Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1891

1891 Donderdag 9 Jdü N 45T3 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Da Inzending Tan sdvertentiön kan geaohiedeii tot flta nnr des nuniddags van den dag der uitgave De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Bttmi 10 Jana ssr yro fl iiae r a a taacayast tm aaaWralMi ala m Ctenees en Hi Pnf Ir R Virehow b ik T Oletl MOnahM t BeeUm uipog t T Hossbanm I Hertz Aimtanlam a T KOFCZjmskl Kraka a Brandt Klausanburg bij storingen In de kwalm in mar laat tbs aaa JÉSStHHKtSSSSW kaljaa trana atMlcaac voort uaaa Taratomlu D da da ÜB IÜKUliï rait Toorlkoaiend oateiteldh ad a I a o a 1 1 fcooMpgn olaa Mjiijt UchaUl baaanwAlwll kortsdam aWaUl ar v k a tllist aas DbZaltMtMbaFIUeaTand nApotbeker Richard Brandt ord a Om hare saehta wn laf daar vroowaa faaraa InfcDoman a ilJn te T rklexeQ boreo da aeherp varkenda Zoataa BlUanratar Droppala HaopeU aaa IM Om zich by den aankoop te besehennen VP teaen naffenaafcte preparat n rraffe men In de apotheken Iteeda naar da allaan eehtezwltsemehe Puien tan 4ea Apotheker Biehapd Brandt Pry per dooa mat gebrulk aanwljzlni 70 Cental en ie te nauwkeurig er op dut het blerhowen afgedrukte door de wet hcHchennde handelefflerk of etiket het Witte krats op het roode veld en de Kandteekenlns Rchd Brandt rich op ieder dooaje berinde IM Hoofddepot F £ van Hanten Kolff te Hotterdam M bezoek niet warden gehecht ofwhooa de keizer ook weer een conferentie met lord Saliebury zal hebben Toch heeft mot het oog op de pas bekend gbwordan hernieuwing van het drierondig verbond natuurlijk dat bezoek des keizers meer waarde dan de Torige bezoeken omdat Gngelands welwillende houding jegens het midden Europeeach rerbond in den laatsten tijd byzonder de aandacht heeft getrokken Be Duitache pers laat zich over s keizers bezoek in denzelfden geest uit als de Engelsche bladen Ook in Duilschland verheugt men er zich over dat de Terhouding tussohen Engeland en Duitaohland gedurende de laatste jaren zooveel is verbeterd waartoe de bezoeken van keizer Wilhelm aan Engeland niet weinig hebben bggedragen En daarbjj zqn de geschillen tusschen beide landen nu geheel uit den weg geruimd Zoo o a betoogt de National Zeitang uitvoerig dat de belangen van beide landen nergens in de geheels wereld met elkaar in atryd komen Zoowel het belang van Daitschland aU dat van Engeland eischt het overwicht van Rusland en Fraukr k tegen te gaan en deze gemeenschap van belangen ia de beste waarborg voor de instandhouding van de vriendaohap van Engeland jegens Duitschland en zgn bondgenooten De lersche landaankoopwet moet naar het Lager huia tem daar de Loids er eenige veranderingenin hebben gemaakt om eventueel het Ryk of de landlords geen schade te doen Iqden De wet op hetkosteloos of bijna kosteloos maken van het lager onderwqs is zooals men weet in het Lagerhuis afgehandeld De voomaaijute wijzigingen welke z jn aangenomen betreffen lo dat deleeft d waAvpesnkind ter school mag gaan en uit t Rijks kas daarvoor zal worden betaald niet vgf maar drie jarenlal zijn en ia dat de leeftqd niet tot het einde vanl et 14e maar tot het verruilen van bet ISe jaar zal mogen duren Deze laatste wijziging was een middenweg door den Minister Smith voorgesteld nadat de Gladstoniaan Uundella had aanbevolen alle meldingTan een leeft d uit het artikel weg te laten en hq daarin door den oud Minister Chamberlain unionist was ondersteund De leische aartsbisschoppen en bisschoppen in aigemeene vergadering te Haynoot vereenigd hebben onder voonitting van den aartsbisschop van Armagh Primaat van Ierland een motie aangenomen waarbq z $ als herden van het lersche volk verklaren dat Paradl door z n openbaar wangediag zich gehtel en al onmogelgk heeft gemaakt als politiek leÜsr dat sedert huu verklaring van verleden jaar Pamell s hooding en die van lijn erkende agenten en organen in de pen inzonderheid hun openlgke vqandëchap tegen de kerkelqke autoriteiten nieuwe en overtnigmide bevrijzen z n dat hg geheel en al het vertrouwen der Katholnken onwaardig is Daarom achten de bisschoppen Zich verplicht zgn volk te vermanen hem niet als leider te erkennen Ook de niet ter vergadering aanwezige bisschoppen hebben