Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1891

PETROLEUMNOTEERINGEN vsn de HaleUart CantzUar Schalkwijk te Rotterdam D mukt wu heden vaat Loco TanWust ƒ 7 60 Geïmporteerd fuat ƒ 7 78 September October KoTember en Deoemberlerering ƒ 7 65 Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederen Veiling 3 Juli 1891 te Moordreeht 11 HuiieD Lijnbaan enz in het Weateinde te Moordrecht ƒ 477B kr W Tom te Moordrecht De uitgave dezer Courant geschiedt dagelps met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlske Nommers VIJF CENTEN BarKerliJke Stand Hoordreotat OEBOEEN Corntlii naden C vin Knnisiiborg ea A lU LMUwen Nioolui osderi C kh der kkij en O Hen OVERLEUEM A Vo 40 i GEHUWD P Verjnel en j de Vriei ADVERTENTIEN Heden OTerleed ons jongste Dochtertje COENELIA 7 maanden oud W DB JEU A DB JËQ Hazebboek Gouda 3 JaU 1891 BU deze Courant behoort een ByvoeKsel binn1nlÏlNd7 GOUDA 4 JuU 1891 Door den commisBaris van politie alhier werd dezer dagen opsporing en bericht gevraagd van verscheiden eifecten vermist uit de nalatenschap van den heer Vermeulen alhier De stukken zijn thans terechtgekomen bij eene boedelbeschrijving van een ander ingezetene die ze vermoedelijk in bewaring heeft gehad Ben GEHUWD PERSOON eenigen tfldover hebbende weuschte gaarne geplaatst te worden als Pakhuisknecht tevens met Paard en Wagen kunnende omgaan Adres No 2122 bareati dezer Conrant Gevraagd bg P MUS Atfen ajd Rijn bekwame Scheepmakers bekend met IJZERWERK een 8CHEJBP8KLINKJBB en een HUISTIMM BS MAS bekend met SCHEEPSBETIMMERING Van at 4 Juli tot 19 Juïï LITVEUKOOP VAN Zijden Heerendassen tegen Fabrieksprgzen Gez HER IIAi S Spieringstraat F No 18 Bericht van Inzet Het Winkelhuis met fraaie Bovenwoning Pakhuizen Erven en Tuin aan de Oosthaven te Gouda Wijk B No 19 staat in bod op f 11300 Bet Heerenhuis Erf en Tuin daarnaast Wijk B No 18 staat in bod op 9000 Be A f slay dier perceelen mal plaats hebben op MAANOAG 6 JULI 1891 des nw rgena te elf uren in het Koffiehuis tHarmonie aan de Markt te Gouda G C FoKTUUN Dhoooleeveb Notaris In bare op Donderdag gehouden vergadering heeft de centrale liberale kiesvereeuigiug in het hoofdkiesdistrict Souoterland den heer H I ijttersen Tz te Sneek geproclameerd tot caadidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer Op hem waren 7 op mr A Ferf te Heerenveen 5 stemmen uitgebracht Bij de politie te Amsterdam hebben verscheidene personen aangifte gedaan dat men bun portefeudies beurzen of portemonnaies had ontfold Een heer vermiste een portefeuille waarin ƒ 1000 Vooral op den Dam in de Kalverstraat en op het perron van het Centraal sution zijn de zakkenrollers druk aan t werk geweest Op het Damrak werd een zakkenroller op heeterdaad betrapt en door de politie in bewaring gebracht De Duitsche Keizer en Keizerin zijn te s 6ravenhage en te Rotterdam even hartelijk ontvangen tis te Amsterdam De Staait C ourant zegt Hunne Majesteiten de Keizer en de Keizerin van Duitschland na afscheid te hebben genomen van Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin Weduwe 1KM1W KIM MV0 ZÏILIMABIL XI 33 Zij ging langzaam naar de deur haren vader en hare zuster verstomd achterlatende Op den drempel keerde zij zich om en zeide Als ik behoefte aan troost had gehad zou ditmij troosten en als ik nog noodig had met mijzelvete redeneeren zou dit mij genezen Zij ging de kamer uit haar hond die haar in de vestibule opwachtte kwam naar haar toe om haar de hand te likken zij ging door zonder het op te merken en begaf