Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1891

de Joden uitkomen hg wees op de vervrringing van inhoud en strekking van den Talmud en sprak onder luide toejuiching tegen de onzalige beweging een protest uit op dezen klassieken bodem van Nederland waar onder de hoede van Oranje onze vrgheid onaantastbaar is en blgft Ten slotte vestigde spreker de aandacht op feiten en tekortkomingen die zoo licht voorwendsels voor haal en vervolging kunnen worden Eerlijkheid godsdienstzin en beschaving dat zgn de zedelgke wapenen waaripede de vgand bestreden kan worden Dat zgn ook de grondbeginselen van de Alliance wier doel is zedelgke verhefling en die thans voor zoovele vervolgden een heldere lichtstraal is aan den donkeren hemel een steunpunt en vuurbaken Iedere eeuw zoo sprak de voorzitter in zijn woord van dank aan den spreker heeft hare periode van vervolging maar de geschiedenis leert tevens dat de redding niet uitbleef En zoo zal ook nu weder een tgd komen die zich over zgne rechtvaardigheid en beschaving niet zal hebben te schamen en dan zal de Alliance zich er op mogen beroemen het hare daartoe te hebben bggedragen De behandeling van de verschillende onderwerpen op de agenda bewoog zich bijna uitsluitend op het gebied der Russische Jodenquaestie Hare bevredigende oplossing is zeer moeilgk vereischt veel zorg en tact omdat de toestanden zeer ingewikkeld zgn Het streven ie hierop gericht om de emigratie de landverhuizing te regulariseeren of haar te beteugelen en plaatselgken nood te lenigen voor zooveel da niet te weren doortrekkenden met mensohlievendheid behooren bejegend te worden In verband met de gedachtenwisseling over de vtkag hoe aan het publiek zekerheid te verschaffen dat te bgeen te brengen fondsen werkelgk kunnen leiden tot ingrgpende en doelmatige hulp voor de vervolgden of de emigranten deelde de voorzitter mede dat hot Pargsche centraal comité zich in betrekking heeft gesteld met andere comités ad hoc in Europa en Amerika dat op de Duitsche grenzen 8 comités zich hebben gevormd om de landverhuizing te leiden dat baron Hirsch en Rothschild grond beschikbaar stellen voor de kolonisatie van 2000 emigranten in de Argentgnsche republiek werwaart zg op kosten van de Alliance zullen vervoerd worden dat ook landverhuizing naar Canada en Mexico wordt op touw gezet dat het Nederlandsch comité terwgl het den nood van tgdelgk hier vertoevenden wil helpen lenigen met het Pargsche comité central in aanhoudende betrekking is en dat laatste comité op zgne beurt met het centraal hulpcomité te Berlgn samenwerkt kortom dat er eene centraliseerende kracht van de Alliance uitgaat gestadig gericht op het groote doel om zonder den stroom herwaarts te leiden alleen plaatselgken steun verleenende zonder uitzicht te geven op blgvende hulp de positie van hen die in Rusland voortgedreven zich daar nog kunnen staande houden de hand te reiken en voor het overige langs geleidelijken weg de landverhuizing te regelen naaf een vast plan dat consequent wordt gevolgdX Dat zulk eene taak op algemeene medewerking van alle menaohlievende landgenooten aanspraak heeft werd algemeen erkend en hot stellig vertrouwen werd uitgesproken dat de gver in dit opzicht door de plaatselijke comités of bgzondere commissién in het werk gesteld niet beschaamd zal worden Tot hoofdbestuurders van de Nederlacdsche afdeeling werden herkozen de heeren B E Eitje en A J Lob voor Amsterdam A A den Arend Rotterdam M Henr Pimentel Den Haag en E L Visser Amersfoort benoemd werden de heeren mr F 8 van Nierop voor Amsterdam on dr M Wolff voor Haarlem De volgende jaarvergadering zal te Amersfoort worden gehouden De aspergeteolt heeft dit voorjaar in het Westland zeer ongunstige uitkomsten gegeven door tegenslag