Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1891

1891 N 4575 Zaterdag 11 Juli vui een inteinatioaul soheidsrechterlijk lichaam 1 4 Afschaffing vaa alle wetten waardoor de rije uiting der meening en het recht op vereeniging en vergadering wordt beperkt of onderdrukt 5 Afachaffing Tan alle uitgaven uit openbare middelen ten behoeve van kerkelijke en godsdienstige aangelegenheden ledere kerkelijke en godsdienstige gemeenschap moet als eene particuliere vereeniging worden beschouwd 6o Uo school een leekensohool Verplicht beioek der volksschool Bij alle openbare inrichtingen van opleiding kosteloos onderwijs en kostelooze leerm ddelen 7o Opleiding tot algemeene weerbaarheid Volksweer in plaats van het staande leger 8o Kostclooze rechtspleging en rechtbijstand Rechtspraak door rechters die door het volk worden gekoien 9o Kostelooze geneeskundige hulp on geoeeam ddelen 10 Progressief opklimmende inkomsten kapitaalen successiebelasting ter bestrijding van alle openbare uitgaven voor zoover die uit belastingen moeten worden gevonden Afschaffing vac allo indirecte belastingen ineu uitvoerrechten en andere economische maatregelen waardoor de belangen van het algemeen ondergeschikt worden gemaakt aan die eener bevoorrechte minderheid Ter bescherming der arbeidende klasse eischt de socialistische partij vd Duitschland lo Eene vruchtbare nationale en internationale wetgeving van werkliedenbeacherming op de volgende grondslagen a Vaststelling van een normalen werkdag van hoogstens acht uur i Verbod van arbeid in beroep of bedrijf voor kindoren beneden de 14 jaar c Veibod van nachtarbeid uitgezonderd bij zoo idanige takken van bedrijf die uit hunnen aard omtechnische redenen of om redenen van openbarewelvaart nachtwerk veroischen d een onafgebroken msttijd van ten minste 6 uur elke week voor den werkman e verbod van het truck stelsel 2o Toezicht op alle mjverheidsbedrijvon en regeling der zaken van arbeid in stad en land door een rijkabureel van arbeid districtsbureelen van arbeid en kamers van arbeid 3o Gelijkstelling der werklieden van landboawen der dienstboden met de werklieden in beroep of 1 bedrijf Afschafiing der reglementen op personeelvoor hnuhoudelijken dienst 1 4o Zekerheidsstelliog voor het recht van coali ie 5o Overneming van de geheele werkliodenver keriog door het rijk met beslissende meewerking der werklieden ten opzichte van het beheer LIJST van BEIEVEN geadresseerd aan onbekenden over de 2e helft der maand Juni 1891 welke brieven door middel van het postkantoor Gouda terug te bekomen zijn Mevrouw Bosch Amsterdam v d Wijngaard id J Bruuewold Arnhei Wed van Leeuwen den Haag Steenis Utrecht De Directeur van het Postkantoor VOESTEH Gooda 8 Juli 1891 MAR TUEBICHTBN Gouda 9 Juli 1891 Granen met onbeteokenenden aanvoer onveranderd 1 Tarwe Zeeuwsche ƒ 10 a ƒ 10 50 Mindere dito ƒ 9 50 ü ƒ 9 76 Polder ƒ 8 75 a 9 26 Afwijkende ƒ 7 50 a ƒ 8 Eogge Zeeuwsche ƒ 8 a ƒ 8 40 Polder f 6 60 a ƒ 6 75 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 6 60 a ƒ 6 90 Gerst Chevalier ƒ 6 a ƒ 6 76 Haver per Heet ƒ 4 50 a ƒ 5 50 per 100 kilo ƒ 9 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandsch ƒ 10 a ƒ 10 25 Bttitenlandsch ƒ 8 75 a ƒ 9 Kanariezaad ƒ 8 26 a ƒ 9 Boon n Duivenboonfn ƒ 8 a ƒ 8 60 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansoho ƒ 8 20 ü f 8 30 Cinquantine f 8 50 a ƒ 8 75 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prijzen traag Vette varkens tamelijke aanvoer handel gewoen 17 a 20 et per half KG Biggen voor Engeland tamelijke aanvoer handel gewoon 15 a 17 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon ƒ 0 60 a ƒ 0 86 per week Vette schapen goede aanvo