Goudsche Courant, maandag 6 juli 1891

verdoofd nedervielen en wel spoedig weder bqkwamen i moor niet zonder brandwonden er zyn afgekomen De overige aanwezigen die reeds bij den eersten woijen donderslag op de vlucht waren gegaan hebben geen letsel bekomen Aan den Boven Moezel zijn vijf mensoben door den bliksem doodgeslagen Vorstelijke liefdegescbiedeuis Er was eens een Prins genaamd Ferdinand van HohenzoUern geboren den 24n Augustus 1865 en Kroonprins van Boumanië vermoedelijk dus eenmaal koning van dit Rijk Staatslieden en politici hielden zich reeds langen tijd bezig om voor dien jongen luitenant eene vrouw te zooken men zocht in alle koninklijke familién naar eene prinses waardig om eenmaal tot Koningin te worden verheven men sprak van Prinses Ctómontiao van België men sprak van de Prinses Marie van Ideoburg kleindochter van Koningin Victoria en nicht van den Czaar van Rusland Maar nu heeft die Kroonprins eene tante Koningin en dichteres die onder don naam van Carmen Sylva vele schoone verzen heeft geschreven En de lievelings paleisdame der Koningin is zelf eene dichteres blond en smachtend geboren in 1863 en genaamd Helena Vncaresoo Terwql uu de Staatslieden zochten naar een prinses van koninklijken of keizeriijken bloede of naar eene aartshertogin verklaarde Prins Ferdinand zijne liefde aan do jonge dichteres Carmen Sylva was overgelukkig en wat al verzen die roman heeft doen schrijven weet Ferdinand alleen Het was nu zoover gekomen dat de Kroonprins officieel zgne aanvraag wilde gaan doen Koning Karel van Romnanie had zich dan ook reeds raet den minis terpresident er ver onderhouden aan de Kamer de goedkeuring van dit huwelijk te vragen Aarzeling des ministers Zeker een huwelijk met eene geboren Roumaansche zou veel genoegen verwekken Maar nu bracht bij in dat de groote adelijke families van Roumaniè de Stirbey s Ghika s Bibesco s Canturtieena s Stourdza s enz dien ook dochtera hebben hot met loede oogen zouden aanzien dat eene eenvoudige Vacarosco eens koningin zou worden Helena Vacaresoo echter geeft den moed niet op on hoopt Carmen Sylva op te volgen niet alleen als dichteres maar ook als koningin Men heeft zich tot prins Ferdinand s vader gewend maar deze antwoordde dat zyn zoon Roumnan was geworden en hij Duitscbor was en hij dus niets meer te maken had met de zaken van zijnen zoon Men heeft zioh tot koning Karel gewend maar deze houdt te veel van do Koningin om hure plannen tegen to werken Ten slotte wendde men zich tot don Kroonprins die nog het meeste verstand aan den dag legde hy beloofde op reis tu guan en te trachten zijne geliefde te vergeten Te Weenou is of houdt men zich omtrent dit alles ongeloovig hg het Café van den Heer J H lANSEN heeft overgenomen en beveelt zich beleetd aan daar hij zal zorg dragen voor eeue nette eu prompte bediening Tevens beveelt hjj zijne Bovenzalen zeer aan tot het houden van VERKOOPINGEN VERGADERINGEN PARTIJEN BRUILOFTEN enz üw Dw Dienaar J J WOUDENBERG ADVERTENTIE BARCELONA BRANDEWIJN per ti 1 50 FRANSCHB per fl 1 20 p Lit 1 50 INL BRANDEWIJN per fl 0 80 p Lit 0 90 2 fl 0 70 p Lit 0 80 bij SLOTEMAKER Co Ondertrouwd J Dü SNOO JOHANNA STRAVER Srielle M Gouda i Juli 1891 Amsterdamsch Zoet Roggebrood verkrijgbaar bjj L GROENENDAL Gouwe 2 huis van af de Keizerstraat 2 Coupeuse Gevraagd eene Juffrouw grondig bekend met het maken van DAMES COSTUMES en genegen op een druk atelier werkzaam te zijn j Brieven met opgaaf waar en hoe lang in t vak werkzaam H REVERMANN Deljt Confectie magaz n Heden overleed te Uoelotarendaveen miia geliefde Broeder de ZeerEerw Heer HENRICUS SGHLüTER in leven B K Pr en Pastoor aldaar Wed A QÜANT ÖCHLÜTEH 3 Juli 1891 Mm PERËL Pedicure