Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1891

Uaaderjnrig gc ronlon Uet Thoayu lich caturali seercn E n tonderlinge weddenschap werd roor eenigen tqd aangegaan te Nieuw York Iemand wedde namely dat hy honderd handteekeningen rau geestelijke personen zou krygen onder een stuk waarin men zich verbond den bisschop ran Nieuw York te dooden De man won de weddenschap glansrijk en wel op de Tolgende wqze Hg stelde een stuk op van verscheidene pagina s waarin hq begon met de aandacht van den lezev te vestigen op het belang der ontwikkeling van de Kerk Hierover wydde hij tot in het oneindige uit om heel onderaan te eindigen met het vriendelijke vernek den bisschop van Nieuw York te dooden Toen zette hq taja eigen naam een zeer bekenden onder het stuk en wist er zoo achtereenvolgens 100 andere onder te krijgen want niemand had er lust in het epistel tot het einde toe te lezen men onderteekende vertrouwende op de goedklinkende namen waarmede het stuk reeds ondertaekend was Maandag on Dinsdag jl is te Zutphen de 43e aigemeene vergadering gehouden van de Maatschappij tot bevordering der geneeskunde Zij werd geleid 3oor prof H Treub als voorzitter van het hoofdbestuur In zijne openingsrede behandelde deze het vraagstuk van de opleiding van de geneeskundigen Hq kwam daarbq tot de conclusie dat de universiteit niet de plaats is waar alle medici moeten of behoeven te worden opgeleid De meerderheid zou in t vervolg vakscholen kunnen bezoeken waar de toegang door het litU math examen en wellicht door andere diploma s verleend zou worden en de cursus verdeeld zon zijn over 4 jaren Men andere rubriek zal de universitaire opleiding genieten Dat al geen terugkeer tot vroegere toestanden geen cirkelgang zijn doch een spiraalgang naar boven Er zou concentratie kunnen geschieden on misschien en der universiteiten kunnen worden opgeheven welke dat wenschte spr niet aan te roeren maar op den voorgrond stelde hij dat Amsterdam moot behouden worden Verder wijdde spr eenige beschouwingen aan de benoeming van buitenlanden tot hoogleeraar wat i vele bezwaren heeft Is zij vrij dikwijls geschiedt Me is niet altijd met de benoeming van oen buitenlander wat hier synoniem is met benoeming van een Duitscher geholpen ook te dien opzichte roept de regeling van ons medisch onderwijs om meer rationsele voorziening De eerste dag was geheel gewjjd aan de herziening van de statuten Op de gewqzigde statuten Ul de koninklijke goedkeuring worden aangevraagd Den tweeden dag werden behandeld verschillende voorstellen door het hoofdbestuur en eenige afdeelingen ingediend Beslaten is bij de regeering aan te dringen op opheffing van het monopolie der apothekers tot levering der verbandstoffen Ëen voorstel van de afdeeliog Utrecht om als deovertuiging der vergadering uit te spreken dat de gymnastiek als leervak aan de H B scholen voor meisjes niet mag ontbreken werd zander stemming aaqgenomen Als aanleiding tot dit vdontel voerdedr Hulsboff aan de onderrindiog aan de UtrechtscheH B school opgedaan dat vele njieisjis vrijstelling van gymnastjek onderwijs roegen op medisch attest I i MPMÜ aan ee ie plooi vau bare japon die hij saichljes aanraakte en dadelijk weder losliet maar hoe zacht het ook geweest wa zij bad het gevoeld en bleef oobe wegelijk Ütaan De trouw van den geneesheer kan alles doenwat zij wil voor het Welzijn van de zieke kinderen en ooi voor htt welzijn vanden dokter zelven Hij is zeer eenzaam de arme jonge dokter en als hijnaar huis terugkeert zou het hem gelukkig maken te eten dat zijne vrouw hem opwacht Egoïst prevelde Julia met oen glimlach om den mond Ja mejuffrouw dat erken ik Maar gij diehet niet zijt weel immers wel dnt het do plicht isvan de braven om de boozcn te ver oeterun Indiengij mij wildet verbeteren zon ik zeer volgzaam zijn dat