Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1891

De mae ina van eeo stoomtram der staalsspoor egmaatsohappg is eergisteren te 6 uren njibg het station te Scheveningen gereden tegea een ander tnunrgtttig dat voor bet slation stond te wachten Gelukkig dat alleen de balkonkap door den stoot werd verbrijzeld en de vloer Tan het balkon door da sterke constructie weerstand bood Van daar dat de passagiers ongedeerd op hunne plaateen bleven staan enkele dames vielen in iwjjm maar kwamen na in het stationsgebouw te zgn geholpen spoedig weer bq De conducteur die het gevai r zag aankomen en twee kinderen uit den wagen zette werd aan het rechterbeen gekwetst De schuld voor dit ongeval wordt geweten aan den machinist die do hem vooruitgaande stoomtram langs den geheelen weg kort achterop volgde en had moeten sen dat bet spoor by het station niet veilig was De mogelqkheid dat hii de vooruitrqdende tram vóór het station wellicht door het gezicht op den rangeerende waggons niet bemerkt hee t wijst op de noodzakelqkheid om bg den ingang van het station een wachter te plaatsen die aan eiken aankomenden trein het sein tot binnenrijden geeft Het twintigjarig bestaan van het Centraal Israelietische im huis tei Utrecht werd Zondag feestelgk doch op httiselgke w jze herdacht Door de regenten waa reeds den vorigen dag aan dr P Q Brondgeest die gedurende de tijd van het bestaan der inrichting de weezen kosteloos behandelde als blgk van erkeótelgkheid een stel photograpllien vanschildergen van het rgks museum aangeboden Zondag kwamen in de versierde regentenkamer de regenten de commissie van toezicht en eenige genoodigden bgeen Van hier werd een ommegang door het gebouw gehouden waarby den bezoekers fn de kerk door de weezen een gebed Num ü vs t werd toegezongen In de feestzaal gekotnen werd het wekelgksche gebed voor het vorstelijke Huis gezongen Daarna hield de heer Van Lier eene rede waarin hg de geschiedenis der inrichting schetste en de denkbeelden welke omtrent weezen verpleging door hare stichters gekoesterd worden ontwikkelde In den loop zgner rede bracht spreker hulde aan de trouwe zorg van den vader en de moeder in het gesticht wien hg een stoffelijk blijk van waardeering overhandigde Met den wensch dat dank zg de daartoe aangewend wordende pogingen het thans nog betaald wordende geringe verpleeggeld gemist en tot ülgemeene kostelooze verpleging overgegaan kunnen worden eindigde spr zgne door de aanwezigen warm toegejuichte rede Nog werd het woord gevoerd door den heer Van Blitz die uit naam an oud verploegden een gebedenboek voor de kerk fan het gesticht kwam aanl ieden Tergezeld van een geschenk voor den vader en demoeder Voorts door den heer Cantor den heerU J de Boer en door den vader die diep geroerdqnen dank uitsprak Daarmede was de plechtigheid die door gezang weid afgewisseld afgeloopen De d vsrd veider door da verpleegden feestelgk doorgebracht Naar de N R Ct mededeelt schijnt te Botterdam het zakkenrollen dat in den laatsten tijd nog al eens voorkomt vooral beoefend te worden door een ond vrouwtje als dame gekleed met zwart kanten hoedje en dito voile op in donkere japon en i S1 s werp aan dat de goede mau hem aanbood Di t zeide hij ja dat ie waarlgk Ung geleden J Aurette legde haar handwerk neder om het voorwerp te bekijken O het paplepeltje van Charles I riep zg uit Dat was al twintig jaren verloren geraakt De min heeft hat laten vallen toen zij Julia voerde hier onderdezen boom Als ik b enk dat men bet nooithaeft kunnen teru vinden en dat jnist heden Heden herhaalde de heer Leniel haar met de oogen ondervragende Zij geraakte eenigszins in verwarring Na twintig jaren vader ia bat niet verwonderlgk Men heeft er zoo naar gezocht I De huisvadet was verouderd zijne geheel witteharen en baard gaven aan zgn gelaat eene groote zachtheid de vroegere veerkra t vertoonde zich nog slechts in zgnen blik die nog l d klaar en vastberaden was Y Twintig jaar zeide hg H oud ben je welAuiette Acbt en twintig jaar papa antwoordde zij vrooIqk en ik heb grooten lust om nog langer te leven dat verzeker ik u Je ziet er toch sedert eenigien tijd niet opgeruimd uit Je verbergt mij iets geloof ik Eene verrassing papa dat erken ik maar daar zullen wij straks over spreken indien gij het goed rindt Ik ziè Julia dtar nds aankomen dito manteltje Zg loopt e nigszins voorover en doet alsof zg slecht ter been is Bq een opeenhoqping van mensohen dringt