Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1891

N 4574 VrUdag 10 Joll 1801 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot eto unr des namiddags van den dag der uitgave HIT ZEHDII6SFIEST op IHIDDACHTEI I bij de Steeg den IS Juli a s PLAATSBILLETTEN en PBOGBAUMA S voor den feesttrein zgn van Woensdag 8 Juli tot Maandag 13 Juli tot 2 nnr s namiddags te bekomen aan het Station te Oouda en de tnsschenliggende Stations Vertrek van qOUDA ten S éS uur Prgs Ie kl 2 45 Ue kl 1 95 Ille kl l 45 PBÜGBAMMAt S afzonderlgk zgn a 40 Cent verkrggbaar gesteld bg den ondergeteekende die het op franco aanvrage met bgvoeging van het bedrag franco toezendt Nadere inlichti ig n sgn te vinden in het Programma en op het groote Aanplakbiljet H B BBEIJEB Arnhem Juli 1891 Secretaris Goedkoop Solied Elegant si Gangbaarste ÊÈl modellen j rJi T p doiIla lS ro 1 OrootteP Oroottelj AIjBJOJS 13 R li ï FBANKLIN p teU 44 WAONBB Z 8TBPHAH P d n LIKCOLN B p dozijn fl 89 Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van ÊDE van der PALS Markt A 107 I direct bij MET EOLICH Versand fiescUSft Lelpzig Plagwitz willen opgsreo bonne juiste namen datum van geboorte van in dienst treding en der expiratie na dienst en in welken rang of graad deielnn rerlalen is voor ïoover hem die nog niot gezonden ïÖ Op rang of maatschappel ke positie zal natuurlgk voor dit doel niet gelet worden alléén beoogt de samensteller mlUdigieid Het plan bestaat voorts om tgdens de reuniedagen in Augustus eene tentoonstelling in de hofstad te houden van sohildergen portretten in olieverf platen boeken alsmede andere voorwerpen in verband met 1830 32 Onnoodig zal het echter wel tjjn historie platen of in druk versohenen portretten in te zenden daar de hoogst merkwaardige verzameling daarvan bg de feestviering in October 1881 te Amsterdam tentoongesteld en aanmerkelgk aangevuld door den Heer A J NuLANU te Utrecht is toegezegd Zg die in het bezit zgn vau andere merkwaardige voorwerpen worden beleefd uicgenoodigd hiervan 100 apoèdig dotnlijk sohriftelgk opgaaf te willen zenden aan den Heer A A ToBSïEEiiiii T Oyek t Oravtniofft Kantongerecht te Gooda Zitting van Woensdag 8 Juli 18D1 De volgende personen ign veroonleeld wegens Visschragovertredingen K de J te Baenwijk tot i geldboeten elk van ƒ 3 of i dagen hechtenis voor elke boete J K to Hekendorp tot ƒ 1 of ï dagen hechtenis Zonder verlof van het bevoegd gezag belemmeren van het verkeer op den openbaren weg A de K te Moordrecht tot 3 of ï dagen hechtenis Als geleider van een ingeschreven hondenkar de bonden niet voorzien hebben van muilkorven L 0 P te Hoordreeht tot 1 of 1 dag hechtenis Als geleider van een ingeschreven hondenkar de honden niet voorzien hebben van miilkorven en onder het rgden anders dan tgdelings op die kar ütten A van dan B te Zevenhuizen tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap D S H B B van de G en P E allen te Gouda F O te Schoonhoven S v 8 J V en J G H te Gouda J A P te Ouderkerk a d Utsel W H te Moercapelle C G H te Haastrecht ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis li den E te Seenwgk tot 0 60 of 1 dag hechtenis A J 8 D 8 en H J van M te Gouda ieder tot S of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij Ie herhaling binnen bet jaar P V te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis A H te Gouda tot 5 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg lijbdwang van één dag KEM llSGEriJ IG INEICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OP