verzeker ik u Ik ken eene kleine woning in eenelieve straat Nieuw vroeg Julia op bijna uitdagendentoon Neeo mejuffrouw oud Ik zeg eene lieve oudestraat en eene kleine oude woning met twee of drie vertrekken beneden die volkomen geschikt zouden zijn voor hetgeen gij weuscht er is zelfs aan het einde Tdu het laatste vertrek eene bewonderenswaardige v diken Eene keukeu met een merkwaardig fornuis Hnjn zou zeggen dat zij opzettelijk gemaakt was om n te behagen want er is nog eene andepe aan de t gcnovergestelde zijde van het huis voor do bewo n rs de eersie is blijkbaar door de Voorzienigheid Het hoofdbeituui steunde bet voorttel mits de vrije eti ordeoefeningen do eerste plaats innamen by het ie geven onderwqa namens de afdeeling Amsterdam werd het verdedigd door dr Blooker Ben ander voorstel door de afdeeling Utrecht ingediend strekte om het hoofdbestuur der Ned juristenvereeniging uit te noodigen de vraag aan de orde te stellen of bet wenschelqk en mogelqk is om een middel te vinden ten einde kranizinnige misdadigers die in geneeskundige krankzinnigengestichten schade doen aan de behandeling der andere verpleegden eu in gevangenissen niet thuis behooren op andere wijze in het belang van hen zelven en van de maatschappq te huisvesten Dit voorstel werd aangenomen gewqzigd in dien zin dat aan de juristenrereeniging zal worden gevraagd gezamenlqk met de Maatschappq tot bevordering der geneeskunst eene ciMkmissie te benoemen tot onderzoek van deze vraag Op voorstel van Nqmegen werd besloten bij de regeering aan te dringen op wqziging van art 23 der gemeentewet ten einde opheffing te verkrqgen van do bepaling die de geneeskundigen uitsluit van den gemeenteraad in geval zij met de armenpraktqk en met de verschaffing van geneesmiddelen aan armen met doodsohouw of vaccinatie bolast zqn Op voorstel van Arnhem geamendeerd door het hoofdbestuur is besloten zich te wenden tot de staatscommissie belast met de voorbereiding ener herziening van het fiurgerlqk Wetboek met het veiToek om aan art 30 zwdonige redactie te geven dat daarin duidelijk wordt uitgedrukt dat i q gebreke van den vader de aangifte der geboorte van het kind slechts dan door de geneesheeren heelmeesters vroedmeesters of vroedvrouwen behoort te geschieden wanneer geen andere tot de aangifte bevoegde of bekwame personen hq de bevalling zijn tegenwoordig geweest Daarna kwam aan de orde het volgeode voorstel van het hoofdbestuur De Maatschappq spreke haar oordeel uit over de volgende vraag Is het nu niettegenstaande de aanzienlijke uitbreiding van bet aantal artsen gebrek aan geneesen verloskundige hulp in plattelandsgemeenten blqkt te ontstaan wenschelijk ten behoeve dier gemeenten tot de uitoefening der genees heel en verloskunde personen toe te laten die zonder breede wetenschappelqke opleiding genoten te hebben toch voldaan hebben aan de noodigo eischen van bekwaamheid in die vakken In den loop van het debat werd de voorzitter uitgenoodigd te verklaren dat wat den vorigen dag door hem gesproken werd zqne persooniqke meening en niet de epinie van het hoofdliesluur uitdrukt waarop de voorzittef te kounen gaf dat dit iia zelf sprak De vraag werd met groote meerderheid ontkennend beantwoord Een andere vraag door bet hoofdbestunr evenals de vorige op verzoek der regeering aan de orde gesteld was Moeten ter zake van het verkrijgen der bevoegdheid tot uitoefening der geneeskunst in haar vollen omjraiig uitzonderingsbepalingen gemaakt worden voor hen die zulke bevoegdheid reeds in het buitenland verkregen hebben Zoo ja welke P Deze vraag werd met 48 tegen 39 stemmen ontkennend beantwoord Do Mawibode heeft de volgende gedragslijn opgemaakt voor Ie nieuwe R K Centrumpartij ifi de Tweede Kamer zelve gebouwd ter wille van de zieke kinderen want men ou er geneesmiddelen en pleisters