Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1891

t i89L Woensdag 8 Juli N 4578 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken behaald Zy hebben de havens Huasoo in de noordelgke provincie Atamac a bezet terwyl de troepen van president Balmaceda dan strjjd niet waagden maar reeds by hun nadering terugtrokken Van Huasoo trekken de Congres troepen nu zuidwaarts naar Coquimbo Men vermoedt dat Balmaoeda s soldaten wel zullen standhouden om de gewiohtige haven la Serena Coquimbo te verdedigen zoodat weldra een ernstige veldslag wordt verwacht Ook worden geruchten verspreid dat president Balmaceda de wyk genomen en het land verlaten zou hebben maar dit gerucht is reeds zoo dikwyls in omloop gebracht dat het zouder nadere bevestiging niet voor goede munt kan wordon aangenomen Evenwel schgnt de oorlog nu wel een beslissend tijdperk te ingetreden De inzending van advertentita kan geioliieden tot een uur dea namii ADVE RTENTIË N DI1 ER a f L De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt totoput m unb olra im oeAoop MmgtiisMB k r werkend i oiuolisd U k Oenees en Halgmiddel B pro door Us eld benanwdbetd kortadem i k 4 L Die ZwltBenohe l lllcn Tan den Apotheker Klehard Brandt orden om bare laehta werking door vroniten taan in enomeii en Mn te verkleien bOTen de loliaip erkende Zomen Bltteiraler DroppeU Uengieli eni D Om zich by den aankoop te beReliermen Wr lecen nagemaakte prrparaten r ce men In de apotheken iteedi naar de alleen echte KwItRCjrache Pijlen van den Apotheker Richard Brandt Pry per doo met gebrulk aanwljzlnr 70 en I j l I dahubl rl o en fprdrukf d or de et bwhormde hand Imerk of etiket het witte krill ophct roodc veld en de hniiiIieekeninK Kehrt Brandt rich op leder doo Je l eïir de a r Hoorddeiiot F K iiii Santen licilir te Botterdam M Tollcomeu zelfstandig wil blüren Dat meu in Nederland 80or gevleid is met heit bezoek des Keizers spreekt vanzelf want in de eerste plaats heeft Nederland in vele jaren de eer vaa een vorstelyk bezoek niet genoten on bovecdien heeft Nederland in Duitschland oen bosten afuemer met wion het gaarne goede handelsbetrekkinffon onderhouden wil Ook nl heeft Nederland een Duitsche regentes zoo getuigen toch de waarborgen welke de Kamers hebben vastgesteld dat het Nederlandache volk in de eerste plaats wil blijven wat het is PETROLEUM ISOTEERIMGEN van de Makelaars Daarbij weten de Parijsohe bladen nog voel meer van het bezoek dan wij hier Zoo o a woet de Figaro reeds dat de Koningin Regentes den Keizer tijdens den gala maaltijd ten paleize de belofte heeft gegeven dat zy mot de Kouingiu in Augustus een maand te Berlijn zal komen doorbrengen Ook weet het blad er nog bij te zeggen dat het bezoek des Keizers niets te maken heeft met politiek maar uitsluitend diont om het huwelijk voor te bereiden tusschen koningin Wilhelmina en den oudsten zoon ini i c i ii i i van prins Albrecht van Pruisen Vandaar dat de AOlZlftar SCDalKWIjk te RoUerdaDI Keizer bij deze reis vergezeld wordt door keitenn I De markt was heden vast Augusta Victoria die gewoonlijk den Keizer niet I Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 76 begeleidt 1 September October November en Deeember Deze geruchten die reeds zoo vaak de ronde heb levering ƒ 7 66 ben gedaan hebben natuurlijk weinig waarde maar het spreekt vanzelf dat ze nu bij deze gelegenheid weer eens opgerakeld worden Heden werden wjj diep getroffen door bet treurig overljjden van ons geliefd oudste Zooiitjeen Neefle LEONARDÜS JOHANNES