Goudsche Courant, dinsdag 14 juli 1891

ten nadfide van de Iqn Amersfoort Uilversam Amsteidam komen omdat bij de samenstooting der tarieven de HoUandsohe IJzelen Spoorwegmaatscbappg natuurlijk om haai deel zou komen en da reitria Uilveiaam dus Teel duurder wordt dan viautrecht U D Het onderstaande adres is vsnondeo aan ds Ned oorwegbesturen De ondergeteekenden allen behoorende tot het personeel uwer maatschappij overtuigd zijnde dat onze toestand driugand verbetering behoeft dat de Tcrgoeding welke wij ontvangen niet in evenredigbeid is tot de door ons geleverde diensten overtuigd zjjnde dat de diensttqd die men vordert oodrageiljk lang is waaronder het huiselgk leven de gezondheid het zedelyk bestaan van het peraoneel noodwendig moetan lijden overtuigd z ude dat door eenige welwillende tegemoetkoming ttwenyds veel grieven weggenomen zouden kunnen worden de toestand van hat geheele personeel daardoor zou verbeteren zonder dat het daaruit voortvloeiende nadeel buitengewoon groot lou zijn geven mat gepasten eerbied het volgende in overweging De boeten en loonsinhoudingeu geheel ta willen afiwhaffen kunnende bij hooge noodzakelijkheid van andere middelen zie sub i gebruik gemaakt worden Het invoeren van een regelmatig werkend participatiestelsel of aandeel in de winst berekend volgens den werkelijken tijd dien het personeel indiaast was hetgeen ons inziens een spoorslag zal zynom door zuinig beheer en grootereo dienstgver de belangen der maatschappij te behartigen omdat deza dan hand aan hand zullen gaan met die van betpersoneel Bij groote nalatigheid of vernieling van goederen der maatschappij is geheele of gedeeltelgke inhouding van het voordeel gewettigd Algemaene loonsverhooging voor de loonen beneden ƒ 1000 tot aan bedrag gelgkslaande metiO pet voor boven ƒ 1000 tot ƒ 1500 mat 10 pot geheel vrij van inhouding voor fondsen enz onderdien verstande dat voor hen dia binnen de laatste twea jaar promotie maakten de nieuwe verhooging gevoegd worde bij de vroegere vormende dit totaalds 10 reap 10 pet Invoering van een arbeidsdag van li uur voorhet geheele personeel bij dag en van 10 uurbij nacht Beperking van den tijd voor Het zoogenaamd Stilliggen verbeterde inrichting der wacbtlocalenvoor het personeel overal waar dat noodig bljjkt Vaststelling van minstens één vrgen dag par week voor het geheele personeel Beperking an denZondagsdienst algeheele opheffing van het goederenvervoer op Zondag an van den personendienst voor zoover de belangen van het publiek daarbij geenschade ondervinden Ten slotte spreken wij de wenschelykhaid uit om ter verkrijging van een hoog noodige lotsverbetering voor het geheele personeel de meest gewaardeerde madawarking uwerzijds te mogen ondervinden waarop wij gaarne eeoe maand na het ontvangen dezes bij uwe directie een gunstig antwoord zoudan te gemoet zien Het congres voor vrijuwen arbeid en vrouweiiinstellingeii te Parijs heeft zich tot den Conseil Su bestelling te volgen van hare liefde die lang geleden gestorven was zij betreurde haar als eene zeer oude zaak eene honderd jaren oude herinnering zij gevoelde voor haar de melancholie die bij ons wordt opgewekt door het lijden van anderen in boeken dia wq vele jaren geleden gelezen hebben en bij toeval heriezen Het was geene smart meer het was zelfs geene droefgeestigheid het nas eene voorbijgaande verdonkering zooats plaats heeft als op een Septemberochtend een wolk voorbijzie zon trekt waarvan men de schaduw over het n ziet glijden Het allegretto wa eeindigd de toejuichingen barstten los Aurette za om zich hean Links van baar zat haar vader rechts Julia en Arnyind SSij zat welverwarmd in eau donzig nest van liefde Het laken dat den nrm van haren vader bedakte het fluweel van den mantel harer zuster gaven haar den indruk van