van het weer Er is over het algemeen bgna oen derde minder gesneden dan in gewone jareu wat vooral voor de telers die den oogst vast verkocht hadden voor ƒ 17 a ƒ 19 per 100 bos zeer nadeellg is geweest Zij die hunne waar aan zichzelven hielden hebben eenige vergoeding gekregen door de voortdurend hooge markt terwgl de opkoopers goede winsten gemaakt hebben Hoe ongunstig het weer voor deze teelt ia geweest blijkt hieruit dat op enkele dagen de dagelijksche asperjeschuiten voor de inmaakfabriekeu niol konden vareij wegens gebrek aan voorraad wat in jaren niet gebeurde Vele telers hebben den oogst niet geëindigd op 18 Juni maar zgn wegens do aanhoudende vraag doorgegaan met snijden tot 27 Juni Professor Gainer doet in een Amerikaansch blad een zeer merkwaardige mededeeling over de taal der apen Het is hem namelijk met beliulp ven de phonograaf gelukt de apentaal te leeren spreken Toen sohiwf de Keizer zelf op een papier wat bg Terlsngde Daarna stapte hij met den adjudant en den agent in een gesloten rijtuig dat in de steeg stond te wtohten Door deze daad krijgt de krans op het graf Tan onzen BasteTsor zeker reel meer waarde Het bestuur der Noordbrabantsche Maatsohappij ran Landbouw roorzitter de Heer A M J T van B ekeTorsel burgemeester te Vacht heeft bg een persoonlijk bezoek de aandacht van den Minister van Binnenlandsche Zaken gevestigd op de wenschelgkheid om practisohe landbouwscholen op verschillende plaatsen te vestigen ten einde t aankomend geslacht in de gelegenheid te stellen door eigen aanschouwing an bewerking het nut ta leeren kennen van de nieuwere uitvindingen op landbouwgebied en de wyze van bemesting bebouwing enz van den grond De uitkomsten van dit bezoek waren zeer gunstig daar de toeze iging werd verkregen dat op het landgced Bl dendqk te Vuoht toebehoorende aan bovengenoemden voorzitter vanwege de Regeering eene boerdery zal warden gebouwd alwaar jongelieden voor den landbouw zullen opgeleid worden Venier is door den Minister bepaald dat de consulent der Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw de Heer Hoek te sHertogenbosch thans een traktement genietende van ƒ 1000 aangesteld zal worden als landbouwleeraar voor de provincie NoordBrabact op een traktement van 3500 Het spoorwegongeluk bg Bggolsheim Vrijdagmiddag werden de Berl jnsche scholen voor hooger en middelbaar onderwijs gesloten Het ia steeds de gewoonte dat dan de Berljjn Anhaltsche lijn onmiddellqk een buiteogewonen vacantie trein laat loopen naar Münehen en Tyrol In dit jaar was de toevloed zoo groot dat de trein in plaats van lyk gewoonlijk uit twee uit drie atdeelingen M nd In het geheel bevatten de drie treinen 1200 pènonen onder wie vele vrouwen en kinderen De drie treinen vertrokken 20 minuten na elkaar De eerste om 5 uur 40 met de reizigers voor LindauKnSstein de tweede met de reizigers voor Reichen hallSalzborg en de derde met beo die naar Munchen wilden De eerste trein bereikte zonder ongevallen zgn bestemming maar de tweede ontspoorde bij het station Eggolsheim het eerste station na Bamberg in Beieren Even voorbij het station Ëggolstein was de weg niet in oide en was men bezig dien te hehtelleo De rails lagen daarom vrij op de dwarsleggers loodat de treinen alle deze gevaarlijke plaats in zeer matige vaart passeereu Dit geschiedde ook nu maar toch ontspoorde de trein De locomotief viel om en een gedeelte van de waggons eveneens Van de twintig waggons waaruit de trein bestond werden 14 bijna geheel vernield Met groote moeite werden de reitigers bevryd maar velen hunner ontvingen ernstige wonden meest been en armbreuken Een der passagiers mevrouw Dupont uit Berlijn verloor het leven Twaalf reizigers werden ernstig zeven licht gewond Er was spoedig geneeskundige