Goudsche Courant, maandag 13 juli 1891

gemeente gesubsidieerde bqz scholen 280 overige bqz scholen totaal 713 In 1389 waren er in dit gewest 26 gemeenten waar geen schoolgeldheffing plaatst vond i gemeentep waar alleen schoolgeld werd geheven voor kinderen uit naburige gemeenten en 3 waar alleen schoolgeld werd gevorderd voor het onderwijs iir de vakken van het zoogenaamd ui ebreid lager onderwijs Van eene enkele gemeente is nog de schoolgeldheffing hangende in alle andere kwam die heffing tot stand £ r waren 12 gemeenten waarvan de Raad vooraf verzocht om met toepassing van do derde linsnedevan art 46 van de heffing van schoolgeld te mogenworden vrijgesteld Op alle vragen volgde eene afwqzende beschikking De aanvrage werd in de meeste gevallen gemotiveerd dat in de gemeente geenbijzondere school aanwezig was en het was gebleken dst schoolgeldheffing in die gemeente het schoolverzuim bevorderde De afwijzende beschikkingoverwoog in die gevallen dat de gronden waarophet verzoek rust niet kunnen worden beschouwd als zoodanige bijzondere omstandigheden welke vr iteliing van de verplichting in het eerste lid vanart 46 dei wet opgelegd zouden billijken te myiderdaar dat wetsartikel aan de gemeenten vr heid laattot evenredige schoolgeldbeffing In verschillende gemeenten kwam eeae evenredige schoolgeldheffiug tot stand Eene bedenking die tegen verschillende zoodanige heffingsbesluiten bij Ged Staten rees was dat de verordening niet voldoende aanwees wie in elk der verschillende categoric n ouden vallen Ged Staten meenen dat het heffingsbesliiit de voorschriften moet bevatten naar welke het kohier zal worden opgemaakt De minister deelde dit bezwaar f Er behoort aldus schreef de minister b missive van 11 Augustus 1890 een zekere maatstaf te worden aangenomen volgens welken de achoolgeldverpliohtingen naar het vermogen zullen worden geclassificeerd en voor elke klasse van het kohier dient een bepaald bedrag als schoolgeld te worden vastgesteld De toepassing der d r a n k w e i gaf aanleiding tot de volgende mededeelingen gerangschikt naar de volgende der desbetreffende wetsartikelen Krachtens rt 2 al 3 der wet werden aan verschillende gemeentebesturen door Ged Staten in 1890 dertig machtigingen verleend tot het uitreiken van vergunning en tot den verkoop van sterken drank in het klein boven het maximum Tien dezer betroffen loealiteiten waarvoor reeds vergunning bestond doch welke door verbouwing werden vergroot Negeumaal verleenden zij machtiging omdat het uitreiken der vergunning boven het maximum tengevolge zou hebben dat van twee andere loealiteiten de verguA i g zou vervallen Het getal der inrichtingen waar krachtens vergunning sterke drank in het klein wordt verkocht bedroeg op het einde van 1890 4303 en van 1889 4844 Het bedrag van het vergunningsrecht was in 1890 ƒ 208 942 40 en in 1889 200 91 7 62Vi De bladen bevatten nitvoeriije telegrammen over da eergisteren in de gevangenis Sing Sing plaats bad hebbende executie der vier amerikaansche moordenaars door middel van electriciteit Htt toestel dat daarvoor gel ezigd werd was hetzelfde als waarmede in 1890 Kemmler ter dood is gebracht De avond is aangebroken De jonggehuwden hebben den ruiker van Aurette gevonden in het ruime salon van hunne woning De geur van de leliën en de niyrte stijgt op naar de hooge gebeeldhouwde soldering en spreekt van Aurette tot hen die haaS lief hebbeu De vader en du oudste dochter zijn alleen naar het Nestje teruggekeerd ernstig maar niet droefgeestig Met de zekerheid van Julia s