Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1891

Ai TAD t B Ttig BMMohtn gMtikt in itQaiunden goedennwagen 1 Wie ziek ii wendt rioh tot e n genecahwr bg Toorkeur tot dengene die hem als een der bekwaamsten genoemd wordt of dien b j telf daarvoor houdt Dit nu is Tolgens den heer Kuyper glad verkeerd Men moet allereerst vragen of hg chriatelgk wetensohappelgk of wetenachappelgk chriatelgk i Dit denkbeeld werkt de heer Kayper in de Hararit aldus uit Een hoogleeraar die wonder bedreven was in de mioroscopio anatomie eni hebben wg niet noodig Waar het voor ons op aankomt is te weten welke eiaohon stellen de beginselen in Gods Woord neergelegd aan de beoefening der geneeskunde De vromen ie ons vaderland hebben veel tegen de doctoren en wenschton wel eens dat ig nooit met hen in aanraking behoefden te komen 1 Bg velen vloeit dit voort uit overdrijving Men beroept zich dan op Israel s koning die hulp zocht bij de medicijnmeestera en doawage van Ood gestraft wierd Dat hieraan een verkeerde gedachte ten grond islag ligt spreekt vanzelf De laatste onderzoekingen hebben er toe geleid de oorzaak van allerlei ziekteu in bacteriën die op ona bloed spierweefsels ent teren te toeken Bevestigt zich deze ontdekking ea moet de oorraak van de ziekte dus in de dierenwereld gezocht dan heefl de monsch toch krachtens de heerschappg over de dieren in de schepping op hem gelegd niet alleen de wilde dieren als leeuwen ec tggers te bedwingen in hun woede maar evengoed de microben Ie vernietigen dio zgn lichaam ondermgnen Bg anderen is de oorzaak dezer antiphatie te zoeken in de dwaze bonding die de artsen aannemen bg het ziekbed alsof eg daar almachtig te beslissen hadden over leven en dood 2 Voor een deel ligt ook hier de aehuld echter bg do on vroomheid van ons Cristelgk Tolk Had men zijn kinderen geleerd te bidden niet alleen voor eiken maaltgd maar ook voor hrt gebruiken der geneesmiddelen dan zou vanzelf da dwaze voorstelling geweken zgn als kou een drankje of poeder ons beter maken en zouden wij beseffen dat ook die geneesmiddelen niets anders zgn dan instrumenten in s Hoeren hand Toch is ook deze wvrome houding der medici nog niet de diepste oonaak Er komen ook in de geneeskunde allerlei practische vragen voor waarbij ons volk mot de doctoren in botsing komt Vooreerst ziel de heer Koyper nog geen verbetering in dien toestand want voor de opnefating eoner mediacho faculteit bg de vrge universiteit zegt bg moet God de Heer de beurzen nog geheel anders ipenmaken van ona christenvolk en vooral mannen verwekken die op het gebied der wetenschap dan Chriatus willen dienen Onvromen wenschen dit niet wel eens maar altgd Dit is geen compliment aan den dokter vanden heer Kujrper Als werkelijk de geneesheerendie houding aannamen zonden de betrekkingen derpatiënten recht hebben het hun zeer kwalijk tenemen wanneer hij den zieke niet genas maar lietdoodgaan daar dit slechts van zijne boaliaaing afhing Ank UJ Nog een bijdrage en niet de minst vemukelgke Wat is dat voor een troepje kleingoed P vroegdokter Bozel Dat zijn de kleuters van Anretto antwoordde deheer Leniel Zij hoeft er zoo een half dozijn dieZondags in den tuin komen wandelen als zij in deweek heel zoet zijn geweest Waar haal je dat volkje vandaan vroeg dedokter aan Aurutte die de kinderen flauwtjes glimlaeheode met de oogen volgde Er is er een bij van de strijkster die uwe homden zoo netjes opmaakt antwoordde zij dat is dekleinste de Benjamin en tevens de stichter van dainstelling Er zijn er twee van den koetsier één vande keukenmeid en twee anderen van den tuinman Lieve hemel hoe hebt ge zulk eene talrijkeaakomelin schap nit den grond getooverd van lieden die voor zooveel mij bekend was er in het geheelgeen bezaten vroeg de dokter