Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1891

m f Uit Luxemburg wordt aan het iVtmx van ie Dag geschreven De vorige week had de overdracht plaats van de domeinen De thesaurier van H M de Koningin vertoefde een paar dagen hier om de verkoopsom in ontvangst te nemen Dese bedrog twee millioen achthonderdduuiend Sranken waarbq nog gevoegd werd één miUioen franken welke volgens het familieverdrag de tak der Nasaaua die in het berit kwam van de Luxemburgsche kroon gehouden is uit te l talen aan den vertegenwoordiger van den anderen tak die jich de kroon sag ontvallen Dit millioen werd dus uitgekeerd aan Koningin Wilhelmina De kastoelen gingen over mpt hun toebehooren en inboedel Alleen lyn enkele voorwerpen waaraan voor de Koningin om de eene of andere reden familieherinneringen verbonden waren uitgezonderd en verzonden Op het tijdstip dat wijlen Koning Willem III ign 70en verjaardag vierde werden de domeinen met inboedels geschat op eene waaide van bijna twee millioen gulden ly lyn dus in de laatste ♦ jaren in waarde afgenomen De gronden vooral de bosachen lijn het die hierbij in de eerste plaats in rekening moeten worden gebracht Met het oog op de verhalen in verschillende couranten over den wonderdocter te Rosendaal schrijft de Zutpk Ct is het wellicht van belang het volgende te ontleenen aan een particulieren brief ons door een onzer lezers medegedeeld Parijs 1 Juli 1 We hebben den waren Seqnah ala reisgenoot gehad van Colombo naar Marseille waar de stoomer den In dezer aankwam een merkwaardig man we lazen van aankomst van Sequah in Rosendaal dat is echter niet hij zelf maar iemand van zijn oodergsschikt personeel Twee en twintig zakkeroUerqeo zijn in het jongste Polituilad vermeld welke tusschen I i Juli te Rotterdam Den Haag en vooral te Amsterdam zijn gepleegd Te Rotterdam den 4en ten nadeele van eene dame uit Groningen in het station Beurs 1 portenonnaiè met bankpapier geidswaarde enz te s Gravenhage den 3en een gouden remontoiren een gouden cylinderhorloge te Amsterdam den len en 2en zilveren knippen met geldswaarde verschillende portefeailles met bank en m ntpapier verscheidene portemonnaies met waarden horloges broches een jnweelen dasspeld een jas enz Onder de brieventasschen is er eene die een bankbiljet van ƒ 300 een van ƒ 200 een van f 60 een vau 40 5 muntbiljettan van f 10 benevens een rondreisbiljet van de H IJ S bevatte een met een bankbiljet van ƒ 25 en 5 of 6 muntbiljotten van ƒ 10 een met 3 biljetten van ƒ 40 2 van ƒ 26 3 mnntbiljetten van ƒ 10 een gebruikte bnünl6deren portefeuille inhoudende 10 coupons ais 1 coupon zilveren netall ad ƒ 21 arie No 384 884 1 id ad ƒ 2 10 serie 269 607 1 id id serie 307 979 1 id id serie 343 842 1 id stad Brussel serie 38 357 No 25 1 id id serie 020 783 1 id serie 099 930 No 24 1 id serie 059 877 No 01 1 id serie 088 367 No 25 1 Siasf Wiasma ad Rb 1 87 I portefeuille met Julia die praktisch van aard was nam de punt van de zijden itof eu begon haar zorgvuldig op te vouwen om haar weder in de doos te bergen Hij ia een goede jongen zeide ïij schijnbaargeheel in haar werk verdiept ik denk wel dat papageen bezwaar zal maken eo de dokter evenmin wantaU het hem niet aanstond zou hij hem zoo dikwijlsniet hier hebben gebracht Zonder twijfel antwoordde Anrette Kn voormijn part ik kan niet anders dan er mij in verheugen want hij schijnt mij een goed ijverig en verstandig mensch toe Ja hij wil wel eene apotheek voor de armenoprichten en hij zegt dat er zelfs eene keuken is zoodat wg bouillon zullen kunnen trekken Zij barstte in lachen uit terwijl hare oogen zich met tranen van geluk vulden Je begrijpt dat niet hernam zij maar dat doeter niets toe Doch ik heb hem gezegd dat wij over