gemeenzame en liefelijke dingen die haar dierbaar waren Eene vraag die Julia zachtjes tot haar richtte verhoogde nog dien indruk van welbehagen en eensklaps als bij tegenstelling volgde zq in gedachte den armen man die daar hanen ging in den fijnen koudan ftgen naar een onherbergzaam tehuis waar hij nooit rust of vreugde zou kunnen vinden Eene zucht eene onwillekeurige beweging om den ijzigen atmosfeer van buiten van zich af te sehudden vergezelden hare overdenkingen Ben je koud vroeg Julia Hat is afschuwelijk weder niet waar Waariijk afschuwelijk antwoordde juffrouw I périear des Baaux Arts gewend met het verzoek om ook vrouwen toe te laten in aena bepaalde klasse van de school der sohoona kunsten waar zg dezelfde opleiding uden ontvangen als mannen en dus ook zouden kunnen mededingen bg alle gelegenheden waarbg da Pril de Bome het einddoel is De commissie aan welker oordeel bedoelde raad deze vraag onderwierp bestond uit de heeren Spullor graaf Delaborde Alexander Dumas Paul Dubois mte Flameng Tetreau en Lonvrier de Ligataïs Zq had ta onderzoeken of het raadzaam ware vrouwen tot de hoogere klasse der kunstsohool toe te laten en in da tweede plaats zoo ja of hat dan mogalgk ware dat onder wgs op dezelfde plaats en onder gelgke omstandighedan ta geven als bg mannen geschiedde De gevoelens dar heeran waren zeer verdeeld De heer Tetreau voerde als bewgsgrond aan het voorbeeld van Engeland Amerika Duttschland en in het bgzonder de daaromtrent bestaande regeling in het South Kensington Museum ta Londen Graaf Delaborde stelde voor dat de raad het verzoek zou toestaan met uitzondering van het onderdeel betreffende den Prix de Home Alexander Dumas vond het wel is waar niet meer dan billijk aan vrouwen dezelfde voorrechten te schenken als aan mannen maar achtte bet toeh noodzakelgk bg het vaststellen der nadere regeling goede rekening te houden met het verschil in karakter temperament en gewoonten der Fransche vrouw vergeleken met de Engalsche en Amerikaantche hg geloofde niet dat het op den duur mogelijk zou zijn op de kunstschool meisjes op ta nemen tegolgk mat jongelingen tot dusverre gewoon aan zulk aane mats van vrijheid in leveutwgze dat hun gezelschap voor vrouwen niet deugde De conclusie der commissie werd dat vrouwen en maisjaa dezelfde rechten zouden hebben als mannen en gelijke aanspraak op staatshnip doch dat volstrekt onmogalgk zou zijo het gevraagde onderwgs ta geven aan da school der schoone kunsten De Conseil Supérieur welke dit rapport onder voorzitterschap van Ministar Boargeois nauwgezet overwoog verklaarde tan slotte dat bg den bestaanden toestand der moderne samenlaving de Staat aan vrouwen de artistieke opleiding niet mocht weigeren walks hij aan mannen schonk maar dat hat onmogelijk was die opleiding te geven in de lokalen der school Toor schoona kunsten Ëanige laerliugan der tschnische school van Sir Edmond Hajr Currie ta Folkestone hebban eene poging gedaan om het kanaal mat twee roaitoartuigen over te steken Slechts een dier vaartuigen kwam veilig aan zijne bestemmingsplaats Het waren vierriamssloepan bemand door knanen van gemiddeld 16 jaar en voor mogalijka ongevaltn werd de tocht meegemaakt door eene stoombarkaa waarop zioh Sir Edmond Currie en aan ervaren loods bevonden Eerst ging alles vrij goed want er was weinig wind en kalm water doch vgf mijlen buitengaats stak de wind op en werd da zee lastig Bg het Varnelicbtschip midden in het kanaal waar dit ondieper is had men veel brekers ta ontwgken en warden eenige angstige minuten doorgebracht Esn dsr booten werd vol geslagen an de stoombarkas had wel een half uur werk met het redden dar bemanning die veel had uit te staan De roeiers der andere boot welke er in slaagde door de brekers te komen waren blijdo de fransche kust te zien waar