HINDEE KUNNEN VEROOBZAKEN BUBGËMEESTEE en WETHOUDEBSvan Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet vsn den 2n Juni 1875 SUatsblad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bglagen van K Jonker eo Zonen om vergunning tot het plaatsen van een stoomketel ter uitbreiding hunner fabriek in het perceel gelegen in de Kandeelsteeg Wgk O No 492 Kadaster Sectie D No 949 Dat op Woensdag den 22 Juli 1891 des namiddags ton 1 ure op het Eaadhnis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen v ór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA 8 Juli 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROÜWEE PËTaOLEUM NOTEEKINGËN van de Makelaars Caotzlaar Scbfalkwijk te Rotterdam De markt nas heden vast Loco Tankfust ƒ 7 65 Geïmporteerd fn8t 7 75 September October November en Decemberlevering ƒ 7 65 Gouda Suelpersdruk van A Bbimkhak Sc Zoon ADVERTENTIfiN BaraUen van een 1 Zoon Mevrouw J C HEKMEIJER tJcHOVTIH Ttgal 6 Jnli 1891 Ernstigr gremeend Een B C JONGMENSCH 32 jaar te aBoich met eenig fortuin eigen Zaak welke een ruim burgerbeataan opbrengt wenscht in kennis te komen met een B C Meisje of Weduwe zonder kinderen met eenig fortuin om na kennismaking een Hnwelgk aan te gaan Brieven met portret en daidel k adres aan het Bureau dezer Courant onder No 2123 Stipte geheimhouding wordt verzekerd en verzocht TE KOOP zeer geschikt voor eerstbeginnenden Adres onder Letter N ium den Boekhandelaar T de VEN te Gouda Met 1 AUGUSTDS gevraagd eene DIEi STBODE OOBTHII doiyas sBBZoa Adres Westhaven B 202 Geachte Clientèle Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor de leverantie der benoodigde Vanille P lpkaneel Kandij Kandijgruis Tabletten en Suiker voor de inmaak üEd orders afwachtende verblijve wg met hoogachtiug UEd Dw Dienaren P s J F HERMAN Zn Laagste prgzen fijnste qualiteit Alom te bekomen SE mm SLAZEN of de besohrflving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Dooa CHBISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Runstschiider Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents OOSTAUtA dosiJiiI t A BRINKMAN Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN B INNENLAND GOUDA 9 Juli 1891 Ue Algemeene Kerkeraad heeft hot navolgende drietal geformeerd ter voorziening in de vacature outataan door het vertrek van Dr Gunning L H F A Faure te Eheden Van Nea te Woudenberg en J C Prins te Lekimond By Kon besluit van 6 Juli jl is Jhr J L A van Haeften Controleur der dir belastingen invoerrechten en acoijnsen Ie Gouda benoemd tot ontvanger te Nymegen Kaar men verneemt heeft het Ministerie oolleotief ontslag verzocht aan H M de Ko ingin Aan het stedelijk Gymnasium te Doetiohem is Van de 2e tot de 3e klasse bevorderd M J Funselie van Gouda De Amatordamsohe gemeenteraad heeft gisteren de houding der politie beaprokaa p 1 Juli Door verscheidene sprekers werd de Hoofdcommissaris van politie ona eachiktheid voor zijne betrekking verweten Een motie van het raadslid Nolting om bij de Koningin regentes het ontslag aan te vragen van dien ambtenaar werd verworpen met 2i tegen 9 stemmen Met algemeene stemmen werd eene motie der hh van Hall en Sassen geamendeerd door Mr Heemskerk aangenomen om aan eene rommissie uit den Baad van 6 leden met den burgemeester een onderzoek op te dragen naar de oorzaken van het gebeurde op de Dam en de houding der hoofdambtenaren daarbij betrokken Volgens eene offioieele opgaaf zijn bij het spoor wegongeluk te Monchenstein omgekomen 