dat alles nader zouden spreken wanneer dat wil zeggen later niet terstond natuurlijk Waarom niet terstond vroeg Anrette vriendelijk Terstond Wel neen Eerst moet Wat Eerst moet jij moet papa in ééa woord ik weet het niet Charles moet eerst terugiqn Maar volstrekt niet Je moet zoo spoedigmogelijk trouwen zonder op iets te wachten Zie 2 bankbiljetten vau ƒ 2S 1 muntbiljet van ƒ 10 loterij brieQM alle hetzelfde nummer Uit Petersburg wordt melding gemaakt van een schandaal door Russische otüoieren onder een concert te Pawlowski veroorzaakt Het prachtige weder had duizenden uit den gegoeden stsnd naar de muziekuitvoering doen gaan onder een veranda dicht bij het orkest zaten vele officieren meest van de garde die door voortdurend fixeeren en aanstoot gevende uitdrukkingen het een heer en twee dames in hun uabyheid zeer lastig maakten Plotseling sprong een van de officieren op hg droeg de uniform van de garde artillerie liep op een der dames sau en kuste haar Vertoornd bracht de heer hem z n brutaal gedrag onBer t oog doch ontving oogenblikkelijk van den officier een slag in t gezicht De burger gaf hem een slag terug en bij het nu ontstane gevecht wer4en den officier de beide schouderbedekkingen afgerukt Nu mengden zich echter ook de andere Russische officieren in t geval en sloegen onder t uiten van de gemeenste scheldwoorden op den burger los Met overige publiek toonde neiging het voor den zoo schandelyk overvallen burger op te nemen vooral toen een der officieren zyn sabel trok De terel is een jood riep de dappere laodsverdediger daarbij God beware mij hoorde men plotseling een stam uit het publiek roepen uhet is baron Stjemwall Wallehn de zoon van den vroegeren minister van Finland Dit bevestigde de mishandelde dan ook spoedig toen het geduld van het publiek ten einde was hem uit de handen van da officieren rukte en dezen terug dreef Het besluit van de zaak vormde het in Rusland nu eenmaal niet uit te blijven prooes verbaal van de politie Wie de gekuste dame is is evenals den naam van den aanvaller tot uu toe onbekend gebleven De Haagaohe oorr der Zutpk Ort daalt het volgende mede Bg den Hoogen Baad was een vacature onder da deurwaarders on daar volgens wettelijk voorschrift de deurwaarders van dat Hoogste Rechterlijk College door de Regeering worden benoemd op voordracht van dat College zelf hielden de leden vau dan H Raad zich geruimau tijd onledig met uit do sollicitanten de beste uit ta zoeken Ëindelgk scheen de ware Jozef gevonden en werd een voordracht ingediend Heel lang liet de benoeming ook niet op zich wachten maar er werd iemand benoemd dia niet op do voordracht had gestaan Waarom zal wel altijd een raadsel blijven Ook een College zoo hoog staande als de H Raa t kan zich vergissen en ofschoon het zelf bij een goede kauza groot belang heeft toch iemand voordragen die den Minister bg nader onderzoek voor de betrekking minder geschikt voorkomt En onder zulke umstandigheden zou de Minister zeker niet verantwoord zgu door da voordracht te volgen Vroeger echter werd in zulk een geval de voordracht naar den U Raad teruggezonden met beleefd verzoek ze te willen wgzigen en aanvullen Ditmaal daarentegen word eenvoudig de voordracht van den H R voorbijgegaan en een ander benoemd en nog wel iemand die ygn sporen nog moet verdienen een jongmeusoh van 26 a 28 jaar wiens werkzaamheden tot nu toe tot de wanden van een advocatenkantoor waren beperkt gebleven Voor je Julia wanneer men elkaader goud kent deugt een lang engagemant niet en wanneer men alkanniet kent deugt het evenmin somtijds De stem van Aurette trilde eanigszins hare zuster omhelsde haar met innigbeid Mijne Aurette mgn moedertje fluisterde zij haar liefkozende ik zal nooit den