Doelenstraat Amsterdam dagejjjjii e consnlteeren en te ontbieden K8ngee B l welke in het vleesch of in fle hoo gte groeien zonder pjjn Zal op menigvuldig verlangen Maandag 13 Juli van 2 5 uur te oonaulteeren zijn in t hotel De Zalm te Gouda Badarti kelen A v 0SAz KleiwegE73en73 j Mooster vormt een aaneengesloten geheel ter grootte Tan ongeveei 56 hectaren Het bestaat uit eene heerenhuizing met moestuinen boomgaarden bosoh en hakhout benevens eene boerenwoning met ongeveer 82 hectaren weili d De nieuwe stiohting zal in de eerste plaats worden bestemd voor de verpleging van behoeftige krauklinnigen De ontvangst welke Keizer Wilhelm en z jn gemalin in Nederland werd bereid heeft in Duitaohland algemeen een zeer gunstige indruk gemaakt De bladen roemen de schitterende feestelükheden en versieringen en spreken met voldoening van de waarIqk gastrrge en vriendelgke wyze waarop H H M M door het Hof en het volk van Nederland werden ontvangen De berichtgever dor KiilHUche Zeituitg die ook do ontvangst buitengewoon hartelijk noemt besohr ft met geestdrift het IJ by de aankomst dat een overweldigend en de zinnen betooverend schouwspel opleverde evenals bij het waterfeest van Donderdag de grachten eu de oevers van den Amstel Ook spreekt hij van den aangename indruk door de bevallige Keizerin gemaakt De Weener bladen beschouwen de hartelijke ontvangst van het Keizerlijk paar en de kalmte waarmee de publieke opinie de reis beschouwt als geruststellende verschijnselen Uit bet eerste feit blijkt dat Nederlanders niet meer vreezen voor annexatie door Duitschland het tweede bewyst dat de wereld overtuigd is van bet vreedzaam karakter van bet drievoudig verbond De heer mr M Rutgers van der Loeff advocaat te Groningen schrijft aan de A Or Ci Uw nommer van gisteren i Juli bevat de mededeeling dat het Dinsdagavond weinig had gescheeld of we badden eene spoorwegramp te betreuren gehad even noodlottig als die van üuinerwold in den laten avond van 2 Januari 1888 De uit Groningen te 8 10 des avonds vertrokken gewone trein die volgeos de dienstregi liug te 9 41 te Echten moet zyn lOD reeds in beweging zijn geweest naar Koekange een afstand dien ze volgens dieustregelirig lu 9 minuten heeft af te legfen toen nog even bij tijjds uit Koekange de waarschuwing werd ontvangen dat de weg niet vnj maar de sneltrein van andere zijde komende m aantocht was Is het waar dat de persoaentrein reeds verlof tot vertrek bad bekomen was afgeluid terwijl de sneltrein die van Meppel te 9 27 moet afrijden i in volle vaart want hij moet reeds 10 15 te Assen zijn de stations Kuinerwold Koekange en Kchten voorbij vliegt reeds op weg was dan hoet hier wederom het ergerlijk schandaal plaats gehad dat hetzij de sneltrein hetzij de personentrein is losgelaten op een onvrgeu weg Dat schandaal had ook plaats op 2 Jan 1888 toen men niet door dronkenschap of onachtzaamheid van een machinist zooals men het heeft willen voorstellen maar door misdadige nonchalance te Meppel drazelfdeo sneltrein bij Buinerwold tegen den van Koekange opkomenden personentrein in liet gaan En als de ondervinding op die plaatsen waar men de bloedige lijken en het gekerm der gewonden allerminst vergeten kan zijn u o g niet ernstig genoeg gewaarschuwd beeft en herhaling van zulke rampen niet voorgoed oumogelijk heeft gemaakt dan wordt het waarlijk tijd dat het publiek zicb spreken van groene planten maar uwo bloemenmandien behaagde mij moer mijn kind Aurette keerde het hoofd af en prevelde eene verontschuldiging die de dokter niet verslond Hoe maakt het de serre hernam hij zonderzich uit het veld te laten slaan Niet slecht de tuinman houdt ba r in orde antwoordde juffrouw I eniel En gij