Goudsche Courant, maandag 13 juli 1891

Wisbrnn Lifinann inaandag f 3 Juli 1891 Markt Markt Van af MAAUDAG den 13 dezer = GROOTE UITVERKOOP S VAN ALLE tegen belangrijk verminderde prijzen êu coz tD 3n t Onmogelük alle artikelen te noemen noodigen wij het geachte pubUek uit de ÉTALAGE te bezichtigen Zomer Tailles van af 80 cents Tricot Tailles van af ƒ 1 Galons van af 5 cent per el Garnituurs van af 5 cent Zwart zijden Fluweel el 6 i cent Gekleurd zijden Fluweel el 70 cent Gekleurd best Pluche el 52 cent Handschoenen 15 cent en hoogper Corsetten Fransch Model 70 et en hoogfer Fluweelknoopen dozijn 7 8 cent Verder Zijdenstoffen Garneeringpen Kant Kantstoffeii Parasols enz WISBEÏÏU LIFFMAM O O TJ ID A a Contant WW WL WIH WMMW P Ü dfr FINALE UITVERKOOP wegens verandering der Firma bij L S KEISER Korte Tiendeweg Alle voorradige Goederen worden voor spotprijzen opgeniimi Sport Flanel 15 Cent per el Geborduurde Nachthemden 1 10 Wascb echte Fransche Katoenen voor Japonnen 15 Cent per el enz enz enz gfjj Een ieder die voor TIEN GULDEN koopt ontvéngt extra korting Nieuwste Heerendassen LOUIS P WELTER Coiffeur Badarti kelen A V os Az Kleiweg E 73 en73 Absolute verdwijning van LIKDOORNS Bg ondergeteekende uitsliiit nd ver krögbaarLIKDOORNPLElSTERS welke de hardnekkigste Likdoorns in den kortst mogelgken tgd zonder de minste pgn doen verdwignen pTja per 5 stuks 0 50 S H POLAK V Opticien Markt 91 r € SS Ss 5f bet onovertroffen LiGEaBlEa en het ganstig bekende van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A D AM Kleiweg Oouda Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen vak WIJNGAARDEN N O L E N resideerende te Rotterdam zfln Toornemens op WOENSDAGEN 15 en 22 JULI 1891 telkens des voormiddags ten half twaalf ure te Nieuwerkerk a d IJeiel ten Koffiehaize van G TA RE jüWIJK op het dorp by opbod verhooging en afslag publiek te verkoopen SÜHUUK ERF en TUIN staande engelegen onder de gemeente Nuuwerkerk a d IJttel in den Prins Aleianderpolder aan de Noordzgde van den Hoofdweg op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeente voorkomende onder Sectie A Nos 2307 en 2308 groot 14 Aren 20 Centiaren PARAPLUIES voor Heeren ƒ 2 25 voor Dames 1 75 en voor Kinderen 1 20 Allen met fijne stokken en kleurboudende stof BEPARBEBEN en OVERTREKKEN Parapluies Bazar Lange Tiendeweg D 61 Oouda J GILEIN Zelfbereiding Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het DICHTSOLDBEREN van BLIKKEN BUSSEN voor alle soorten van Groenten en Vruchten DEd Dienaar A GIJZENIJ Mr Koper en Blikslager Kleiwegsteeg No 829 337 Staats LoteriJ De Trekking begint MAANDAG 20 JULI a 8 Groote Sorteeringf IN DE Gouda Suelperatlruk van A Brinkman Zoon Loten en gedeelten van Loten zgn te bekomen bg de Collectrice Wed A C COSIJN Gonwe C 9 bg de Vischmarkt BINNENLAND GOUDA 11 Juli 1891 Gedurende deze mak hebben oon viertal echtgenooton vader van kinderen bij de politie te Kralinaangiftu edaon dat hunne respectieve eohtgoiiooten de echtelijke woning kwaadwillig haddon verlaten Eene der vrouwen ging met het geheole huisraad er van door een andere met een gedeelte der meubelen eene derde liet alles in den steek en nommor vier ging met eene som van ƒ 1100 op den loop De laatste heeft de vlucht genomen naar Bergen opZoom en verklaarde toen manlief haar had opgospaord nooit meer du woning te zullen binnenkomen en ook geen oont terug Ie zullen geven van bet modegenomen bedrag hg moest met de kinderen maar zien hoe hg zonder haar terecht kwam All men den Burgerlijken Stand nagaat van de gemeente Goadrlaan over de nfgeloopeu maand dan kan men gerust zeggen dat alle registers van den Burgerlijken Stand in die gemeente in rep en roer lijn geweest Een paar dat aantoekunt waarvan de afkondigingen plaats hebben ilat trouwt waarvan de vrouw bevalt en het kind sterft zie dat is toch eene geaohiedenii zeer zeldzaam Men leeft alzoo in die gemeente met stoom echt Amerikaansch SchoonA a S Juli had de eerste vergadering van den Arbeidsnad onlangs te a Grarenhage gevormd plaats en mrdM