holp ter plaatse zoodat de gewonden terstond ver onden en naar Bamberg on Nemenberg vervoerd onden worden l e overige reizigers er waren worden Maar ga nu met mij mede Zoo sprekende ha l het jonge meisje een bos sleutels gekregen die slechts zelden dienst deden zij stak eene lantaarn aan die zy voor hare avondrondea gebruikte wierp zich een doek over de schouders enstak gevolgd door hare Zuster het pleintje over dat achter het huis lag Het paviljoen was een klein huisje dat vroeger ofschoon yeer zelden diende om een tog te herber i gen als het woonhuis vol was Eertijds vóórdat de heer Leniel eigenaar van het Nest was gebruikten de j ers na eene jachtpartij daar hun maal indien zij i de moeite niet wilden nemen toilette maken Ineen tamelijk groot vertrek gelijkvloers stonden een ledikant en enkele meubels Anretto nam uit eene kast twee lakens van groflinnen en begon geholj en dour hare zuster het bedop te maken Met oen lucifer stak zij een bos hout aan die altijd gereed onder den schoorsteen lag en eensklaps danste het he dere schijnsel Ier vlaminun op de muren on gaf een vroolijk aanzjcn aan de oude meubels I Zij zullen het niet koud hebben van nacht zeide Aurette een blok uit eene houtk st bij hetTitnr voegende on morgen morgen zullen wijverder zien Is het een aardig kind vroeg Julia terwijl zijhielp het een en ander te schikken Ik heb het niet gezien antwoordde Auretteafgetrokken Eensklaps greep z j hare zuster met er 350 in den trein kwamen met den schrik of onbeduidende kneuzingen Tr j De jongste berichten uit Britsch Indië behelzen weder treurige bijzonderheden omtrent een te verwachten hongersnood tengevolge van het mislukken van den o t Wel is in Bengalen en in do stad Bombay regen gevallen dooh voor het grootste gedeelte der uitgestrekte landstreek is de droogte bl jven aanhouden en de natte moesson slechts zeer spaarzaam ingezet De toestand der door hongersnood bedreigde districten wordt bij den dag ernstiger en de hoop op een tusschentgdschen oogst heeft men reeds moeten laten varen De landbouwers hebben keer op keer nogmaals geploegd en gezaaid in de verwachting dat de lang begeerde regen eindelijk zou komen doch die verwachting is jammerlijk teleurgesteld en de bewerkte bodem vertoont in de meeste districten slechts een verschroeiden aardklomp Een nieuwe oogst kan thans onder de gunstige omstandigheden eerst over 7 maanden worden verwacht en ondanks do bewonderenswaardige inspanning der verschillende genootschappen tot hulpverleening neemt de angst onder de onvermogende bevolking toe en wordt het drinkwater bovendien steeds schaarsohet Een middel tegen longziekten Het schijnt dat de welriekende geur der bloemen en de daaruit door distillatie verkregen parfumerieën een gunstigen invloed uitoefenen op het menschelyk organisme en in de geneeskunde een niet te verworpen hulpmiddel zyn Dr Ungerer beweert dat het verblgf in een met bloemengeuren bezwangerde lucht voor longziekten vrijwaart en zelfa de verdere ontwikkeling van longtering in het eente stadium tegengaat Als bew js voert h j het feit aan dat in het Fransche departement la Grasse waar de vervaardiging van parfnmemerieën uit bloemen de voornaamste bron van inkomsten der bevolking is longtering zelden of nooit voorkomt hetxeen hg toeschrijft aan den geur waarmede de lucht vervuld is tengevolge der bereiding van de parfumerieën Maandil tegen de ven Men herinnert zich Mahieu den ouden besteller en gewezen militairen ziekenoppasser die tot bij de Tweede Kamer is geneest inet zijne klachten over het hem aangedane onrecht maar voortilureud werd aigewezen en daarbg door de Haagsche autoriteiten nog wat werd geplaagd W j hebben nu omtrent dien man ieta goeds Temomen dat wij gaarne vermelden want het ia