Zij vestigde hare schoone bruine oogen op hem waann een onrustige vlam flikkerde Ik boud uiet meer van bloemen zeide zijstroef Dat is jammer antwoordde de dokter onbewogen En de muziek O de muziek men kan altijd muziek maken I Er IS zoo velerlei muziek Dat is waar Welnu speel eens iets wat gijmaar wilt Zonder zich te laten bidden zette Aurette zich aan de piano en speelde twee stukken van zeer verschillenden aard een preludium van Bach en een schitterend stuk van Rubinstein Zij had uit een technisch oogpunt merkwaardige vorderingen gemaakt maar terwijl zij eertijds diep govoel en bezieling in haar spel wist te leggen bepaalde zij zich thans tot zuiverheid van uitvoering Ik hield meer van de oude methode fluisterdede heer Leniel zuchtend zijn vriend in het oor dienaast hem had plaats genomen ernstig deze zaak aantrekt en niet nute vótfr de schuldigen afgezet en gestraft lija sn de exploitatiemaatschappij de veiligheid van het verkeer beter waarborge dan te verkiest te doen Volgens de gedane mededeelingen moet de stationohef te £ ohten in do meening hebben verkeerd op grond van een uit Koekange ontvangen bericht dat de weg vrg was Volgens de dienstregeling mocht hq die meeuing alleen hebben wanneer h j te Koekange per telegraaf veilig had gevraagd voor den personentrein en van daar het sein veilig bad bekomen Zonder veilig oi tvangen te hebben mag geen trein van bet station vertrekken Is het dus gegeven te Koekange dan ligt de schuld daar of wel bij het personeel van een verder station naar den Meppeler kant zoo dit geen veilig verkreeg voor den sneltrein of aan Koekange seinen gat waardoor de chef aldaar recht erlangde om den sneltrein uit Meppel niet te verwachten En is het niet gegeven dan lag de schuld aan Echten waar men den personentrein liet afgaan Als de dienstreglementon goed worden nageleefd en de Maatschappij beter zorgt voor goed en genoegzaam personeel zyn z u 1 lÉ e spoorwegongelukken als op deze lyn schynen te huis te bebooren onmogelijk Het geldt hier dus een vrg wat grooter belang dan de zaak der perronkaartjes abonnementstarieven en dergelgke waarbij gemak en beura maar geen menschenlevens betrokken zgn De Amtierdmtmer schrqft omtrent Keizer Wilhelm bezoek o a het volgende De indruk dien de keizer op het publiek heeft gemaakt is ongetwijfeld gunstig 2ijn optredeu heeft zich gekenmerkt door een ingetogenheid en beacheidenheid die misschien wel de verwachting overtroffen hebben Keizer Wilhelm trok door de toosten die hy bij verschillende gelegenheden in zijn Rijk geslagen hoeft als pratend vorst de opmerkzaamheid tot zich en men vermoedt allicht dat hij bij een feestmaal iets zeggen zal waarover de halve wereld zich verwondert Geen enkel kenschetsend woord schijnt bij deze gelegenheid over zyn lippen te zijn gekomen Van zijn toost tot beantwoording van dien der Koningin Regentes beeft men zelfs den officieelen t kst niet mogen vernemen Hij heeft zich blikbaar bepaald tot bet uitspreken van een paar beleefdheidsformules Van de uitdrukking voorkomende in den toost van de Koningin Moge hel verblyf uwer Majesteiten in de Nederlanden de banden natiwer toehalen die onze huizen sedert zoo langen tijd vereenigeu en medemerkeit tot het oHtterhtiudiH en versterkt der betrekkingen vtut vriendvchup en goede Hai uunc ap die teedt tu$ticheu OMse heide volkeren keèèeu ftetitaan heeft hij alleen bet niet gecursiveerde deel beantwoord Waarschijnlijk op deze wijs te kennen willende geven dat zijn bezoek alleen een beleefdheidsbezoek was en dus geen enkele politieke beteekenis zelfs niet de meest voor de hand liggende daaraan mocht worden toegeschreven Deze houding was in elk opzicht correct De Nederlanders