Goudsche Courant, maandag 6 juli 1891

ei HOU TM A hoek Kerks teeg Markt A 53 T7 a a suf Ü O OXli van alle Zoinermantels zwarte en gekleurde Japonstoffen gekleurde Katoenen afgepaste Robes Tricot Tailles en Jongenspakjes Vitrages en afgepaste Gordijnen en verder alle voorradige zwarte en witte Goederen en Manufacturen TOT SE= OT I aiTZ E3 è C03iTT A 3ïTT Goederen of Stalen worden niet OP ZICHT g eg even maandag 6 Juli 1891 I Opovertro ffen KWA LITEIT Alom verkr gbaar in bussen van 160 0 86 en ƒ 045 Fabriek te Westzaan Opgericht 1825 CACAO 6B00TES DOHDRECHTSCHE DnEMimWASmilIJ STQQMSÜNST7EmBIJ JAITSEU HERZOGETOATH berichten hiermede dat GOEDEREN voor te VERVEN of UIT TE 8T00MBN worden aangenomen door de Korte Tiendeweg te GOUDA alwaar Prgscoarant en Staalkaart ter inzage liggen 9 KITS ïOFFffASm Goedkoop Solied Elegant s Gangbaarste i k modellen j BUOBY img ns krua p dozijn fl 42 ijiin SJ HGRZOa I C08TALIA P l y p ilrajiill t6 I p doliJn 6 OOBTHB p dozijn ALBION i SSJft EL ® l ÏHANKUir j dozijn 44 WAGNEB V 8TBPHAS p donjn p doz p r0 75 p doz p arl 7 LüfCOLN B p dozijn Verkrijgbaar te GOUda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versand fieschaft Leipzig FIagwitz OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan Tan den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEBVBR op MAANDAG ö JULI 1891 des middags te 12 nren onmiddellgk na afloop der tegen dien dag aangekondigde afslag van Huizen en Erren in bet koffiehuis Harhonii aan de Markt Tan 18 Huizen en Erven allen staande en liggende in de Messemakerssteeg aan den Raam te Oouda Wgk O No 457 tot 474 Allen Tan waterleiding Toorzien en by de week Terhuurd O No 460 Toor 80 ets én de oTerigen ieder Toor 75 ets per week makende alzoo 13 55 per week De perceelen zgn 3 werkdagen Toor den rerkoopdag van des morgens 10 tot des namiddags 5 nren en op den rerkoopdag des morgens Tsn 9 tot 11 nren te bezichtigen Notitiën dezer Terkoopiog waarin de nadere omschriJTing der perceelen enz vermeld staan en alle Terdere inlichtingen zgn Tan af 29 Joni a 8 te bekomen ten kantore Tan Toornoemden Notaris FOBTUUN DRüOGLEEVEE te Oouda Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 7 JüLI 1891 des morgens te 9 nren aan de Looyballe aan de Jeruzalem traat van DiTerse voor den dienst onbrnikbare GENIBen H08PITAALG0EDBREN en daarna Aan het lokaal wgk K No 252 aan de Peperstraat van eenen Iza Tooed el eenig lood en diverse Terbenrd verklaarde Toof werpen Daags TÓór de Terkooping op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G 0 FOB TÜIJN DROOGLEBVBR te Gouda Heer en Liefhebbers van BAARS VISSCHEN worden attent gemaakt op het Tisohrgk water Poisbroekerdam gem Benschop Joh schouten Snelpertdrok van A Bkinkhan S ZooK Gond BINNENLAND GOUDA 4 Juli 1891 Abü de Sum Crt wordt uit Atjeh o a geschreïen Ünmiddelylc na overnemini van het bestuur vaardi de de nieuwe Gouverneur de heer Pnmpo van Meerdervoort het hevel uit dat alle dwangarbeidora voor het verrichten van particuliere diensten ter beaohikklng gesteld van officieren en ambtenaren dadelijk naar het kettingsgnngerskwarlier moesten terugkeeren om uitsluitend voor s lands dienst beschikbaar te blijven üelTs die in hetgouvernementshotel bescheiden niet uitgezonderd Met dezen maatregel is eon der beslaande misbruiken uitgeroeid Van den nieuwen titularis wordt algemeen de verwachting gekoesterd dat hg niet alleen zal zijn eeu flink militair bevelhebber maar tevens