die schik in hetgeval had Men beeft de bannelingen teruggeroepen antwoordde Aurette een blik werpende naar den kantvan haren vader Die goede lieden verborgen hunnekinderen als eene misdaad uit vreea dat zg schadezouden doen aan hunne betrekking maar toen dekleine Chariot De kleine wat riep de dokter uit Chariot dat is do zoon van de strgkster toon Chariot in het paviljoen werd gehuisvest in derokken zijner moeder was er geeue reden om deandere dreumesen langer verborgen to houden en sóo tot de ifgdM n f est bgen tendt men aan het N r i D door de volgende opmerking uit Friesland Frieaoha boeren do beriohten over de prachtige ontvangst van den Keiier en de Keizerin van Duitsohland do hartelgke ontvangst in de hoofdatad en da aohitterende feeatan ter eero dier Vorsten en onzer Koninginnen geleun hebbende Mtoeuren het wer dat HH MM do reis naar Amsterdam niet nitgeateld hebbon tot na de hooiing I Smijrraiie of tlmtmij Onder dozen titel komt in het Ind tgdschrift voor het binnenlandsoh beetuoi een belangrgko beachouwing voor over de dnixenden Javanen on andere inlanders die jaarlgks naar den vreemde trekken om werk te zoeken on van wie men slechts bij uitzondering hoort dat zg torugkeeren met eenig beapaard geld Alleen met het oog op hot belang der bevolking atelt de schrgver do vraag of t wenschelgk is de emigratie in de hand te werken of de inlandaehe werldieden het elders beter hebben dan in Indie of iQ goed behandeld worden en meer kans hebben een zekeren welstand in een nieuw vaderland te bereiken Wg zien onze Javanen in steeds grooter aantal vooral paar de Straits Settlements trekken evastoo de Maleiera der bovenlanden van Sumatra de bewoners van Bawean van Bandjermassin en bovenlanden de D akkers van Pontianak Landak en Sambaa In Hongkon vindt men een Kampong Melajoe uitsluitend bewoond door onderdanen van het Ned Ind Gouvernement Duizenden Javanen leven in Queensland en West Anstralic en in Britach Noord Bomeo Den onpartgdige en ingawgde in hetgeen op dat groota kerkhof van Inlander en Cbineeien Britaob N Bomoo voorvoU gaat een huivering door de leden enkel op het hooren van dien naam Wij booron de roeders van stoombootea klagen dat ig niet genoeg koeliea kunnen aanbrengen om telkona aan te vullen wat weggerukt wordt door den dood door het deeerteeren en door de toerooven die slaven komen bolien Op de Ëatotei is het sterftecqfer zelden lager dan 80 pCt op verreweg bet meerendeel 100 pCt Men heeft er Estates waar in acht maanden 1200 koeliea sterven I De schrgver wgst er op dat onder de Bandjoreezen de storfte nog grooter is dan onder do Javtnen maar niet enkel t klimaat is schuld dat er zooveel dooden vallen ook de onoordeelkundige en OBsaenaehelijke behandeling door Europeanen ia een der oorzaken Hen kan daar t bewgs vinden dat de moraliteit en het geweten zwggon als da zucht om geld te maken den menach geheel beheetaehL In den slechlen mooason worden gewoonlgk 400 a 1100 dokposaagiers vervoerd met booten voor 200 bestemd zonder voldoende tenten rug tegeu rug doornat zitten ze aoms opeengepakt soms 8 dagen lang op t dek slapend Voor het meerendeel gaan de aankomenden dadelgk naar t hospitaal gemiddeld iO pUt on zelden komt er één levend uit De Igkon worden eenvoudig bg tientallen aoms in een kuil geworpen en de wilde varkens komen ze s nachts veraoheuren De schrgver verhaalt voorts hoe de Dajakkers in BritscU Noord Borneo talrijk aanwezig o a onder de politie oppassers in het sultanaat vnn Bolongan Hollandscb grondgebied wegens een geploegden moord op een ontrouw eefatgesoot eaiangs 187 man is de een na de ander te voorschijn gekomen als armen die zich schaamden het was heel koddig dat verzeker ik u Dat wil ik waarlgk wel gelooven En als hotniet onbescheiden is mag