de heeren F H van Malsen tot voorzitter en K Stoffels tot secretaris benoemd Uil deingekomea atakken bleek dat de heeren M L Schroot M A Kramers en S J Slotboom patroons en W van SaMen werkman hunne benoeming nog niet haddon aaavaard zoodat mochten dio heeren niet aan het nader verzoek van den Arbeidsraad voldoen te gelegener tijd andere leden gekozen zullen worden Voort werd eene commissie uit den Baad belast met de samenstelling van bet concept voor een huishoudelijk reglement Als vaste datum waarop de Arbeidsraad vergadert ter behandeling van geschillen waarin zijne tusschenkomat is verzocht werd vastgesteld de derde Donderdag van elke maand Geen andere klachten zullen worden behandeld dan die schriftelijk en onderteekend zijn ingekomen terwijl de leden van den Arbeidsraad zich allen persoonlijk disponibel stelden klachten aan te hoeren desgevorderd in schrift te brongen ter inlevering mits de klager dat stuk ondorteelcene De twee eerste en voornaamste artikelen van het reglement van den Arbeidsraad voor de bouwvakken te sGravenhage luiden aldus Art 1 De Arbeidsraad heeft ten doel bevorderlijk te iHn aan de goede verstandhouding onderling van al diegenen die hier ter stede in het bonwvak werkzaam zijn en tracht verschillen tusschen personen uit de verschillende categorieën van bet beroep te voorkomen of op vreedzame wijze te vereffenen Hg houdt een wakend oog op den stand van de werkzaamheden in de bouwvakkeu ou tracht middelen aan te wenden om viaag en aanbod in evenwicht te houden in het belang van hen dia het vak beoefenen Hij tracht door woord en schrift de belangen van het vak en van hen die daarin werkzaam zijn te bevorderen en geeft eenmaal s jaars een verslag van zijne verrichtingen aan de na te noemen vereeoigingen Art 2 Alle hier ter stede woonachtige personen die een tot het bouwvak behoorend bedrijf uitoefenen of daarin werkzaam zijn kunnen zich tot den Baad wenden met nauwkeurige sobriftelgke opgaven a Ingeval van eenig belangrijk verschil tusschen architecten en werkbazen of aannemers het werk betreffende b Ingeval van verschil tusschen aannemers en werkbazen onderling omtrent insohrgvingen naar en aanneming of uitvoering van werken c Ingeval van verschil tusschen aannemers of werkbazen en werklieden in zake het loon wijze van werken inrichting van werkplaatsen on dargelgke d Met vragen en mededeelingen die betrekking hebben op den werkkring van den Baad Op een plaatsje in Znid Hongarije is gedurende een hevigen storm en onweder een schuur ingestort waar 160 arbeiders een sohuilplaata hadden gezooht Zeven arbeiders werden terstond gedood veertien werden doodolijk gewond en no vela anderen bekwamen zeer ernatigo kwetsuren Te Petten N H is in don ouderdom van 83 jaar overleden de oud stryder J Snip een der djppero verdedigers van de Citadel van Antwerpen en gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis en van de Citadelmedaille Buitenlandsdi Overzicht De Fransche Senaat heeft art 3 van het ontwerp op den kinder en vrouwenarbeid in de fabrieken mi aangenomen en bepaald dat de duur van den dagelijkscUen arboid van d kinderen en minderjariife moisjoa hoogstens tien uren ial zijn en voor de incerderjurigo vrouwen elf uren De Kamer van afgevaardigden heeft het ontwerp tot instelling van een bureau van den arbeid mei algemeene stemmen op ééne pa goedgekeurd In deze zitting heeft zg de behandeling van het tarief voortgezet De feesten in Engeland ter eere van keizer Wilhelm zijn in vollen gang Nadat de keiter op deu eersten dag zijner aankomst de prachtige feeatvoorstelling in de Opera had bijgewoond werd de vol ende dag besteed tot het ontvangen vau tal van deputaties welke het keizer paat te Londen welkom kwamen heeten en van het corps diplomatique welks leden ook hun opwachting kwamen maken s Avonds weer groot concert in de AlbertHall Gisteren vond de groote ontvangst in Guildhall plaats en heden de wapenachouwicg der Londenscha vrgwilligers in het kamp De ontvangst welke den keizer in de hoofdstad ten deel viel