moed hebben jehier alleen te laten met papa Geloof je dat wij niet van het deeg zijn omaan onszelren genoeg te hebben vroeg hare oudstezuster glimlachende Maak nu geene gekheid zeide Julia verwijtend dat is heel slecht Ik heb verdriet als jg de zaakniet ernstig opvat Ik heb nooit iets ernstiger gemeend Luistereens mijn beste kind Je bent eene onwaardeerbarezuster geweest O Onwaardeerbaar herhaalde mejuffrouw Leniel hoe jong je ook was heb je mij bijgestaan in mijn leed zooals niemand had kunnen doun Zooals niemand andera gedaan heeft om de waarheid tezeggen daarom is de gedachte van jou gelukkig te zien zoo zoet en versterkend Vreest niet mg alleen ta laten met papa wij zullen ons samen heel goed inrichten en uw geluk zal voor ons eene bron vanonuitputtelijke vreugde zijn Het zal heel grappig zijn I zeide Julia op een toon alsof zij diep nadacht Wat dan lievo den Hoogen Raad was dat zeker niet aangenaam en er loopt dan ook een gerucht dat de daarop gevolgde correspondentie tusschen den H Raad en het Min van Justitie niet van bgzonder vriendschappelgkeu aard is geweest maar de vraag is ook Kan zulk een benoeming wettig geacht worden Moest de benoeming geschieden op aanbeveling van den H Raad dan was de Minister volkomen vrij maar er staat op voordracht Wel is waar staat er niet uit de voordracht maar voordracht en aanbeveling zijn toch niet synoniem En als nu eens de rechter later uitmaakte dat de benoeming onwettig is en dat da nieuwe deurwaarder eigenlijk geen deurwaarder is Wat dan Dat alles had de Min kunnen vooricomen tegenover het hoogste Recbterlgk College althans de gewone beleefdheid in acht te nemen Eenige dagen geleden werd te Londen de 26ste verjaardag van het Ileilsleger gevierd In het Glazen Paleis te Sydenham werd een monsterbgeenkomst gehouden met vertegenwoordigers uit alle landen der wereld waar het Leger zgn banier ontrold heeft Op de terreinen om hot Volkspaleis dat voor 4 8 uren was afgehuurd waren tenten opgeslagen zooals voor een leger te velde Gelijktgdig werd een tentoonstelling gehoudan waarin het werk door de volgelingen van generaal Booth in domaatschappg verricht aanschouwelijk wordt voorgestaU In het Donkerste Engeland worden lucifers bezems en matten gemaakt letterietten en drukken lithographic enz wordt er verricht Aan bezoekers wordt vertoond wat eene gevangenis wat een Bank van Ijcening en ook hoe hot publiek is Een slaapstaa van de minste soort met vagebonden er bij is ook al te zien Maar ook een afdaeling der slopbrigade jonge meisjes die twee aan twee in een achterbuurt gaan wonen en da buurt als haar zandingsterrein beschouwen waar ze Kvangeliseeron zieken oppassen kindaren van kleediug voorzien enz f De generaal heeft nu ook een Heil spaarbaak waar men desnoods een millioen pond in kan beleggen Da An Ct vestigt de aandacht op den toestand der Rgksveldwachters Het blad zegt Het salaris van don rijksveldwachter derde klasse bedraagt slechts ƒ 550 maar zelfs deze som ontvangt hg niet Daarvan wordt gedurende de eerste acht jaren voor het pensioenfonds gekort ƒ 68 75 terwijl voor het weduwen pensioenfonds ƒ 11 10 wordt afgehouden De Dwo krggt dus slechts ƒ 478 15 dat is par maand na aftrek der kosten van het zegel ƒ 89 06 En hiervan moet hij leven met zgn vrouw en kinderen Met dit bedrag van ƒ 9 in de week moet zij alle uitgavan bestrijden huishuur voedsel kleeding slijtage geneeskundige hulp schoolgeld en de onvoorziene uitgaven die ook iu de gezinnen van rgksveldwaohters evengoed al in die van de aanzienlgksten voorkomen Voor deze geringe bezoldiging moetan de rijksveldwachters dienst doen bij allo zittingen in strafzaken gevangenen transportaeron dag en nacht in t TOld zgn om toezicht to houden