men vragen wat je metdien staf uitricht Zij gaan naar school de vacantiedagen vertelik hun sprookjes en dan wandelen zij fataoenlgk zooals gij ziet Eergisteren scheeu Chariot eene bloemte willen plukken al de armen werden uitgestokenom het hom te ttplotten Zg worden zeer goed gedrild dat verzeker ik n I En later wat zult gij dan van hen maken vroeg de dokter Wat God behaagt en hunne ouders wenschen mannen als het kan en brave vrouwen En dat vermaakt n F en welsprekende blik uit Aurette s oogen beantwoordde die vraag beter dan woorden De geneesheer en de heer Leniel volgden hot troepje met do oogen dat in goede orde aftrok thans na eene frontverandering allen achter elkander Dezelfde gedachten was bij hen opgekomen want de vader wendde het hoofd af om den blik van zijnen ouden vriend te vorm gd on Armand en Julia hadden hun gekibbel hervat Bruno was na vruchteloos van de een naar den ander te zgn geloopen en zijn goodigen kop als oen zoenoffer te hebben aangeboden geëindigd met languit tusschen hen in te gaan liggen ongetwgfeld met nen vrouwen en kinderen op gruwelgke wjjie ombrachten en don vorst daarna dwongen de Britache in plaats van do Nod vlag te hgschon Maar er heerscht ook slavemg De Soeloes rooven vele inlandon on Chineezen en voeren n naar hun eilanden om u als slaven te bezigen Het gouvernement heeft dus allerminst reden om de emigratie gelgk t heet aan te moedigen Trouwene de afkeer is er groot van want terwgl men voor een koelie naar Deli 4 dollar te Singapore betaalt moet men 12 dollar geven voor een naar Britach Noord Bomeo Ten aanzien van Australië deelt do schrgver mede dat tal van inlanders worden aangeworven voor Queensland waar inderdaad wel een fortuintje voor hen te makou is doch naar de West en Koordkust van Australië worden gebracht waar z bg do parolvissoherij worden gebezigd een werk waarvoor zg ongeschikt zgn en waarbg zg ziek of blind worden zoo ze niet veronget ikken Daartegen worde gewaakt In de Straita Settlements zgn t grootste deel Javanen die koffio peper on cacao planten de omstreken van Singapore wemelen van Javanen spoorwegen waterleidingen en andere werken worden door hou uitgevoerd de emigratie van Ohineezon is er zeer afgenomen maar de Javanen gaan er steeds meer been en dat terwgl de HoUandsohe industrie in t Padangscbe behoefte heeft aan werkkrachten Kn hoe gaat het nu met onze lieden in do Straita Behalve in de tinmgnon van Pahang on Kuanten waar de sterfte groot is hebben zg het er goed maar al worden onie inlandera niet geregeld verkocht als slaven te Singapore worden zg niet zelden als slaaf ter markt gebracht of werken in pandelingachap ter afdoening van speelschuld Stroomen volks kooien van Java en van Bandjermasain met hadjiepaasen te Singapore en worden huns ondanka als koeloes verhandeld Tnasohon Batavia Soorobaja Semarang Baudjormassin en Singapore bestaan combinaties tot geheim vervoer van koelies zoo behendig uitgedacht dat de autoriteiten er niet achter komen men ontwijkt alle contrdle van ons consulaat te Singapore het centrum van den menschenhandel gelgk de schrgver zegt Hg dringt er daarom op aan dat do Uegeering in t belang van den inlander deze vermomde sUvemg in den vorm van emigratie tegenga en hg geeft bet middel aan de band van een geheim onderzoek door een vertrouwd persoon dien men desnoods tgdelgk als koeliawerver late optreden om achter de trucs te komen De schrgver trekt ten slotte uit de onorme emigratie van Bandjareaien de conclusie dat er overbevolking bestaat in do residentie Zuid en Oosterafdeeling van Borneo Indien de Regeering er toe overging de landschappen Berouw en Belougan onder rechtatreekseh Europ bestuur te brengen zou men weldra dat gedeelte van Borneo in een bloeiende residentie herschapen