zg daartussohen doet dan alsof zij valt komt tegen iemand aan en tracht op die wijze haren slag te slaan Johan Dupree te Wezel geboren in 1861 hoeft bg zgne arrestatie wegens diefstal den politie agent MóUmann met een mes vier levensgevaarlgke wonden aan den hals toegebracht en toen de vlucht naar Nederland genomen De Pruisische justitie heeft van dit gevaarlgk sujet dat 10 jaren tuchthuisstraf achter den rug heeft wegens een dergelgk misdrgf op zgne vrouw gepleegd de aanhouding en uitlevering gevraagd Een uitmuntend voorbeeld van machiniitenbekwaamheid werd in de Btiymnr besebreven in verband met de tijdelgke reparatie der as van het aan de Nederl Amerikaansche Stoomvaart Maatachappg toebehoorende stoomschip Feendtm op ign laatste reis van Botterdam naar New York Het ongeluk dat op Vrgdag 16 Mei in ket midden van den oceaan plaats had bestond in het breken der tunnelas het vernielen van een der metalen en het beschadigen van het ooilarblok De breuk in de as was 21 Eng duim lang De as is 16V Eng duim in middell jn iS i 8 aagt ongeveer 10 ton Toen de breuk plaats had bleef het gedeelte as tusscheo de breuk en de stoommachine doordraaien en werkte als een spie het achterste gedeelte der as terug waardoor een kussenblok en twee koppelingen braken en het coUarblok beschadigd wercT De as werd opgestut de gebroken bouten der koppelingen werden herplaatst en een toestel bekend als Thompsons koppeling voor zulke gevallen in het ruim van het schip medegevoerd werd aangebracht Dit toestel bestaat uit een soort buis uit drie dealen in het midden met eene verwgding om ook de gewone flenskoppeling iu te kunnen siniten Deze dealen zgn vooixien van flenzen met boutgaten en worden met zit are bouten om de as geklemd De moeilijkheid om dit werk uit te voeren zal begrepen worden wanneer men bedenkt dat in de tunnel slechts ruimte voor vier man wasi om te werken Drie dagen had men noodig om de virbinding samen te stellen De machine werd daarna nzacht aan in beweging gebtaeht maar oa zeven uree stoomans brak door het zwiepeu dar aa de punt af acht der koppelbouten sloegen er uit en de koppeliog scheunie De machine werd wadetom gfletopt en het verbindingswerl der gebroken as samengehaald ata versterkt met zware kMtingcn en staaldraad De kettin n en bet staaldraad werden rond de koppelingen wikkeld n zoo stgf mogelgk aangezet Houten keggen werden tusschen den ketting en de koppelingen gedreven en oefenden een druk op ds kopfnehng uit welke voldoende was om de noodige wr rlog te varkrgigen ten einde de schroef te doen draaien M I de as aldus hersteld zette bat ttooDuchip e rei onder verminderde vaart voort naar Ni iW york al aar het op Ï7 Juni behouden aanktvam De eigenlijke oorzaak der breuk in fe as ka alvorens die ter reparatie uitgenomen is niet vastgesteld worden De schroef kan in aanraking gekomed zijn met aan onder water drg vend voorwerp ook kan er eene scheur iu de as geweest Julia kwam langzaam nader zg hoopte eerlang moeder te worden en was wat gezetter geworden maar even lieftallig en veel mooier dan drie jaren geleden De twee zusters omhelsden elkander en terwgl Auretto rich snel rerwijderde zatte merrouw Deblay zich naast haren vader Wat is dat rroeg zg Het ia niet tnogelijkl Het rnrloren reelgezochte lepeltje En ik dacht dat liet eene legende was eene opzettelijk uitgeronden geschieden is om oqs onze lepels naar huis te doen brengea als wg buiten gegeten hadden Hij haaft dus wefkelijk bestaan die lepel van Charles P Het was geene mythe De beer I niel antwoordde slec s met een hoofdknik Dit dof geworden stukje zilver wekte bij hein herinneringen op die naar hij meenda door den tgd en de zorgen waren uitgewischt Hg zag zijn eerstgeborene weder voor hem heel klein met eene roze kleur in den wieg liggen schreien naast de jeugdige moeder die zoo trotsch op hem waven zich zoo in hem verheugde dat lepelde van fijn gegraveerd zilver had zijne vriendelijke pete hem gebracht die nog jong was gestorven en lang werd betreurd Hoe dikwijls iiad hij met welbehagen het mollige jongske zien etm dat hem toelachte Onder dezen plataan toen nog niet zoo breed yan takken had hij vele zomen de zonnestralen tusschen de bladeren dpor op de gezichtjes zijner kinderen zien vallen die 6$a voor één zich aan den maaltgd kwamen te goed doen en zich weerden met den ouden thans gedeukton zgn Hoe dit ook zij aan kapitein Boggeveen en aan den eersten machinist E