en te wakeu tegen overtredingen van da jaohtwet dus ook op de viischarg waarbg hij niet zelden zich te water moet begevy met gevaar van zgn loven Overal waar zijn dienst door dan Staat wordt ingeroepen moet De vrouw te zijn van dokter DaWay ZullenWH een plaatje aan de deur hebben eeu koperenplaatje je weet wel met dokter er op Neen niet waar Als men reads naam gemaakt heeft doetmen dat niet Zij dacht oen oogenblik un en hornam toen metvan vreugde stralend gelaat Maar wij zullen eene groote plank hebben methet opschrift Apotheek voor zieke kinderen Die plank Aurette zal het schoonste geschenk zijB die hij in mijn bmidskorf kan leggen ik zou haatniet willen missen voor al de edelgesteenten der wereld en wij zullen luiermanden maken niet waar en jakjes en rokjes allerlei warms En schoenen ja die zullen wij niet zalven kunnen maken dokter Rozel zal de schoenen moeten verschaffen Hij magmg toch ook wel iets geven Ga naar bed zeide Aurette haar zachtjes naar hare kamer duwende wij moeten slapen i Slapen Nooit van mijn leven Ik ben veel gelukkig I Ik ga Volkomen wakker van de apotheek droomen eu van den dokter en van mijn bruidskleed O Aurette Zij keerde zich half om en sloeg met onnavolgbare aanvalligheid de armen om den hals harer zuster daarop ging zij naar hare kamer die van nu af aan met gulden droomeh vervuld was Wordt veno d bjj gereed staan Bovendien doet hij dienst als l deurwaarder bij het beteekenen van dagvaardingen I onnissen enz Hiervoor echter geniet bij geene be ooning al wat dit opbrengt eu dit bedrag is vrij aanzienlijk komt ten bate van de schatkist Deze omstaudigheid alleen reeds moest er toeleiden aan hem een billijk loon daarvoor toe tekennen of bij de bepaling wn zijn bezoldiging inrekening te brengen Als de rijksvoldwachtur opennre vergaderingen moet bijwonen om te waken dat er niets gezegd wordt wat de perken der geoorloofde gedachtenuiting overschrijdt heeft bij in dezen tijd maar al te dikwijls gelegenheid Om het lot te hooren bespreken van de broodeloozeu eu van hen die niet genoeg kunnen verdienen om van te leven Menige schets wn het lot van den behoeftigen werkman is eene schets van zgn eigen toedtniid en van hem wordt terecht gevorderd dat zoo de klacht een anderen vorm aanneemt hij dit tegenga Gevolfitrekkingen zullen wij niet maken maar de regeering beslisse zelve of het verstandig is een voortreffelijk korps waaraan zoo vele en zoo zware eischen worden gesteld zoo karig te bezoldigen dat de beambten van hunne jaarwedden niet kunneti leven terwijl het hun verboden ia nog eenig ander bedrijf uit te oefenen waartoe zij ook de gelegenheid niet zouden hebben en nog veel meer om giften aan te nomen Naar de Arnk Ct verneemt is door derijksveldwachters thans oen verzoek aan de regeering gericht om hun lot te vorbeteren Wanneer dit ernstig overwogen wordt mag dunkt haar de beschikking niet afwijzend zgn Aan het jaarverslag betf effende het gesticht Meereoberg uitgebracht doCr dr 0 J van Persijn aan de commissie van toeziobt en aan de Pror Staten van Noord Holland w0rdt het volgende ontleead In de jaarboeken van het gesticht behoort het jaar 1890 weder tot een der belangrijkste omdat ook dit jaar bet gesticht weder m cht worden vergroot en er toestamming werd gegelen tot verpleging van meer patiënten dan waartoe bet koo besluit van 28 Aug 1888 vergunning gaf Toen was dit aantal bepaald op 1217 terwijl het thans is uitgebreid tot 1303 Ook gaf de regeering toestemming tot uitbouwing eener ruimte groot genoeg om er 40 bedden voor mannen en evraveel voor vrouwen te plaatsen Met de laatste werd als het meest noodige begonnen en later de afdeeling voor de mannen gemaakt Door deze uitbreiding is van de beschikbare ruimte