Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1891

rrg N Woensdag 15 JqH 1891 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt M4wt M jam aan PrafMMrm fnaUMtnmt MMfeMtM m om kat VabUck tM r at aubarolm tSm oatliMB aaBnuuua Mk r w Tk a auohftAsltlk Oenees en HmsmladeL b ptmm frot Ilr R virchow Bwiijn T Gletl Milnchw t Reelam uipxg t T Knssbanm MOncMn Hertz Amrtwiaiii T KOFCZynskl Krakau Brandt KUusMburg bÜ Storingen in de kwUm d l m Iwt ntn dVTflBd ▼ tOpplnS B ds dAft hed n soOBli kooiapljll dolx ICbcU K br k aan MHut oi Blehard Bniodt wordes om liutf IMkto miMBff dMrTTOOvw faafM IflffesomoB D kIJb t TorUesea boren d leberp verkende Zanten Bltterwntaf Proppeb MeSfeeU MU B Om zich by den aankoop te beaehermen H lesren nagemaakte preperaten rrue men In de spotheken eteeda uur de nlleen cekte Tm PlUea van den Apotkeker BlekArd Brandt Prre per dooa met gebruik MbiriJzinff en lette nenwkenric er op dat bet talerbowen affedrukte e preparaten Tragi Pillen van den Apotkeker Blefcsrd Brandt Pr i per dooi met ebraik aabwUzini en lette nanwkenric er op dat bet talerbowen affedrukte witte kmla op het roode Teld en de kandteekenlna Bekd Brandt aioh op leder dooije beTinde MHoofddepot r B van Santen Kolff te Botterdsm W gen geacht kunnen worden schadelijk voor de gezondheid of geraarlyk te z jn Art 4 Tan het ontwerp is aangenomen in dien zin dat nachtelijke arbeid rerboden ia voor kinderen beneden achttien jaren en voor vrouwen in het algemeen gelijk de Kamer van afgevaardigden had goedgekeurd Te Berlijn hebben de sociaal democraten een groote bqeenkomst gehouden welke door 5000 personen werd bijgewoond Aan de orde was de verkiezing van een gedelegeerde voor het internationale socialistencongres dat in dit jaar te Brussel zal worden gehouden De vergadering was zeer rumoerig Tusschen Bebel en de andere leiders der omle sociaal democraten en WUdberger en de jongere partijleiders kwam het tot een hevigen strijd maar de oudei n behielden de overhand Een motie van afkeuring welke da jongere part leiders voorstelden werd verworpen en ten slotte werden drie leden dor oudere party tot gedelegeerden der Duitsehe sociaal democraten naar Brussel gekozen Hun werd tevens de opdracht gegeven aldaar de oude politiek der sociaalHlemocratische partij te verdedigen Ofschoon de gemati de socialisten de overhand hebbea gehouden blijkt dus dat de verdeeldheid in het legerkamp der soci al democraten na de afschaffing der socialistenwet eer grooter dan geringer is geworden KEMMMSGEFIXG De Voorzitter van den Baad der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kieaers in deze Gemeente zijn toegezonden de oproepiugsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van zes leden van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zgn ttembrie je verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaattelgke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den Sisten Juli aanstaande des morgens ten M en en eindigen des namiddags ton vijlf ure dat het stembrie e chrifUlgk iugetmU door den Kiezer in pertoo in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in het brieQe in te vullen personen duidelijk met naam en voornaam moeten worden aange dat het briefje niet onderteekend mag zijn tngeene andere briefje omvatten of daaraan opzettelgk zqn vastgehecht Gouda den 13 Juli 1891 De Voorzitter voomoomd VAN BEHGEN IJZENDOOEN PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotziaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfiiat 7 65 Geïmporteerd fust ƒ 7 7B September October Kovember en December levering ƒ 7 70 Ondertrouwd J C TAS CATZ EK G J A RÜIJSENAARS Voorspoedig bevallen van een Dochter A A PEETEBS TAK DIB HaBO Gouda 12 Juli 1891 Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Pochter R TAN DANTZIG TAM Aawt Oouda 13 Juli 1891 Snelpersdrnk van A Bbinkman Zoox Gouda ADVERTENTIÊN ORGEL CONCERT in de Groote Kerk te Gouda op VRIJDAG den 24 JULI 1891 des avonds te 7 uren te geren door den Heer J H B SPAANDERMAN met medewerking Tan de H H AKNOLD SPOEL Concerttanger te t Bage en JACQUES VAN LIER Solo Violoncellist te Rotterdam Toegangsbewgzen bg inteekening ƒ 0 50 aan de Kerk 0 75 Een gedeelte Tan de opbrengst wordt afgestaan aan de armen Absolute verdwijningf van LIKDOORNS Wê Bg ondergeteekende uitsluitend Ter krggbaarLIKDOORNPLBISTBRS welke de hardnekkigste Likdoorns in den kortst mogelgken i d zonder de minste pgn doen Terdwgnen prgs per 5 stnks 0 50 8 H POLAK Opticien Markt 91 Geen grijs Eaar meer De nieuwe LONDON is de beste Tan alle bestaande parfnmeriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen Terdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en Terft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dabbele flacon Alleen Terkrggbaar te Gouda bg I A CATS en J H C HÜINCK F Hz Tegen half Angastns wordt gerraagd e ne DIEi ISTBODE Zich te verToegen in bet Hotel de Paitw Ali men dezer dagen naar gaat verzuime men niet een degelijk in vericheidene keuzen te gebruiken in de oudête Reetaurant van Amtterdam DE KARSEBOOM de beite gelegenheid voor gezelschappenKaherttraat 23 GERARD PINKSEN w FEANSCHE STOOMVEEVERU Chemische eo Zwitsersche Wasscherij GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Q Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit Toor het stoomen en rerren van alle Heerenen Oameskleedingstukkeu ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bl Ten en worden onschadelgk TOor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 73 Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 4 Ojarige roem Monden Tandziekten zooals het los ivorden der tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgka gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP 5 nSater in a wmerkelijk vergroote flesachen voor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tandpqeder of Tandpasta steeds de tanden gezond schoon houdt Dr POPP e Tandplomheersel l Dr POPP e Kruiden Zeep tegen eiken buiduitalag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep ën Zonnebloemen zeep I PQPP a GekrUtaUiseerde en Transparant l Clycerinezeepen I Tan de fijnste Toilet nn gczondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen W De namaaksels van AnatherlnBonJ wattt verwoesten de tanden binnen korten tijd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost MOT T Frerielu B iijn t ▼ Seanzoni woniHvg C Wltt Ooi iha M Zdekaner BtPfnburo Soederst dt Ka uv Lambl WanchMi FOFSter BlrmtoBham Onderbulks organqn kclJaB trarra atoalf luv Aartrntt voortkomende onreareldUckaM bmaawdkaUi kortadam Oio Zwltaamhe PUlen Tan den Apotheker Verder in alle Drogist en Parfumerie winkels van Nederland iwltanneke o cent n De nitgave dezer Coarant geschiedt dagel ks met nitzonderiug van Zon en Feestdageil Oe pr B per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Llzonderlgke Nommers VIJF CEMT2N Oe inzending van advertentiön GOUDA 14 Juli 1891 lo de gisterenavond gehouden vergadering vau het Comité voor gemeenteraadsverkiezingen is bepaald dat de Meeting tot het stellen van zes oandidaten voor het lidmaatschap van den gemeenteraad gehouden zal worden Vrijdag 17 Juli e k des avonds ten 8 ure in de Sociëteit Ons Genoegen Tot voorzitter wefd benoemd de heer F Herman Fzn tot vice voorzitter de heer O Q Spit Bij de te s Hage aangevangen jaarlijksche examens der Nederlandsohe Toonkunstenaarsvereeniging zjjn gisteren geslaagd voor Piano L O mej Nelly Herman de Groot