geluk vermengt zich eene andere gedachte minder verheven maar zeer vertroostend al hunne vrienden zijn op het feest verschenen de sympathie en de achting van de gansche stad hebben de echtgeuooten naar het altaar vergezeld Wie denkt nog aan Sidonie Wie herinnert zich dat zij bestaat Aurette knielt njast haren vader neder vouwt de handen en zei t met zachte stem Vader ter liefde van Julia roep uw zoonterugi De heer Leniel neemt de lieide naar hem uitge trekte handen in de zijne Mijn kind zegt hij laten wij het herstellendewerk van den tijd niet ongedaan maken die vrouwis vergeten wensch haar niet terug zij zou onsslechts schande en verdriet aanbrengen Aurette buigt het hoofd Haar vader heeft gelijk iq weet het Zij ku t de bleeke wangen van haren Tader zet zich aan Af piano en speelt voor hem zgne geliefkoosde stukken om hem een rostigen en Terkwikkenden slaap te verschaffen De veroordeelden zaten vastgebonden op den stoel Op een afgesproken teeken werd de electrische stroom aangebracht tegen bet achterhoofd en de kuiten Terwgl by de executie van Kemmler de sterkte van den stroom slechts 760 volts bedroeg was zij nu op 2000 volts gebracht Een den da te voren op een paard genomen proef had den onmiddellgken dood van dit dier ten gevolge en bg de executie zelve stierven de slachtoffers eveneens onmiddellgk Na afloop zeide de met het toezicht belaste commissaris dr Rokwell dat alles bewonderenswaardig snel on kalm in het werk was gegaan Van een worsteling geen spoor evenmiu van eenig ander walgingwekkeud verschiJDsel Op het oogeublik waarop de stroom het lichaam der veroordeelden inging ondervonden zij een scherpe convulsie die niet langer duurde dan ten hoogste een kwart seoonde Zg waren onmiddellgk Igken o In Recit voor Mlm las men dezer dagen de volgende advertentie Daar mijn eer tot nu toe ongekrenkt is gebleven volgens het bestuur van het Friescb Comité der Volkspartij hoop en verwacht ik dat men die niet zal krenken door mg Donderdag te stemmen F DoMÏLA NlIUWENHÏIS Den Haag 7 Juli 1891 Gisteren middag liep een hond snuffelende in den winkel van den vleeschhouwer in de Papestraat te s Hage Een knecht greep een mes en stak het arme dier het wapen tot het heft too iu het Igf De hond liep nog een paar pas en iel voor de voeten van den eigenaar die het dier stond te roepen dood neder Door de politie werd tegen den dader die door zijne barbaarsche daad de algemeeue Verontwaardiging van het publiek had opgewekt proces verbaal opgemaakt Vod Het blijkt nu dat de heer W H Gladstone de oudste zoon van den leider der liberale oppositie niet is overleden aan de gevolgeu van de operatie welke hg heeft ondergaan De operatie zou geschieden in het achterhoofd tot verwijdering van een abces dat zich daar bevond maar nauwelijks hadden de geneesheeren het abces blootgelegd of zg zagen dat de operatie te gevaarlgk zou wezen wegens de nabgheid der hersenen Zij besloten toen hun roornemen te laten varen maar inmiddels was de patient die aan een hartkwaal leed reeds gestorven ten gevolge van de chloroform welke hem was toegediend Het stoffelijk overschot van Gladstone s zoon is te Hawarden ter aarde besteld Herronw Spnrgeon wier echtgenoot de bekende Londensche predikant zooals men weet gevaarlgk ziek is ontving het volgende telegram van generaal Booth Vierduizend officieren var het Leger des Heils in de Congressbal Clapton vergaderd verzekeren u van hunne hartelgke deelneming en voreenigen zich in gebed voor het herstel van mr Spurgeon Mevr Spurgeon daukte hem in een antwoord en