kunneq gereedmaken En bouillon vroeg Julia levendig En bouillon dat spreekt van zelf en soepjesen warme melk allerlei voortreffelijke zaken Maar dat zou het werk zijn van de vrouw van den geneesheer Mijne zuster Zwijg stil zo do het jongemeisje plotseling bijna fluistei ond Voordat wijiiot rectit hebben o er soepjes ta spreken moet zijin staat zijT om alleen hier te blijven mot mijoenvader is het noodig dat Zij hield op Auretto was slechts langs hen heen gegaan naar het snion onder hare handen kwam er eene ziel in de groote piano en evensls zij twee jaren geleden gedaan had begon zij hetLiod zond e r woorden van Mendelssohn dat zij sedert nooit weder had gespeeld Haar geheugen aarzelde aanvankelijk of liever hare het spel afgewende vingers vonden de vergeten noten niet meer maar weldra werd het spel vanter en de breede melodie ontwikkelde zicb aan eén gebed gelijk O zeide Julia zacht ik ben zeker dal zijschreit De piano schreide echter niet het lied werd voller en bruischte met verteerend vuur maar niet smartelijk als eertijds gaf Auretto met ware bezieling allo aardsche ellende weder maar zij voelde do hare niet De Katholieke Staatspartq zal giet beginnen met de Regeerjng welke het ministerieMackay zal opvolgen te bestrqden en zij denkt er niet aan over vier jaren het gezag te veroveren De Katholieke Staatspartq zal niet beginnen met de Regeering te bestrqden Dit is zeer naiuurlqk voor ieder die weet dat zq het ministerie Mackay ten ondergang heeft gebracht met de voorwetenschap dat de Kathnlieken zelven niet als Regeoring zouden kunnen opvolgen Zq werkte in dien geest dat uit den strqd der verkiezingen slechts een ministerie van zaken of een bepaahl liberaal kabinet zou kunnen voortkomen Won zij den slag dan was noodzakelijk elke optredende Regeering een haar per se vijandig ministerie Ia dit zoo en ontkenning schijnt hier onmogelijk dan treedt de Katholieke Staatspartij tegenover het nieuwe ministerie op niet alleen zonder vqnndige bedoelingen maar lelfs met het bepaalde plan om het te steunen zoolang hot dit zeU niet onmogelijk maakt Begint men nu evenwel met een ministerie testeunen en is men voornemens dit te blijven doen zoolang het niet onmogelijk wordt gemaakt dan kaner ook geen plan bestaan om het over vier jwen tedoen vallen gOf dit laatste noodzakelijk zal zqn zal eerst later uit gemaakt moeten warden nl als de liberalen het algemeen belang zoozeer benadeelen dat het een gebiedende plicht wordt hen te bestrijden en eene meerderheid tegen hen te organiseeren Zouden bijv de liberalen zich aan de belangen des lands in het algemeen en aan die der Katholieken in het bijzonder zoo ernstig vergrijpen als de antirevolutionairen dit gedaan hebben een waarschuwing ten aanzien van de Logerwet dsn zou het Katholieke Centrum zijn steun niet langer aan het ministerie kunnen verleenen Uit al het vorenstaande btykt dat van een bepaald bondgenootscbop der minderheden geen sprake kan zijn dat de Katholieke Staatspartij niet vijandig zal optreden tegen de nieuwe Regeering onverschillig of deze oen ministerie van zakon of oen liberaal kabinet is en eindelijk dat 1 ij haar nu nog geen plan bestaat om in 18Ï6 of zelfs nog vroeger weder met de antirevolutionairen tot de regeering te geraken Ë R 29 jaar geboren te Meclenbacb had zich eergisteren voor de Rechtbank te Arnhem te verantwoorden ter zake van verschillende verduisteringen te zamen ongeveer 1000 bedragende ten nadeele van zijn patroon den expediteur 8 Vredenburg gepleegd Bekl tot voor eenigen tijd chef de bureau bij den beer Vredenburg wist zich door veroudering van cijfers eenige malen door don kashoudrr hoogere bedragen dan noodig waren te doen afgeven voor de betaling van inkomende rechten op het kantoor van den ontvanger Bekl bekende de feiten bedreven te hebben