r handel redelijk ƒ 22 a ƒ 28 Lammeren weinig aanvoer handel vlug ƒ 8 a ƒ 12 Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel vlug ƒ 6 a ƒ 12 Graskalveren weinig aanvoer handel vlug ƒ 15 a ƒ 25 Aangevoerd 136 partyen kaas handel vlug Eerste qualiteit ƒ 28 a ƒ 32 tweede qualiteit ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere hooger Noord HoUandache ƒ 21 a ƒ 26 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistrekem De inzending van advertentien kan gescMeden tot eên uur dea namiddags van den dag der uitgaye De Brandverzekering M HOLLAND t © üord a ©cla t verzekert losse en vaste goederen tegen uiterst billgke premiën De Agenten voor Gouda en Omstreken MONTIJN Co H PAUL Jr W G VAN GEBLEN J J VAN GALEN Boter weinig aanvoer handel vlug 1 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 10 a f M per kilo Burgeljjke Btand GEBOREN 6 Joli Qentravi Fstrou lli 0D4gn L Reparon cd C M BreoVmaD OVERLEDEN 7 Jali K J Hoapelman huiifr van E Hirtchel 69 j 8 Keiiipa 71 j M T KoUter huiKr aD P deu Hertog 63 j GEHDWUi 8 Juli W Mayor en J Gerreiwu P iModiraloot co H J Bakker P i van der Taijo en J Glaa Reeuwijk GEBOREN Jaanigje oudera P Perdgk en A Perd k Fraaeisca Adnana oudera D Moartta d ë L de Jong Dirk oudera A Vogelaar en C Tom Hendericoa oudera T Groeoendijk en A Krook OVERLEDEN U Dnea 16 j C Sehrior 9 m J JoogeBeel oed J Moraal 80 j Bleeker of WascliTrouw I GEVRAAGD I die iamilies kan aanwezen wanr over de behandeling inlichtingen kunnen worden gevraagd Brieven franco onder o 2124 aan het I Bureau dezer Gonrant Badartikelen A V OS Az EUiwi E73 ei73 Advertentien in alle Binnen en BuUerüandache Couranten worden dadeiyk opgezonden doorhet AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Stolwtjk GEBOREN Wouterina Wemljo ouden F i Bata en T E Burger Willem Coroelii oudera D C de Kooiug en I J P tao Driel ADVERTENTIEN Onze geliefde Zuster Mej J KEMPE is heden te Gouda zacht en kalm ontslapen in den oaderdom van raim 71 jaar De Wed J BLOEMINK Kbmpï Detenter A KEMPE ütreeht Gouda 8 Juli 1891 Eenige en algemeene ktnnitgemng EISGUITS QMQES worden uit de fijnste grondstoffen gefabriceerd en genieten in Frankrijk sedert jaren het algemeene vertrouwen Fabrickanten N J EST1ËU Ie Bang Cleef beroemd luchtherstellingsoord Cionrlevoie Seine Frankrijk Uitslaiteud te verkrggen bg den Heer aat j GOUDA I Alt men dezer dagen naar i r TOien en v Uo pf beroemd luchtherstellingsoord La liwd B T E K ID A 2s gaat venuime men niet een degelijk Zeer ITette Gesteendrukte MMAAHTJES worden GELEVERD door A BRI ÜNAK en Zr iDlXERüfl in vertcheidene keuzen te gebruiken in de oudtte Retiaurant van Amsterdam DE KARSEBOOM de beste gelegenheid voor geulsdiappen I Kcdverstraat 23 GERARD PINKSEN GOUDSCHE HAEDDEAVEEU VEEEEiriGIïïG aEendracht maakt Macht HARDDRAVERW van Paarden van zessen klaar van Inlandsch Ras op DONDERDAG 50 JULI 1891 des namiddags ten 1 ure om Prijs en Premie in contanten Prijs 300 l Premie 75 S Preime 25 TNader bij Biljetten omschreven 1 J L VAN E IJK Seeretaru Gouda Snelpersdruk van A Bkinkman Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 Juli 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig waren de hh Koning en van Veen die hadden kennis gegeven door afwezigheid buiten de gemeente verhinderd te zijn tegenwoordig te wezen werd 4P r den Voorzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Stalen de ontvangst hadden bericht van de nun in afschrift medegedeelde Verordening op de logementen koffiehuizen bierhuizen en tapperijen en die op de slachterijen het keuren van slachtvee enz De Baad stelde vervolgens eene Instructie vast vciOr de Keurmeesters van het vleesoh en keurde