zooveel partg getrokken als mogelgk was en verdere uitbreiding van bevolking laten de tegenwoordige gebouwen niet toe zoo die noodig mocht wordeu zal daarin ojj andere wijze moeten worden voorzien doch in den naasten tijd bestaat er niet veel kans dat er gebrek aan ruimte zal ontstaan Da bevolking van het gesticht toch vermeerderde in 1890 slechts met 16 mannen en 13 vrouwen en bedroeg aan het einde vau het jaar juist 1200 en niet vergeten mag wordeu j dat in de eerste maanden van het jaar weder Amsfqrdamscho patiënten te Medemblik werden opgenomen wat nMuarlljk Meerenberg ten goede kwam Tbch moet er nogmaals op worden gewezen xlat op doU duur het aantal plaatsen te gering zal blijken In den loop van 1890 werdeu 5 bedienden gepensioneerd waardoor het bedrag van het uit te betalen pensioen steeg van ƒ 3122 8è i tot ƒ 3988 03 In 1890 wasV 9796 94 ièf beschikking De bevolking was ulot aan groote schommellugeu onderhevig Op 1 Jan 90 arcn er 569 mannen en 603 vrouwen opgenomen werden gedurende het jaar 144 mannen on 128 vrouwen afgevoerd 129 mannen eu 115 vrouwen zoadat op 31 Dec 90 het aantal verpleegden juist 1201 bedYoeg Onder de opgenomenen waren 23 mannijn on 1 vrouw waarbij de oorzaak der krankzinnigheid moet worden gezocht in misbruik van sterken drank terwijl 17 patiënten van verdriet en 1 wegens overdreven godsdienstzin krankzinnig waren geworden De sterfte verhouding was niet gunstig waartoe hebben medegewerkt de inHuenza epidemie en het groot aantal sterftegevallen oiider de pas opgenomenen In het geheel stierven li mannen en 57 vrouwen of totaal 135 patiënten wat van bet geheele gesticht op 1444 verpleegden 9 3 ten honderd maakt Do verhouding vac de herstelden tot de opgenomenen was gunstiger dan In de beide voorgaande jaren wat moet warden toegeschreven aan het ophouden der overplaatsingen zoodat d toestand weder meer normaal wordt De heer Persijn levert hierbij een betoog om aan te toonen dat het niet waar ia dat groote gestichten reeds daaroi te veroordeelen zijn omdat het percent van het aantal herstelden steeds geringer Is dan in de kleine gestichten Indien wordt gewerkt als in Meerenberg eh ieder geneesheer zijne afdeeling kan beschouwen als een klein geatii ht gaat die bewering ulot op Belangrijke verwondingen kwamen niet voor Het godsdienstig onderwijs aan de Israëlietische verpleegden werd thans opgedragen aan den heerS Cottveren Vroeger was er geen Israëlietisch leeraar Als middelen ter ontspanning werdeu weder als vorige jaren volksfeesten concerten enz gegeven De heer Henry Tindal heeft onder het opschrift Wat wij wensohen van den eerstvolgendeu minister van Oorlog een stuk openbaar gemaakt van 14 gedrukte pagina s folio van welke een tiental gewijd zgn aan de beantwoording van die vraag De omvang van dat stuk de vele daarin voorkomende technische détails maken het ondoenlijk daarvan een kort overzicht te geven een overzicht dat in elk geval den lezer des te minder zou bevredigen omdat de heer Tindal zich ook beroept op vroeger door hem geschreven stukken op eene memorie twee jaar geleden den Koning aangeboden waarvan hij den nieuwen minister een afschrift wil geven gelijk hü zich ook bereid verklaart dien minister de beschikking te ge eu over door hem opgemaakte staten betreffende een nieuw roobillsatleplau De heer Tmdal achtte zich verplicht dit stuk te publlceereu Uu een nieuw mioisterie zal optreden en de stemming te Amsterdam en elders omtreut het beleid van oorlog onzuiver is geweest Daaraan wijdt bg een viertal bladzijden waarin hij allereerst uiteenzet dat de verkiezingen plaats vladen om het volk telkens in de gelegenheid te stellen aan te geven in welke richting het bestuurd wenacht te worden en dat