en mej M J W Vetter alhier Het Utr Dagblad meldt H M de Koningin Kegentes he t naar men ons uit Apeldoorn meldt de vorming van een nieuw kabinet opgedragen Min den Minister van Staat Mr J Heemskerk Az thans lid van den Baad van State Wy hebben getracht omtrent de juistheid van dit bericht ons nadere inlichtingen te verschaffen Uit s Gravenbage werd ons getelefoneerd dat de opdracht aan den thans 73 jarigen staatsman de heer Heemskerk is geboren in 1818 om een nieuw kabinet te vormen wel waarschijnlijk is volledige zekerheid bestaat daaromtrent echter nog niet De ISjariga kantoorbediende die zich ten nadeele van eene firma te Botterdam had verwijderd met eene som van circa ƒ 2900 is te Nijmegen door de politie aangehouden by hem werd nagenoeg het geheele bedrag gevonden Onder politiegeleide is hy naar Botterdam overgebracht FEVILLETOlü ZIlIaEffiADlL XVII Je weet hee goed dat zij het beter naar uwe denkbeelden zal opvoeden dan ik het zou hebbenkunnen doen En ik ik ben zoo vermoeid O ik heb werkelijk behoefte aan rust Die hitte vernietigt mij Haar man nam een grooten waaier om haar wat lucht toe te wuiven Neen zeide zij ongeduldig dan wordt het later nog erger 0 1 wa was het belrlijk op het Nestje op zomerdagen om vijf of zes uur als de wind van de Loire kwam dan was het frisch Zjj zweeg en sloot de oogen Charles meende dat 2ij was ingesluimerd maar een oogenblik later deed zij ze weer open Je beiit bijna even ziek ais ik zeide zij het vermagerde gelaat de grijzende haren van harenechtgenoot gadeslaande Myn arme Charles dal ismüai schuld ik heb je geen geluk aangebracht I k Het is de schuld van het klimaat zeide hij oVRiar geruit te stellen 4lb Men weet dat de Waalsche gemeente te Botterdam onlangs het genoegen smaakte van haar ouden leeraar Béville nog eens te zien jkptreden Aan een brief hierover van dsj Louis Bressou te Botterdam ontleent De Hervorndug het volgende Beeds vóór hei uur van aanvang der godsdienstoefening was onze kerk niet bezet maar vol opgepropt vol Daar zaten niet fUeen de leden van onze gemeente maar uit Den Haag Dordt Breda Scheveningen Amsterdam Ëeue algemeene aandoening visl niet te miskennen Elk kwam onder den invloed van ziju herinneringen Hoevelen ontbraken er thans Hoeveel ledige plaatsou onder deze man aau man gezeten hoorders Hoe menig aangezicht wordt gezocht dat zich niet meer zal laten vinden Aan dezen indruk trachtte ook prof BêVille zich niet te onttrekken integendeel die indru c leidde hem er toe om met te grooter kracht te getuigen van de onsterfelijke hoop en met den dichter te herhalen Zg zyn niet verloren zij lyn ons voorgegaan Deze gedachten vormden de beste inleidiag tot de preek waarin prof B getuigenis gaf van z jn geloof in de onvergankelijkheid van den godsdienst tegenover de verschillende apostelen van het ongeloof in onzen tyd Door het vertrouwen van de regeering der Pransche republiek geroepen tot den leerstoel van de geschiedenis den godsdiensten aan het College de France geheel onafhankelijk van positie vrij in zijn onderzoek èu tegenover de kerkgenootschappen èn tegenover den staat had hij geene andere gedachte gegn aqder doel dan de waarheid De spreker ontvouwde hoe h j met alle beschavingstoestanden van het Oosten van het Westen van Amerika had kennis gemaakt en overal in den mensch het godsdienstig gevoel had gevonden als steun on kracht en ontwikkelingsvermogen van het Neen het is mijne schuld herhaalde zq stijfhoofdig Zonder mij zou je hier niet langer dan eenjaar gebleven zijn Nu je bent jong Zal jeweer trouwen Sidonie ik bid je zeide de ongelukkige dehanden vouwende Zij weidde zich afgemat om Eigenlijk doet het er niets toe zeide zij langzaam Als ik er niet meer ben wat kan het mij