beantwoordde in alle opzichten aan de verwachtingen Zoowel bij hun intocht als bij alle andere gelegenheden bij welke de hooge gasten zich in het openbaar toonden werden zg met luide toejuichingen ontvangen j wel een bewijs dat ook het Engelsche volk even goed als de regeering het bazoek van den Duitschen keizer op hoogan prijs stelt Het keizerlijk bezoek brengt de geheele stad Londen in beweging en da zaken zijn heden feitelijk geschorst Sedert hot bezoek van Napoleon III na den Krimoorlog beeft men zulk een plechtige ontvangst niet bijgewoond In antwoord Op da toespraak van den lord majoor die op de gezondheid dronk van den Keizer en de Keizerin zeida da Keizer dat hij als kleinzoon der Koningin die om haar edel karakter en hare wgsheid steeds in heiionaring zal blijven zich altijd thuis gevoelt in dit bekoorlijke land In zijne EngelsehDuitsche aderen stroomt hetzelfde bloed Terwgl hij de voorbeelden van zijne grootvader en zijn vader K algt zal hij steeds da geschiedkundige van beide volkem handhaven en zich vóór alles beijveren den vrede te behouden Steeds zal men hem bereid vinden zich met Engeland en andere natiën te vereenigan in den gemeenschappelijken arboid voor den vreedzamen vooruitgang het vriendschappelijk verkeer en de bevordering der beschaving In de Hongaarsche Kamer gaat het tegenwoordig weer erg toe De minister president graaf Czapary heeft een ontwerp ingediend tot horvorming van het binaenlandsch bestuur waartogen do radicale oppositie hevig verzet voeit Eergisteren zelfs toen de ministerpresident zelf het woord voerde maakte de oppositie zulk een rumoer dat graaf Czapary zijn rede niet kon voltooien De aanneming van het ontwerp waarbg de onaf VRAAG CHOCOLAAD ROOTËS hankelijkbeid dor Comitaten aanmerkelijk beperkt wordt is coh er verzekerd daar allo liberalen het ministerie blijvon steunen De BUBGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van do belanghebbenden dat door don Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Bottordam op don 7den en den Sslen Juli 1891 zijn executoir verklaard de Kohieren a van de Belasting op het Personeel No 2 en 8 4 vaiiO het Patentrecht No 3 en 4 Wijken E I en K N dienst 1891 93 Dat voormelde Koliieren ter invordering zijn gestold in handen van den Heer Ontvanger dat iederdio daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden bmnen welkendo reclames bebooren te worden ingediend GOUDA den 10 Juli 1891 De burgemeester voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOEN KENNISGEVING BUEGEMEESTEB en WETHOU DEES van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de Bekening van de Inkomsten en Uitgaven der Gemeente over het dienstjaar 1890 gedurende veertien doffen de Zon en Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie tor lezing van een ieder is nadergelegd van des morgens ten tien tot des namiddags ten een ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier rekening kan worden verkregen Gouda den 11 Juli 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Ue Seoretari BBOUWEE PE TROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De maikt was heden onveranderd Loco Taiikfuat ƒ 7 60 Geïmporteerd fust ƒ 7 TS Augustuslevering ƒ 7 60 September October Novemberen December levering ƒ 7 65 HurKerlijke Stand GEBOREN 8 loli VViUeingntts Hendrii mim H taD Ham cu H an der Stul 9 Admu iaoobt WUlamma ondera O Tempflman en A Slobbe OVERLEDEN 9 Juli O J Zandyk 1 oa B van Kyk huis r van J Verhoek 81 j OMDERTIIOUWD 10 Juli D A an Maaa U j en 1 Bron 19 j J A Donker 86 j en i D tan Dam 26 j T A M Blanken te Haaitrccht S6 j en E C Imoeneel Uj 1 H Felii 63 en de Groot 71 j Moordreolit OVERLEDEN C Kranenborg 7 i Haastrecht OVËBLEUtN 1 Brouwer de Koning 18 j Ylist GEBOREN I Sybrand Coraelu oudere P van Oam ei i ïta Eijk ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenland ache Couranten worden dadeiyk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Onovert roffen RWA UTEIT Gegfarande rd zuiver LET OP DEN N A AM FalDriek te Westzaan Opg erichl 1828