HENDRIKÜS in den aanvalligen leeftijd van 7 jaren R SLANGEN C M G SLANGEN Skellkuan L C VAN DORST Slolwtjkersluii by Gouda 5 Juli 189L In België vinden de Franschen die bet bezoek des Keizers aan Nederland evenmin naar hun zin achten als het bezoek dat Wilhelm in het vorige jaar van België bracht geen steun Kenige Fransche bladen nadden beweerd dat de Keizer niet te Brussel durfde komen omdat Brussel Fransoh is maar het Vlaamsche HandeUblad van Autwerpen komt krachtig hiertegen op Het Vlaamwhe blad verheugt zich over de goede ontraugst des Keizers in Nederland en hoopt dat de Keizer later ook eens te Antwerpen zal komen ten einde te Vlamingers in de gelegenheid te stellen hem te ontvangen Over het algemeen kan men hier dus tevredenzgn over den aSoop van het keizerlijk bezoek Allebuitenlandsche bladen die verslag geven van defeesten erkennen dat Nederland den Keizer op waardige wijze heeft ontvangen en ook de Keizer zelf i M M aM toonde zich hier zeer tevreden over de ontvangst In y j T7 1 f dit opzicht kan men dus zeker zijn dat het bezoek jrCCtCfllG ll6tltClfi Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor de leverantie der benoodigde BRANDEWIJN voor de inmaak U£d orders afwachtende verblgve wg met hoogachting ÜEd Dw Dienaar J F HERMAN Zn Laagste prgzen fijnste qualiteiten p 5Iiterrabat van het Doitsche keizerspaar te Amsterdam veel zal bijdragen tot de instandhouding vau de goede betrekkingen tusschen Duitschland en Nederland In Engeland heeft het bericht uit Kaapstad dat de groote trek der boeren naar Mashonaland mislukt is en de bonderJ boeren die ten slotte nog beproefden den Limpopo over te trekken werden teruggeslagen veel voldoening gewekt De Titnet heft ware jnichtonen aan en ziet in het feit het teeken dat het gedaan is met de Transvaal dat de l boers als politieken factor hebban opgehouden te bestaan wijl gebleken is dat zij niet meer in staat zijn om te trekken dat zij moeten blijven waar zij zijn wat insluit dat zij vereneelscht worden Zeer ITette Cfestoendrukte NAAEAASTiJSS worden GELEVERD door A BRIi KNAI en Zn Ten diepste verontwaardigd is de Timts op lord Bandolph Churchill Dit onberekenbaar element der torjparlij nl schreef in zijn laatsten brief uit ZuidAfrika aan de Vail Graphu een hartig woordje aan hot adres zijner partijgenooten dat tevens een rehabilitatie van den door do TiMeii en haar vrienden veel gpsmaden Gladstone bevatte Lord Churchill herinnerde er aan hoe de afstand van de Transvaal en de vrede dosr den beer Gladstone gesloten met de overwinnaars van Majubabeu vel indertijd waren en nog zijn het voorwerp van scherpe critiek en bittere afkeuring van de zijde van vele politici in Engeland waaronder hg zelve ook had behoord Prof Br R vipchow B riijn T Oietl MOnchan f Reelam Leipiia t t T Nuscbanm Manchtn s HOrtZ Amttardam V KoFczynski Knucau a Brandt Klautmburg bÜ Storingen in de kwalen dor lover loot van aun dnrondo Torotopplnc en de datfaedea fooalfl boofdpljn dnlzo Igrlield obrek nan eetinst ens Thans echter verzekert hij dal betere en juistere inlichtingen vereeuigd met kalm nadenken hem tot het besluit hebben geleid dat indien de Britsche regeering destijds had gebruik gemaakt van hare sterke militaire positie en de legermacht van de Boeren had vernietigd zooals zij gemakkelijk had kunnen doen de Engelschen inderdaad de Transvaal zouden hebben gewonnen maar do Kaapkolonie zouden hebben verloren De HoUandsche gevoelens in de kolonie waren zoo lerbitterd dat de cindelijke zegepraal der