zien En zgn eind uitspraak ia dat niet alleen voor den inlander individueel maar ook voor de geheele kolonie die jaarlijks zoowel direct als indirect aan belasting zoowel als aan werkkracht verlieat emigratie naar vreemde koloniën en veatiging niet wenscbelgk is Men schrijft uit Antwerpen aan do Amtt Ct Misschieu zal men zich nog herinneren bet laatste proces dat bg de Antwerpsche rechtbank aanhangig ia in siUce de ontploffing Corvilain het voornemen om hen te scheiden ala de twist te heftig werd Ik begrijp niet dat men over zoo weinig tevreden kan zgn I zeide het Jonge meisje een grasspiertje om haren vinger rollende dat zij dadelgkdaarop wegwierp Zoo weinig mejuffrouw Rekent gg de nachtvisites voor niets Kr it toch wel eenige verdienstein het bed te verlaten ala men rustig slaapt voontin den winter I Julia veranderde eensklaps van luim en zag hem bijna medelijdend aan maar de ironie behaalde weldn weder do overhand Dat komt er van als men gaarne slaapt zeidezij Zijt gij waarlijk zoo lui Ja dat beken ik I Maar zou het mogelgk zgo mejuffrouw dat gij nooit behoefte aan slaap hadt Ik Ik slanp als een o I Niot als men mijnoodig hooft evenwel De oogen van Aurette over haren toder en des geneesheer heengaande zochten dio van Julia met eene uitdrukking van dankbare teodorheid Zou zij ooit den nacht vergeten waarin bare zuster bij haar haar had gewaakt Wat was dat reeds lang geleden dat tijdperk van zorgen en verdriet I Als zij er aan dacht schaamde zij zich bijna dat zij zooveel geloden had en nog zoo korten tijd geloden I Was zij dus genezen Wordt eervolyd De quaestie betreft de 100 000 fn die men tot onderstand uit Parijs ontving als opbrengst van verschillende liefdadige feesten Men had dit sommetje wel niet bepaald verduisterd maar men gevoelde toch geen groeten luat meer om het nog uit te doelen uder d zgn deal gehad de Antwerpsche pers kwam hiertegen op en vroeg ronduit oen onderzoek in deze geheimzinnige zaak Het slot zal nu zgn dut diegenen die reeds vergoeding ontvingen voor geleden gtoffelgke schade van verdere vergoeding verstoken zouden blgven maar dat de som verdeeld zal worden onderde overgeblevene werkelgke slacbtoffors dier ramp Het oudcomilé zal opgeroepen worden om de uitdoelingou te doen Zoo zou do zaak in der minnegeschikt kunnen worden doch naar wg uit goedebron vernemen wil een der advocaten der slachtoffers van geen schikking hooren en eischt een bepaaldvonnis Met spanning ziet men hier den uitslagtegemoet Maandagmiddag vergaderde te Utrecht het hoofdbestuur van de vereeniging Trouw aan Koning en Vaderland tot het vormen van een fonds ter ondersteuning van behoeftigen gerechtigd tot hot dragen van hot Metalen Krui en de Citadel Medaille Do heer Dr J W Sohubart leidde de bgeonkomst Medegedeeld word dat op de Statuten de Koninklijke goedkeuring is gevraagd en dat onmiddellijk daarna zich een provinciaal comité voor Noord Holland heeft gevormd De navolgende adressen zijn verder aan H M de KoninginRegentes verzonden a om H M te voraoeken als Beschermvrouw der vereeniging te willen optreden i om maohtiging te vragen tot het houden eoner algemeeoe ooUeote op of zoo nabij mogelijk 2 of 31 Augustus on c om eene bgdrage nit de Staatskas te mogen ontvangen ten behoeve van het ta vormen fonds Wat dit laatste verzoek betreft is er tevena op gewezen dat de Belgische Kamer Donderdag 28 Mei op voorstel van de hh Garlier en do Mérode besloten hoeft oen pensioen van 600 fr toe te kennen aan de oud strgdcrs van 1830 1831 Naar aanleiding daarvan verwachtte men dat de Rogeering en do Volksvertegenwoordiging hier niet minder zouden doen dan in België Ingevolge art 7 der Statuten werd eene Oommissie van 6 Uden benoemd allen in de provincie utrecht woonachtig om meer in