niet alleen aangenaam voor ham maar bovenal vereerend voor den minister van oorlog De heer Bergansius heeft nl eenigen tijd geleden aan Mahieu doen weten dat hg hem in s rgks militairen dienst had herplaatst wg meeuen te Delft met herstel in zijne vroegere rechten bovendien en dit in den meest welwiUenden vorm daarenboven Zulk een handeling verdient inderdaad hooge waardeering want is het nonit gemakkelijk ongelyk te bekennen allerminst zeker voor een generaal minister tegenover een soldaat die zich openigk had bekkagd Haagtcke Ct De h er Simeon Ker die onlangs van Kaapstad naar Melbourne ging met etn monsterdiamant ter waarde van 331 200 en daarmede de goede Auatra kracht bij den arm Verlaten Julia begrijp je Lafhartig verlaten met haar kind na het huwelgk Kun je je voorstellen wat die vrouw moet ge eden hebben i Ik begrijp het maar al t wel En voor haar bloedt mijn hart Julia zag haar aan zonder iets te durven zeggen Ik lacht dat ik alleen zoo leed dat nooit iets dergelijks aan iemand was overkomen En nu komthier eene vrouw die hondermaal ongelukkiger is danik En dat kind dat geen vader meer heeft Hemel wat eene ellende is er op de wereld Wat eenverdriet wat een ongeneeslijke wonde n Zij zag zonder hem te zien naar den haard welks flikkerende ulammen de katoenen gordijnen en de gewreven meubelen nu eens verlichtten dan weder in de schaduw lieten Julia hoorde haar aan en vermoedde dat er eene leur wa opengegaan in do gesloten ziel barer zuster Dit kind hernam Aurette heeft geen vadermeer en de kleine Jean daarginds heeft geen grootvader meer Toen ik daar straks het telegram las kwam het mij voor dat God ons dit verlaten schepsel bad toegezonden om het op te nemen terherinnering en ter liefde van hem die verre is endien wij misschien nooit zullen zien het kind vanCharles Ja zeide Julia levendig je hebt gelgk Anretto zag haar aan alsof eij uit een droom ontwaakte liérs een oogenblik heeft doen duizelen is nu opweg naar Londen Hg kwam met de Pacific van Melbourne en werd toen hg een dag te Chicago stilhield geïnterviewd door een ondernemend reporter De heer Ker draagt den kostbaren steen ineen stalen cylinder dien hg achter op zgn rug hangt met een stalen keten om zijn hals De diamant is verzekerd voor 300 000 en de maatschappij wier eigendom h j it vond het beter de zorg daarvoor aan mr Ker toe te vertrouwen dnn aan de post De heer Ker heeft kans dat bg zgn aankomst te Londen verscheidene haeren met lange vingers op hem zullen loeren Uit Breda schrijft men aan de Tyd i 4 Juli Ken raadszitting zooals er heden alhier een gehouden werd is misschien eenig in onze parlementaire geschiedenis Zonder voorbeeld toch achten w j uitdrukkingen als stinkende herinnering en breek je nek welke zich de voorzitter van Breda s beruohten Gemeenteraad tegenover een gemeenteraadslid durfde veroorloven En niet krachtig genoeg kan zich de publieke opinie doen hoeren ten einde in t vervolg zulke schandelgko en onparlementaire taal uit onze raadzaal te weren te meer nu blgkt dat de meerderheid der raadsleden den voorzitter ondanks zijn handelingen toch steeds de hand boven het hoofd wil houden Hoe imiaers is het anders te verklaren dat er raadsleden z n die zeggen dat z j de laatste uitdrukking niet gehoord hebben terwgl zelfs de drie verslaggevers der plaatselijke bladen ze wel degelijk hebben gehoord Dan ter zake onder de vele stukken dia op da agenda figureerden bevond zich ook een venoek van den heer H Sluyters eigenaar van de vroegere buizinge van het raadslid De Booy om de sloot aehter zgn woning te mogen aankoopen en dempen wgl die stoot soms een oodragejijken stank verspreidt De heer De Booy was er voor om dit verzoek in te willigen daar hg bg ondervinding wist dat uit die sloot