Britsche wapenen door ruw geweld alleen die kolonie voor goed en nherroepelijk van GrootBrittanje zou hebben vervreemd De feitelijke grootmoedigheid die de beer Gladstone betoonde bij den door hem met de Boeren gesloten vrede heeft veel weggenomen van de vroegere grieven en bewezen dat de Engelschen m geen enkel opzicht vijandig of onwelwillend gezind zijn togen bet HoUandsche ras t Dit a les is de Tunes niet aangenaam te vernemen te minder wijl een man het zegt die ondanks zijn gebreken steeds nog veel invloed oefent op zijn landganooten Volgens de laatste barichten uit New ork hebben de Chileensche Congres troepen nieuwe voordeelen i Gouda Suelpe sdruk vnn A Bbinkman ZooN Ernstigf gfemeend E6n B C JONGMENSCH 32 jaar te sBosch met eenig fortuin eigen Zaak welke een ruim burgerbestaan opbrengt wenscht in kennis te komen met een R C Meisje of Weduwe zonder kinderen met eenig fortuin om na kennismaking een Huwelyk aan te gaan Brieven met portret en duidelijk adres aan het Bureau dezer Courant ouder No 2123 Stipte geheimhouding wordt verzekerd en verzocht Ambachtstand Verennlging HEDEN ONTVANGEN Puik beste Banket Hammetjes a 82 qt de 5 Ons AU men dezer dagen naar gaat verzuime men niet een degelijk in verscheidene keuzen te gebruiken in de oudete Rettauranl van Amsterdam DE K ARS E BOOM de leste gelegenheid voor gezelschappenKalverstraat 23 GERARD PINKSEN Doet SALP s BAARD TINCTUUR geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Prija f 1 20 per flacon Verkrygbaar bjj I A CATScDJ e C BUIlKr Bz t Gouda ADVERTENTIEN in Me Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het van A BRINKMAN en frol Dr V Fpeplohs Benijn ti T Scanzonl wanburg e e C Wltt Copenhogen e Zdekauer at Petenburg Soederstfldt kuui e e Lanibl Woreohou FOFSteP Birmingham Onderbuiks organen beljen traeen otoelgranK voort rnlt TOOrtlionifndc ongt tcAiX yV jhl A dvertentie Bureau ZOON te Gouda De aitgave dezer Conrant gegohiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 ütoaderlgke Nonunera VIJF CENTEN B INNENLAND GOUDA 7 Juli 1891 Woensdag 15 Juli a a heeft het 28e Chr Nationaal Zendingsfeett plaats op Middaohten bij de Van venchillende plaatsen vertrekken daarheen extratreinen o a en uit Gouda des morgens ten 6 46 ure Prija der retourbiljetten voor Gouda ƒ 2M Ie kl ƒ 1 96 Se kl ƒ 1 46 8e kl Daaronder is begrepen 0 40 voor het programma zonder hetwelk men niet op het feestterrein wórdt toegelaten Uit Zevenhuizen sohrqft men ons Met het hooien is alhier een begin gemaakt over het algemeen is de verwachting van de opbrengst niet hoog doch wanneer het bij droog weer gewonnen kan worden zal de kwaliteit wel goed zyn De gewassen staan met eeuige geringe uitzonderingen uiUnnntend ts vdda De poppententoonttelling in het Kurhaua te Scheveningen werd op den openingadag bezocht door 681 en eergisteren Zondag door 1432 peraonen Tooni des avonds bq verlichting maakt de tentoonstelling door de weerkaatsing der bonte klenren in de tairq ka spiegels een vroolijk en schitterend effeot De uitstallingen van Saugniot te Parijs die bq de opening nog niet gereed waren worden beden tentoongesteld BQ besluit van den minister van financiën en den commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland werd goedkeuring verleend tot het uitgeven van 16000 loten in de te honden verloting van poppen alle aangekocht onder de geëiposeerde voorwarpen voornamelijk onder de bekroonde FEViLtETOK ZISLEHABEIu xm 86 De jeugdige vrouw noemde twee bewoners uit den omtrek voor wie