Goudsche Courant, maandag 13 juli 1891

Gysberta ouders S Creuwer en 1 IJ Houdyk Eerstgenoemde naam moet luiden B Brouwer 1891 Maandag 13 Joll 1 2 4576 ADVERTENTIÊN GOUDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ondertrouwd ARIE MARINUS BLANKEN EN EMMA CORNELIA IMMERZEEL Haattrecht q j jggj Gouda De inzending van advertentiën kan geschieden tot ön uur des namiddags van den dag der uitgave GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao UiEimati e d wr de nieuwste tmvindiugen yp inachinaai gebied verbeterde fabricatie T uitsluitend gebruik van £ j ie en fijnste grondatofien fj irandi eren d n verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao ixïn i inh veienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Ctiketteu De Frrma behaalde 27 Brerets als HofleTeraucler 44 £ ere Diploraa 8 gouden enz Medailles cffn bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Kous vous déoemons une Hedaille d or première eliiaae en consldMntlon da votre excellente fabrication de Chocolat bonbone vaiies etc etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confisears Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordifrer voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Gouda Snelperadmk van A Bbikkkak te Zook plannen der Krakauer forten gestolen Bovendien heeft er onlangs in oen lokaal van het Krakauer korpsoommando een poging tot inbraak plaats gehad om mobilisatieplannen te stelen die aldaar door den bevel voerend en Ooatenrijkschen generaal werden bewaard Daarby werd geconstateerd dat de daders door de Kassische officieren langs do grens omgekocht en van de beste werktuigen tot inbraak voorzien waren Ook geheimzinnige moorden op militairen gepleegd worden toegeschreven aan spionnageplannen Het militaire blad zegt verder dat er ia Russiscben dienst een menigte postduiven orer geheel Oostenryk Hongarge verdeeld zijn en dat aan die spionnage ven Russische zijde ook wordt deelgenomen door Gallicischo houthakkers en dergelgke personen aan welke speciaal de taak is toegedacht in oorlogstyd dadelijk bruggen en krygsmateiieel te vernielen Ten slotte wyst de Beichswehar op het merkwaardige feit dat er in de laatste jaren Oostenrijksche en Hongaarsche officieren na hun dienstplicht te hebben volbracht in Bussuohsn dienst zyn overgegaan Dat is bedenkelijk Allertreurigst luiden de berichten over de toestanden in Argentinië Zoowel in de staatkunde aangelegenheden als in de financiën heerscht de grootste wanorde Omtrent de jongste opstanden in do provinciën Catamarca en Santiago del Ëstero verneemt men nader dat deze Revolutionaire bewegingen het product zijn van een complot door de partijgangers van dao expresident Juarez Celman tegen de tegenwoordige regeering op touw gezet Zich den langen duur dar finanoieele oriau door hun eigen bedriegeryeu in het leven geroepen tpo nutte makend hebben zij door allerlei middelen in kapitalistische kringen te BuenosAyres een paniek weten te veroorzaken welke verscheidene kapitalisten Doodzaaktan hun fondean plotseling aan particuliere ondernemingen te onttrekken Tegelijkertijd hoopten Celman a aanhangen een algemeene revolutie in de provinciën te doen uitbreken waardoor de hoofdstad geïsoleerd of genoopt zou worden een nieuwe regeering te kiezen uit bun midden Biykena later ontvangen berichten is dit opzet mislukt en Argentinië voor een nieuwe catastrophe behoed Voor hoe ia g Wie lal het ons durven voorspellen Het zijn toch niet alleen da vrienden van den voormaligen president die het land in beroering brengen Ook van den anderen kant neemt in de laatste weken de ontevredenheid tegen den preaident an diene ministers gevaarlijke afmetingen aan Wel Terwgt man hun niet de financieele knoeieryen waaraan hun voorgangers zich schuldig maakten maar zq stranden op een andere klip gebrek aan succes Al hun pogingen om de financieele cnsis te boven te komen mislukten tot heden