stinkende dampen opstegen En wat veroorloofde zich nu de voorzitter op die alleszins gegronde opmerking te antwoorden Dan hebt u een stinkende herinnering aan uw vroegere wouiug Wg vragen of zulke antwoorden op het Stadhuis of in een kroeg thuis bebooren Het mooiste eigenlijk het schandelijkste zou san het slot der zitting volgen Misschien wegens zgn bezwaar dat een voorstel van den heer De Booy met betrekking tot n 14 der agenda ondanks de bestrijding des voorzitters was aangenomen wensohte de heer Bombouts toon men gekomen was aan het rapport der oommissie over de voorstellen Nelissen en Bombouts met betrekking tot het Valkenberg dit rapport te doen drukken Ook de heer Van Dam was voor het drukken en toen de heer De Booy de toezegging gaf dat hg niet tegen de uitgave van bet drukkerslooli zou stemmen kreeg hg van den voorzitter De Man ten antwoord Dank je voor de toezegging breek ie nek Algemeene sensatie De heer De Booy stelde waardiglgk een motie van afkeuring voor opdat bigken zou hoe het oordeel van den Baad is over dergelijke gezegden De heer Bombouts ondersteunde deze motie Terwgl de heeren Van Mierlo en Pels Bgcksn verklaarden niett gehoord te bobben zeiilen de heeroo Rombonls Nelissen en Smits dat deuil Denk eens Julia het schijnt mij toe dat areene zware verantwoordelgkheid op mij rust Ikheb mgne last niet kunnen torschen ik ben laf geweest ik ben zelfzuchtig geweest Gij riep hare zuster uit dat is niet waar Ik heb alleen aan raijzelve gedacht hernain AuretU Ik heb geloofd dat ik alleen op de wereldwas en ik heb niet gedacht aan de uitwerking diemgn verdriet op anderen zou maken het is mgne schuld dat onze vader thans Charles geene vergiffenu wil schenken Neen zeide Julia zeg dat niet Hij zpu vergeven hebban indien de Bertholons Aurette viel haar in de rede Het is toch mijne schuld Indien ik mg san hunne beleedigin niet had gestoord indien ik was gebleven wat ik had moeten zijn wat ik mgn bestdeed vroeger te wezen geduldig en moedig zou vadaniet zoo vertoornd zijn geworden Dat kwaad tenminste heb ik veroorzaakt En hoe zal ik het nu herstellen J Julia had hare zustor in hare armen genomen e schreide bittere tranen Mijn gansche leven zal daartoe niet voldoende zijn vervolgde Aurette hare armen om hare zuster slaande die voor deze bijna moederlijke armen waren maar zonder den loop haror gedachten te verlaten Wat zal er al niet moeten gebeuren om onzon vaderte ontwapenen om den kleinen Jean Leniel in on gezin te doen opnemen Wardl vervolgd j drukking wel gebezigd is Daar treedt de heer Van Hal als een reddende engel op voor den voorzitter wat in don laatsten tgd nogal eens voorkwam en betreurt uit naam des voorzitters de uitdrukking doch wgt haar aan diens ongesteldheid en hooge jaren Wonderlijk intusschen dat de voorzitter zelf geen boe of ba zeide De heer De Booy nam echter de excuses van den heer Van Hal voor goede munt aan maar liet toch doorschemeren dat lig nolma volen verplicht zou zgn de raadsvergaderingen niet meer bg te wonen als zulke uitdrukkingen te zijnen opzichte weder herhaald werden Wg voor ons hopen dat weldra betere vormen en hoofdsoljer leiding bg den voorzitter van onzen Gefneenteraad gewooulo mogen worden opdat niet door zgn schuld de verslagen van onzen Kaad nog langer ierüieea spot van staden landgenoot zgn Of zulke incidenten liefst twee in ééa vergaderiug do herkiezing als raadslid van burgemeester De Man op Dinsdag 21 dezer in de hand zullen werken P Zondag werd te Zutfen onder voorzitterschap van mr L de Hartog hoogleeraar te Amsterdam de aarlijksche algemeene vergadering gehouden van de STederlandsche afdeeling der Alliance Israelite Universelle Uit het in deze vergadering medegedeelde jaarverslag blgkt dat het Verbond zich in