hy had het geld geheel gebruiU ter bate van een arme weduwe bij wie hij op kamers woont Onder een vloed van tranen vertelde de jonge man dat hij door nog lager te declareeren dan zijn patroon hem reeds opgaf het kantoor vel voordeeltjes bezorgde Hot O waargenomen door mr van der Pol Uiddingh achtte het wettig en overtuigend licwgs hier geleverd Alleen op de houding van bekt vindt spreker nf te dingen Hij werpt hier betrek kolijk net te laag declareeren beschuldigingen opzijn De heer Lentel had zijn gesprok gestaakt ook hij herinnerde zich dien avond en evenals Julia vreesde hij dat de aandoening Auretto kwaad zou doen Het laatste accoord stierf weg in de stilte niemand durfde spreken De piano weerklonk nog Het was oen zeer eenvoudig lied maar vol van diep gevoel nooit heeft men den zielovrede beter uitgedrukt Gij zijt do vrede zoggen do woorden van de melodie van Schubert Do klanken verstomden on Aurolte verschoen weder ta midden harer vrienden Kr kwam nog licht genoeg vnn buiten om haar gelaat duidelijk te kunnen onderscheiden hot was volkomen kalm en schoon Hebt gij het niet koud vader vroeg zij met hare welluidende zachte stem terwijl zij hare hand op den schouder van den heer Leniel logde In plaats van haar te antwoorden trok hij zijne dochter naar zich toe en omhelsde haar De wangen van Aurette vertoonden geene sporen van tranen Hoewel zij nog onderhevig was aan buien van melancholie w is hot tijdperk van stormen voorbijgegaan en zij was t ans boven alle herinneringen verheven Toen de oom en de neef afscheid namen was Arraand volkomen zeker dnt hij J ulia de zijne mocht noemen ofschoon zij hem geen woord meer had toegevoegd Wordt venoU d potroon die of valsch zqn of hij is in ieder geval mededader aan deze ontduikingen In plaats fan hem te verlichten moeten deze mededeelingen hem dus verzwaren De eisch was schuldigverklaring aan twaalf misdrijven van verduistering en veroordeeling tot gevangenisstraf van 1 jaar Mr S Baron Creulz ambtshalve verdediger Van beklaagde hierop het woord erlangde verklaarde dat hq door het getuigenverhoor in zijn vermoeden bevestigd wns dat hier niet was verduistering Immers de wijze vaarop bekl de gelden onder zich kreeg was wel degelijk door bedrog Hij gaf reeds aan den kashouder meer op dan hij noodig had met het voornemen zich dit meerdere toe te eigenen Pt concludeerde dus tot vrijspraak Kvenwel aannemeude dat op deze dagvaarding recht zou worden gedaan wilde pi enkele verzachtende omstandigheden aanvoeren en begon met te vragen kou men hier spreken van knadeeling van den heer Vredenburg door bekl PI zag zich godrongen van den eersten getuige leelijke zaken mede te deelen en vooral hoe voortdurend door dezen gesmokkeld wordt Aan een overzicht van het expediliobodrijf in het algemeen paarde pi eene beschrijving lan de werking van het kantoor Vredenburg dat alleen in 1890 zooals pleitei zich had laten vertellen niet minder dan 10 000 aan onbetaalde rechten hnil verdiend Wanneer nu zoo iemand zei pi die het zoo nauw niet neemt met de eerlijkheid zich benadeeld ziet moet hij dan dadelijk naar de rechtbank loopen en vooral hier waar het iemand geldt die hem door nog gewaagder declaraties nog meer had doen verdienen en dat terwijl gel Vredenburg nog wel de eerlijkheid van bekl had geroemd P Daarna trad pleiter in eene uitvoerige beschouwing van de weldaden cie bokl aan het arme gezin bewees waar hij woonde hij besteedde niets voor zich zelven doch gaf alles weg en heeft zich door zijne gehechtheid eu medelijden tot slechte daden laten vericideu Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald opDinsdag 14 Juli De heer A J Riko is sedert vele jaren een zeer ijverig beoefenaar van het magnetisme en de verschijnselen wolke daarmede in verband staan bypnotisme suggestie biologie enz