het tij Lanial Maar hier is het goed XVU De kamer van Sidonie was gahaal behangen knat Chineesche matten die in Europa weinig fittend zgn De vensters Waren voorzien van gordij ien vaii fijn mousseline ook wit alles was wit eii wHb voor het oog ofschoon da hitte drukkend ei verstikkend was Op een rnstbed uitgestrekt lag Sidonie te hijgen onder den invloed van een hevige koorts Charles was naast haar gezeten en zag haar met innig medelijdeb strijden tegen den onbarmhartigen vijand Zie mij niet zoo aan riep zg ongeduldig toenzij na e korten slaap de oogeu opsloeg Het isniet noodig dat gij mij zoo aanziet om te weten datik ga sterven Sidonie I zeide Charles bedroefd bgna beleedigd Het is immers zeker dat ik ga sterven welnu laat mij ten minste i ustig sterven Zg wendde zich knorrig om hoe zwak zij ook was haar twistzieke aard lifet zich nog altijd golden Luister Charles zeide zg Hare stem was nauwelijks meer hoorbaar hij boog zich tol haar om haar ta verstaan zij greep met beide handen de boorden van zijn linnen kleed en klemds zich er aan vast met zooveel kracht als zij nog kon bgaenrapen 1 Luister Als ik dood ben moet je naar Frank de boot naar Kaap Grisnez voerde Vandaar rooide men langs de kust naar Boulogne waar men om halfdria in de bavan aankwam na s morgens te halfzeven te zgn vertrokken Onderweg haddan een paar roeiers last van kramp en allen leden teer door koude de list om deze roeipartg van acht uren nog eens over te doen is ook bij ben zeer gering Verladen waak kwam te Memel bij aan winkelier in uurwerken een voorname Russische dame binnen die een wakkerklokje wilde koopen De winkelier toonde da dame varsoboidena wekkers dure en goadkoope de bezoekster koos het goedkoopste wekkertje uit en dong nog veel op den prijs af Na veel loven en biedd kreeg de dame werkelijk het uurwerk voor den oor haar geboden prgs De winkelier vroeg haar met een zonderling lachje of zg over do grenzen moest en hoe laat ze aan de greus zou zgn Het antwoord luidde Precies om drie uur De winkelier zette daarna schgnbaar het wekkertje gelgk Tegen drie uur was de Bussin ook werkelgk aan de grenzen en ging het grenskantoor binnen De raag van den commies of zg ook iets bg zioh had dat aan belasting was onderworpen werd ontkennend beantwoord Nauwelgks had zg dit gezegd of men hoorde een wekker met groot geraas aSoopen De commiezen zagen elkaar voelbeCeekeuend aan en doorzochten daarna het handkotfertje van da dame Hier vonden tg dan wekker in een kussentje ingenaaid Zooals men raden kan had de winkelier uit wraak dat de Bussin zoo afgedongen had den wekker zoo gezet dat hg te drie uur zou afloopen Hut uurwerk werk niet alleen verbeurd verklaard maar de dame moest dertigmaal de waarde als boete betalen De volgende berekeningen n gemaakt aangaande de snelheid waarmede men zich op een rijwiel kan voortbewegen Wanneer iemand op een tweewieler gezeten eene snelheid van 12 kilometer per uur bereikt dan heeft hg ongeveer evenveel kracht moetan aanwenden alsof hg te voet ware gegaan Wel is waar heeft hg het gewicht van zijn eigen lichaam niet te dragen maar inplaats daarvan wel het rijwiel te sleepen dat ongeveer 15 kilo weegt en de wrgviug met den weg to ovarwinnen F ene snelheid van 18 kilometers vordert dezelfde inspanning als de looppas die van 24 kilometers echter kan beschouwd worden als de grootste practiseh bereikbare snelheid snelheden van 30 tot 35 kilometers behooren tot ds kunststukken Eene hoofdoorzaak der bruikbaarheid van den tweewieler ligt in het betrekkelijk gering wicht doch vooral daarin dat zgne wielen slechts éen spoor in den weg trekken terwgl de driewieler sr drie trekt dus driemaal zooveel waarstand ta overwinnen heeft De t eewieler is echter gevaarlijker daar de onbeduidendste hindernis b v een steen een