Goudsche Courant, dinsdag 7 juli 1891

1801 N 4571 Dinsdag 7 Juli 500 Gulden betaleu wjj aan liom die bij gebruik van Goldmano s Keiser Tandwater ooit ïvwler Tandpijn krijgt S GfOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bü den l rog J 0 ZELDENBIJK GOUDSCHE COURANl Nieuws en Adnertentiehlad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentlön kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Adverten tiën Inlandsche BRANDEWIJN Fransche Barcelona CITROEN LIMONADE FRAMBOZEN M J DE GEAAF HOOGE GOUWE 255 Societeit OrLS Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekendgemaakt dat de eerstTolgende BALLOTAGEvoor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaatshebben op ZATERDAG 25 JULI a s en deBallotageLgst ZATERDAG 11 JULI gesloten wordt Namens het Bestunr F HERMAN Fz Stmtant Gouda 4 JnU 1891 liet onoverlroD eD LAGEaBlER en het gunstig bekende STOTUT van J M v D SCHALK Co te Schiedam Agent A D AM Kleiweg Govda EENIO DEFOT 7AN TIEE Hen wordt Terzocht op t MERK te letten mr HKi Maqazijm ta M IIAVENSWAAY ZONE OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de nitvoeriog van gerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschnitvan den Heer J K SOMMER Verzending eiken ZATERDAG Een nnr ADV KRTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandêche Cout ranten worden dadelgk opgezonden doorhet Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpendruk van A BsnnuiAK k ZooK L L mimm gevr voor de wekel AGEUT TE GOUDA 4 Cents Ribllolheek Prov 26 60 pCt Salaris TAyDABTS Oranjeplein 42 DEN HAAG Zal lederen MAANDAG en VRIJDAG s middags van 2 4 nor bg den Heer KAHLE ri j i I eemakkelijk ƒ 26 week Br fr onder no 91151 Hotel D RoiCBW Kattensingel te ouda te j haasiskstkik fevn l Ka Tl tt rd n Adv Bur HAASBNSTEIN 85 VOGLEE Rotterdam spreken of te ontbieden zgn mm WATEBLEMB MA ATSOHAPPIJ Geabonneerden wordt herinnerd dat de betaaldag én der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JULI D C W VAN DEK LAAR Dz Directeur Het groote aantal zenuwkwalen van zeuuwfaoofdpijn af lot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie heraenberoerte toe trotaeeren nog steeds alle middelen door de medische wetensobap aangenead ISerst aan den nieuwen tyd komt de eer toe dat ïjj door het gebruik maken van den eeavoudigsten weg namelijk lang de huid eene pbysiologisohe ontdekking gedaau heeft die na bouderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl ijj in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te lijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschhoid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman VVeissmann te ViUhofen on berust op do ondervinding opgedaan in eene 5e jarigo praktyk Door wasscbing vsu hot hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikta stoi n door de huid onmiddellUk aan net senuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en zq maakte zooveel opganRr dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN ew BEROERTE hare voorkoming en geaesdng binnen korten tijd reedt de ïle druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringeo omtrent het wezau der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de mediSOlie bladen die aan deze geneeswijze gewqd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften vau hooegeplaatate geneeskundigen onder welke P MéDière med dr prOfesSOr aan de polykliniek te Parjjs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinoigen gesticht te Charenton Sanltfitsrath Ur Cohn te Stettin Orossmann med dr arroad arts te JöhUngen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darsos med dr geneesheerdire j teur der galvano tberapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascbenbach med dr te Coifu Dr Busbaob arrond arts te Zirknitz Ober atabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C fiongavel te La Parrière Eure lid van den Consetl Central d hfgiène et de Santé in Prankrijk en vele anderen j j Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigbeid lijden waarvan de kenteekenen zijn ohroul he hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid Uobamelijke onrust en onbebagelijke toestand verder lie zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselij ka zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reed onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do bekende middelen als onthoudiugs en koudwaterkuur wrijven electriseeron stoomlooi of zeebiulen geon genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS göVOelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zich