bij monde van een deel der pers hebben zoo opgeschroefd hun blijdschap geuit en 200 onbescheiden met hun eerbied hartelgkbeid en vriendschap te koop geloopen dat er waarlijk aan deze zijde wel een eind mocht komen aan Geduld t antwoordde do dokter zachtjes De genezing kan beproefd worden zij zal lang duren maar wij zullen slagen hoop ik Aurette loot de piano en kwam weder bij hen zitten Terwijl zij spraken luisterde zij zwijgend toe aan hare oimitwiscbbare smart denkende die telkens verlevendigd wrrd als zij hare vingers over de toetswi van hot instrument liet gaan Eensklaps viel haar blik op de tafel waar Yrmaod en Julia naast elkander gezeten photographien van oude schilderijen zaten te I bekijken I Zij waren volkomen kalm zij spraken met elkander I zooals men in een salon spreekt en toch lang voorI dat zij bet zelven bevroedden had Aurette als door I ingeving ontdekt dat zij elkander beminden i Hoe oud is Julia ook weer vroeg zij zichzelve af Zij zal weldra negentien jaar zijn Ik meende I dat zij nog een kind was Zij is door mijn leed ge i rijpt evenwel I Har gansche ziel kwam in opstand Zy stond op het punt naar hare zuster toe te gaan en baar toe te roepen I Bemin niemand heb niemand lief Maar de dikke donkere wolk die haren hemel bedekte scheurde vaneen eu zij zag in de verte een schitterend verblindend alles doordringend licht Vuur haar hadden anderen immers bemind na haat zouden anderen beminnen wat beteekende zij temidden van dien oceaan van zielen die allen doordie goddelijke vlam waren ontbrand I de quaai opgewoudenheid Het begin vaa de vertooning was al erg genoeg Het potte niet dat de ontvangende stad haar Raad den vertegenwoordiger der burgerij uitzond om den vreemden keizer als een vorst dien men met onderdanigheid of opgetogenheid gelgk een redder inhaalde te gemoet te varen Wy zullen de zaak laten voor hetgeen zy is en geweest is wy onthouden ons van verdere kritiek maar de waardigheid was in deze niet aan do zyde van Amsterdam Daarentegen in elk opzicht by den Duitschen gast Geen enkele aanmeruing valt er op dezen te maken Hq herstelde de fout toen men niet gelyk het liehoord had Koningin Wilbelmina maar de Regentes by hem jn bet rytuig had geplaatst door by de aankomst ten paleize in stede van de Regentes Nederlands koninginne e den arm te bieden hij was hoffelyk onder de taptoe jegens de Regentes by het Wilhelmus haar en het gastvry volk het eeresaluut brengende hy deed trouwens zeer waardig zyn ingenomenheid uitkomen met de ontvangst hem bereid en met of zonder politieke bedoeling in elk geval zeer juist eerit liy zijn heengaan verrichtte hy een daad die ons Hollanders streelen moest hy legde eigenhandig een krans op De Ruyter s graf Eu nu moge men Duitschgezind zijn of niet dweepen met de monarchistische opvatting door Wilhelm gehuldigd of ten zeerste van haarafkeerig wezen men moet den Duitschen Keizer de eer geven die hem toekomt bij beeft zich ge lurenda zijn verblijf nlhier betoond te zyn een man van takt Een aantal plaatsen in Duitschland hebben eergisteren veel geleden door onweder met zwaren regen hagelslag hier en daar bovendien met hevige wervelwinden Te Crefeld is op het terrein ran een schietwedstryd de feesttent met daarbij behooreude opstallen onder andeien eene tent waarin de prijzen tentoongesteld waren door den wind weggeslagen waarbij verscheiden personen zijn gekwetst terwy in de stad groote vernieling san hulzen en boomen is aangericht Tusschen Sucbtelen en Vienien zyn 50 huizen ingewaaid en daarby vele personen omgekomen of gewond De sneltrein van Berlijn naar Keulen moest te Braekwedo blijven staan en vervolgeus terugkeeren doordien hel geheele spqor verder op