het bijzonder de dagelgksche werkzaamheden te behartigen Voorts beslist zij over de aanvragen om onderstand ontvangt de middelen in art 4 bedoeld geeft daarvan kwijting eu belast zich vorder met alle werkzaamheden haar door het Hoofdbestuur op te dragen Tot leden dier commissie werden benoemd de hh Dr J W Schubiirt voorzitter Jhr Mr J E Huijdecoper van Maarssovoen en Nigtevocht penningmeester M Brinkgrevo Ie secretaris C Koesen 2e secretaris allen in dezelfde functie werkzaam in het hoofdbestuur en G M Blankenliegm Deze laatste was niet aanwezig eu zal hem van zijne benoeming worden kennis gegeven Mocht hij bedanken dan is de heor Mr W J U Bosch als lid aangewezen De overige hoeren namen allen de benoeming aan Door den Voorzitter werd nog medegedeeld dat hrjj de firma J L Beijera te Utrecht een werkje il het licht zal worden gegevep getiteld Augustus 1881 1991 Een woord ter herinnering on opwekking van de hand des Hoeren W E A Wüpporman majoor bij hot lo regiment huzaren en schrijver van de in 1881 verschenen Geschiedenis van den Tieudaagschen Veldtocht In dit werkje waarvan do opbrengst ten bate zal komen van bet bovengenoemde fonds worden de hoofdgebeurienissen gedurende den Tiendaagschen Veldtocht in herinnering gebracht De schrijver zegt daarin o a dat hij zijn vorig boek geëindigd hoeft met den wonsch dat zijn arbeid den stoot zou mogen geven om de weinig overgebleven getrouwen hunne laatste levensdagen zonder kommer en gebrek te doen slijten opdat wanneer zg met de stervende band op hun welverdiend Metalen Kruis de oogen zullen sluiten zij zouden kunnen getuigen dat Nederland is waardig gebleven dat gelijk eenmaal zg een jonger geslacht daarvoor met vreugde en toewijding zal weten te lijden en zoo noodig te sterven Die wensch is onvervuld goblovon Toen waren er van do duizenden die voor Nederland en zijne eer hebben geleden en gestreden nog eenige honderden over thans kunnen wij die getrouwen bg tientallen tellen in dat lijdvak zgn velen daarvan in kommer en gebrek gestorven Moet dat nu na 60 jaren met de allerlaatsten nog zoo doorgaan Of zal zich raenigesn in de aanstaande Angnstusraaand als op de beide feestdagen onzer geliefde Koninginen elk waar Nederlander zich tot de viering daarvan lal opmaken aangetrokken gevoelen om een penningske van zijn overvloed af te zondoren voor die nagenoeg allen 80 jarige grgsaards Zoo ja dat zg dan hunne gaven doen toekomen aan die vaderlandsche mannen die het vorige jaar de vereeniging stichtten onder do zinspreuk Trouw aan Koning on Vaderland het doviee van datzelfde uit s vgands veroverde kanonnen geslagen kruis Om te voorkomen dat die oude afgewerkte en moegestreden helden verder gebrek lijden dat het oere motaal dat hunne borat siert Unger zou rusten op een achtergrond van lompen dat de hnnd die eenmaal zegevierend voor hot vaderland de wapenen voerde moet worden uitgestrekt om een aalmoes te vragen kwamen zg en komen zg nu uog en nu vooral tot u volk van Nederland met hunne bode geef middelijk en geef haastelgk want de dagen dergonen die geholpen moeten worden zijn getold Zeg niet van die mannen zooals eons werd gezegd van uwe voorzaten t Zijn maar bedelaars Bedenk dat zij niet vragen voor ziclizelven maar voor de mannen die zestig jaren geleden in nood en dood pal stonden voor de zaak van uw altijd geliefd Oraige en oor de oer van uw zoo dierbaar vaderland Van dit geschrifi zal aan elk der oud strijders een exemplaar worden toegezonden doch naar aanleiding van een voorstel van den l eer Gerlach alleen dan wanneer hun tevens eene geldelijke ondersteuning kan worden overgemaakt Voorts werd nog besloten dat op 12 September a B den datum der instelling van het Metalen Kruis aan allen die zich daartoe hebben aangemeld over de 