aanhoudend angstig voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorièn van zeUUWliJderS als ook aan jonge melSJeS lijdende aan bleekzucbt en kraohteloosheid ook aan gezonde zelf aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOB en franCO verzonden wordt door IjEMAIRK k Co Apotheker te Parijs rue de l Echiquicr 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van HOMAJN WEISSMANN Oud Offioier van gezondheid dlilre lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Krui en verder te Amsterdam door M CLEBA Co Heiligeweg 42 Botterdam F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBY PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche geneeswgze door de medische jar met de Zilveren Medaille bekroond De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Juli 1891 Gisterenmiddag is op Stolwijkersluis het 7 jarig zoontje van den heer S te water geraakt eu verdronken Vhu de door de Staatsspoorweg aangeboden gelegenheid om Zondags togen verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 271 personen gebruik Gisteren avond werd door bet Bestuur der Sociëteit r Ons Genoegen in de pauze van het concert eeneovatie gebracht aan den Heer W van der Linden Kapelmeester van de Koninklijke Militaire Kapel van het fiegiment Grenadiers en Jagers naar aanleiding van lijne benoeming tot grootkruis derde klasse door Z M den Keizer van Dnitschland Onze stadgeuoot de heer T G G Valette gaf onlangs een werk uit getiteld nl tederlandiacheKonvertatioM Grammatii waarover wij in Het Schoolblad courant voor lager middelbaar en gymnasiaal onderwijs bet volgende lezen Het kan zijn nut hebben dit schoon niet voor de Nederlandacie scholen bestemde boek hier met een enkel woord aan te kondigen omdat het een uitstekend nuttig werk ia niet alléiSn voor den DuittcAer die Nederlandsch wil leeren maar ook voor den Nederlander die door vergelijking van de moeilijkheden in de beide talen des tt beter op de hoogte van het Duitsch wil geraken Het boek is rijk aan allerlei nuttige wenken en opmerkingen het bevat een tal van vergelijkende idiotismen en kan voor het syntaktische gedeelte vooral met succes door den beoefenaar van het Duitsch bestudeerd worden En FEVILLETOIM ZIILlMilDlL XII 34 Zij had het in hare hand gehad dat vluchtige ongrijpbare geluk zij bad een bezoek ontvangen van den bovennatuurlijken gast die alles verheerlijkt wat nij aanraakt hoe ledig haar volgend leven haar mocht toeschijnen haar verleden was vol van uitgelezen smartelijke dingen van die dingen die iemand doen glimlachen en doen weenen Uaoul was niet meer dan het voorwendsel het thans levenlooze overblijfsel van een verrukkelijken droom zij kon haren droom beweenen maar zij zou niet langer de snerpende pijn van eene versmade liefde gevoelen die gestorven was door de zwakheid of de boosheid van een ander de liefde had hare ziel vervuld en de liefde kan niet sterven Terwijl dit schitterend visioen haren geest bezighield babbelden Armand en Julia ongestoord voort onder de roze kap van de groote lamp Het bruine hoofd van den geneesheer eu het blonde kopje van het jonge meisje waren omringd door denzelfden kring van zacht en warm licht Eene voor haar geheel nieuwe zachtmoedigheid doortintelde Aurette als zij om die reden bevelen wij bet alle belangstellenden gaarne aan De N Rott C t brengt de woorden in herinnering door de Standaard gebezigd na de verkiezing in 1888 toen in het district Gouda baron van Wassenaer gekozen werd Zij luiden als volgt Gelijk men weet hadden we in het allergunstigste geval op eene meerderheid van 200 stemmen gehoopt en het werd 350 f Zelfs kan men zeggen dat onze candidaat de absolute meerderheid haalde Gouda alzoo een ast district geworden Ën dit is nog niet al Immers zoo niet alles ons bedriegt zal voortgezette bestudeering van bot district het getal der teruggekeerde misleiden nag verhoogen en is de dag niet zoo verre meer dat ook hier de Liberaiistische coterie heeft afjj edaan Dit is te lezen in de Standnardtwi 18 Mei 1888 In gevolge het besluit van de Openbare Vergadering voor Timmerlieden gehouden Zondag 7 Junijl in het Vereenigingsgebouw alhier hielden de leden Zaterdagavond eene vergadering waarin besloten werd de vereeniging den naam te doen dragen van itPer aspera ad astra Vervolgens werd overgegaan tot het verkiezen van een Eestuur Dat bestaat uit de heeren C Krom President C den Keijer Secretaris en W C Luijnenburg Penningmeester De Voorzitter deelde ten slotte mede dat waarscfiijnlijk Zaterdag 18 Juli nogmaa s eene Openbare Vergadering zal worden