H G Savonaye ii alle eer verschuldigd voor het behouden binnenbrengen van het stoomschip Feendam in de haven van bestemming Met minder ervaren machinisten had het schip verloren kunnen worden Eene Chineascha trouwpa tg te Canton verloor onlangs het balangrgkate artikel bij znlk eene pleck tigheid oamelgk de bruid Dit dametje ww naar het huis van haren bruidegom gevoerd geborgen iu den gebruikelgkeu draagstoel bekleed met geborduurd satgn en met bloemen versierd De draagstoel werd bg aankomst voor de deur neergezet in afwachting van het gewichtig oogenblik waarop de drempel mocht worden overichreden Doch wat wilde het geval P Escorte en dragers hadden een langen weg afgelegd en waren moede daarom gingen zij naar de naaste opiumkit en sliepen daar in Laat in den avond werden zg met een schrik wakker snelden naar de deur en daar zg meenden dat de bruid er niet meer in zat brachten zg des draagstoel naar een bergzolder Spoedig kwamen de bruidegom en zgne bloedverwanten ontstaken kaarsen en wierookstokjes zetten rijst en degebrait kalgke feestelijke spijzen in gereedheid en openden de deur Er was echter geen spoor van draagstoel en bruid te ontdekken Hieruit leid le men dadelijk af dat zg door roovers was ontvoerd en om die reden werd bet geheele district gealarmeerd en uren lang vruchteloos gezocht Eindelijk wekte de radelooze bruidegom de dragers en deze liepen en zochten overal Eindelijk vonden zg het arme bruidje verschrikt en half verhongerd Zg had wel bemerkt dat 2g werd weggedragen maar bad niet durven schreeuwen omdat een goed opgevoede bruid hhre lippe niet mag opens vóór na den afloop der huwelgksplechtigheid Het is reeds vgf en een half jaar geleden dat hst Igk van den prefect van het departement Eure iait heer Barréme gevonden werd door een baanwachter op dt Ign Pargs Havre Het slachtolTer was vermoord door revolvenchoten bestolen en daarna uit den treb geworpen Den dader zoekt de justitie nog altijd De Matin die ook het eerst op Prado en Euraud en Gabriele Bompard de aandacht vestigde komt than met eene onthulling voor den dag die misschien leiden zal tot de ontdekking van den moordenaar Volgens dit blad is het zekere Sonifrain die eeniga weken geleden wegens kinderroof diefstal en poging tot moord werd gearresteerd Vroeger behoorde hü tot de zoogenaamde stille verklikkers in dienst dar Parijscbe politie Hij had echter zooveel op zijn kerfstok dat men hem moebt ontslaan en in verzekerde bewaring nemen Korten tijd voor den moord bg den heerBarrérae zag de vrouw van Souffrain een portret in handen van haar man Zij vroeg wie dat was waarop Souifrain eenigszins veriegen antwoordde dat zij daar niets mee te maken had maar dat hg dezen hear die een man was van politieke beteekenis moest nagaan in zijne gangen Later merkte de vrouw op dat het overal verspreide portoet van het slaohtofo geleek op het portret hetwelk zij in de handen vu Souffrain had igezien Barróme was den 13 Januari 1886 naar het Ministerie van BinhenlandscheJZaken gegaan om ia1 1 1 Men kan zich niet voorstellen dat wij allenklein zgn geweest I De stem van Julia geleek zjoozear op die van hare moeder dat de heer Leniel rifde en zich tot hsar keerde Je draagt tegenwoordig niet anders dan zwart zeide hij haar opmerkzaam beschouwende Het i tenminste al drie maanden geleden dat ik ja geeaelicKta japon heb zien aanhebbeo i Dat is de model antwoordde Julia zoudajhemaan te zien En bovendien pa vergeet gij mgaedrie grgze japonnen De heer Leniel herinnerde rich eensklaps dat zgne oudste dochter sedert eenigen tijd ook een bijzonder zwak had voor gedekte kleuren Een vaag vermoeden van de waarheid kwam in znn geest op maar hjj wilde er geen gewicht aan hechten en sloot de oogen zooals hg dikwgis deed om ui t te rusten Na een oogenblik opende hij ze weder en boog zich levendig vooruit dp handen op de armen van zijn stoel gesteund als om op te staan de oogen naar den kant van het Nest gericht Dat kleine in het grijs gekkeede kereltje met eene zwarte ceintuur dat om den poek van het grasveld naar bew toe kwam was dat i Charles Charles toen hij drie jaren oud was en op zijne naakte beentjes ronddraaf4e Neen bet kon niet anders zgn dan een der kleuters van Aurette Wordt eervolffd struotiën te halen en terans een som van dertig duizend francs in ontvangst te nemen Souffrain met een collega waren toen als stille verklikkers in dienst in de vestibule van het Ministerie De