deze later als manifest uitgevaardigde motie onderteekend oehalve dr 0 Dwyer de bekende bisschop van Limerick Het te Berlgn verschijnende sociaal democratische Volksblait maakt het ontwerp bekend voor het nieuwe program der sociaal democratische partij Hetprogram Terachilt van het oude op het congres te rotha aangenomen program door weglating van den eisch om ds loonen vast te stellen bij da wet Daarentegen wordt nu ook verlangd stemrecht voor vrouwen terwgl al de andere eischen welks de sociaal democraten reeds vroeger stelden nu niet gelijk voorheen van den toekomst Staat maar van den bestaanden Staat worden verlangd Er wonjt dus blijkbaar water in den w a gedaan voor den schijn wellicht pëtrolëun noteëhingen van de Makelaars CaatzUar SehalkwUk te Hotterdam De markt was heden vast Loeo Tankfust 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 75 September October November en Decemberlevering flM Burgelijke Stand GEBOBEN Jsli Wiebe Heodrik T Ftkkm en Roekitra Onina Headrika fonurdina ouders T J Schroot eó F 6 van de Pavert Elizabeth Wilhelmioa oeder J Pnoieiie en P J H Belonje 6 Juli Lena Gijaberta oaden R Creawer en i Y Hoodijk OVERLEDEN 4 Jali S J de Benn 43 j en 10 ffi 5 Jnli B N Verkerk 12 w Zevenhuizen ONDERTROUWT D J Breugem en T W Paul GEBOREN i Jseobni oodera W Kammeraat en C Ni owenhoizen Gouda Snelpersdruk van A Bbinïkak h Zoos ADVERTENTIfiN Op eea BARBIERSWINKEL vordt een fatsoenlgke TOIïTa B2 T gevraagd als LEERLING Adres aan het Bnreaa dezer Conrant Badarti kelen A 7 os Aza Kleiweg E 73 en 73 Goede wUn behoeft geen krans Lofspraak of aanbeveling zonde geheel overbodig zgn voor de reeds lang gerenommeerde Abshaubbins of Anti Rhumatische WA T T E IN Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Bhumatische aandoeningen Verkrijgbaar 30 Cts per pakje bg C B Verheul Oudewater A Bos Berkei J van Dorp Zostermeer A Kaaling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr ICauling Woerden G v d Qsor Waddinxveen t A fi van Deth e de Wed Bosman Gouda F W J denUgl Schoonh A Prins Zevenhuizen H J Gondkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle S V d KraaU Bleuwijk Men zg gewaarschuwd tegen namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elkpakje f A BEBBTVBLT Ax FBANSCHE STOOMVEBVEBU Chemiselie ca Zwitsersehe WasseherIJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppeobelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitaren Neteldoek Talles Kan ira Veeren enz JQle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiw A Mo 73 J van Hofwegen Wasch Strgk en Glans Inriohting OOSTERBEEK vraagt zoo spoedig mogelgk een bekwame Waschmeid en TWEEDE STEUESTEE IIRDOORNS JEeltknobbela Hoom liea HuidaOt Wratten enz worden in 7 it 8 dageiiligd geheel verwgderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijê per flacon met pensee 80 et AlUin echt bg B SCHOLTBN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TOIJLL Zeer ITette Gesteendrukte NAAUSAMSS worden GELEVERD door Aa BRIIMKIHAN eo Zn Algemeen erkend als het beste HONDWATER der wereld 40jarige roem I Monden Tandziekten looals het los worden der tanden tandpgn ontatsking awsren bloedend tandvlsaaoh onaangsaame reuk uit den mond kalkvormiag worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgks gebruik van het echU K K Hof TandarU Dr POPP s XS ur in aanmerkelgk vergroote fleaschen Toor 60 cents ƒ I ÏO en ƒ 1 T5 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr l OPP l Tandpoeder of Tandpasta steeda ds tanden gezond sn schoon houdt Dr POPP s Tandplomhserssl l r POPP s Kruiden Zeep tegen slken huiduitslag sn voortrsffelijk voor baden I Teniu zeep en ZonneUoemeii zeeii POPFi s dekrUtaUlseerde en Trattgparant I eiycerinezeepen van de fijnste Toilet tin gezondheidsieepsn welks ook een verwonderlijken witten tint te wesg brengen HV De namaaksels van Anatherio Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tyd M Dr J G POPP Weenen DepoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist am a OaMaafeaonai aa ut hot PabUak milMB sa eaaahXaUJk OSTI T Frerlehi amjo T Seanzoni wanixa C Wltt Oopanhagan Zdekaner et patartiwrg SoederstAdt Kaaan LambI Warschau Foriter Btmlnahain Onderbuïks organen Verder in alle Drogist