het afgeloopen jaar hoofdzakelgk bezig heeft gehouden met de Eussische quaastie Met een belangstellend comité van Newyorksclie geloofsgenooten werd herhaaldelijk van gedachten gewisseld over de doelmatigste wgze van leiding en regeling der emigratie van Kussische Joden naar de Vereenigde Staten Het centraal comittï ontzag geen moeite om zich op de hoogte te stellen vap de werkelijke Joodsch Bussische toestanden Het heeft de overtuiging dat van hetgeen de machtige regeering van het czarenrgk ton aanzien der Joden zich voorstelt het door geen vertoogen van buitenlandsche belangstellenden zich zal laten afbrengen Alles wat dezerzijds gedsan kan worden is afwachten en berusten in hetgeen besloten wordt Inmiddels zijn de maatregelen beraamd die genomen zullen worden indien werkelgk te eeniger tijd de Kussische Israëlieten het in hun vaderland niet langer kunnen uithouden en eene emigratie op reusachtige schaal West Europa mocht overstroomen Om dergelijke kennis te yerkrggen en te verspreiden over de staatsrechtelijke verhouding van de Israëlieten in het Bussisohe rgk heeft het centraal comité het werk van den Bussischen staatsman Nicolas Gradewsky IjB situation legale des Israelites en Eussie Paris Leopold Cerf doen vertalen een werk dat uit officieelo bronnen geput de gebeele beschaafde wereld kan inlichten Het hoogst belangrijke deel van de taak der AUianoe het verstrekken van onderwijs werd ook in het afgeloopen jaar met gver vervuld De daaraan bestede kosten bedroegen fr 2 275 000 of meer dan een derde der totale inkomsten 666 000 fr De Alliance telt thans 64 scholen van de onderwijzers genoten 121 hunne opleiding aan de eigen kweekschool van het Verbond Het aantal leerlingen bedroeg 11 549 Behalve de scholen welke onmiddellijk door het Verbond gosticbt en onderhouden warden genieten tal van andere inrichtingen van onderwgs subsidie hetzg als vaste bijdrage hotzg als bgzondere giften Het ambachts onderwgs wordt thans gegeven in 21 werkplaatsen met B24 leerlingen terwijl 13 inrichtingen aan 280 meisjes onderwgs in vrouwelijken arbeid geven De uitgaven voor vakonderwijs daaronder begrepen de vakschool te Jeruzalem en landbouwschool te Jaffa bedroegen 140 000 fr De resultaten van laatstgenoemde inrichting waar de jongelie leu tuinen akkerbouw beoefenen waren vr i gunstig over 1890 In Nederland met 30 afdealingen bedraagt het ledental thans 1777 Vier nieuwe afdeeliagen zijn in den laatsten tijd opgericht Breda Middelburg Leiden Deventer Ook Lochom zal weldra eene afdeeling hebben Uit de nalatenschap van den heer Rud Lehman kwam ƒ lOO aan de Alliance ten goode Gelijk de voorzitter deed opmerken in zijne korte openingsrede zgn de zedelijke kracht en de getalsterkte der Alliance in den laatsten tgd toegenomen doch inlijft vooral in deze tijden nog meer algemeene toetreding gewenscht Door den heer M Henriquez Pimentel sGraven hage werd eene feeetrede gehouden over het antisemitisme waarvan hij in groote trokken oorsprong en karakter sb ietste Spr meende de naaste aanleiding tot dit maatschappelijk kwaad te raooten zien in rassenhaat en afgunst Aan de hand van onpartijdige schrijvers o a Leroy Boauliou deed hij het ongegronde vaak onzinnige der beschuldiging tegen j Een jaar of zeven geleden werd hg aldus vertelt de hooggeleerde heer in den dierentum te Cincinnati getroffen door het gedrag van een paar apen die bang waren voor een wilden mandril Elke beweging werd nauwkeurig bespied en aan de apen in een ander hok medegedeeld Hg kwam toen op de gedachte dat het mogelgk moest zgn de taal der apen te leeren op dezelfde wgze als men die van vreemde menschenrassen leerde De grx ote moeilijkheid was vooreerst om de geluiden die hg hoorde na te bootsen ten tweede om ze niet te