Goudsche Courant, maandag 13 juli 1891

G HÖÜTUA Markt A 53 hoek Kerksteeg Voortizettiri g der TJITTT BE KZOOX van alle Zomermantels zwarte en gekleurde Japonstoffen f ekleurde Katoenen afgepaste Bobes Tricot Tailles en ongenspakjes Vitrages en afgepaste Gordijnen en verder alle voorradige zwarte en witte Goederen en Manufacturen TOT SE OTX ISIJZiEl è COlïTf aïTT Goederen of Stalen worden niet OP ZICHT gegeven 1801 Dinsdag 14 Jolt N 4 rr GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken eèo 0e taBendlng van advertenttSn kan gescModen tot e n unr des namiddags van den dag der uitgave V Goedkoop Soiled Elegant m KV GOSTAUJl p di iJn 6 OOSTHII F diiiiliia s HBBZOO p doxijnS fi8 6i Gangbaarste j tk modellen j ALBIOS ïg Sf J rr ia Va FBANKLIN p doi pMrt 7 p d IPMii ai uirooijr B p doiija t f Terkrggbaar to GK Uda bij den Heer C A B BANTZINGRa Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bq MEY EDLICH Vergand Geschilft Lalpzig Plagwitz Komt nooit terug de zeldzame gedegenheid om te koopen 0 BIJNA VOOR NIET M aUehtH I t 3 85 uleehts 1 een voortreffelijk HOULOGE 2 5 met èeo zeer elegante KETTING l = t Wegens ophefiBng mijner gezamenl ke baitenlandache Filialen moet ik de voorhanden renzin collectie spoedig opraimen Om dat te bespoedigen Terkoop ik van heden af Een zeer fijn goedloiipend Uorioge voor Heeren Uames of Jongens voor den spotprijs van sleclits f 3 85 S II S en geef bg ieder Horloge nog gratis een Ketting Cadean Bestellingen worden naar volgorde spoedig uitgevoerd Franco Verstonden per Renihours Franco Eerste en grootste Horloge Depöt f Firma CAUL POLL A K We nen 2 2 Novaragasse No 43 PRACHTIG FEESTGESCHENK 8 Speelkaarten Eens bespeelde WHIST euJASKAABTEN te Koop a f 4 per honderd spel Te bevragen bij den Kastelein der Sociëteit cDi RÉUNIE Oosthaven 500 Gulden betalen wg aan hem die bij gebiliik van Goldmann s Kelser Tandwater ooit weder Taudpijn krygt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bjj den IVog J C ZELDENBIJK Inlandsche BRANDEWIJN Fransche Barcelona CITROEN LIMONADE FRAMBOZEN M J DE GBAAF H009B GOUWE 256 Algemeen erkend als het beste HONDWATËK der wereld 40 arige roem I Alond en Tandziekten zooals het los rorden der tanden tandpijn onttteking zweren bloedend tandvleesch ouaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker foorknmen en genezen door hot dagelijks gebruik van hot echle K K Hof TandarU UT rwrr S Mondwater iD aanmerkelijk rergrootc flosschen voor 60 c nU ƒ 1 20 on ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend raot Dr POPP 8 TaUdporiler of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr VOVP t Tandpli heersel Dr POPP s Kruiden Zoep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Vemis zeep en Zonnebloemen zeep POPP S kristftllisefrde en Transparant Glycerlnezeepen fan de fijnste Toilot rm gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen jtf De namaakaels van Anatbertn Mondwater verwoesten du tanden binnen korten tijd 9t Dk J G FOPP Weenen Depots te GCft DA j C ZELDENRIJK Drogist Verder in allo Drogist on Parfumeriewinkelsvan hederland Snelpc rsdruk an A Bbimïuan Zoon Oouda De oitgBTe dezer Conrant geschiedt dagel ks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 lisonderlijke Nommen VlJf CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 Juli 1891 Zaterdag is de uitslag hekend geworden van de overgangsexamens der Rijks hoogere burgerschool alhier welke gehouden zgn op 10 en II Juli Uit de eerste naar de tweede klasse z jn bevorderd F Welter W F H Beunders C J van der Loo A Kooqman Eli beth van Mens C R S van Eek W J Fournier Voorwaardelijk ooi C M Herman de Groot J N J Ste jnen M Zuyda a allen leerlingen voor het volledig onderwijs Voor enkele lessen 6 Vorster A B Dam B Diamant W van Leeuwen D E Klem en C A Kramers Niet bevorderd 7 leerlingen