Het vele dat hij opdit gebied bijwoonde eu waarvan ook tal zijner tijdgonooten getuigen zijn heeft hij verzameld in een werk aon het eind van het vorige jaar bij den heer C H Susan Jr in het licht verschenen Na een voorwoord over het magnetisme in het algemeen gaat hq over tot het historisch gedeelte hij schetst de geschiedenis van het magnetisme inzonderheid sedert hot laatst der vorige eeuw toen het door Mesmer tot een maatschappelijk vraagstuk werd gemaakt en het in alle landen van Europa beoefenaars en aanhangers vond Hij bespreekt in dit gedeelte de beroemde magnetiseurs en herinnert aan de verschijnselen die zij tot verwondering van toUoos velen te voorschijn riepen De volgende hoofdstukken vormen oou leiddraad voor hen die hot magnetisme willen toepassen tot genezing in de eerste plaats tot het geven van seances vervolgen Do hoer Riko deelt in alle bijzonderheden de behandelingswijze medo die tot hot herstel vereischt worden van tal van kwalen die hij in zijne Xüe hoofdstuk in hot bijzonder vermeldt De schrijver laat daarop waarschuwingen volgen voor de gevaren eener vorkeerde toepassing van het hypnotisme Dit gedeelte van hol werk dat den eigenlijken inhoud voimt zal voor den wetenschappelijke beoefenaar van hot magnetisme zeker van het meeste belang zqn Keiie meaning daarover uit te spreken past den leek evenwel niet De bespreking van deze hoofdstukken behoort geheel tehuis in wetenschappelijken tijdschriften door bovoogdf personen De belangstelling van hot grooto publiek waaronder ook WIJ ons scharen wordt nieor gewekt door de opmerkelijke waarnemingen dio de heor Riko mededeelt en ook door hetgeen hij verhaalt omtrent de kwakzalverij 6 op dit gebied in zeer ruime mate bestaat Daaruit blijkl hoe velo valscho profeten er onder de magnetiseurs zijn Aan deze is hot toe to sohrijvendataoovelenongeloovig de schouders ophalen wanneer er van magnetisme gesproken wordt de kwakzalvers hebben de zaak bedorven en door hun bedrog het geloof aan de verschijnselen ondermijnd Dit hoofdstuk het XVIIIe is intusschen een der meest lezenswaardige Het zqn ongeloofolqke dingen waarvan de schrijver hier gewag maakt Ma ir nog merkwaardiger komt ons het XIVo hoofdstuk voor waarvan het opschrift luidt het magnetiseeren vnn dioren en planten Enkele individuen hebben op de dierenwereld oen bijzonderen invloed Lafontaine eu dierentemmers Catanet Bidel en ook de in Nederland zoo bekende Martin hebben d ar monig voorbeeld van gegevea terwijl in Indic fakirs met wilde tijgers naar wel gevallen omgaan De sehriJTer herinnert ook aan het feit dat de liaplanders de meest woeste honden in bedwang houden en bekend is het hoe Rarey alle paarden aan zijn wil onderwierp en dresseerden Deze mannen worden echter overtroffen door hetgeen een zekere tooneelregisseur Trefeu vermocht die vogels onder zijn msgnetischen invloed wist te brengen Trefeu geeft eene dame een dobbelsteen in de hand en uoodigt haar uit een willekenrige zijde naar haar gelaat te houden en te zorgen dat de vogel niets anders zien kan dan in welke hand zij den dobbelsteen houdt Een der vogeltjes komt uit de kooi Trefeu vraagt het beestje kunt gij zien welk nummer van den dobbelsteen de dame naar haar gelaat gekeerd heeft De vogel wandelt even over het doosje met tegen elkander staande kaarten en pikt er met groote moeite en trekken een uit Er staat ja op Trefeu Welnu zoek dan De vogel zoekt en trekt een kaart die het aantal oogen vanden doordedame gekozen dobbelsteen draagt Een ander persoon wordt verzocht zijn naam op een kaart te schrijven en die kaart wordt flink met de overige vermengd Op verzoek trekt een ander vogeltje die er zonder dralen midden tussohen uit Welke naam staat op deze k art vraagt Trefeu De vogel pikt uit het doosje don naam Clairo t was zoo Een der aanwezigen