het daarom zoo onjuist ia tegelijkertijd zijne stem te verloonen aan personen wier richtingen met elkander in strijd zijn en wier stemmen elkander zullen ueulraliseeren Dit is naar zijn oordeel inzonderheid te Amsterdam geschied bij de laatst gehouden verkiezing voor de Tweede Kamer en de heer Tindal wijt dat aan den invloed van één persoon Hij schrijft daarover o B het volgende Men vergeie niet dat de Amsterdamsche verkiezingen den doorslag hebben gegeveu Ware slechts vior der candldaten van bovenbedoelde de Amsterdamsche liberale kiesvereenlgingen niet gekozen dan zou de Kamer niet om zijn Een enkel persoon geeft dus in ons vaderland de richting aan waarin geregeerd moet worden Teneinde elk misverstand te voorkomen wil ik gaarne ronduit verklaren dat ik de grootste hoogachting gevoel en den meesten eerbied koester voor den persoon van den maker der Amsterdamsche verkiezingen Ik goloof vast dat hij een van de braafste en edelste burgers is van ons land Dit neemt niet weg dat ik zijnen invloed op de politiek hoogst verderfelijk acht De persoon in quaestie is een algemeen geacht bankier die door zijne voortdurende weldadigheid en hulpvaardigheid waartoe zgne menschllevendheld hem dringt en waartoe zijn groot vermogen hem In staat stolt duizenden en duizenden menacheu aan zich verplicht De invloed vau een dergelgk man op den gang van zaken vooral in eene stad als Amsterdam is ontzettend groot Hat ia voldoende dat mou aan kiezors zegt dat het hem aangenaam zal zijn als men gaat stemmen en zijn stembiljet Invult met eenige aangewezen namen opdat duizenden kiezers ter stembus snollen hunne biljetten ingevuld met de gevraagde namen De mofeele factor voorop gesteund voor een klein doel door het propaganda dat hij met zijn groot vermogen voor zgne candldaten kan maken is oorzaak dat men In alle rangen van de maatschappij zelfs door personen die védr z ij u e candldaten gestemd hebben hem ziet aangewiezen als de maker vau de Amsterdamsche verkiezing De invloed van enkele personen is nooit te voorkomen hetzij men een beperkt of uitgebreid kiesrecht heeft maar onverantwoordelijk acht ik het dat de keuze van negen Volksvertegenwoordigers gegeven is aan één persoon Noodlottig wordt de toestand als de bewuste poraoon zijnen Invloed niet aanwendt om zljue medeburgers huuueu werkelijken plicht voor te houden als hij hen niet leidt lu eene bepaalde richting maar ala hg zijnen invloed gebruikt om een negental personen tot Volksvertegenwoordigers te doen kiezen die tegenstrijdige gevoelens zgu toegedaan omtrent de vraag waarover de verkiezing loopt Blijkt thans uit de Amsterdamsche verkiezingen in welke richting de kiezers wenschen dat het land zal worden liestuurd Het ahtwoord hierop moot lulden Neen ült de verkiezingen blijkt alleen dat men negen personen wier denkbeelden over de aan de orde zijnde vragen ulteeuloopen in de Kamer heeft willen brengen om een van de meeU geachte Amsterdamsche burgers genoegen te doen Op een dergelgk feit moet de aandacht gevestigd worden dergelijke toestanden zijn in den tegenwoor digen tgd een gevaar voor da rust van het land Het moet niet mogelijk zgn dat één man de hervormingen die het volk verlangt kan tegenhou len PETROLEUM ISOTEERIIVGEN van de Makelaars G ntzUar Schalkwijk to Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 66 Gein porteerd fustƒ7 76 Augustuslevering ƒ 7 60 September October Novemberen December levering ƒ 7 65 BolteDlandscb Overziclit Het Engelsche Hoogerhuis heeft het wetsontwerp op het openpaar onderwijs by eerste leziug aanganomen In het Lagerhuis is beraadslaagd over de begrooting van bulteulandsche zaken Sir James Pergusson verklaarde dat de betrekkingen met alle mogendheden van