73 en FEVMLCETOK ZIELBBIADEL XIV I 87 De kleuters waren in de kooi teruggekeerd ieder in zijne eigene woning de hemel nam eene onbepatlde kleur aan gouden loovertjes schenen uit het uitspansel te schieten on Aurette herinnerde zich hoe vele malen de stralen der sterren hare bloedende en verscheurde ziel hadden gewond Keen zij was nog niet volkomen hersteld want eene ouuitsprekeiijko droefgeestigheid overviel haar elkeu avond op dit uur Zg stond stil op en ging zonder dat men haar miste naar den tuin die met dp geur van heliotropen doortrokken j was Armand en Julia zetten hunne discussie voort Na mejuffrouw ik zie wel wat gij in de arme stadsgeneesheeren afkeurt maar om volkomen ingelicht te zgn zou men ook moeten weten wat gij zoudt goedkeuren Wat ik zou goedkeuren P Lieve hemel dat isniet heel moeielijk ik zal het u zeggen Als men meergeld verdient dan men noodig heeft als men eenemooie praktijk heeft als men reeds bekend is of zelfs beroemd en dat uw naam vertrouwen inboezemt behoort men eene armen apotheek te hebben gewond 131 personen terwijl er nog 11 als vermist staan aangegeven maar waarotder slechts één waarvan bewezen kan worden dat liy m den verongelukten trein had gezeten Omtrent den krans neergelegd op Bestevaorsgraf lezen wij nog in het i S4 c N Bij het bezorgen van den rans bestemd $m dagraftombe van onzen zeeheld De Kuyter tof tooien heeft zich een zeer vermakelgk incident vojTgedaan i Natuurlijk was het voor dan bloemist een zeer moeilijke taak den krans midden in den nacht naar behooran in gereedheid te brengen Toch gelukte het en even vóór achten wai het kunstwerk klaar nOm kwart over achten stapte de chef zelf naar hst Paleis waar hg een lakei zgn boodschap mededeelde Kort daarop verscheen de vice admiraal De Casembroot Wel mynheer u is hier bepaa d verkeerd De Keizer heeft zeker geen krans noodig De chef deelde mede dat de bloemen te half negen moesten worden bezorgd Maar mqnheer merkte de vice admiraal op wat zou Z M nu met een krans moeten doen 1 als het nog een bouquet was Exoellentie de Keizer is hem van nacht zelf by mij komen bestellen Da s onmogelijk Ik ben gisteren den geheelen dag bij keizer Wilhelm geweest en Z M heeft geen krans besteld daar sta ik u voor in Men heeft zeker een grap met u willen hebbon Het was voor den bloemist een moeilijk geval te meer daar de vice admiraal ongeduldig begon te i worden on zei dat hij nog zeer eel te doen had zoodat hij geen tijd te verliezen had Ten einde raad ging do chef eindelijk weg maar toch gaf hq den moed niet op Haastig liep hij naar zijn winkel terug haalde daar het papiertje waarop de bostolling was geschreven en hiermee snelde hij weer naar het Paleis Thans stond een Bij zich aan huis mejuffrouw P I Ja mgnheer men noemt een huis dat daarvoorde noodigo ruimte heeft men heeft eene armenapotheek voor zieke kinderen bijvoorbeeld de kinderen dat is de toekomst Het is beter hen voorden dood to beschermen Dan de volwassenen mejuffrouw Ja mijnheer antwoordde Julia onverstoorbaar Want onder de volwassenen zijn slechte heden en b jde kindereu zijn die nog niet Mejuffrouw gij zult mij vergunnen nota te nemen van het woord nog dat geen absoluut vertrouwenin de uitnemendheid der menschelijke natuur schijntaan te duiden Ik sta u toe er nota van te nemen mijnheer maar hot ia nutteloos uitvluchten te zoeken i Ik mejuffrouw P Hebt gij bij mij eene neiging bespeurd om uitvluchten te zoeken Ja mijnheer Gij tracht aan de kracht mijner redeneering te