gehouden en een timmermansgezel worden uitgenoodigd daarin als spreker op te treden hetgeen later nader zal worden bekend gemaakt hen daar zag zitten als in eene soort van familieapotheose Die daar zouden gelukkig zijn Zij zouden noch den twijfel noch de verlatenheid kennen Alsof een we p haar gestoken had keerde eensklaps haAr eigen leed in Aurette s gedachten weder haar visioen verdween en haar bleef niet anders over dan de ontgoocheling van een wonderlijken droom na het ontwaken Toen zij den volgenden morgen na haren rondgang door het huis het salon binnentrad vond Aurette op de lafel een prachtigen bos bloemen Blauwe iris teeder als vlinders bonte tulpen met schitterende kleuren anemonen van allerlei schakeering purpere rozen tuberozen wit en koninklijk als lelies varens uitgetand als kostbare kact waren dooreen gemengeld met onbeschnjfelijfcen rijkdom van tinten en scBoonheid van vormen Voor mijue zuster vroeg zij den knecht diehaar een brief aanbood zij dacht dadelijk aan eengeschenk van Armand Neen voor de juffrouw zelve Was er dus op de wereld nog iemand die er aan dacht haar bloemen te zenden Dokter Rozel schroef haar Beste kind gij doet niet wèl met uwe bloemen te vorwaarloozen zij zijn vriendinnen die ons onze zorgen voor hen honderdvoudig teruggeven Beproef u aan deze te wennen eu als aij een weinig belang in hen stolt zullen zij wel een muldel vin ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden Usrekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Naar aanleiding van ongunstige doch tevens minder juiste beschouwingen of beschrijvingen in buitenlandsche tijdschriften en bladen omtrent verschillende sociale en staatkundige toestanden in Japan d e in den laatsten tijd vewchenen en waarschijnlijk haar ontstaan te danken hadden aan de verwonding van den oudsten zoon des Bussischen keizers in Japan schrijft een jonge in Wurtemburg studeerende Japanner o a het volgende Veelal worden de toestanden in China met dis io Japan verward evenals men in Europa in het algemeen deze twee natiën in één adem noemt roch is niets onjuister daar er niet alleen een zeer groot verschil in het volkskarakter maar ook in de zeden en gebruiken van dnze twee volken bestaat lOk rapan worden de persoonlijke vrijheid en het eigendomsrecht beter beschermd dan in menigen Europeeschen Staat en drijft men er ook geen handel in menschen Zelfs in de ruwste tijden der oudheid hoeft volgens de geschiedvorsohers het slaaf zijn in den eigenlijken zin des woords aldaar nooit bestaan Sedert de overgang van het leenstelsel feudalisme tot den meer modernen rechtstoestand wojdt elke beperking der persoonlijke vrijheid gestraft en de in Japan verblijf houdende vreemdelingen kunnen bevestigen dat tegenwoordig in het geheele Japansche rijk geen spoor te vinden is van instellingen die aan slavernij of zelfs nog aan het oude feudalisme herinneren Onwaar is het dan ook dat het aan den Japanschen adel veroorloofd zou zijn de a st echtgenoote als kind te koopen en te doen opvoeden Van aankoop van meisjes in het algemeen is zelfs geen sprake Het huwelijk heeft in Japan evenveel beteekenis en waarde als in Europa alleen speelt in genoemd land bij de keuze verloving der aanstaande echtgenoote eene vrouw of oen man doch meestal een gehuwd paar als bemiddelaar eene voorname rol Al is ook bet verkeer tusschen jonge mannen en den om het mij te doen weten dan zal ik u andere zenden iiVw oude vriend Dr Eozel Getroffen door dit bewijs van genegenheid bewogen door een ander vaag onbeschrijfelijk gevoel boog Aurette zich over den welriekendeu ruiker been en lichtte hem op In hare buigzame bevalligheid gaven de bloemen aan hare natuurlijke neiging toe sommige richtten zich op andere bogen het hoofd zooals levende bezielde wezens doen Vriendinnen zeide het jonge meisje ja vriendinnen Het is hare schuld met dat ik ze g chonkenheb aan wien haar niet begreep Zij bpscho wde de onnaspeurlijke kleurschakeeringen de zachtheid der eindeloos verschillendecVormeu van deze voorjaarsbloemen de voorboden van vreugde in den dop en zij verwonderde zicli hoe zij hare tegenwoordigheid had kunnen schuwen uithoofde van de herinneringen die zij opwekten Ik was blind zeide zij opzettelijk en zinneloosblind O m jno lieven zult gij voortaan mijntroost zijn Voor do eerste maal sedert haar leed haar getroffen had kwam er een weldadige dauw in de oogen van Aurette twee trauen gleden in de kelk van eene blauwe ins en nestelden £ icb iu de fluweelige bladen Zij nam den ruiker op voorzichtig teederlijk zooals men een kind hefkorst bracht hem