geheel bedekt lag met zand en slijk betwolk tengevolge eener wolkbreuk daarheen was aangespoeld Te Kassei hebl ei de straten een geruimen tijd een voet boog nder water gestaan en heeft de storm uiet alleen daar maur ook in de omliggende parken en lanen veel verwoesting teweeggebracht Te Helmstailt is des namiddags een der possagierstreinen moeten terugkeeren omdat een gedeelte van den spoorweg was ingestort In de omstreken van Schoningen ia de geheele oogst vernield Te üervonslebon is de bliksem ingeslagen met het gevolg dat er eene reeks woningen stallen en schuren zijn verbrand waarbij een geheel huisgezin in de vlammen is omgekomen In de omstreken van Brunswijk zijn ijskegels ter grootte van 25 a 30 eenige van 45 millimeters middollijn nedergevallen Te Plorsheim sloeg de bliksem tijdens de godsdienstoefening in de parochiekerk waardoor het plafond gescheurd een zijaltaar vernield en in den boofdto ren eene groote opening geslagen werd terwijl de schoolkinderen die in de kerk bij elkaar zaten Was zij niet gelukkig geweest zoolang zij beminde Was het jaar vol zonneschijn waarin zij aan de liefde had geloofd te duur betfiald inut een geheel loven van wanhoop nu van rouw Wat deed bet er toe dat men haar had verraden Wat beteekende de afvalligheid van den man dien zq had liefgehad De liefde bleef onvergankelijk Eene plotselinge opklaring van baren geest zoido Aurette dat zij zioüzolvo bedrogen had dat zij niet Raoul den onwaardigen man bod bemind mnar dat zy de liefdh had liemind Zij had aan dat middelmatige wezen al de glorie al da heerlijkheden der liefde zelve toegekend zij had den afgod voor den god aangezien de afgod lag in het stof maar de pnsterfelijke liefde zweefde over de bouwvallen op eene hoogte waar niets haar kon bereiken Haar gansche hart haar gansche wil stegen in een smartelijke verrukking opwaarts naar dat aanbiddelijko iets naar die ideale verschijning die hare wonde kwam verbinden door baar alt Psyche naar een heerlyken hemel op te i voeren Gelijk aan door den bliksem getroffen boomen die van hunnu kroon beroofd onvergelijkelijk saprqke vruchten geven zegende zij de goddelijke pijl die haar vertcheurd had in de dogen waarin zij geloofde haar geluk te bezitten Wordt vervolgd Gedurende de maand JULI Groote OPRDIHINfi tot z©©r Isug e prijzeaa GOUDA BAHLMANN en Co HoUandsclie Maatschappij van Landlouw Afdeeling ALPEN OÜDSHOORN AARLANDERVEEN TWEEmSSGEE TENTOONSTELLING ffi OP 1 EN 2 SEPTEMBER 1891 van Paarden Bundvee Schapen Varkens Pluimgedierte Zuivefproducten en Werktuigen ten dienste van veeteelt en zuivelbereiding benevens Rijtuigen Zadelma kers artikelen Bloemen Heesters Boomen en Vruchten INSCHRIJVINGEN tot deelname worden dagelüks aangenomen en inlichtingen gaarne verstrekt Namens het Bestuur van het Tentoonstellings Comité Aan deze Tentoonstelling is eene ZO£ e £ Secretaris aVEitJJ verbonden Loten alom verkrggJ L KOÜWËNAAR baar a O SO het lot en voor Goudah te A fen i z den Boekbandelaar 1 de VEN Als eerste prjjs zal worden aangekocht een ütrechtsch Wagentje met Paard en Tuig De ondergeteekende bericht bij deze dat De HAUMOITIE C F BUSCH MARKT Gedurende deze Maand mmm MM Il u van Mantels en Mamifacturen te GOUDA Het OPENBAAR EXAMEN aan het einde van het Schooljaar 1890 1891 wordtgebouden 10 en 11 JULI e k des morgens 8 12 en des namiddags 1 3 uur doch den llJentot 4 uren daar het examen in de gymnastiek op dien Zaterdag plaats heeft s nam 3 1 ia het Stedelgk locaal De Directeur Ü W JULIUS Oouda 1 Juli 1891 O It 6 oi E Prijsvermindering der Lichte Japonstoffenen EN TOIT CAS Schenk Ziv Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAAII7JES worden GELEVERD door A BRii KMAi eo Zi