meldde daarbij dat de toestand nog zeer zorgwekkend is Men kan eerlang een adres beweging onder het spoorweg personeel verwachten Door het geheele land zullen openbare vergadeniijjeu worden uitgeschreven Daarop als hij is ingeslapen opent zij bet venster en ziet naar de sterren Zij doen haar thans niet meer weenen De sterren zijn here vrienden die haar vreedzaam haar werk van eendracht en zegening zien verrichten Aurette is gelukkig zg verheugt zich in het geluk van andereu en vooral in wat zij hun heeft gegeven Do zorgen de nachtwaken de smart nebben op haar eene heilzame uitwerking gedaan de wonde harer ziel is genezen wellicht Z9U zij nog schrijiien indien het een of andere toeval haar in de tegenwoordigheid bracht van den man dien zij zoo teeder zoo hartstochtelijk zoo nutteloos heeft bemind Zij verkeeren in geheel verschillende kringen hoe zou zij hem kunnen ontmoeten Aurette denkt aan hetgeen zij zou geleden hebben indien zij haren droom tot het einde toe had afgedroomd indien zij met Raoul Bertholon was gehuwd en daarna de armoede van dat hart had opgemerkt de nietigheid van dat verstand en in eene opwelling van dankbaarheid zegent zij het lot dat haar die smart die vernedering heeft bespaard O het ia honderd maal beter te leven ten njtte van anderen zichzolve vergetende dan voor het leven geketend te zijn aan een ouden afgod die in puin valt en elk oogenblik getroffen gekneusd te worden door de brokken die loslaten en op het hart vallen XVI Den volgenden winter teekenden Murette en haar waarin de eisohen van dat personeel uiteengezet zullen worden teneinde zich daardoor bg een eventueele werkstaking van den steun van het publiek te veriekeren Vermoedelijk zullen daarvoor optreden de boeren dr Bruinsma te Leeuwarden Groningen Meppel en Zwolle J Stoffel te Zutphen Deventer Arnhem Den Bosoh of Maastricht A H Gerhard te Haarlem Utrecht Zaandam of Den Helder F DomeU Nieuwenhuis te Amsterdam s Gravenhage en Rotterdam en D De Clerq te Leiden Gouda Breda en Middelburg Men schrgft uit de Betuwe Naar t zich laat aanzien zal het maikersen seizoeu spoedig zijn afgeloopeu Reeds inbet laatst der vorige en het begin dezer n eek kwamen zg bedoWen in Engeland aan zoodat zg ter markt iiiou opbrachten waardoor hier te lande eene groote daling in de prijzen volgde zeer ten nadeale van de pachters der boomgaarden die een hoogen prijs op den boom moesten betalen De verzending naar Engeland is ook reeds geheel geëindigd wat andere jaren gewoonlgk eerst 14 dagen later geschiedt Derzer dage wordt met de verzending van zwarte kersen naar Engeland een aanvang gemaakt evenals met die van zwarte en roode bessen Deze zullen eau goed beschot opleveren De Suikorbieteu zgn in den laatsten tijd goed gegroeid vooral in Ovcr Betuwe waar dit jaar ca 300 hektaren met dit gewas zijn beteeld hoefdzakelgk door de slechte resultaten in de laatste jaren met de tabak verkregen Als het weder zoo voortgaat als het thans is kan men een goeden oogst van de bieten verwachten Dezer dageu had op de Zuiderbegraafplaats te Qroningen do begrafenis plaats van de dienstbode Jantje Vorster dezer dagen in dea ouderdom van 85 jaren overleden De beer mr A J W van Booijen kantonrechter te sGravenhage sprak bg baar graf het volgende Het voegt ons de nagedachtenis te eeren van hen die gedurende hun leven door gverige pliektsvervulling door nauwgezette behartiging der aan hunne zorg toevertrouwde belangen zich hebben onderscheiden Het is mij dan ook een aangename plicht bij dit geopend graf een woord van dankbare