zich naar hare kamer Vijf minuten later kwam zij weder benedon schijnbaar zichzelve geheel meester Gedurende den maaltijd kwam Bruno verscheidene malen aan de glazen deur van het terras janken de sneeuw viel in groote vlokken neder eenFebruarisneeuw nattig en koud Papa zeide Julia die medelijden gevoelde mag de arme Bruno niet binnen gelaten worden Zie eens wat een weder hot buiten is Dat is onnoodig zeide Aurette op haar kalmentoon De honden zijn geboren om geduld te oefenen GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk KOST en INWONING met gebruik eener VRUB KAMER Adres franco onder letter A aan den Boekhandel van A KOK COMP te Gouda Nortli Western and Pacific H YPOTHEERBAN R Heden zgn ten orentaan van den Notam P QBËEVS de Tolgende Pandbrieren der genoemde Maatschappg nitgeloot Pandbrieven van ƒ 600 Serie A No 15 a en i No 18 a en 6 No 37 a en 5 No 40 a en 6 O No 5 a en b No 29 a en 6 No 34 a en b No 100 a en b No 147 a en b No 148 a en b No 149 a en b £ No 9 a en Pandbrieven van 1000 Serie A Nammen 406 467 415 472 429 431 442 454 380 473 382 477 387 487 405 491 429 496 438 499 453 500 463470 382 466 387 474 393 475 402 477 429 489 364 381 316 383 324 392 327 395 346 396 225 324 253 337 257 348 276 352 279 365 283 369 288 372 373 376 232 287 243 293 246 333 257 361 283 381 59 143 208 70 161 228 78 178 346 82 182 249 84 185 300 88 204 305 Serie S Nummers 5 53 157 9 12 27 60 159 66 161 74 179 100 190 118 191 33 120 200 44 126 216 51 156 218 Serie C Nummers 6 145 193 18 147 196 49 152 200 63 153 206 78 188 209 115 Serie D Nummers 20 116 177 188 231 306 477 95 154 178 225 281 458 478 104 Serie JE Nummers 77 171 237 295 369 413 92 173 238 296 379 427 100 180 241 300 391 444 103 183 251 303 397 45162 110 189 257 313 403 45669 125 210 268 349 405 47272 160 224 281 350 408 476 Serie F Nummers 13 121 175 243 313 363 439 16 133 199 258 341 398 444 72 134 210 273 348 400 464 95 144 222 275 349 412 467 UI 145 229 282 359 415 472 113 169 239 303 361 418 Serie O Nummers 162 294 354 451 489 490 Serie I Nummers 9 83 159 326 Serie K Nummer 220 Serie O Nummers 62 1Ó8 162 De uitgelote Pandbrieven zgn a pari aflosbaar van 1 September e k af Aan de houders van uitgelote stukken die vóór of op 31 Juli e k hunnen wensch hiertoe schriftelijk aan de Directie te kennen geren met opgaaf van de nummers hunner stukken zal echter gelegenheid gegeven worden deze kosteloos tegen nieuwe 5 pCt Pandbrieven in te wisselen op de voorwaarden welke ten Kantore der Bank Keizersgracht 410 verkrggbaar zgn Van de op 1 JuU 1890 uitgelote 5 pCt Pandbrieven is nog uitstaande Serie B N 497 Amiterdam 30 Juni 1891 PE DIRECTIE GME7 7E EENIBINQ te AMSTERDAM Opgericht 1863 De DIRECTIE maakt bekend dat de Heer J J A MONTIJN Kleiweg E 21 te Gouda als Correspondent van het Agentschap der Vereeniging te ravenhage Agent de Heer J F MO E NS Wagenstraat 37 is opgetreden De Directie voorn BÜCHLER TENOKINCK BERG Anuterdam 30 Jnni 1891 Heer en Liefhehb ers van BAARS VISSCHEN worden attent gemaakt op het visehrgk water Poisbroekerdam gem Renschop Joh schouten SOXiHDH A GENTEN gevraagd om Abonné s voor het GEÏLLUSTREERD 8TPIVERSBLAD te werven Hooge provisie Onderwijzers met vele relatiën komen in aanmerking Het Geïlluttreerd Sluiveriblad kan door een ieder gelezen worden de prjs zoowel als de inhoud laat dit toe Deze is ern t en grappig doch niet plat KANTOOR Leliegracht 30 AMSTERDAM Openlate Verkooping te GOUDA op DINSDAG 7 JULI 1801 des morgens te 9 uren aan de Loogballe aan de