zij gewerkt had Het is wel ga mede zeide juffrouw Leniel De verlatene voorgaande ging zij rechtstreeks naar de keuken beval haar aan in de goede zorgen der dienstbodon en zocht de haren weder op Er lag een open telegram op de tafel de heer Leniel scheen verdiept in een tijdschrift en Julia zat met ontsteld gelaat ijverig te naaien Aurette nam het gele papier op en las Een zoon Jean Groeten Charles Eei zoon van Charles die Jean heette evenals de heer Leniel 1 Aurette gevoelde door eene zonderlinge aandoening haar de keel toeknqpati Die boodschap die zeeën en landen was overgegaan had voor haar iets geheimzinnigs als een droom Bombay eene van die steden die men zich voorstelt als wit en verguld aan den oever van eene verre zee aan den mond van groote rivieren breed als meeren Zoo ver en toch zoo nabij haar haitl Aurette wendde zich tot baren vader Uit een particulieren brief van een persoon in de naaste omgeving des Keizers wordt aan den Berlijnsoheu correspondent der N B Ct de volgende zinsnede medegedeeld Ons verblqf in Nederland wa heerljjk en interessant De ontvangst kenmerkte zich door eene verrassende pracht en eene natuu qke hartelijkheid waarover de Keiier zóó voldaaii is dat hij op de verdere reis in kleineren kring herhaaldelqk zijne ingenomenheid en zqne vreugde er over te kennen gaf naar Nederland te zqn gegaan In gelijken geest heeft ook de Keizerin zich uitgelaten die verklaarde zich dit bezoek niet half zoo schoon te hebban voorgesteld Heden Avond nog verhaalde Z M verschillende bijzonderheden welke ons bq de ontvangst voor een deel geheel ontgaan waren Bqzonder ingenomen was de Keizer met de bezichtiging der merkwaardige oude charters en documenten op het archief te Amsterdam over de historische vriendschap tusschen de stedelqke regeering ec den grootan keurvorst dat was iets naar zijn smaakl Op een andere plaats worden in denzelfden brief de volgende woorden van den Eaizór medegedeeld Het is alles wouderiijk aohoon geweest Ik heb een merkwaardig land en beste menschen leeren kennen 1 Die kleine hiermede is koningin Wilhelmina bedoeld is een lief frisch ding zq zal aan mij een goed vriend hebben waarop de Keizerin ket volgen Zq moet eens kennis maken met onze wildzangen dat zal een pleizier zqn Men krijgt hier den indruk dat het bezoek van Nederland door ons kcizeriqk paar niet bij éen blijven zal maar bij de eerste de beste gelegenheid zal worden hervat Ook schqnt binnen een niet lang tqdsvarloop een tegenbezoek der Koningin Kegentes met de kleine Koningin aan het Berlijnsche Hof te verwachten te zijn althans is daarop reeds hier en daar gezinspeeld De Keizer heeft o a ook gezegd dat Scfievenin Hebt ge het gelezen papa vroeg zij met oneindige teederheid in hare zachte stem Hij antwoordde niet Een zoon vervolgde zq een kleine Jean Leniel als zijn grootvader Het hoofd des gezins zag haar met een strengen blik aan Hij is de zoon van den ondankbare zeide hq God geve dat hij niet op zqne moeder gelqke Aan haar mijn kind kan ik nooit vergiffenis schenken voor hetgeen gij door hare schuld en die van mijn ongelukkigen zoon hebt geleden Indien gq meendet mq te verteederen hebt gq u beiden bedrogen meUjes Zoolang de beleediging die men onze familie heeft aangedaan mq onbekend was zou ik hebben kunnen vergeven Tlians kan ik het niet nu met en later niet Aurette trad onwillekeurig terug Haar vader was haar nooit in dit licht verschenen als een onpartijdig rechter zonder toorn maar zonder medelijden Zij besefte dat de hoon