herinnering van oprechte hulde te brengen aan Jantje Vorster wier stoffelijk overschot wij op dit oogenblik aan de aarde toevertrouwen In 1818 is zg bij mijne grootmoeder in dienst getreden en tot aan Nf vember van het vorige jaar beeft zij mijn familie onafgebroken gediend Steeds heeft zich doen kennen door eene uitstekende plichtsbetrachting door eene liefdevolle toewijding zoodat zij door de geheele familie niet als een vreemde en dienstbare maar als eene oude vriendin als een barer medeleden werd beschouwd en behandeld Haar leven kan ons Hen ten voorbeeld strekken De hurinnaring aan haar kar voor ieder onzer een prikkel te meet zijn om steeds nauwgezet de grootere en kleinere plichten te vervullen lia up ons rusten De lof vso een welbesteed leven te hebben geleid is ile schoonste eerekroon die een mensch zich op aarde kan verwerven Die eerekroon heeft Jantje Vorster zeker ten volle verdiend Hare ssch raste in vrede P G Ct vader evenals de jeugdige Deblay s in op de ooncerten vsn Bordier ten einde goede wel uitgevoerde instrumentale muziek te hooreu Iedereen die belang stelt in symphonie muziek weel dat Angers de eenige stad is in Frankrijk waar sedert vijftien jaren een gezelschap zich heeft weten staande te houden dat gedurende zes maanden van het jaar eiken Zondag eene uitvoering geeft waarop de nsmea der grootste overleden meesters schitteren naast die van de nieuwere school die waardig zijn de aandacht te trekken Op een Zondag in December had Aurette die zich iets verlaat had door een bezoek aan oeno zieke vriendin haren vader verzocht niet op haar te wachten maar alleen naar bet concert te gaan waar zij zich later bij hem zou vervoegen De heer Leniel een groot bewonderaar van ds Zevende symphonie die hot programma opende had er in toegestemd en zond zoodra hij was aangekomen hot rijtuig naar zijne dochter terug opdat zij spoedig bij hem zou kunnen zijn Aurette stapte voor het Cirque uit haren coupe het concert was reeds aangevangen een motregen had de nieuwsgierigen verjaagd alleen een volhardend verkooper van programma s stond nog aan de deur Twee of drie achterblijvers gingen haastig door de vestibule mejuffrouw Leniel gaf eenige orders aan baren koetsier en wendde sicb naar den ingang Wordt vervolgt Bij eene familie te Gorinohem gebeurde de vorige week op een avond het volgende De dienstmeid die dien avond zou uitgaan werd daarin verhinderd doordat de familie bg wie zij diende uit moest en zg alzoo verzocht werd om thuis te blijven Haar minnaar een militair die op het fort Vuren gedetacheerd is en zich al verheugde om raet zijn dulcinea in het plantsoen of da lanen om de stad rond te zwerven werd niet weinig teleurgesteld toen hem de mare in de ooren klonk Ik kan niot meö mijn volk is uit Wat te doen P De militair aan discipline gewoon begreep dat zij haar fort niet mocht verlaten waarvan zg op het oogenblik kommandant was en stelde haar voor om mede op die versterking te passen Ze zaten dan ook recht gezellig bijeen toen eensklaps een overrompeling plaats greep De vijand had te vroeg het fort bezet Men had hem nog niet verwacht Oroote ontsteltenis De zoon van Mars werd met allen spoed in een kast gestopt Daar het intussohen donker was geworden en oen der bewoonsters van hethuisliohtwildoontsteken gingzenaar die kast waarin de gasmeter geplaatst was Hoe groot was echter haar schrik toen in plaats van den sleutel der gaskraan zij een militairen l roek te pakken kreeg Fluks sprong onze landsverdedizer uit de kast en de trappen af zeer tot grooteu