en Parfumerie winkels van tiederimi De oitgave dezer Courant geschiedt dageljks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Juli 1891 VËKGADERING van den GEMEENTEBAAD Vr dag den 10 Juli 1891 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Ds rekeningen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1890 De Ontwerp Instructis voor de Keurmeesters van het vleesoh De benoeming van eenen Voorzitter en vier Leden en hunne plaatsvervangers in de stembureaux voor de verkiezing van zes Leden voor den Gemeenteraad In de gisteren gehouden vergadering der Provinciale Staten van Znid UoUand is het advies van Gedeputeerde Staten betreffende ds schadeloosstelling van Gouda tregeDs verlies vau tolrechten en het adm jran dan edualteauid vsn tüaauf b tr onde de richting voor de raartverbetering tnsacheo IJssel en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder in handen gesteld eener Commissie tot leden waarvan werden benoemd de hh van Houweninge Boonzajer van Bergen IJiendoorn Wolfson Conrad Dnljnstee de Monchy Buqs Visser de Klein en Bluss De volgende vergadering der Staten i ook in verband met de gemeentaraadsrerkiezingen op 21 Juli bepaald op Vrqdag 17 Juli des voormiddags tec 11 ure Zaterdag ochtend verzond majoor French van het Leger det Heils te Amsterdam een groot aantal circulaires waarin hij giften vraagt tot voltooiing van z d plan een groot gebouw in te richten om aan FEVILLETOJ xin 86 Aurette snikte Julia wij zullen alles doen maar zeg dat je niet ongelukkig zult wezen dat je jezelvegeene verwijtingen zult doen Gij o ik zou hetniet kunnen verdragen dat jij je iets verweet I Toch heb ik ook uw leven sedert bijna tweejaren bedorven I Maar ik zal het herstellen Godmoge mij bystaani Zij Cmhelsde hare zuster met eene innigheid waarin zich hare gansche herboren ziel uitstortte en verliet het vertrek dat zg door hare liefdadigheid had ver varmd en waarin haro liefdadigheid haar met gelijke munt had beloond De arme vrouw had in niets onwaarheid gesproken de inlichtingen die de hi er Leniel den volgeuden dag inwon waren zoo bevredigend mogelijk Hoe kwam het dat men in hare omgeving niets gedaan had om karen ondergang te verhoeden Dit zou onbogrijpelyk schijnen indien men niet wist dat op zeer kleine plaatsen iedereen hoofdzakelijk voor zijn eigen welzijn zorg draagt en zich weinig aan dat van anderen laat gelegen zijn De ongelukkige had te Port Thibault noch verwanten noch oude vrienden toen haar man zwervers een dak een bed voedsel kleeding en werk te geven Deze circulaire eindigt met en opwekkend woord van de heeren A G C van J uyl dr W M Gunning P H Hugenholtz Jr Sigo Muller mr N G Pierson J A Tours en A C Wertheim die allen gaarne bereid z jn gaven in o itvangst te nemen In den tuin van den heer G van W jk te Zeist staat een rozenboom in vollen bloei waariian minstens 2500 tot 3000 witte rozen preken De boom is ongeveer 1 80 M hoog ia van boven genen plat en rond en heeft eene doorsnede van 6 meter een gezelt chap van 30 tot 40 personen kan orziohgemakkelyk onder bewegen In de Suriname lezen w j In het laatste jaar iqn herhaalde malen klachten tot ons gekomen dat particulisra brieven van gewicht nit deze kolonie door tusschcnkomst van de postadministratie verzonden zoek zijn taakt zonder dat het flragsD g e hitb w iatst verioep n 4 op het spoor er van te komen Dit heeft toen aan verscheidene aanleiding gegeven hunne brieven aan te teekeuen meestal met betaald antwoord zoodat het aantal aangeteekende stukken in den laatsten tqd zeer merkbaar toegenomen is Voor de volledigheid moeten w j nog vermelden dat waar de administratie bezwaar maakte de stukken aan te teekenen zooals steeds het geval is bij verzending door middel van den Scruttonline de belanghebbenden meest aU jd hunne stukken terugnamen er voor bedankende dat zij door hot postkantoor werden geëxpedieerd zonder dat dff richtige verzending of bezorging was gewaarborgd De vaoantiekamer der Botterdamsohe rechtbank behandelde gisteren de zaak tegen J P O 52 jaar die haar daar gebracht had was vertrokken had niemand meer naar haar omgezien Wat zy vroeg was vast werk dat haar in staat stelde het brood voor haar en haren zoon te verdienen Aurette kon het