1400 eene gave zal worden uitgoreikt waarvan bat bedrag in verband met de beschikbare middelen door de uitvoerende kommissie zal worden bepaald Een ieder zoude dus eene bgdrage hoe eerder hoe boter Het bestuur der posterüen zal worden uitgenoodigd die toezending gemakkelgk te maken Nadat do heer baron d 4 blaing van Giesonburg den voorzitter dank gezegd had voor zijne leiding werd do vergadering gesloten BalteDlandscli Overziclit Opgewacht door bijna alle prinsen van hot koninklijk huis met den prina van Wales aan het hoofd is de Duitsobo keizer Zaterdag op Britach grondgebied aangekomen om zich onmiddelijk naar Windaordo te begeven Wg zullen den keizerlgken bezoeker niet schrede voor schrede volgen gedurende zgn verhlgf in Engeland en niet bijzonderheden melding maken van alle feestelykhedeu en plechtige ontvangsten welke hom te Londen en elders te wachten staan Ook ligt het niot in onze bedoeling oen overzicht te geven van de verschillondo beschouwingen dor Britsoho pers over het bezoek van keizer Wilhelm alleen wenschen wg te wijzon op eon artikel Van do Daily Newt dat als hot gevoelen van hot orgaan der liberale partij d w z van de partij die binnon kort naar alle waarschijulgkhoid weder de leiding der regeering in handen zal nemen bijzonder de aandacht verdient Te meer wijl men niot uit hot oog moet verliezen gelijk wij vroeger reeds opmerkten dat de Duitsche keizer ditmaal een offloieol bezoek brengt aan Engeland en niet zooals vroegere jaran alleen aan zijn grootmoeder Terwgl de regeenngsbladen vooral de Standard zich beijveren aan te toonon door welke nauwe banden Engeland en Dmtachland ziju verbonden en hoe beider belangen in een toekomstig Europeesch conflict de vereeniging van Engolands vloot met Duitschlands leger vorderen neemt het blad van den heer Gladstone deze gelegenheid waar om naar aanleiding van alles wat don laatsten tgd over Engeland eu de triple alliantie is geschreven een soort van programma voor de buitenlandscge politiek der toekomstige liberale rogeering uiteen te zetten Aanknoppend aan eeu telegram uit Berlijn waarin verzekerd werd dat Duitsohiand staat maakt op Engeland acht de Daili Nem het wenschelijk dat op dit punt geen misverstand ontstaat Zij meent dat de Duitsche keizer er verstandig aan zal doen zich niet beet te laten nemen door verzekeringen welke lord Salisbury wellicht gedurendo zgn bezoek tegenover hem zal afleggen Lord is niet minister president voor alle eeuwigheid Waarschijnlgk zullen de aanslaande algemeeoe verkiezingen hem do macht ontnemen in ieder geval zulten zij posietie wgzigoo en geen enkele belofte welke hij misschien met betrekking tot een gemeenschappelijk optreden aangaat heeft voor zgn opvolger bindende kracht Zoolang de triplo alliantie den vrede handhaaft wil ook de Daily News haar gunstig beoordeelen zoolang zgn Engelands syrapathieeu haar zoowel verzekerd als aan een sterk Italië maar Groot Brittanje kan niet medewerken aan het isoleoron van Frankrgk of aan een politiek die de gedachten binnen sluit dat Frankrgk agressieve bedoelingen koestert Met do Fransche republiek soo schrijft Gladstone s blad verder vriendschappelijke betrekkingen onderhouden moet voor de britsoho tegeering zgn een plicht een belang en een genoegen De Duitsche en Italisanscbo chauvinisten die reeds meenden als derden in hun verbond tegen Frankrgk Engeland te hebben zullen verstandig doen wanneer zg na de Jezing van lord Salisbury s organen over het keizerlijk bezoek ook eenige aandacht schenken aan het artikel van het orgaan der toekomstige Brilsche regeering Intusscheo ia keizer Wilhelm nog te Windsor Nadat bet huwelijk van prins Aribort van Anhalt met prinses Louise met groote plechtigheid in hot koninklijk paleis was voltrokken bezocht