schrik van de buren die to hulp waren geroepen Dat Ae meid niet prettig baar slaapstede opzocht is na te gaan doch even goed is het te begrijpen dat het niet aangenaam is vooral niet voor dames wanneer men een kast opendoet waarin militairen geborgen zgn APVERTENTI N Getrouwd J F HERMAN de GROOT en A M OVEREIJNDER die ook namens wederzgdsche betrekkingen bannen barteiyken dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling voor en bg hnn Hnweiyk ondervonden Oouda 10 Jali 1891 lieden overleed ons geliefd Dochtertje JOHANNA HUBEBTA in den ouderdom van bgna O jaar H TAMSE W H TAM8EGkavesteuh Gouda 11 Juli 1891 TRADE MARK HilE vao Gebrs SNEL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bjj G H LAKERVELD Gouwe P V OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Maikt Mej J U MENGE VAN Dam Te Alfen bjj M van NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bj M BAARS Boskoop bg Oudshoorn bg M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonhoven D de JONG A C FIJN VAN DRAADT Wed F G VERDONK Probeert s v p SOÜCHON THEE No 3 1 25 per kilo puike oude SCHIEDAMMER GEUEVER Merk NiaHTOAP Verkrijgbaar bij Jz M PEETER8 N B Als bewijs van echtheid is cachot en kurk steeds voorzien van don naam der Firma P HOPPE Geconfectioneerde Ondergoederen voor DAMES en MEISJES als OBEUISES FANTALONS NAOETFQNNEN in alle opvolgende grootten FLAlüDLLEir COBSETLUFJES SOEEEU l lachtjakken I légfligfés etc Sloopeaii ïXLet g o bord a aj a e lettex I ACHTHE1I1DEI I en OVERHEMDËIM voof Heeren en Jongens Kwaliteit en afwerking der goederen gegarandeerd SCHEI R Zr HoUandsclie Maatscliappij van Landbouw Afdeeling ALFEN OUDSHOORN AARLANDERVEEN j TWEEBAAQSOl TENTOONSTELLING K OP 1 EN 2 SEPTEMBER 1891 van Paarden Rundvee Schapen Varkens Pluimgedierte Zuivelproducten en Werktuigen ten dienste van veeteelt en zuivelbereiding benevens Rijtuigen Zadelms keipl artikelen Bloemen Heesters Boomen en Vruchten INSCHRIJVINGEN tot deelname worden dagelgks aangenomen en inlichtingen gaarne verstrekt Namens het Bestuur van het Tentoonstellings Comité Aan deze Tentoonstelling is eene LODe Secretaris T BJBJJ verbonden Loten alom verkrggJ L KOÜWENAAR baar a 0 50 het lot en voor Goudahig te Al en l z den Boekhandelaar J de VEN Als eerste prgs zal worden aangekocht een Utreohtsch S Wagentje met Paard en Tuig DORDUECHTSCHE DHEUmEWASmilIJ STOOMEUNSmmilIJ JAÏÏSEIT HERZOGEÏTIIATH berichten hiermede dat GOEDEREN voor te VERVEN of UIT TE STOOMBNworden aangenomen door de Rorle TIendevveg te GOUDÜ alwaar Prgeconrant en Staalkaart ter inzage liggen WaarscbnwiDg Wie eene Slllger Na 3 iQ13 Cllill6 weoscbt te koopeu koope uitsluitend in een Depot van de Singer MnatsclinppiJ want er worden vaak ook namaalcaels en wel zelfs vrg brutaal onder de benaming van cechle verbeterde Singer aangeboden en het is te begrgpen dat zulke uamaaksels van weinig waarde kunnen zgn anders zouden de fabrikanten en verkoopers er van niet trachten deze namaaksels bedriegelijk als echte Singer Machines te verkoopen maar ze onder den waren naam van den fabrikant aanbieden De Singer Maatschappij gevestigd te New York oudste en grootste Naaimachinefabriek der wereld heeft de zaak overgenomen van wijlen J M SINGER de uitvinder van de naar hem genoemde Singermachine en gij alleen heeft dns het recht hare verbeterde Naaimachines echte verbeterde Singer te noemen De Singer Maatschappijheeit te AMSTERDAM slechts één depot en wel 62 Kalversfraat 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Eenig Depot te GOUDA Dubbele Buurt 4