geduchten val in de voorwaaftsche richting tengevolge kau hebben Een meer dan duizend jarige eik welks holle vermolmde stam om een der steenblokkeif van het tweede der hunebedden te Bolde heeugegroeid was ligt sedert verleden week door den storm geveld Blijkens een mededeeling in de A ser Ct verliest het oude landschap Drenthe in dien eik een waardig getuige van zijn geschiedenis Te Bolde toch vergaderden eeuwen lang oorspronkelijk in de open lucht rgk terugkeerau Het leidt tot niets om hier te blgven tot je geheel versleten bent Je vader zal je vergiffenis schonken Wacht niet tot hij je schrgft vraag niet om zijne toestemming Ga rechtstreeks naar hem toe met het kind O je kunt gerust zijnl Als ik er niet meer ben zal je welkom zijn Ik alleen was bet struikelblok Zg sprak in afgebroken korte volzinnen de adem begaf haar Hg wilde antwoorden zichzelven en de zgnen verdedigen zij liet er ham den tijd niet toe en hield hem vast ea schudde hem flauwelgk aan den rand van zijo jas Eigenlgk is het zeer natuurlijk dat weet jewel Ik had niet gedacht dat aw vader het zoolang zou uithouden Dat is do schuld van dien sulBertholon Ik ga heen dat maakt een einde aan alle zwarigheden t Zg liet eensklaps het kleed los haar echtgenoot boog zich over haar heen om haar brandend voorhoofd te kussen zij weerde hem met een bgna onmerkbaar gebaar af Kus mg niet dat zou je slechts kwaad doen Zeg aan Aurette dat ik haar het kind opdraag ikben overtuigd dat zg er door getroffen zal zijn Eop schgn van den ouden ironischen glimlach zweofdo op de lippen van Sidonie en verdween even snel W later in de kerk de afgevaardigden der eigengeerfden de souvereine vergadering en de edele etstoel dehoogsto rechtbank van het landschap Assen waarlater de Staten vergaderdon was toen slechts eenklooster en behoorde onder Bolde i De Leeuwentemmer Thomas Bridgman meer bekend onder den naam van kapitein Cordona is te Cunnislake door don leeuw Wallace verscheurd Gedurende fJLB toeren die Cordona den leeuw Zondag liet doen had het dier verscheidene malen bewijzen van zijn boosaardigheid gegeven Terwijl de vier andere leeuwen door Cordona s zweep in bedwang gehouden in een andere kooi gingen trok de leeuw Wallace zioh in een hoek vnn zgn kooi terug Op dit oogenblik keek Cordona even om en vergat een wijl het boosaardige dier in de oogen te zien Met een woesten sprong stortte de leeuw zich op den temmer wierp hem met zgn klauwen op den grond en drukte hem zgn nagels in het lichaam van den man De toeschouwers uitten kreten wat den leeuw nog meer scheen te verbitteren Cordona behield geruimen tijd zgn tegenwoordigheid van geest en weerde zich zoo goed het ging Toen bg om hulp riep gebeurde er iets ongewoons De vier anderen leeuwen kwamen uit hun kooi reuden op Wallace in en verdedigden hun temmer Het was een verschrikkelijke strijd Wanneer menagerie oppassers de leeuwen niet onnoodig woedend gemaakt badden dan was Cordona misschien gered In do onisteltenis dacht echter niemand er aan de deur van da kooi te openen on zoo werd de arme temmer door Wallace letterlijt in stukken gescheurd Het wilde dier een prachtexenplaar dat z ch voor t eerst tegen ziju meester verzet had werd nog deuzelfden dag doodgeschoten In Londen werd verleden week door het Heilsleger feest gevierd Het Sandehilad meldt daaromtrent het volgende Het kristallen paleis was gisteren overrompeld en ingenomen door de vredelievende scharen van bet leger dat bloed en vuur op zijn wapenschild schrgft Het terras wemelde van meuschen Muziekkorpsen met wapperende vaandels trokken heen en weer Hunne instrumenten s itterden in de zon die van tijd tot tgd door dMdii nzware wolken brak en over het geheele park IC men uniformen en kleurige vrouwenklesdiug roedelen blauwe sjerpen roode gele groene blauwe