schrijft van een geUstuk op een papier de waarde de beeltenis en het jaartal Het jaartal mag die persoon vermenigvuldigen met een door hem te kiezen getal Een goudvink wordt losgelaten Op de vraag of hij kan wedergeven wat op het papier staat brengt hij een kaartje te voorsohiju waarop neen staat Volgt de kardinaal Hij geeft aan 5 francs republiek 1851 3702 en 2 dus do juiste waarde het beeld het jaartal het product van do vermenigvuldiging en den menigvuldiger Een getuige schrijft op een stuk papier een vraag die Trefeu niet te zien krijgt dat doen ook anderen en ze werpen de toogevouwen papieren in een hoed door elkander Trefeu neemt er een ongeopend uit en vraagt den vogel of hij die vraag beantwoordon wil Antwoord dat op de omschrevene wijze gegeven wordt ja Trefeu Welnu doe dat dan De vogel blqft eenige oogenblikken besluiteloos zitten daarna gaat hq naar het doosje trekt een L toen een A kortom vormt hot woord L amitié Do vraag op het papier luiddo L or et la grandeur donnentils Ie bonheur De vogel antwoordde dat de vriendschap dat deed I Op een op dezelfde manier stelde vraag begint een vogeltje oen N te trekken en blijft toeu steken Een andere komt spontaan uit de volière klapt met de vleugels en vormt het woord volontiS De vrottg was Welke kracht doet u werken Albert de la Fizeliere gaf in Maart 1859 in den Courrier de Paris niet minder merkwaardige verslagen Hij constateerde daarin proeven bij Leduo genomen iu gezelschap van bekende letterkundigen geleerden enz Trefeu werkte iu kleine gezelschappen uit den ontwikkelden stand Een der aanwezigen noemt een spel piket schudt dat neemt af en houdt het m de hand Vier personen kiezen oen willekeurig cijfer nl 3 7 11 en 22 Trofeu Welko is de derde kaart uit het spel Een gewoon vinkje Harten acht De zevende Ruiten tien De elfde Schoppen negen De twee en twintigste Harten boer Hol wns volmaakt Ken andero vraag Onder welken hemol zijt gij geboren Antwoord Amerika Juist Robert Houdin die Trofeu bijwoonde zei bij Leduc tot hem Mijnheer ge zijt sterk ik kan alle toeren maar sedert Iweo uren zit ik u te bestudeeren zonder de uwen te begrijpen Het spreekt van zelf dat wij deze bladzijden hier meer als curiositeit raeedeolen dan ter karakteriseering van het werk Het is een ernstig boek Jat von sludio getuigt maar van eeno wetenschap dia wij herhalen het door ons met kan beoordeeld worden Zij die het magnetisme beoefenen of daarvan meer verlangen to weten kunnen in dit vrij oravangrijko boek vele zaken vernomen dio hunne belangstelling bevredigen Jrnh Ct BDiteolaodscb Overzicbt Het Engelscho Ijagerhuis heeft gisteren het wets ontwerp op hot openbaar onderwerp bij derde lezing aangenomen De heor Hammond anti Parnellist is ta Carlow Ierland tot lid van het Parlement gekozen met 3779 stemmen De Famellistische condidoat verkreeg 1601 stemmen Meer dan eens vonden wq gelegenheid te wqien op het tegennatuurlijke in het Russisch Fransch vriend schapsverbond waarvan te St Petersburg en Parijs beurtelings zooveel ophef wordt gemaakt Rekening houdende met de politiek der mogendheden van de triple alliantie welke onmiskenbaar bedoelt de Fransche republiek zooveel mogelijk Ie isoleeren meenden wij het toch te moeten betreuren dat de Fransche natie in baar alleszins begrijpelqk veriangen naar een machtigen bondgonoot bij een eventueele botsing met haar erfvijand zich aan een ziekelijke een bijna loffo vereering voor alles wat Russisch was of met Rusland in verband stond schuldig zich bijna belachelijk maakte De vriendschap van Frankrijk voor het Russische rijk is in strijd met de geschiedenis en het karakter van het Fransche volk Hoe kan de Fransche natie aan wier moed en volharding aan wier vrijheidsliefde wq de zegenrijke vruchten der groote revolutie hebben te danken de hand reiken aan