een bekwaam Gouverneur die zijn plicht weet te betrachten zonder aanzien van personen Ue betrekkingen met de Kemala party worden nog steeds onderhouden Dezer dagen is Toeankae Brobim zoon van Toeankoe Madjid schoonvader van den pretendentsultan alhier aangekomen heden is hq per s s Semarang naar de Noordkust teruggekeerd Na een kort tydperk van rust is de Vesuvius weder beginnen te werken Een breede lavastroom dreigt het observatorium te begraven Twee BraziHaanache reizigers die zich aan den rand dea kraters bevonden werden plotseling in dikke wolken gehuld Gen hunner een journalist stortte in den gloeienden afgrond de ander werd door den gids gered en weggeleid Het oougres van het postwezec te Weenen beeft hare taak volbracht Ofschoon de onderhandelingen zeer geheim zgn gehouden is men toch te weten gekomen dat onderscheidene gemakken in het internationaal postverkeer werden verkregen Zoo zouden o a voortaan gedrukte visitekaarten onder de rubriek der drukwerken worden gebracht voor zooveel verzending naar het buitenland betreft Daarentegen moet bet voorstel der Vereenigde Staten tot invoering van een uniform poststempel geen ingang hebben gevonden Het Haagsobe Dagblad veroordeelt de gewoonte om blanco stembillettea in te leveren Het blad wil er met nadruk op wijzen dat die manier van stemmen dwaas is het kan zich voorstellen hoe iemand in een Vergadering geroepen tot het uitbrengen van zijn oordeel over een Wet of motie met welke bij zich zooali zij daar ligt niet kan vereenigen terwgl er toch ook redenen zgn in de Wet of motie gelegen die hem zouden doen neigen om wel v r te svemmcn zich van hot uitbrengen van een votum onthoudt maar die motieven gelden niet voor den kiezer Hg behoeft niet naar het fiaadhuis op te gaan Kan hg zich met geen der gestelde of in de herstemming begrepen candidaten vereenigen w nu bg blij re doodeenvoudig thuis Maar zoo zal deze of gene onnoozele kiezer zeggen ik wil toch gebruik maken van mijn kiesrecht Wij vragen Begrijpt ge dan uiot blanco biljet indienend kieter dat gij feitelgk niet stemt wijl uw stem van onwaarde ia en dat ge noodeloos het opnemen der stemmen bemoeilgktP Wg hadden door blanco briefjes in te leveren en demonstratie op het oog zoo voegen andere blanco kiezers ons toe De vraag zg gedaan Wat beteekent een demonstratie van geheel on ekenden die wel eens tot de domsten onder de kiezers behooren Wees een man en kies partij Die les van den geestvollen leekendiehter mag wel aan de oningevulde kiezers worden gegeven En kunt ge geen partij kiezen acht ge het verstandig geen der beiifo candidaten te jiiezen blgf dan thuis en onthoudt u van het werpen Tan geheel waardeloos papier in de stembus Er ichynen sommige spoorwegambtenaren te zgn die er wonderlijke interpretaties van hunne instructie op nahouden sohrgft de Zulph Ct Iemand deelde ons mede dat twee dames dezer dagen met den eersten oohtendtrein uit Hengelo van 6 46 te Zutphen arriveerden Op datzelfde uur 6 45 vertrekt ook een trein naar Amsterdam in den regel kan men dus dien trein van uit Hengelo niet halen doch Maandagmorgen was dit wel het geval doordat de trein uit Hengelo een paar minuten te vroeg aankwam De dames bemerkende dat de trein voor Amsterdam er nog stond wilden natuurlijk nog gaarne van dezen trein profiteeren in plaats van hier bg na een uur te wachten Dit schijnt evenwel niet in overeenstemming met spoorweghierarchische begrippen geweest te zgn