vlaggetjes en vaantjes tusschen bet groen langs het wotsr en bg de witte tenten op verschillende punten in het park opgericht Een oorverdoovend gedruisch steeg uit de diepte waar een paar honderd korpsen te gelijk verschillende marseben speelden op naar de met menschen bezatte tribunes buiten de glazen koepelronding en het gejuich en gezang van toeschouwers en heilsoldaten dreef af en aan op den wind die in vlagen voortschoot en van tijd tot tijd een stortbui noerwierp op grasen modderpaden en op als paddestoelen opgroeiende glimmende schermen Afwisseling genoog dus evenals in hel gebouw Ook daar was het vol Onder de groote klok waren de werkplaatsen te zien die generaal Booth als begin van zijn maatschappelijk plan heeft opgericht of zal oprichten Mannen waren er bezig met timmeren het maken van matten borstels mandewerk enz Er wks een eetzaal te zien waar de arme dromipols van het Oosteinde werden vertoond op dezelfde wijze als men hen in de shelters van Whitechape zien kan In een tent in het park war n weated workers w z menschen die door de werkgevers aannemers uitgezogen wbrden aan bet werk in kunstig nageblootste slums of huiswerkplaatsen en men poogde dus een ilenkbeeld te geven van het onderscheid tussohen Jflze en genoraal Booth s werklieden Elders werden bij kalklicht afbeeldingen vertoond van do nieuwe inrichtingen alsmede van tafSreelen uit het Oost en het Westeinde en ter bevrediging van lien die op zenuwschokkende tafereelen belust zijn waren er een g ar gevangenissen en een tredmolen als illustratie van die afdaeling van het plan die het redden en helpen van ontslagen gevangenen ten doel heeft Het feest ter eere van den 268len veijaardag van het Leger des Heils begon reeds s morgens te 7 uur en duurde tot een uur of elf in den avond Een der indrukwekkendste gedeelten was de groote veldslag die in het transept van het paleis werd geleverd Het orkest was sedert de Handelfeesten aanzienlijk uitgebreid ten einde de 3000 muziekkorpsen te kunnen bergen en de geheele zaal bood een onvergetelijk schouwspel Stel u voor het amphitheatersgewijs oploopende orkest bezet met omstreeks 50 000 muzikanten in roode uniform allen met groole koperen blaasinstrumenten gewapend Verbeeld u verder de zaal en de galerijen geheel en al bedekt met menschen die opzettelgk levendig gekleurde kleederen hadden aangetrokken en vaantjes medegobraolit om er straks als de slag zou worden geleverd mede te wuiven heilssoldaten in het zwart en het rood vrouwen en meisjes met roode jurken en witte blouses roode mutsen zwarte met rood of lichtblauw gerande petten vrouwehoeden met geel en violet versierd Tusschen het zwart zag men plekken wit en rose rood en geel en toen het teeken gegeven werd en de koperen bazuinen van een stemmig loflied uitvielen in een bijna tot razamg drgvend triomfgeschal zoodat een zee van geluid opsteeg en de galergen schudden en trilden werden eensklaps op het orkest en in de zaal over die ontzettende hoofdenmenigte witte en gekleurde vlagjes opgestoken gezwaaid en gewuifd en verhief rich een geestdriftige zegezang uit duizenden monden door het geraas van met de knokkels geslagen rinkelbommen begeleid Om vgf uur hield de generaal wapenschouwing over zijue troepen een plechtigheid die omstreeks twee uren duurde Bondom het noordelijke van de beide meren in het park was in den orm van een hoefijzer een tribune gebouwd Aan bet einde van het meer was een kleine tribune voor generaal Booth die in heilsuniform met boegen hoed de troepen wachtte Voor hem op het gras stond de standaard van het leger een roode vlag met blauwen rand en gele letters omgeven door dan geueralan staf 9 officieren met wit linnen helmen te paardJ Tusschen het riet van den waterkant verhieven zich tropeeèn van vaandels en vlaggen