volkomen zoodat men begint te twijfelen aan de bekwaamheid van den tegenwoordigen president en zijn raadslieden en hen grootendeels verantwoordelijk stelt voor den tegenwoordigen ellendigen toestand dien zij vao hun voorgangers hebben geërfd maar welken zij niet hebben weten te verbeteren Hoewel de verkiezingen voor een president eerst over esnige maanden moeten plaats vinden begint óeh reeds zekere verkiezings agitaiie te openbaren De liberaleo richten hun oog op den ex president generaal Miltre als de laatste redder voor de Argent nsche republiek maar de politieke sociale en financieele toestanden van het laid zijn van dien aard dat miaacbian nog vroeger een nitbarstiog is te verwachten welka een nieuwe omwenteling zal ten gevolge hebben Het is weldra een jaar geleden dat de revolutie te BuenosAyres welke zoo bloedig was uitbrak onmogelgk Is het niet dat zij binnen een niet te langen tgd door een tweede wordt gevolgd INGEZONDEN Mynheer de Bedacteur I Volgens getuigenis van venchillende personen schijnt bet bezorgen der aanslagbiljetten voor de peraoneele belasting en het patentrecht in de wjyken A D nog al heel slordig te zijn geachied by den een wierp men het In den gang bij een ander bezorgde men het achter in de Koffiekamer zoodat de blockers het in handen namen meenende dat het een strooibiljet waa bij een derde werd het onder de deur geschoven zoodat de belaatingschaldige het bij lijne tehuiskomst vertrapte en meer staaltjes zijn te vermelden Doch genoeg Alleen deze vraag zy mij vergund te doen Waarom worden bedoelde biljetten niet door een geschikt persoon geen jmgen zooaU nu aan de huizen a begeven Onder dankzegging voor de plaatsing ÜEd Dr H B VEBBETERINO In de G Ct van 8 Juli stajit onder den Burg Stand onder 6 Juli abusievelijk Geboren Lena Bevallen tui een Zoon M A GOEDEWAAGEN NlErWCNHDUS Amêterdam 7 Jnli 1891 MeJ ROID G 91 vraagt met AÖGOSTUS een degelgke DIENSTBODE Er biedt zich aan eene B C DIBSSTBODE tegen 1 AUGUSTUS e k Franco brieven lett R aan den Boekhandelaar C B PFAUTH te Bodegraven Voor personen welke veel vrge tgd hebben beitaat gelegenheid door middel van colporteeren in de plaata hnnner inwoning voortdurend eene aardige hijverdtenête te maken Bizondere bespraaktheid wordt niet vereischt doch wel bewgzen van stipte eerIgkheid Brieven franco aan DK BIE bh STRöMSEBQ Rotterdam Zeer I ette Gesteendrukte NAAmAHTJfiS worden GELEVERD door A BRUVKMAN en Zn Absolute verdwijning van LIKDOQRNS By ondergeteekende uitsluit nd ver krygbaarLIKDOORNPLEISTERS welke de hardnekkigste Likdoorns in den kortst mogelgken tijd zonder de minste pgn doen verdwünen prjs per 5 stuks f 0 50 S H POLAK Opticien Markt 91 Geen gr ijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfameriën om hetgrgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het baar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en IJiO per dubbele flacon Alleen verkrygbaar te G ouda bfl I A OATS en J H C HUINCK F Hz Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyka gebruik van het echte K K Hof TandarU Dr POPP S nSater in aanmerkelijk vergroote flesichen voor 60 oenU ƒ I ÏO en 1 7S hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr l OPP i Tandpoeder of Tandpiuta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POFP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVeniu zeep en ionnebloemen zeep POFF Sl Gekristalliseerde en TranspArant I Cilycerlnezeepeii Van de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen well ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0ir De namaaksels van Anatherin Hond water verwoesten de tanden binnen korten tijd M Dr J G POPPf Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkali van titdertand ADVEBTENTIEN in alle Binned en Buitenlandeéhe Cott ranlen worden dadelgk opgezonden door het Advertenti BnreaQ van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelyka met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlske Nommers VIJF GEN TBN BU deze Courant behoort een oyvoecsel BINNENLAND GOUDA 11 Juli 1891 Morgen heeft op het gewone terrein aan den Eotterdamachen dijk een cricket matoh plaats tusschen fOlympia atUier en Bapiditas mt Botterdam Mejuffrouw M de Baadt alhier deed gisteren met gunstig gevolg examen voor apotkekersbedieude Hedenmorgen werd het stoffelijk overschot van Mej J Kempe ter aarde besteld waarbij behalve de familieleden ook de Begenten van en vele verpleegden uit het Oude Mannenhttis tegenwoordig waren De Voorzitter van het college van regenten de heer W J Fortuijn Droogleever sprak bij de geopende groeve een hartelijk woord van hulde aan de nagedachtenis van haar die gedurende ongeveer 40 jaar als directrice van genoemd Gesticht was werkzaam geweest en steeds met ijver liefde en toewijding zioh van hare taak gekweten had Steeds zou dan ook hare nagedachtenis in dankbare herinnering blijven leven De heer A Kempo broeder van de overledene betuigde zjjn dank voor de laatste eer haar bewezen Een prachtige bloemenkraijs een bewijs van belangstellende deelneming van Dames Beganlessen tan het OttdeMannenhuis sierde de kist die bet stoffelijk overschot van Mej Kempe bevatte FEUILLETOIM ZlMLEEABEh XV S Een morgen in September verwonderlijk malsch en zacht een September van Angers even zuiver als een zomerdag maar doffer getint door een blauwen doorschijnenden nevel Voor dat zij hare witte japon aantrok uit Auretle s zijde vervaardigd ging Julia de plaats nog eens in om vóór zij hen verliet al de welbekende plekjes van het Nestje te bezoeken Bruno volgde haar op den voet langzaam als zij mijmerde achter baar springende als zij sneller liep de goede hond wist dat zij ging vertrekken met de scherpzinnigheid aan zijn ras eigen besefte hij dat zij het huis ging verlaten en hij overlaadde haar met liefkozingen om haar terug te houden Zij streek van tijd tot tijd met een vriendelijk woord mot de hand over den groven kop die zich tegen haar aan vleide en zette hare bedevaart voort Vaarwel gij terras aan den rand va de kloof waar Aurette eenmaal zoo bitter heeft geschreid vaartwol gij lanen waar Sidonie haar verraad heeft beraamd vaarwel gij zandhoop onder den grooten f Voor do Botterdamsche Beflhtbank stond gisteren terecht H v S 40 jaar zroder beroep wonende te Gouda beklaagd van verdaistoring Buim 3 jaar was bekl in dienst van L W Heil en zoon te Haarlem tegen een weekloon van ƒ 12 als commissiekooper Na 2 j jaar in dienst te zijn gewekt en wel zeer ten genoege van zijne patroons was bekl in schulden gekomen dekte den eenen post mot den anderen totdat eindelijk de feiten aan het licht kwamen Zoo had hij in de maanden April en Mei ongeveer ƒ 400 door hem van de firma ontvangen om die uit te keeren aan leveraaoiers van kaas aan die firma niet uitbetaald doch ten eigen bate aangewend Daar bekl voor zijne misdaad zeer zwaar reeds is gestraft doordien hij eene goedo betrekking IS kwijtgeraakt vorderde het O M slechts drie maanden gevangenisstraf Uitspraak Vrijdag a s Bij de oergisteren gehouden verkiezing van een lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Schotarland zyn uitgebracht 1800 Waanau 1788 geldige stemmen Op den heer H Pgttersen Tz 1 werden uitgebracht 800 en op den heer P van Vliet Jr a r 771 stemmen zoodat tusschen deze twee herstemming moet plaata hebben Op den beer Domela Nieuwenhuis werden 216 stemmen uitgebracht In het district Veendam werden uitgebracht 1843 stemmen waarvan 983 op den heer Poelman lib die dus gekozen is Op den beer mr D de Buiter Zylker lib werden 488 en op den heer A Brummelkamp Jr werden 317 stemmen uitgebracht In het district Eindhoven werden uitgebracht 1623 stemmen waarvan 1209 op den heer Smits van Oyen die dus gekozen is Dp beer Van den Acker verkreeg 191 de heer Sohaepmau 178 en de heer Houben 31 stemmen plataan waar da kinderen vroeger hebben