want een ambtenaar weigerde het en zeide dames deze trein correspondeert niet Buiteniandscb Overzicbt Natuurlijk wgdt de Europeesohn pers vorschilleade beschouwingen aan het bezoek dat keizer Wilhelm in ons land heeft gebracht De liberale frankfurter Zeitung herinnert ib een uitvoerig artikel aan de geschiedenis en de afstamming der Oranje s Be band tusschen Oranje en Hoheuzollern is zeer oud en ook nu heeft de Duitsche Keizer nog den titel van prins van Oranje Allengs vervreemdde Nederland van Duitschland en geraaicte het meer onder Franschen invloed en eindelijk na 1866 werd de verhouding tusschen Duitschland en Holland zelfs eenigwsins ungenmtilkh Nu echter meent het blad is deze tijd voorgoed voorbij Nu de Nederlanders hebben gezien dat het Duitsche rgk twintig jaren in vrede heeft bestaan zonder iets te doen dat slechts eenigszins de annexatie vrees kon rechtvaardigen De Nederlanders weten nu dat zjj van Duitschland nie te vreezen hebben en toonden dit door de hartelijke ontvangst welke zg den keizer bereidden Niemand aldus besluit het blad zgne beschouwingen zal er aan denkon dat Nederland in het drievoudig verbond zal worden opgenomen maar indien de Nederlanders inderdaad zoo verstandig zijn als men beweert dat ze zgn dan iullen zg inzien waar zij de beste veiligheid vinden aan de zgde van het machtige drievoudig verbond dan wel in verbond met die elementen die misschien wel den wil maar niet de macht hebben om de wereld in rep en roer te brengen Over het algemeen zgn de Duitsche bladen zeer tevreden over de hartelgke wgze waarop de keizer hier is ontvangen Ook de liberale Foss Zeitung stelt dit op den voorgrond en verheugt er zich zeer over dat mijnheer de ko pmai uu voor goed toont in te zien dat Duitschland niels liever wil dan vrede en er niet aan denkt zgne buren aan te vallen Ook de nationaal liberale National Zaiung wijdt gelijk onze correspondent reeds seinde een uitvoerige beschouwing aan het bezoek des keizers in Nederland Vooral wijst de National Zeitung op het samenvallen van het keizerlgk bezoek met de vernieuwing van het drievoudig verbond Dit zou aanleiding kunnen geven tot het op gissingen berustende praatje dat van Duitsche zijde pogingen zouden worden gedaan Nederland tot deelneming aan dat verbond te bewegen Voor practische staatslieden is zulk een alleen reeds daarom uitgesloten omdat een Begentschap moeilijk zulke diep in aangrgpende internationale verplichtingen kan aangaan Een der belangrgkste vragen zoo vervolgt het blad die zich bij een mogelgken oorlog op den voorgrond dringen is wel deze hoe de strgdvoerende volken wier vaderland niet voldoende in de behoefte aan voedsel voorziet in dien tijd gevoed zullen worden Hoe het nu met den blokkake dor kusten en havens van de strgdvoerende mogendheden zal gaan is moeilgk te zeggen Maar als men met alle mogelijke geburtenissen rekening houdt moet het blad wenschen dat tgdens zulk een oorlog de Nederlandsche havens als die van een neutralen staat geen gevaar bopen geblokkeerd te worden en dus voor den invoer van graan open blgven Uil Amsterdam en Rotterdam zal het raan dan zgn weg naar Duitschland en ook naar Frankrgk vinden n de couloirs der Belgische Kamer werd verteld dat de Kamer tot 13 of 19 Juli zitting houden gedurende de week der nationale feeaten op reces gaan en daarna tot 8 Augustus de werkzaamheden voortzetten zou Voor dien tijd zou de agenda reeds vastgesteld zijn en eerst na