ontkomen De hemel beware er mij voor mejuffrouw Enhet zou mij trouwens niet gelukken De jongelieden hadden onwillekeurig zonder dat zg het zelven opmerkten hnnne stem doen dalen Dokter Eozel en zijn vriend in eene gewichtige sociale quaestie verdiept dachten met moer aan hen Aurette wandelde langzaam alleen op eenigen afstand en hare bevallige silhouette verloor zich in eene fijne grijze dauw die de kleur van hot gebladerde verbleekte ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere r l meerlOCeuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt der dienaren van den Keizer den chef te woord en deze was van het geheim op de hoogte Natuurlijk liet de fabrikant van den krans den Keizer ziju excuses maken want de dienaar vertelde dat Z U reeds eenigen tijd erop gewacht had Wel een bewijs dat het denkbeeld by den KeiierI zei ven was opgekomen I s3en bijna S5 jarige stadgenoot zegt de Leidtdte Courant die hoewel hoog bejaard nog steeds met jeugdigen ijver en nauwgezetheid zijn functie vervult als nederig maar welwillend dorpelwachter ia den schouwburg op Musis Sacrum en elders heeft jl Zaterdag een buitenlandsche reis ondernomen en zich naar Hannover begeven Op ziohzelve moge dit bericht de vermelding niot overwaardig schijnen meer bejaarde heden toch verplaatsen zich ook wel oens naar elders vooral in t sohoone seizoen t ij voor hun gezondheid t zij uit anderen hoofde het feit ontleent eenigazins zijn belangrijkheid aan de omstandigheid dat onze grijze stadgenoot de reis onderneemt hoofdzakelijk met het doel een bezoek te brengen aan zijn broeder welke I waarschijnlijk ook zijn prilste jeugd reeds achter den mg beeft ia dien hy de iRatste 71 jarra I niet heeft ontmoet Dezer dagen meldde zich bij de afdeeling pensioenen van het Departement van Financien te Parijs de zevenen zeventigjarige Thomas aan op wiens geboorteakte die hij moest overleggen als geboorteplaats vermeld stond de Bérésina Werkelijk zag hij nabij die rivier bij den terugtocht der Franschen in 1813 het levenslicht Zijne moeder was zijn vader officier der keizerlijke garde gevolgd en beviel terwijl de kanonskogels de Fransche troepen velden Ook zijne moeder en zijn vader sneuvelden op die wijze Het kind werd door de kozakken opgeraapt en door bet Russisch Gouvernement aangenomen Gij erkent dus dat ik gelijk heb en dat het uw plicht is eene apotheek op te richten Armand antwoordde niet hij zag haar san met zulk eene aandacht dat zij er door in verwarring Voor de kleinen mijnheer de kleinen die lijden De moeders zijn onwetend dikwgls dwaaa arm O arm nog meer Zij weten niets Men moet haar helpen Dat zou zooveel goed Juiia voelde haar hart sterker kloppen dan noodig was Hoe kwam het dat zij in de zachte schemering niets anders onderscheidde dan de zwarte oogen van Armand op hare blauwe oogen gevestigd dia zij te vergeefs nedersloeg Zij voelde dat dio oogen op de hare gevestigd waren door hare bgna gesloten oogleden heen Mejuffrouw zeide de jeugdige geneesheer opzachton toon die zij beter hoorde dan het geschal van een bazuin geheel alleen zou ik nooit de armenapotheek kunnen inrichten die gij verlangt Maarindien gij mg uwe hulp wilt verleenen Ik vroeg Julia die trachtte te lachen maarer volstrekt niet in slaagde Ja mejuffrouw De geneesheer is onhandig mdie dingen en heeft er weinig verstand van al wathii kan doen is den bijstand zijner wetenscnap tegeven indien hij deze bezit doch de vrouw van den Julia stond eensklaps op Armand weerhield haar