Uit II naar III F C D de Bidder J C Huber C J de Jlnwe J Dirkzwager C C Kaljaer H A Klem D W IJisel de Schepper A L Exalto Ch G Kömmann M F de Baadt atlen voor volledig onderwas Voor enkele leasm Maria B Burgnwiük ïoorwaardelgk ook F J 8 Msasi N Paul G Straver en J F W van Kiel Schuuren j allen voor voll ond Nitt bevorderd 4 leerlingen voor voll ond Uit III naar IV C D Jalius G N Verdoold C M Bulaeus Brack Voorwaardelijk C van Kekem en C L van Deutekom allen voor voll ond Voor enkele lessen C J van Hemert Anna Bonte Helena G Leopold Niet bevorderd 5 leerlingen voor voll onderwgs en 2 voor enkele lessen Uit IV naar V J P de Vooija S L Veenstra k K Nugteren G C van der Want en Johanna W C van Resteren voorwaardelijk N van den Bosch allen voor voll oud Voor enkele lessen voorwaardelijk W J Fortuijn Droogleever Niet bevorderd twee leerlingen voor enkele lessen en éia voor voll ond De drie lenlingen voor voll ond in de 5e klasse FEViLlBTOK ZIELBNABBIu XVI 40 Daar stond een man voor haar het hoofd ontbloot in eerbiedige zelfs nederige houding Zonder hem aan te zien zocht het jonge meisje een geldstuk in hare portemonnaie toen eene stem die in haar oor klonk als de echo van eene vroeger welbekende stem haar deed sidderen Mejuffrouw zeide deze arme beschaamde Zeer arm petterdaad en zeer beschaamd in vreerwil van de milliosnen zijner vrouw Het was Raoul Bertholon Mejuffrouw zeide hjj sta mij toe u in het voorbijgaan te groeten Aurette hief het hoofd op onder hare voile had de vluchtige blos van vroeger reeds twee of drie malen hare wangen gekleurd die echter terstond weder verbleekten Zq zag haren gewezen verloofde aan en in weerwil van de macht die zij over ziohzelve had werd hare ziel met medeleden vervuld mim z Hij I in die mate verouderd om zoo te zeggen versleten door het leven Hq droeg nieuwe kleederen en zijne kleederen hadden een oud aanzien zijn ge StM j gmMiKMjt tt nemen deel aan het eindexanHn dat a s Donderdag alhier een aanvang neemt eu ier weken duren zal Naar wij vernemen hebben zich voor het admis sieexamen aan de Bijks hooiere burgerschool aangemeld 31 nieuwe le6r inge waarvan 27 voor de eerste klasse l voor de Ss 2 voor de 3e en 1 voor de 4e Aan het Gymnasium zijn ingeachreven 10 nieuwe leerlingen waarvan S voor ds Ie en 2 voor de Se klasse Vrijdag 24 Juli e k heeft in de Groote of Si Janskerk een concert plaats dat ongetw feld de aandacht verdient van de Goudaohe ingezetenen die goede muziek op prijs stellen Het wordt gegeven door onzen stadgenoot J II B Spaanderman Leersar aan ome stedelijke Muzioksohool met medewerking van den heer Arnold Spoel concert zanger te a Hage en Jacques van Lier solo violoncellist te Botterdam wier namen op mtuiekaal gebied zeer gunstig bekend zjjn Ees amnd van root kunstgenot staat ons alzoo te wachten Eerstdaags gaat eene inteekenlyst daarvoor rond en het is te verwachten dat velen daarop lollen tsekenen Bij inteekeoing is de entréepr a f 0 50 Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor de armen By de gisteren hier ter stede gehouden match tuBschen de Botterdamsohe Cricket club nRupidtta en de Goudsche club Olympia heeft laatstgenoemde club de overwinning behaald met 57 punten aOlympia behaalde in de beide innings B3 en 44 punten iiRapidiUu 14 en 26 puntei Topscorer voor Gouda was D W IJssel de Schepper mot IS punten Van de door de Staatsspoorweg aangeboden ge laat wa roodachtig geworden zijne oogen zagen dof een leven vol van twist van gekibbel van verwqtensprak uit zijn vermoeid uiterlqk Ziedaar dus dacht mejuffrouw Leniel wat zijne vrouw en zqne moeder met haar beiden van hem hebben gemaakt Zq groette hem en trad ejne schrede vooruit met een smeekend gebaar hield hq haar tegen aanduidende hoe volkomen alleen de Zondag en de regen hen op deze plaats deden zijn Mejuffrouw ik wild