Jeruzalemstraat van Diverse voor den dienst onbroikbareGENIEen HOSPITAALGOEDEREN en daarna Aan het lokaal wijk K No 252 aan de Peperstraat van eenen lariLloöecLel eenig lood en diverse verbeurd verklaarde voorwerpen Daags vóór de verkooping op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVER te Gouda Stoiiwerök solic BorstfeoFiboiis i efabriceeul ca v avs thrifr van d ii kvn fniv€Tsit4ii Prof Gfhffi Hofra l Dr Harï 3J Buini hcobea set Ci t 30 Jaren ih verzachtend iiiifidcl tegon hoesten I Leeschheid en aanrioening dur adeiainfr oriranen uitiiteekende dicasten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme I en koude lucht is t bij onder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geels pakjefs a 25 cent Alom verkrijgbaar Snelpersdriik fan A BaiNKMAN Zoon Goud IS91 rS 4570 Maandag 6 Juli GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adyertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Oe Inzending van advertentlön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Regentes hebben heden te zes uren te Kotterdam Nederland wederom verlaten Het door Hunne Keizerlijke Majesteiten afgelegd bezoek zal ongetwijfeld voel bijdragen tot de instandhouding en voortduring van de goede betrekkingen en vriendschappelüke verhoudingen die tussohen de beide Vorstenhuizen en tusschon Nederland en Duitschland van oudsher hebben bestaan voorzitterschap van den heer D van der Horst van Utrecht Volgens verklaring van den heer H Anker veearts te Oudewater is een der varkens van den veehouder J Boer Jzn dezer dagen aan de zoogenaamde vlekziekte bezw en Hierop heeft de heer Boer een tiental varkens dat met het besmette beest in één hok geloopen had maar nog niet aangetast was onmiddellijk doen slachten De heer J Stempel districts veearta te Utrecht die ambtshalve onderzoek in loco kwam instellen verklaarde het vleesoh der geslachte dieren voor de consumptie volkomen geschikt waarop het naar Londen verzonden en aldaar verkocht is Door bovengenoemden alleszins afdoenden maatregel bleef het kwabid gelukkigerwijs tot ééa geval bemerkt In de openingsrede herinnerde de voorzitter aan de tijden vol moeite en zorgen welke de gasdireoteuren sedert de vorige algemeene vergadering hadden beleefd als gevolg van den buitengewoon strengen winter en van de hooge kolenprijzen De voorzitter bracht hulde aan de H H Francois en Prins voor het door hen genomen initiatief om door het stellen van een aantal vragen betreffende de ondervonden moeielijkheden en door het openbaar maken van de daaisp ingekomen antwoorden de gasindustrie in het algemeen en lederen directeur in het bijzonder van dienst te zijn Spreker wijst op de bewijzen van belangstelling welke de Vereeniging heeft ontvangen van de Imperial Continental Gas Association en van de Compagnie pour la fabrication des compteura a gaz door geldelijke bijdragen tot de kas der Vereeniging en hoopt dat ook de 19e algemeene vergadering moge bijdragen tot vermeerdering van de kennis der leden en absoo tot bevordering der industrie die den leden zoo na aan het hart ligt Do belooning voor de beste bijdrage in Hot Ga werd verdeeld tussohen den heer Van Doesburgh directeur van de gasfabriek te Assen en den heer Prins direeteur van de gasfabriek te Gouda Naar men verneemt is door de Vereeniging tot christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland aangekocht het landgoed Bloemendaal gelegen onder de gemeente Loosduinen De bedoeling is daar ten behoeve der zuidelijke provinciën eene