den Russischen autocraat die elke nog zoo zwakko uiting van zijn onderdanen naar vrijheid met ruw geweld smoort Hoe kan het Fransche volk dat immers zich zelf nog gaarne voorstelt en daartoe het recht heeft als de baanbreker der beschaving en verlichting de bondgenoot willen zijn van den vorst die met blinden haat de weldaden der Westersohe beschaving in zijn rijk vervolgt en uitrukt Hoo kan het repnblike nsohe Frankrijk vriendschappelijke gevoelens koesteren voor het autocratische half barbaarscbe Rnsland Wij weten wel dat politieke berekening Frankrijk aan de zijde drijft van Rusland maar ook staatkundig eigenbelang mag een volk niet leiden tot verloochening van zijn tradition en van de taak welke het zich zelf tegenover de wereld heeft opgelegd De offioieuse Russische Nord heeft zich lang stil gehouden over de vernieuwing van de triple alliantie Nu het blad er eindelijk over los komt willen sommigen in het geschrijf 8 bevestiging zien van de beweerde aansluiting van Frankrijk aan Rusland Het blad begint met te erkennen dat het Driebond den vrede bedoelt te meer omdat de vrodewaohters zelfs huns ondanks in do taak welke zij op zich genomen hebben worden bevestigd doordien tegenover het Drievoudig en zelfs het Viervoudig verbond als tegenwicht de toenodering tusschen Frankrqk en Rusland staat Ook die mogendheden zegt het blad willen den vrede en willen dien desvereischt doen eerbiedigen men kan dus met kalmte en berusting den toestand aanzien welke uit deze natuurlijke groepeeringon voortkomt Het is nutteloos tegen het Drievoudig verbond te velde te trekken gaat het blad voort te meer omdst men daarbij gevaar loopt van bedenkelijke medestanders naast zich te zien de uilorsto linkeniijde in Italië b v welke ten allen tijde anti dynastiek en revolutionnoir is geweest bewijst aan bedoeld Verbond een wcrkelijkeu dienst door er tegen uit te varen sis een samenspanning van Monarchen togen do volken Wel is h aar eindigt de Nord is de aldus gewaarborgde vrede oen gewapende vrede Maar daar moet men zich ia schikken De wapeningen in Europa zijn oen verplichte assurantie ten behoeve van de aigemeene rust do tegenwoordige vrode is kostbaor maar hy is den prijs waard want de minsto oorlog zou tienmaal meer kosten afgezien nog van al het overige Nochtons is het misbaar dat von vele kanten over de verlenging dor triplo alliantie gemaakt wordt niet geschikt om de zenswachtighoid der Franschon over het drievoudig verbond tot bedaren te brongen Dat ten groot deel der Engelscho pers in dit koor mede instemt kan nitt anders dan te Parqs do overtuiging bevestigen dat Engelond zich bij Oostenrqk Duitschlaud en Italië heeft aangesloten Zelfs over de strekking van een artikel nis het gisteron iloor ons vermelde uit de i ff y A mookt men zich geen illusien Ook is men sceptisch gestemd over de zeer gereserveerdo verklaringen wolko de regeering van lord Salisbury in hot lagerhuis herhaaldelijk aflegde over de ware betrekkingen tusschen Engeland en de triplo alliantie Het programma door het coulralo bestuur der Duitscho sociaal democraten opgemaakt on dat 10 October a s op het congres te Erfurt zal worden besproken luidt aldus V Rechtstreeksch kies en stemrecht voor allo onderdanen des rijks boven de 21 jaar oud zonder onderscheid van geslacht bq alle verkiezingen en stemmingen Invoering van een proportioneel kiesstelsel Vaststelling der verkiezingen op een Zonof feestdag Schadeloosstelling voor gekozen Volksvertegenwoordiger 2 Rechtstreoksche deelneming des volks aan de wetgeving door middel van het rtcht op voorstel en verwerping Zelf bestunr dos volks in rqk staat provincie en gemeente JaarUjksche goedkeuring van belasting recht op weigering van belasting 3 Beslissing over oorlog en vrede door de gekozen vortogonwoordigers des volks Oprichting