verwarren en eindelijk om er achter te komen wat ze beteekeuden Met den directeur van den zoölogischen tuin te Washington nam hg nu een aantal proeven met de phonograaf Twee apen die ia een hok gezeten hadden werden gescheiden De phonograaf nerd bg het wgQe geplaatst Dit werd er toe gebracht eenige klanken te uiten en deze teekende het toestel op Daarna werden diezelfde geluiden door het instrument in het hok van het mannetje gereproduceerd en nauwkeurig werd acht gegeven op hetgeen het dier lm eiken klank deed Herhaalde proefnemingen bg de chimpanzees maakten hem eindelijk vertrouwd met de klanken van hun taal en na eenigen tgd stelde hg zgn kennis van de apentaal op de proef met de schitterendste uitkomsten Het eerste woord dat hg vertolkte was melk maar daar het ook op water werd toegepast kwam hij tot de conclusie dat het in de apentaal drank beteekende Hg ontdekte ook het apenwoord voor voedsel hand en het weer dat ook onder het apendom een onmisbaar onderwerp voor een praatje schgnt te zgn t Is bijna onmogelijk om aan ta geven boe de taal wordt uitgesproken De toon luidt volgens den professor in de muziek als een ssherpe F die moeilgk is na te bootsen en geheel onmogelijk om te schrgven Bg zgn proefnemingen ontdekte h j een woord waarvan hg de juiste beteekenis nog niet weet maar dat blgkbaar een uitdrukking is voor het allerverschrikkelgkste wat er in de apenwereld bestaat Er was een aap die bgzondcr met den professor bevriend was Doch toen hg het bewuste woord voor de eerste maal uitsprak werd het dier bgna krankzinnig van schrik en toen hg het driemaal had gebruikt was het voorgoed uit met de vriendschap H j durfde de proefneming dan ook niet herhalen bg een andervn aap van dezelfde soort Professor Garner besluit zijn studie met een zestiental stellingen over de apentaal waarvan er hier eenige volgen De taal heeft 8 of 9 klanken waarvan het aantal door kleine wijzigingen nog drie of vier maal grooter kan worden Elk ras en elk soort heeft haar eigen tmgval of dialect en de wortelklanken hebben niet in alle talen dezelfde beteekenis Twee apen van verschillend ras leeren als ze in een hok worden opgesloten elkanders taal verstaan doch bigven faun eigen dialect spreken Apen spreken zelden als zg alleen zgn en bgna nooit als het niet noodig is enz De Amerikaanscfao professor voegt hieraan nog eenige oonolusién toe betreffende de eerste taal der menschen in verband met de afstamming van denheer der schepping Zondagsbld Buitenlandscb Overzicht Uit Charleroi komt eene goede tgding Door de ridders van den arbeid zou zoo althans melden bgna alle clericale bladen eenstemmig besloten zgn tot hervatting van den arbeid door ds mijnwerkers die nu reeds weken achtereen van alle arbeiders in de verschillende takken van ngverhoid die degrève als middel van pressie ten bate van de grondwetsherziening hadden aangegrepen alleen den arbeid gn blijven staken zonder ook n iar één enkelen hunner eisohen ingewilligd te zien Keizer Wilhelm is in Engeland bgzouder goed ontvangen Trouwens na de warme wgze waarop de pers den keizer een welkom toeriep was niets anders te wachten De openbare meening in Engeland welke voorheen tijdens prins Bismarcks reg eering wel eens anders gestemd was heeft zich blgkbaar nu ook volkomen vereeni d met de staatkunde va lord Salisbury die de banden tusschen Engeland en Duitschland steeds nauwer heeft aangehaald en ook de verhouding tot Duitschlands Irendgflnooten Oostenrijk en Italië aanmerkelijk heeft verbeterd De voornaamste beteekenis van het derde bezoek hetwelk keizer Wilhelm Engeland brengt ligt dan ook hierin dat daardoor de sedert eenige jaren aanknoopte vriendschap tusschen beide landen wordt bevestigd Grooter politieke beteekenis kan aan hot