van allerlei kleur wapperden en wiegden aan een lange Ign links en rechts van de generaalstribune Langs de geheele lengte van den vijver kon men het leger zien aankomen en nadat het dan generaal voorbg was gemarcheerd trok het langs den anderen oever af Voorop kwamen de recruten jongens en meisjes met witte vaandels waarop de woorden Geloof Bainheid Blijmoedigheid Glorie Overwinning e a dan kwamen muziekkorpsen die ditmaal niet één maar elk een verschillend lied spelende o a het Wien Neêrlandsch Bloed een niet bepaald harmonisch effect maakten Er waren voort3 wagens waarop werklieden uit de heilsfabrieken groepen landbouwers van de landbouwkolonie sandwichmen met advertentien waschvrouwen lucifersmeisjes soldaten in roode en in blauwe uniformen een troep vrouwen in lange roode mantels en zwarte punthoeden meisjes in Schotsch costuum met roode mutsen vrouwen in het zwart mot lichtblauwe banjelieren en ook een troep Oost einders in Z afdeelingen Wat wg waren en Wat wij zijn de eersten ellendig en in lompen de laatsten gered en gewasscben Hartelijk werd een reddingboot toegejuicht die op een kar voorbg werd getrokken Halleluja riepen de toeschouwers en wuifden vriendelijk met zakdoeken naar de bootsliedeu die het vaartuig in evenwicht hielden De generaal stond gedurende de geheele wapenschouwing groetende met den hoed in da hand Hg heeft een scherpzinnig innemend gezicht een vrij langen grijzenden baard en tot aan de kraag reikend dik grijs haar Het is een levendige sympathieke figuur en wie hem dus in het midden van de massa s die hij in beweging heeft gebracht niet alleen hartelgk maar met ongeveinsde geestdrift zag en hoorde toejuichen begreep eenigszins hoe hg gedurfd heeft een maatschappelijke hervorming te beginnen waarmede nog geen zijner voorgangers verder is gekomen dan don eersten mislukten stap H6t feest eindigde mut een plechtige bijea nkomst in het transept van het paleis waarbij gezongen geknield en gebeden werd op eeu sein gegeven door beurtelings opgeheven groote witte borden waarop met zwarte letters stond aangegeven wat de gemeente te doen had Tegen steken van bijen wespen en muggen bdveolt Campo keukenzout aan dat men met een weinig water of speeksel bevochtigd eenige malen op de gestoken plaats wrijft Pijn en zwelling verdwgnon spoedig en worden bij onmiddelijke toepassing in het geheel niet waargenomen Wij herinneren verder in dezen muggentijd aan de vroeger medegedeeld huisi iddeltjes nl besprenkelen van beddegoed met een 2 pCt tige carbolzuuroplossing Creoline is eveneens in waterige oplossing aan te bevelen Een eenvoudige verdelgingsmethode van het muggengebroed bestaat in het aanwenden in slaapkamers van uachtlichtjes voorzien van oen scherm hetwelk aan de binnenzgde met een laagje honing besmeerd is De muggen vinden daarin alle een zoeten maar wissen dood MiU tegen VenaUchingen em dor Vereeniging Hulptotqon aan eerlijke en vlgtige armoede te Gouda over 1890 91 Aan belangstellende stadgenooteu en gewaar ioerde contribunnten dezer Vereeniging is het Be I stuurderessen eene aangename laak bg het einde van het 469te dienstjaar wederom mededeeling ts doen van haren arbeid over 1890 91 Ingelakkigs tegenstelling met het voorgaande jaar kwamen in da gezinnon onzer behoeftigen weinige zieken voor en genoten allen eene zoo ruim mogelijke bedeeling wellie zg gedurende den langen en uiterst strengen wiater bgzonder noodig hadden Dank zg den steun dien wg ook mochten ondervinden konden de vaste naaisters voortdurend van werk vooreien worden De huisgetinnen werden trouw door de dames bezocht en waar het noodig was met raad en daad bggestaan Slechts één lezin had onze ondersteuning niet meer noodig de weduwe hertrouwde en kon nu voor zich zelve en haar gezin zorgen Eenige meisjes werd gratis