dan deren Kom mqn arme Charles ditmaal vraag ik Kiet u zelve kus mij H boog zich over haar heen en kuste haar voorhoofd en hare wangen voorzichtig om haar geen pijn te doen teederlijk omdat hij haar veel en dol had liefgehad Zeg aan Aurette dat ik gïoot ongelijk heb gehad door met naar haar te luisteren hernam Sidonie daarop Zij had gelijk üw vader had ook gelyfc Je moet vertrekken zoodra welnu dadel k daarna En dw het kleintje je zult van tijd tot tij eensmet hem over mij spreken niet waar opdat hijmij niet geheel vergeteP Ik ben niet heel goedgeweest in mijn leven maar voor hem ik verbeeld mij toch dat ik geene slechte moeder voor hemben geweest Wil je hem zien f vroeg Charles na éeue korte aarzeling Neen Laat hem in de bergen blijrven in de frissche lucht Hier te komen bij deze hitte zou hemte veel kwaad doen en bovendien wij hebben gene ADVERTENTijN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAJ t welk des Maandags verschgnt zedelijk gevoel Hierop bouwde hij zijn toespraak voort De hoer Béville schrijft ds Brpsson sprak langer dan een uur en toen hij had uitgesproken boorde men hem nog Bezwaarlijk zegt hij zou ik den gang de warmte het gezag kunnen weergeven van zijn meesterlijk woord waarin nimmer de mensch achter den redenaar schuil ging De Botterdamsche kerkeraad verkreeg van prof Seville verlof tot de uitgave van deze toespraak Wij meenen reeds de prijsvraag vermeld te hebbeu uitgeschreven door het assurantie blad nZonnescUjn ter beoordeeling waarvan als jury iuUen optreden de heeren Mr T M C Asser en Mr J A Levy te Amsterdam en Prof Dr P van Geer te Leiden Thans bevat datzelfde blad in zijn jongste Nr een ernstigen aanval op de Amerikaansche maatschappij de New York met kantteekeningen van den Directeur der afdeeling Nederland zelven Vergissen wij ons niet dan is dit de eerste maal dat een vakorgaan openlijk een zoodanigen strijd aanbindt de eerste maal ook dat met duidelyke aaawijzing van hetgeen goed of niet goed is het verzekeringswezen ten onzent op deze manier dat wil zeggen populair en met illustratiën behandeld wordt De Economist het Weekblad voor Notarissen de Ned Industrieel enz hebben dan ook beurtnlings aan Uitgevers en Eedaetie W Gosler Co te Amsterdam den lof toegezwaaid waarop zij naar het ons voorkomt alle aanspraak mogen maken Het geldt hier eene gewichtige zaak een volksbelang in den besten zin van het woord en al wia mits waardig en onafhankelijk zich beijvert voor daf belang verdient sympathie en onderstaaning tijd meer hij zou te laat komen Waarvoor ton h t dan dienen Eene bittere droefheid toekende zich op het gelaat van Sidonie af bij de herinnering aan haren kleinen jongen Och hervatte zij het is beter zoo Je loudl nooit gelukkig geweest zijn mijn arme Charle boe het ook gelgopen was lj et ongelijk is geheel aan mijnen kant maar ik dacht niet zoo verkeerd te handelen je moet mij geen kwaad hart toedragen Zij sloot de oogen en viel ia een onrustigen slai p terwijl Charles dood vermoeid zich in het verledene verdiepte zonder er iets anders in to kunnen vinden dan de vluchtige en bedriegelijke illusien van het geluk die hij voor het geluk zelf had aangezien Twee dagoü later stierf Sidonie XVIIL De heer Leniel ondir den grooten plataan gezeten was geheel in zijne gedachten verdiept De zomerdag was buitengewoon fraai en de volle zOiU van vijf uur vergulde op de prachtigste wijze de beukenheggeaen de grasvelden Zijn tuinman kwam naar hemtoe met een klein blinkend voorwerp in de hand Zie eens wat ik vanmoi en gevonden heb mijnheer zeide hij het is niet omdat ik sedert dien tgd niet dikwijls genoeg heb geharkt maar ik had niet diep genoeg geharkt moet ik denked De heer Leniel nam met eenige verbazing het voor