de nationale eesten zou het rapport van dec heer de Smet do Naeyer over het voorste tot grondwetshorziening ingediend worden Omtrent de samenroeping der Kamer in buitengewone zitting of verdaging van de behandeling van dit voorstel tot het volgende zittingjaar is door de rechterzijde nog geen besluit genomen Intnsscben beginnen zich onder het publiek en waarlijk niet ten onrechte weder teekeneu van ongeduld te openbaren Het nationale werkliedoncongres te Verviers heeft besloten dat het hoofdbestuur van den werkliedenbond zich naar den heer Smetde Naeyer begeven zal om hem te verzoeken met de indiening van zgn rapport eenigen spoed te maken En het bestuur vau Amociation liberale te Hoei heeft in een adres aan de Kamer kort maar kernachtig geprotesteerd tegen het talmen der centrale sectie en den wensoh uitgesproken dat het voorstel nog in deze zitting behandeld zou worden Het is te verwachten dat dit voorbeeld navolging vihden zal Ook de Flandre liberale wel verre van een radicaal orgaan critiseert de houding van Kabinet en meerderheid en zegt spottend dat de quaestie der herzieuing schijnt ingeslapen De vertegenwoordigers van alle staten namens welke de Akte van Brussel is geteekecd met uitzondering van die van Frankrijk en Portugal waren schrijft het Journal de BrunelUa den 2on Juli ter conferentie vereenigd Er werd geconstateerd dat ingekomen waren de ratificatiëo van België Duitschland Denemarken Spanje den Kongo staat Engeland Italië Nederland Perzié Zweden en Zanzibar De ratifioatiën van Oostenrijk Hongarije en Turkije zullen binnen een paar dagen te Brussel ontvangen worden Die van Rusland zgn door den Czaar geteekend Men kent de omstandigheden welke de goedkeuring door den Senaat der Vereenigde Staten hebben opgeschort Verder heeft het votum der Fransche Kamer de regeering der Republiek in de onmogelijkheid geplaatst de Akte binnon den bepaalden tijd te ratificeeren Eindelgk heeft in de Portugeesche Kamers het goedkeurend votum nog niet plaats gehad Daarom heeft de vergadering de middelen voorbereid om onder goedkeuring van alle bg de Akte betrokken partgen den oorspronkelijk voor de inzending der ratificatién vastgestelden termgn te verlengen De parlementaire commissie voor de buitenlandsobe aangelegenheden in Portugal heeft in overeenstemming met de regeering besloten voor een onbepaalden tijd te wachten met het aanbieden van haar rapport over de algemeene acte der Brusselsche conferentie en de daaraan toegevoegde verklaringen Dit besluit is genomen omdat de Fransche Kamer van afgevaardigden hare goedkeuring onthouden heeft aan de algemeene acte zoodat deze zonder Frankrijks ratificatie beschouwd kan worden als louter vjin platonischen aard PETROLEUM IVOTEERINGEN van de Makelaars Oantzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was beden vast 1 000 Tankfust 7 60 Geïmporteerd fust ƒ 7 70 September October November en Deoemberlevering ƒ 7 66 Burgelijke Stand OEROREN 1 Juli Ali iander E er ouden G Dortlanil en J vas der LasK Wilhelnuiia Helons Paul Dt Mina oadera W C de Keieer en E Kdelmao S EvCTtje ooders W J Jansen en E Kater OVERLEDEN 8 Joli 6 Sluier huisvr van R van Sehalk 28 j C van Leeowen lm 3 C de Jen 7 m ONDEHT HOUWDi 8 Juli A an den Ondenhove SS j en M E de Uuea 22 j F 6 Nieuwland 36 j en A Reebeen 36 j J de Snoo te Brielle 28 j en 1 Straver 20 j Haastrecht OVERLEDEN Gerrigje Reichard oud 2 Munden Ylist OVBRLEÜEN W Zgidbrodc ond 7 jaren