u slechts een enkel woord zoggen ik bid u hoor mij aan Ik kom iederen Zondag hier om u te ontmoeten Ik smeek u Zij bleef staan ontroerd van hem zoo te hooren smeeken hem die eertqds hare liefde aannam zooals een god den wierook der geloovigen aanneemt Ik zocht eene gelegenheid vervolgde hq steeds met ontbloot hoofd en den hoed in de hand om u te bidden mij vergiffenis te schenken Zij nam zulk oene hooghertige houding aan d iit hq schrikte en zijne woorden verhaastte Ik heb onvergeeflijk onwaardig gehandeld ik weet het ik heb mij laten leiden ik heb geene verontschuldiging ik verdien geene barmhartigheid maar indien gij wist hoeveel spijt ik gevoeld heb hij liet zijne stem nog lalen hoewel hij reeds zeer zacht sprak en hoezeer ik gestraft benl Zij was overtuigd dat hij de waarheid sprak en haar hart smolt van mededoogen voor deien man ADVERT ENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt legenheid om Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 262 personen gebruik Onlangs werden de door den minister van waterstaat handel en nqverheid voor de HoUandsrhe IJzeren Spoorweg maatschappij en de Maatachappq tot exploitatie van staatsspoorwegen vastgestelde maxima vrachtprijzeo voor het reizigeravervoer medegedeeld en werd zelfs de invoering van nieuwe tarieven tegen 1 September e k in uitzicht geateld Uit vertrouwbare bron vernemen wij dat van de invoering op 1 SefAember e k geen sprake is Onze lezers zullen waanchljnlijk weten dat hy ds Exploitatiemaatschappij de sucht bestaat om het zónetarief in te voeren da HoUandsche Uteres Spoorwegmaatschappq daarentegen meent dat de toepassing van dat stetse op hare lijnen niet deugt Naar de werking van dit tarief werd indertijd ia Hongarije een onderzoek ingesteld door de heeren Nlvel en Engeringh van ds Expl maatschappjj en door den heer Beelekamp van den Hidl Usereis spoorweg Het verschil tusschen de beide maalschappqen omtrent het al of niet toepassen van het zónetarief is nog niet opgelost Men meende nu de maxima vastgesteld waien het eens te zijn doch dat is niet zoo De Staats spoorwegmaatsohappy zal toch het zónetarief toepassen en zal daarb j natuurlijk de door den ministar I vastgestelde maxima niet overschryden Het plan bestaat hare lynen in drie zones te verdeden waarvan de 3e zone zou loopen tot ph m 160 kilometers dus voor den oortin de 160 kilometer afgelegden afstand zal men niet behoeven te betalen zoo zal men nagenoeg evenveel betalen of men van Groningen en Leeuwarden naar Amersfoort ot via Utrecht naar Amsterdam aat Dit zal dan laer die haar zoo had doen lijden f Ik ben gestraft Gij kunt niet gslooven hoe I zwaar en ik zou het u niet willen zeggen Ik heb I eene laagheid jegens u begaan ik smeek u zag I mq dat gij mij vergeeft Dan zal ik wellicht meer I geduld hebben om het leven te dragen dat ik mij zelven op zoo ellendige wijze heb opgelegd I Indien gq het wenscht mijnheer antwoordde 1 Aurette kan ik het u zeggen Ik heb u vergeven I en reeds sedert langen tijd f De meewarigheid in hare stem verzachtte de stroefheid harer woorden Zq gevoelde feen sohqn meer van liefde maar zij had diep medelqden met hém Zij wendde zich naar de vestibule hq volgde haar Veracht gij mij fluisterde hq met eene uitdrukking van onuitsprekelijke smart Neen Ik beklaag u Vaarwel Zij verdween door de deur Hij bleef nog een oogenblik onbewegelqk staan met ontbloot hoofd stareode naar de plek waar zij tot hem had gesproken daarop zette hq zqnen hoed weder op en ging langzaam heen in Jen regen langs de eenzame kade Het eerste gedeelte van de Symphonic ilS la liep ten einde toen Aurette binnentrad Zij was nauwelijks gezeten toen die meesterlqke klacht aanving die het allegretto genoemd wprdt Terwql de violen hare welluidende klacht lieten hooren scheen het jonge meisje in gedachten de teraarde é §