bevredigenden aard zijn Engeland heeft zich tegenover Italië niet verbonden alleen is met die mogendheid van gedachten gewisseld over de handhaving van het status quo en van den vrede wat deMlddellandsche Zee betreft Engeland Is niet tot het drievoudig verbond toegetreden het kent de bepalingen van dat verbond niet Hij betreurde het dat de heer J abouchere eene taal had gevoerd welke Frankrijk kon aanmoedigen oorlog te voeren tot herkrijglug van Klzas Lotharingen Ten slotte zeide sir Jamus Fergussou Ungeland s sympathieën zullen naar mijn Inzien verzekerd zijn aan die mogendheid welke den vrede handhaaft niet aan die welke don viede verbreekt w t ons belang en onze wensch zijn het behoudt vau den vrede De vorstolgke bezoeken en de daarbij behoorende min of meer gewichtige redevoeringen blijven aan de orde van den dag Terwijl keizer Wilhelm zijn intocht deed in de stad Londen bevond zich koning Hubert van Italië te Venetië aan boord van een Engelsch oorlogsschip Met groote plechtigheid zou eiu nieuw pantserschip voor de Italiaansche vloot de Sicilia die te Venetië gebouwd was daar te water worden gelaten Koning Humbert woonde met zijn gemalin en de prinaen van den bloede de plechtigheid bij en koningin Victoria zond een eskader naar Venetië om den koning bij zijn komst aldaar te begroeten Deze taak had het eskader reeds vervuld toen keizer Frans Jozef do Dalmatische haven Flume bezichtigde en nu werd dezelfde hoffelijkheid namens Engelands koningin bewezen aan den Italiaanschen vorst De begroeting was aan weerskanten zeer hartelijk Koning Humbert sprak op warme wijzo don wensch uit dat Engelschen en Italianen steeds vrienden souden blijven en de Engelsche commandant deed hetzelfde in zgu antwoord Vooral in dezen tijd nu er zooveel over oen Engelach Italiaansch verbond is gesproken zullen de Franaohen dit nieuwe bewijs van vriendschap tusschen de Engelschen en Italianen wel met zeer aangenaam vinden maar overigens zullen zij zich spoedig kunnen troosten met de ontvangst welke het Fransche eskader te Petersburg zal ten deel vallen want deze ontvangst belooft bgzonder schitterend te zullen worden Nog oordat één schip van het Fransohe eskader in het gezicht is wodgveren do Russische bladen reeds in het geven van welkomstgroeten terwijl zij tevens alle Russen zoo burgers ala soldaten en matrozen aansporen alles te doen wat mogelijk is om den Franschen gasteu eeu warm onthaal te bereiden De Nuvole Vremya herinnert er aan dat sedert 50 jaren geen Fransche oorlogachepen in de haven van Cronstadt geankerd hebhen en wenacht daarom dit bezoek met bijzondere feesten te vieren Bij de behandeling der Oostenrijksche begrooting verklaarde de minister van koophandel omtreut de onderhandelingen met Duitachland over het handelstractaat dat het Iractaat van groot belang is voor de ooconomische belangen Verder zoido de minister wij zijn er in geslaagd het Iractaat aannemelijk te doen zgn doch kunnen den inhoud a mot mededeelen daar het nog niet geteekend IS en omdat uog onderhandelingen met andere mogendheden op den voet van het tractaat met Duitsohland aanhangig zlju Do regesriug tracht eon zekereh en duurzamen grondslag voir de hulpbronnen van den handel en den landbouw te verkrggen ten einde aan de behoefteu van het land in de toekomst het hoofd te kunnen bieden In de Oostenrijksche hoofdstad wordt veel gesproken over eeu artikel in het militaire blad Reichswehr waarin wordt gezegd dat de Oostenrijksche Rageering voornemens ia de strafbepalingen op spipnnage te verscherpen Zy gevoelt zich daartoe verplicht wegens de sterke apionnage welke Rusland In OostenrijkHongarge uitöefeBt Er zijn o a in opdracht vsn Rusland vestingplannen voor Pzemysl en constructie