do keizer de bekende Etonschool en maakte nog andere tochtjes in den omtrek De feesten heginnen echter eigenljjk eerst wanneer de keizer te liOnOen komt waar groote toebereidselen voor zijn ontvangst zgn gemaakt Tot de feestelijkheden welke de keizer zullen worden aangeboden behoort ook een groote wapensohouwing van de Londonsohe vrgwUligers Keizer Wilhelm had hot verlangen geuit om dit legerkorps van vrgwiiligers eens bgeen te zien maar het was nog onzeker of aan dit verlangen voldaan kon worden on of alle manschappen tijdig genoeg de parade kan niot anders dan in den voormiddag gehouden worden in het kamp van Wimbledon vereenigd kunnen worden De minister van oorlog heeft echter besloten dat de op Zaterdag vastgestelde wapenschouwing zal doorgaan en heeft daarom hot verzoek gericht tot alle werkgevers om hun ondergeschikten voor zoover zg tot do volunteers behooren Zaterdag vrijaf te geven teneinde de parade mogelijk te maken Vrgdag zal de lord major den keizer in MansiooHouse ontvangen en hem het diploma overhandigen waarbg Wilhotm hot eereburgersohap van Londen wordt verleend Tot do vorstolgke personen die in de laatste jaren tot eereburgers benoemd werdeu benoemd werden behooren o a de sultan van Turkse 1867 de onderkoning van Egypte 1868 de sultan van Zanzibar 1876 de schach van Perzie 1878 en de koning van Nederland 1882 Eeu £ eutor telegram meldde bet overlijden van den oudsten zoon van Gladstone met de bg voeging dat hij vreemd was aan de politiek Dit laatste is niet juist maar hij maakte geen schitterend figunr in de politiek Hij was in 1840 geboren studeerde mot veel lof te Oxford en werd in 186p lid van het Parlement voor Chester Van 1368 tot 1380 zat hij in het Lagerhuis voor Whitby en daarna voor East Worcester In 1885 werd hij niet herkozen Van 1869 tot 1874 tijdens het eerste ministerie zijns vaders was hij een der lords van de Schatkist In Ëlzas Lotharingen hebben de verkiezingen voor de gemeenteraden plaats gehad waaraan voor het eerst doch alleen te Straatsburg en Mülbausen ook de socialisten candidaten hadden gestold Te Straatsburg worden er van de 36 afgetreden leden 27 herbenoemd In een der stadsdistricten alwaar bij de vorige verkiezing de zeven candidaten der Duitsche partg terstond met overgroote meerderheid van stommen waren benoemd worden er thans tengevolge v in ontfenigheid slechts vijf gekozen zoodat in dit stadsdistrict alwaar onder de 3700 kiezers ruim 2000 tst de genoemde partij behooren eene herstemming moet plaats hebben De socialisten die in alle districten der binnenstad waren opgetreden hebben te zaïnen ongeveer 1000 stemmen op hunne candidaten vorkregen Te Metz zgn 6 candidaten van de oude Duitsche en 10 van de zoogenaamde inlandsche partij gekozen terwgl er 16 herstemmingen moeten plaats hebben Dit zijn slechts voorloopige oorichten doch naar hetgeen er bij wordt vermold liet het zich aanzien dat do verkiezingen ditmaal over t algemeen geene boteekenoudè verandering in do samenstelling der gemeenterndeu van het rgkslaud zullen teweegbrengen Do Fransche Kamer is nog steeds bezig met het tarief van invoerrechten Nu echter gaat de behandeling zoo vlot dat het tarief zeker in dozo zitting gereed zal komen In do laatste zitting werd nogal gestreden over de invoerrechten op glnswaren Ofschoon de minister van handel do heer Roche op lage invoerrechten aandrong behielden de protectioniston de overhand Met 321 tegen 186 stemmen word besloten het invoerrecht voor glasruiten voor het hoogste tarief te bepalen op 25 en voor het laagste op 20 fr INGEZONDEN 1830 183 2 De ondergeteokende heeft het plan gevormd oen boekdeel uit te geven van allen de namen der Oudstnjders die thans nog in leven zijn zij worden daarom verzocht hem schriftelijk te