góéd de rekeningen van de gesubsidieerde instellingen van Weldadigheid dienst 1890 Bij den Baad Icwamen de volgende stukken in 1 Het rapport der raadscommissie belast metbet nazien der rekening der dd Schutterij dienst 1890 adviseerende tot goedkeuring Ter visie 2 Eene missive van de Commissie van de Bankvan Leening inzendende de rekening van den kassier over 1890 91 Ter visie 8 Het verslag van den toestand der Stedelgke Gasfabriek Aangenomen voor kennisgeving 4 De Bekening der gemeente over 1890 Wordt gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Fottuijn Droogleaver Uoefhamer en Ussel de Schepper 6 Missives van den heer T J Koobs ontslag nemende als Lid van de Gezondheids oommissie en ali Booimeester De Voorzitter zegt dat do vergadering zeker met faem het vertrek van den heer Koobs uit deze gemeente zal betreuren waardoor hij wordt genoodzaakt FEVILLETOX ZI8I BBIADBL XIT 88 Na den heer Lcniel goeden nacht gewenscht te hebben zocht het jonge meisje hare luster in hare kamer op waar zq s avonds dikwqls langen tijd met elkander bleven praten Zij had nog willen wachten een gunstig oogenblik willen kiezen om haar mede te deelen wat er gebeurd was zij had zelfs een zeer vernuftig planner s uitgedacht om nfet eenige geleerde omwegen op het gewichtige punt te komen maar hare gansche knjgskunst viel in duigen voor een bartelijken blik uit de oogen van Anrette Zusje riep zij uit beste zuster wat moet jevan mij denken f Hij heeft mij gevraagd of ik zijnevrouw wilde worden on ik heb niet neen gezegd I Aurette zeide niets hare bruin fluweelen oogenzagen hare zuster niet meer aan zy zochten in de verte in het duister van den nacht de schaduw van vervlogen dagen toen zq ook niet geweigerd had devrouw van een ander te worden Wat wat dat ver I Het was als een droom een benauwde droom Julia werd angstig ontslag te nemen uit voormelde betrekkingen De Baad is hem dankbaar voor de aan de gemeente bewezen diensten De vergadering betuigt hare instemming met die woorden 6 Een adres van Mej A M L Buijze ontslag venoekende Is onderwijzerfes san de 26 Burgerschool voor meisjes Wordt eervol verleend 7 Een adres van L de Zanger vergunningverzoekende aan den Baad tot het bouwen Tan 7 woningen op een terrein aan da Spoorstraat De Baad besluit adressant te verwijzen naar het CoUegie van B en W tot iens bevoegdheid dit behoort Een voorstel van B en W tot het dempenvoor rekening van de gemeente van een paar slootenin de Korte Akkeren De kosten daarvan zijn geraamd op ƒ SSOO Ter visie Een adres van de Afd Gouda van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw de wenschelijkheid uitsprekende dat de algemeene vergadering en tentoonstelling het volgend Jaar in deze gemeente zal worden gehouden waartoe eene subsidie wordt gevraagd uit de Gemeentekas In handen van B en W om bericht en raad 10 Een adres van A de Boom en andere kooplieden in varkens verzoekende verlaging van weegloon voor de varkens In handen van B en W om bericht en raad 11 Een adres van den beer C J Spruijt verzoekende benoemd te worden tot rooimeester Ter visie 12 Een voordracht voor onderwijzeres aan de2e Burgerschool voor meisjes waarop voorkomt Mq W J Molyn thans tijdelijk onderwijzeres aan die school Ter viaie Aurette zeide zij wü zullen wachten zeer lang zoo lang als g j zult wenschen Ik heb volstrekt geen lust om je te verlaten en ik heb hem og Bemin je hem vroeg de oudste zuster laugjaam met starenden blik Ik ja zeker bemin ik hem antwoordde Julia over wier fijn gelaat zich een glans verspreidde als het schijnsel van den dageraad En voegde zij er dapper bij hij bemint mij o ja wat dat betreft het is zeker dat hq mij bemint I Aurette