onderricht verstrekt in het naaien t zij in het weeshuis of door particuliere naaisters Een bedrag van ƒ 257 45 werd aan do vaste naaisters voor naailoon uitbetaald dito aan extra naaivrouwen ƒ 56 17 aan bedeelingen van eetwaren ƒ 69 50 steenkolen ƒ 22 40 Ontvangen werd voof verkocht en besteld nerk ƒ 547 31 De deelneming aan de jaarlijksche verloting van gemaakte kleedingstukkan was bevredigend het getal geplaatste loten bedroeg 767 Het dames bestuur onderging geene verandering en zet met nieuwen moed hare taak in het nieuw ingetreden jaar voort met vriendelijken drang deze nuttige en doeltreffende zaak aan de bijzondere belangstelling barer stadgenooteu aan bevelende Mochten nog eens zeer velen die telkens toonen bereid te zijn gaarne te steunen wat de armen ten goede komt ook Hulpbetoon verblgden door bare sympathie als lid toe te treden De contributie is waarlijk niet bezwarend Ook besteld werk is hoogst welkom terwgl wg borgstoan voor eene vlugge en zeer nette uitvoering Weqscht en gemaakte kleodingstukken voor behoeftigen te koopen one depot Jue Westhaven B 142 is daarvan steeds ruim voorzien Te IJsselmonde waar wij ook eendepot hebben levert dit aardig wat op Wij eindigen ons verslag met groeten dank aan allen die onze Vereenigir g steeds steunden en aanbeveling aan hen die ons zullen willen verblijden met zulks te doen Het Bestuur WEENI fK VIN Ravesieun Voorz G W DE JONG Secret Penningm BuUenlaDdscb Overzicht Het bezoek van keizer Wilhelm te Londen blijft natuurlgk steeds in de eerste plaats het onderwerp van de beschouwingen der Engelscbe bladen Deze besprekingen komen alle in dit opzicht overeen dat het bezoek des keizers en de buitengewoon hartelgke ontvangst welke den Duitschen vorst ten deel is gevallen algemeen worden beschouwd als het bewgs van goede vriendschap niet alleen tusschen de Engelscbe en Daitsche regeeringen maar ook tusschru het Engelscbe en Duitsche volk Tevens wordt daarbij op den voorgrond gesteld dat de Duitsche keizer vooral wordt gehuldigd als de machtige regent wiens doel in de eerste plaats is den vrede te handhaven De Daüy Telegraph en de Daüt Nevê doen ecliter tevens uitkomen dat de president der Fransche republiek en elke andere vorst of bestuurder van een bovrienden staat in Engeland even hartelgk zou warden ontvangen als de Duitsche keizer Een der vrian den van Frankrijk in het Engelscbe Lagerhuis de liberale afgevaardigde Stautiope richtte zelfs tot de regoering het verzoek dor Fransche regeering te d n weten dat ecu bezoek van president Carnet in Engeland door het Engelscbe volk op beogen prgs lou gesteld worden Da minister Fergusson antwoordde echter gelgk natuurlijk te verwachten was dat pet niet gebruikelijk is dergelgke uitnoodigicgen te verzenden maar dat president Carnot als hg Engeland mocht bezoeken op een even hartelgke ontvangst kan rekenen Evenwel hindert het toch de Franscheu wel een beetje dat de Duitsche keizer in Engeland zoo goed wordt ontvangen Anders toch zou de Figaro niet mededaelen dat keizer Wilhelm te Port Victoria teer koel is ontvangen Er was geen sprake van geestdrift zegt het blad Ofschoon er 3000 menschen op de been waren werd er slechts één kreet gehoord en nog wel in het Fransch Vive Ie prince de Galles Art 1 van het wetsontwerp op den kinder en vrouwenarbeid dat door den Senfiat aangehoudenen naar de commissie teruggeadiiden was is eindelgk aangenomen Het handelt gi lijk reeds gemeld is over het toezicht dat uitgeoefend zal worden over den arbeid met mechanische eweegkracht in eigen gezin De Senaat heeft beslist dat aldaar geen toezicht toegelaten is tot verzekering van de bepalingen der wet omtrent den beperkten duur van don arbeid of het verbod van nachtelgken arbeid maar het toezicht blijft toegelaten waar dergelijke inrichtiu