die haar zoo ontzettend had aangegrepen zijn stempel nog veel dieper in de ziel van den heer Leniel had gedrukt Zij besefte ook dat daartegen te strijden onmogelqk zou zijn althans op dit oogenblik en zij zweeg Julia werkte nog altqd met eene buitengewone vlijt Aurette giste dat ook zij had beproefd ten gunste van den jonggeborene tusschenbeide te komen en hem van aangeboren zoude had hooren betichten Na tamelijk lang gezwegen te hebben hernam zq ADVEBTENTIËN rorden gepiMtat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rersch nt Idags van den dag der uitgave Q weder zulk een prsttigen indmk op hem gemaakt heeft maar zoo voegde hq er bg het sehynt toeh te veel bezocht om er eens ineogmto met de zes jongens voor eenigen tijd heen te gaan Met de Chineesche mail zyn te San Francisoo ontzettende bijzonderheden aangebraoht omtrent de vernieling van Christelijke mission en kerken Te Tangereng zijn d Igken van Chistenen opgegraven en de afgesneden hoofden op een hoop geworpea De wanordelijkheden zijn naar men beweert door geheime genootschappen uitgelokt De te Peking gevestigde gezanten der vreemde Mogendheden hebbni de Chineesohe Begeering gedreigd met het kraohtdadig optreden indien de vreemdelingen niet beschermd worden Men leest in Be Amsterdammer Op den avond van het vnurwerk was niemand t hnis gebleven Ook de bloemenwinkel van Corona in de Kalverstraat was gesloten want de chef en het personeel waren eveneens naar het IJ gegaan Omstreeks IS uar werd aan den winkel leer hard gescheld De juffrouw die oppassen moest schrikte daar zij niet begreep wie zoo Iaat nog wenschte toegelaten te worden Z j stapte echter naar voren deed de deur op een kiertje en Plotseling gooide een agent van politie de deUr wijd open Daar ia de Keizer De juffrouw trilde op hare beeneu want terstond stapten twee heeren in groote mantels gehuld binnen In den eersten herkende zij keizer Wilhelm De adjudant van Z M lei iets doch de juffrouw verstond hem niet zij was de Duitsche taal niet machtig De agent speelde echter zoo goed zoo kwaad het ging voor tolk waarna de juffrouw begreep dat de Keizer een krans moest hebben Toen de adjudant echter de kleuren van bloemen en linten noemde kon de agent er zelf niet meer uit wys worden alsof zij zoo juist was binnengekomen Vader ik heb een avontuur gehad ik heb eeaearme vrouw ontmoet die door haren man is verlaten met een kind ik heb hen in de keuken gebracht waar men hun eten geeft Het is zeer koud vindtgij goed dat zij den nacht in het paviljoen doorbrengen Het kind is nog zeer klein Het is eenjongen Zq zijn doodarm Zij had zich niet kunnen weer Vuden eene verborgen gelijkenis te maken tusschen het verlaten kind in hunne nabijheid en het verloochende kleinkind daarginds de heer Leniel had het gevoeld zijn droevige blik zocht dien zijner dochter en daar vond hy niet anders dan zachtmoedigheid en vergiffenis Hoe oud is dat kleintje vroeg hij ontroerd Twee jaar ongeveer Doe wat je wilt antwoordde hij zyn tijdschrift weder opvattende Aurette ging achter hem om en drukte een kus op de hand die het boek vasthield Voor dat hij eene beweging had kunnen msken had tij het vertrek verlaten Julia was haar stil gevolgd Zusje zeide zij fluisterend onze vader zal nimmer vergeven Dat heb ik in zijne oogen gelezen toenhij het telegram opende Nooit dat is zeer lang zeide Aurette op eentoon van vertrouwen die Julia verbaasde laat onshopen En vooral laat ons het niet opgeven Julia dat pas geboren kind zal een machtig hulpmiddel