bleef onbewegelijk Julia gevoelde diep medelijden met haar en verweet zich bitter dat zij zoo onverwachts smartelijke herinneringen liad opgewekt in eene nog zoo weinig genezen ziel Zusje zeide zij met lieftallige en aandoenlijke bescheidenheid vergeef mij eene dwaasheid ik bennog slechts een onhandig klein meisje maar ik hebje lief ik heb je innig lief dat weet je Zeg mij dat je niet boos bent ik bid je Beknor mij zelfs indien je wilt maar zeg iets tot mij spreektoch De blik van het jonge meisje keerde uit de verte terug uit dat verwijderde land waarheen de oogen en de gedachten gaan wanneer wij onszelven en onze omgeving vergeten Je beknorren zeide zij met oneiqdige zachtmoedigheid Jou Werktuigelijk zocht zij in haren zak een sleutelbosje dat zij zelden aflegde en ging naar eene onderwetaohe ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt In deze zitting werden de stembureani benoemd voor de verkiezing van 6 leden van den Raad In het hoofdbureau waarvan de Burgemeester Voorritter is worden benoemd tot leden de hh Hoef hamer en van der Garden tot plaatsvervangende leden de hh Fortuijn Droogleever en IJssel de Schepper In het 2e bureau worden benoemd tot Voorzitter de heer Koning tot plaatsverv Voorzitter de heer Noothoven van Goor Tot ledea de hh Hoogeuboom en van Veen Tot plaatsverv leden de hh Oudijk en Lotsy Alvorens de vergadering gesloten werd deelde de Voorzitter mede dat hij voornemens was voor eenigen tijd aan den Commissaris des Konings vergunning te vragen eenigen tijd buitenslands te vertoeven Daar het niet onwaarschqnlqk was dat ook een der wethouders dienzelfden t§d afwezig was meenden B en W den Baad in overweging te moeten gevwi een der raadsleden aan te wijzen om tijdelijk in het CoUegie van B en W zitting te nemen De Baad vereenigde zich daarmede en benoemde vervolgens den heer Fortuijn Droogleever met IS St tegen 1 stem op den heer Straver om als tijdelqk Lid van bet Dagelijksoh Bestuur op te treden Aan de universiteit te Amsterdam is het propaedeutiach examen geneeskunde met goed gevolg a elegd door den heer N Mijnlieff De Standard zegt dat in Berlijn een gerucht loopt volgens hetwelk er eene verloving zou op til zijn tusschen de jeugdige Koningin der Nederlanden en den vier jaar ouderen tweeden zoon van prins Albreoht van Pruisen regent van BrunswQk groote kast die een der vakken vta hare kamer geheel besloeg Nederknielende opende zq voorzichtig ds onderste lade en nam er eene langwerpige platte dooe uit Julia zag toe zooder te gissen wat zq deed Aurette stond weder op en zette de doos op tafel daarop begon zij de strikken los t maken van het witte lint dat er omheen was gebonden zq deed dit alles met vrome bedaardheid alsof lij eene heilige daad verrichtte Toen het lint losgemaakt en het dekae weggenomen was schoof zq het vloeipapier ter zijde en het liebt der lamp viel op eene kostbare witte stof die van zilver geweven scheen Aurette vouwde haar open en liet de weerschijnende stof van haar bruidskleed in het licht schitteren Wat is men dwaas zeide zij als tot liekzelve En wat maakt het verdriet iemand somtyda belachelijk Ik had mq ingebeeld dat ik het nooitzou kunnen terugzien ik had mij voorgesteld dathet mijn Ujkkleed zou uitmaken als ik stierf Zij greep de rqke z jde met volle handen en liet haar met zware plooien over het tapijt rollen daarop wierp zij een punt van de stof over den schouder harer zuster die daardoor als een antiek standbeeld gedrapeerd werd Dat zal uw bruidskleed zijn liefste zuster enmoge bet u geluk aanbrengen Hunne oogen ontmoetten elkander hare armen strengelden zich ineen met de kostbare zijde toasohen hen die hen omringde als een ecbarpe