stichting tot verpleging van krankzinnigen ta doen verrijzen gebouwd volgens het paviljoensyateem en alzoo geheel in den geest van de bestaande stichting der vereeniging Veldwijk onder Ermeloo Voormeld landgoed op de grens der duinstreek gelegen aan den straatweg van Loosduinen naar De personentrein van Straelen naar Vgnloo is aan een groot gevaar ontsnapt doordat de machinist nog tijdig genoeg kon stoppen toen hij een voorwerp op de rails bemerkte Op Ned grondgebied is toen een zware boom en iets verder een ander stuk hout van de lijn verwijderd De kwaadwilligen zijn onbekend Dinsdag is van een goederentrein naar Dortmund een veewagen in brand geraakt waardoor zeven boesten moesten afgemaakt wordou Gisteren had te s Hertogonbosch de 19e atgemeene vergadering plaats van de Vereeniging van gasfabrikanten in Nederland onder FEVlLLETOni zooals de mensohen om te lijden De hoer Leniel en zijne jongste dochter zagen elkander aan Na eenige oogenbhkken lag de sneeuw dik op het haar van den hond die onbewegelijk voor de deur was blijven staan die hem scheidde van zijne meesters van den vlammenden haard van de gedekte tafel de heer Leniel kreeg medelijden met het dier Breng Bruno naar de keuken zeide hij tot denknecht en zorg dat men hem eten geeft Aurette zeide niets s Avonds toen zij do laatste was die door de vestibule ging nadat zij als huisvrouw de ronde bad gedaan was zij bijna gestruikeld over Bruno die voorzichtig was binnengekomen en voor de trap was gaan liggen Toen hij haar zag hief hij met een droevigen en onderworpen blik het hoofd op Zij zette haar blaker naast het goede dier on drukte hem een langen kus op het harige voorhoofd Mijn arme hond fluisterde zij vergeef mij iindien je eens wist wat ik lijd F n over het dankbare beest heenstappende ging zij snel de trap op naar hare kamer XII Do heer Leniel had dokter Eozel doot een brieve gewaarschuwd dat hij zyne netelige taak niet behoefde te vervullen en ile goede man had zijn beste humeur en zijne vroolijkste opgewektheid mede naar het Nest gebracht Gedurende den ganschen maaltijd waarbij Aurette voorzat met de eenigzins gedwongen vriendelijkheid die hare gulle lieftalligheid van vroeger had vervangen plaagde hij Julia en lokte de wonderlijkste antwoorden van haar uit die meermalen een glimlach brachten op de lippen van zijnen neef Armand Deblay Aurette zelve kon niet nelaten te lachen als hare zuster de onverwachtste grappen ten beste gaf om de aanvallen van dun geneesheer af te slaan en haar lach weerklonk als de lieflijkste muziek in de ooren van hareu vader In weerwil van de grievende tijding die zij den vorigen dag ontvangen had scheen het jonge meisje meer op haar gemak te zijn het huwelijk van Kaoul dat voor goed een tijdperk van haar leven a oot gaf aan bare gedachten eene andere richting en hoe smartelijk haar de noodzakelijkheid ook mocht vallen van hem volkomen to rainacliten vond zij daarin eene zekere rust het tijdperk van twijfel en slingenug was voor altijd afgesloten Zij gevoelde daarin eenige verlichting al mocht deze dan ook met veel bitterheid vermengd zijn Indien zij haren indruk in woorden had moeten weergeven zou zij gezegd hebben dat zij Raoul eindelijk vrijelijk kon verachten Toen de vrienden in het salon byeen waren wendde de dokter zich rechtstreeks tot Aurette Waarom zijn hier geene bloemen vroeg hij Ik was zoo gewoon er hel huis vol van te zien en ik vond dat eene bekoorlijke gewoonte Thans zijn ar niet anders dan groene planten Ik wii geen kwaad