haar weldra verschaffen Uit zeker bijgeloof was zij er op gesteld de dalenden op het Nest te honden die daar gelijktijdig waren aangekomen met het bericht der geboorte van den kleinen Jean en die zij geneigd was als boodschappers uit den Hemel aan te zien De heer Leniel verzette er zich niet tegen hetzij hij gedeeltelyk althans had geraden wat er in ds ziel van ziJDe dochter omging hetzy het hem genoegen deed haar weder genoeg smaak in het leven te zien vinden om iets vurig te wenschen XIV Twee jaren waren voorbijgegaan sedert den Sacramentsdag waarop het leven van Aurette eene zoo smartelijke gedaanteverwisseling had ondergaan op het terras op dezelfde plek waar zij haren verloofde had iien zitten zat Armand Deblay op een zoelen avond in Juni de oevers van de Loire bewonderende De dokter praatte met den heer Leniel en Julia zeide niets zij hield de oogen gevestigd op den groenen dos van het park die thans in al zijn pracht prijkte verguld door de laatste stralen van de ondergaande zon zij scheen een netelig vraigstuk in haren geest om en om te keeron Eindelijk zag zij den jongen dokter aan en zeide op zachtea toon Dus meent gij dat het genoeg is een stadsdokter ADVERT BNTIËN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt wekker en diens zoon J A J G 0 36 jaar man beiden wonende te Schiedam zjjnde no 2 niat ter terechtzitting verschenen Uit het getuigenverhoor en de bekentenis van den len bekl bleek dat beide beklaagden op 24 Mei j na voorafgemaakte afspraak hun 17 jarig nichtje die verpleegd werd in het R K weeshuis te Schiedam aan het over haar gesteld wettig gezag zgnde regenten hd htB onttrokken door haar op reeds gemelden dag toaa z j met de andere weesmeisjes onder toezicht van een overste van het gesticht uit de kerk kwamen mede te nemen naar de woning van den eersten hunner Bovendien had ds Ie bekl haar opiettelqk aan de nasporingen van de politie onttrokken door aan deze die kwam om haar af te halen de afgifte ts weigeren en o a zeggende je krygt zs niet mee haar in zgne woning te houden Een en ander was geschied op uitdrukkelijk verlangen en met de toestemming van ds verpleegde zelre Het O U vorderde veroordeeliiig van den vader tot zeven ea van den zoon tot drie dagen gevangenisstraf Veriedea week mridt het ri St kwam ienuad die naar Haarlsm moest in een goederen wagen terecht met een dertigtal erg woelige gasten Dal was niot erg want men moest bl zyo weg te kunnen komen Maar welk een achrik beving oozen vriend toen hy bemerkte dat de wagen niet meeging maar los op de rails gestaan had En tot overmaat van ramp ontdekte hij dat een van zyn medereizigera de aardigheid had gehad de deuren dicht te schuiven welke niet meer open konden Het gezelschap gevoelde zich wanhopig want de benauirdheid was afschuwelijk daar al die monsohen opeengepakt zaten als haringen in een ton Eindelijk slaagden tien man er met vereenigde pogingen in om de kast open te maken Gelukkig Want anders zou men wellicht in de droeve noodzakelijkheid getvsost zya om een geheel nieuws soort van spoorwegramp te bs BB te zijn on welbetaalde visites te doen Of directeur van een hospitaal te zijn en een fraai traktement ts ontvangen De jonge man scheen niet bijster ontroerd door dien aanval Met uw verlof mejuffrouw wy geven ook kosteloos adviezen Ja dat weet ik zeide Julia ongeduldig eenmooi ding I Wat zoudt gy dan verlangen dat een geneesheer deed om den Hemel te verwerven Dat hij het verdiende mijnheer I Dat hy ookwat rondging op het platteland en daar sjjne Icostelooze adviezen uitdeelde en eens rondzag wat daarplaats grijpt hot kwaad dat onwetendheid en bygsloof er nog altijd stichten de zieken beletten naarden bezweerder te loepen die ben dwaasnedeu laatdoen en de gekwetsten naar den kwakzalver diehen verminkt Mejuffrouw de bezweerder zou ons betoovsren I En onze collega s iii de stad zouden ons verwyten dat wij hun het brood uit den mond namen Door gratis raad te geven Ja mejuffrouw omdat dit hen zou beletten betaalde visites te doen Julia wendde zich met een koddig betoon van kwade luim van hem af Op hetzelfde oogenblik ging er een troepje kinderen langs het grasveld zij marcheerden deftig de kleinste in het midden elkander de hand gevende