bij hot publiek gevonden heeft en ondanks den steeds sterker wordenden tegenstand hunner vakgenooten besloten werd het besluit te hsndhaven zoolang de bureaux de placement niet opgeheven werden Maar eindelijk ziende dat zij met de werkstaking het beoogde dool niet kunnen bereiken hebben zij gisteren eieren voor hun gold gekozen en zijn zij overeengekomen aau da werkstaking een einde te maken Daar Parijs een overvloed van bakkersgezellen heeft die geen vasten dienst hebben zoo zal het de vraag zgn of de werkstakors weer in genade tullen opgenomen worden door de patroons De Isto Juli is de da waarop de besluiten door de Brusselsche anti slavenhandelconferentie genomen in werking zouden treden zoowel wat betreft de bestrijding van den slavenhandel als het hebben van invoerrechten iu den Congo staat Nu de Franscho Kamer geweigerd hoeft de akte goed te keuren zijn allo rogoeringen welke deel hebbeo genomen aan de conferentie uitgenoodigd zich te laten vertegenwoordigen bij oen laatste bijeenkomst welke gisteren te Brussel werd gehouden De Congo regoering welke deze bgeenkomst heeft belegd zal dan verslag geven van don staat van zaken en ofücieele medeoling doen van de verwerping der akte door de Fransche Kamer Door baron Lambermont werd ten einde den arbeid te redden welke door het besluit der Franscho Kamer govaar liep aan de mogendheden voorgesteld een nieuw uitstel lo verleenen aan haar die het verdrag nog niet hadden geraticiüceerd Dit denkbeeld vond eenparig zonder discussie ingang Al de aanwezige gnvjlmachtigdon teekendon toen het protocol dat nog open blijft liggen voor do gezanten van Frankrijk en Portugal wien mededeeling zal worden gedaan van den termein en die daaromtrent hunne regoeringen zullen raadplegen Hot Journal do Bruxelles bespreekt de zaak uitvoerig on betoogt dat de Fransche Kamer zich ten onrechte ongerust maakt over het droit de visite De bepaling betreft slechts schepen beneden de 600 tonnen inhoud toodat alleen de inlandsche schuiten en geen Europeesche vaartuigen daarvan last zullen ondervinden Het officieuze blad betreurt het daarom zeer dat de Franscho Kamer wegens een denkbeeldig en overdreven voorgesteld bezwaar het geheele werk der conferertio doet mislukken Of de Franscho Kamer nog op baar besluit zal teri gkomen is onzeker Te Brussel zgn er nog die meenen dat de conferentie nog eenig gevolg zal hebben maar de Ind pendance Beige is minder optimistisch en gelooft dat deze laatste bgeenkomst slechts kan dienen om het mislukken van den arbeid der conferentie te constateeren