gespeeld waar haar vader zoo gaarne uitrust Vóór dat zij de serre binnentrad zag Julia naar de verte de heuvelen zijn in een witten lichten miat gehuld aanstonds zal ook zij haren bruidssluier omdoen Zij ging binnen en bleef getroffen staan daar was Aurette in eene ochteadjapon op de tafel vóór haar lagen takjes groen en een prachtige witte ruiker een waar gedicht van reine liefde stond in eene kristallen vans Die is voor u zeide Aurette met een glimlach waaruit hare gansche teederheid straalde die gaatstraks naar de oude kleine woning in de oude kleinestraat nabij de kathedraal waar je hem van avondzult vinden eu waar hij je mijn moederlijken zegenzal brengen Julia boog zich over de Japansohe lelies over do tuberozen de witte rozen de papavers debellesde nuu met haar bedwelmenden geur en uit den geur der verrukkelijke bloemen sprak tot haar de goedheid den adel van Aurette s ziel Lieve zuster wat zal ik u missen zeide zij zicb tegen haar aandrukkende Maar Aurette was moedig zij omhelsde haar en maakte zich zachtjes uit hare armen los Uw geluk is daarginds m de oude kleine woning zeide zij glimlachende eu wij zullen ons verheugenin üw geluk Als Charles maar bier was zuchtte Julia den ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjnt Uit Berg Ambacht schrijft men De kerk zal herbouwd worden naar hot plan van den heer A van der Straatea alhier en de toren naar dat van den heer Brandsma te Kralingen Binnen enkele dagen zal zoowel het college van kerkvoogden als het gemeentebestuur de aanbesteding doen plaats hebben Op Woensdag 15 Juli zal te Berg Ambacht aa besteed worden de horbouw van de kerk der Ned Herv gemeente Naar aanleiding van het bericht dat mr W O J J Cremers zijne beneeming tot lid der Tweede Kamer niet heeft aangenomen heeft reeds Donderdag de katholieke kiesvereenigiug in het district Almeloo vergaderd De vergadering was druk bezocht eu bij acclamatie is besloten de candidatuur aan te bieden aan den heer H J A M Schaepman Het IBjarig bestaan der Bijkslandbouwschool te Wageningon zal op 9 en 10 Sept feestelijk worden gevierd De feestcommissie heeft het volgendr bepaald Op 9 Sept officieele ontvangst van oudleerlingen gemeenschappelijke maaltgd gezellige bijeenkomst en concert bij het hotel De Wageningsche Berg Op 10 Sept matinee door de stafmuziek onder directie van den heer Van Aken s Avonds concert en bal De directeur der Bijkslandbouwschool is benoemd tot eerevoorzitter Aan het aan de Staten der provincie Zuid Holland gedaan verslag over het jaar 1890 is het volgends ontleend Het getal der scholen voor lager onderwijs was op het einde van 1890 430 openbare 3 door de prachtigen diamant beschouwende van den ring dien haar broeder haar had gezonden Wat denk je Aurette zou hij nooit terugkomen Later zeide de oudste zuster heb slechtsgeduld De kleine Jean is reeds zes maanden oud enwij hebben hem nog niet eens gezien hij zal opgroeien zonder ons te kennen Het is toch zijneschuld niet Geduld slechts herbaalde Aurette Zij hoopte dat de kinderen van Julia de deur voor den kleinen banneling zouden openen maar zij wilde het haar met zeggen en geleidde baar langzaam naar het Nest terug In eene wolk van tule kraakt eu trilt de kostelijke zijde Julia is met de haren in het rijtuig gestegen de paarden voeren haar naar de kathedraal welker klokken vroolijk weerklinken aU in een droom gaat zij over het roode tapijt tot aan het koor onder de welluidende tonen van het groote orgel Nog eenige oogenblikken zij is gehuwd Haar blik zoekt dien van Aurette en vindt haar Wat is zij schoon hare zuster Aurette slank en edel m haar kleed van zilvergrgze zijde Zij heeft geen jongmeisjes kostuum willen aantrekken j heeft zich gekleed als jeugdige moeder op dazen dag een gedenkwaardigen dag in haar leven En verder weg in de zjbeuken bewondert haar jeugdig troepje in nieuwe pakjes de gezichten glimmende vau zeepsop do schoone bruid 0 f