dertig duizend franca werden niet teruggevonden in de zakken van den vermoorde Een zakdoek die om zijn hoofd gebonden was was gemarkt met de letter V waarschijnlijk de beginletter van den naam van een vriendin van Souffrain Volgens andere Frauschen bladen heeft Souffrain reeds een aotie tegen de Matin ingesteld en ontkent zijne vrouw de bewering van het blad maar dit alles belet niet dat da aandacht van de Justitie t aus op de zaak in eene bepaalde richting gevestigd is en er waarschijnlijk wel meer aan het licht zal komen In Engeland heeft ieder legercorps zgn lievelingsdier een geit of een ram een hert of een hond die deftig naast den tamboer majoor loopt en den marsch opent Bgna geen regiment mist zulk een viervoetigen lieveling Neemt bg voorbeeld de fuseliers van Wales Het is een van do oudste corpsen van het Engelsohe leger het dateert van 1689 Sedert het begin van zgn ontstaan schgnt het eene geit bezeten te hebben die met nikransde hoorns en versierd met een wapenschild aan het hoofd van de tamboers marcheerde Grosse maakt in zijne Militaire pudheden eene zinspeling op deze gewoonte in de volgende woorden Het koninkigk regiment der fuseliers van Wales heeft de eer en het privilegie als er eene revue gehouden wordt zich te doej voorafgaan door een geit met vergulde horens en versierd met bloemkransen en hoewel dit strikt geaomen niet bepaald eene belooniog voor zijne verdienste kan haeten is het corps zeer trotsch op dit oud gebruik Alle jaren op 1 Maart den dag van St David patroon van Wales bieden de officiereu een prachtig banket aan hunne landgenooten aan Aan het dessert drinkt men allereerst op de gezondheid van den prins van Wales die dien dag de voorrang heeft terwijl de muziek oen oude wgs speelt The noble race of Sbenkin Vervolgens gaat een aardige kleine tamboer sierlgk gekleed en op de rijk gezadelde geit rgdende driemaal de tatel rood plechtig door deu tamboer majoor geleid Eens hst was te Boston in 1776 maakte het dier zulk een verbazenden sprong dat bet zgn ruiter op de tafel deed rollen Het dier zelt sprong met zijne geheele uitrusting over de hoofden van vele officieren en maakte zich in de richting der kazerne uit de voeten tot groot genoegen van het garnizoen In 1844 stierf de geit van het regiment De koningin gaf om hare getrouwe mannen van Wales wat te troosten bun de twee fraaiste dieren van een kudde geiten die zg van den Shab van Ferzié gekregen bad en die in bet park van Windsor graasden Sedert dien tgd heeft Hare Majesteit steeds geiten geleverd aan de koninklijke fuseliers zoo vaak deze er behoefte aan hadden Het Boyal Warwickshire is een ran de corpsen welke een blazoen hebben aangenomen geen sprekend maar een levend wapen De lieveling van het regiment toch is een antilope een dier dat George II bij eene verordening van 1 Juli 176J tot zinnebeeld gaf aan het 6e linie regiment Een antilope versiert de vaandels Vap het regiment en ook de trommels van de tamboers De tegenwoordige lieveling van bet Boyal Warwickshire is een levende antilope die antwoordt op den naam van Billy De horens van bet vriendelgke beest zgn aan de uiteinden met twee zilveren ballen versierd bot draagt om den nek een zilveren balsband waaraan twe kettingen zijn vastgemaakt die aan elke zgde door twee kleine tamboertjes worden vastgehouden wanneer Billy kranig aan het hoofd van het bataillon defileert Het 2de bataillon van de Seafortb Highlanders had omstreeks 1866 van de lieden van Boss in Schotland een jong hert cadeau ontvangen Dit dier dat den naam van Boderick kreeg verkreeg weldra eene groote populariteit onder de High lenders die meiJst uit Boss wareil Het wei d aan de zorgen van den sapeur toeveitrouifd Wanneer het regiment zich in colonne stelde voor het défilé kwam Boderick zelf aan het hoofd vin de muziek naast ded tamboer majoor staan Boderick dreet het esprit de corps zeer ver een weinig te verzelfs want hij drukte krachtig zijn afkeer nit jegens alle soldaten die geen highlatiders waren bgzonderjegen de artilleristen Maar het bgzondere voorwerp van zgn afkeer waf en wapensmid van het 78ste hij liet nooit na dezen wanneer hij in uniform was aan te val en Toen het regiment zich aan boord van den Himalaja inscbeefite om zich naar Dublin te begeven weigerde Boderick eerst hardnekkig aan boord te gaan Toen hg echter zag dat alle soldaten op het schip waron deed hg gelgk de anderen maar zoodra het vaartuig te Kingstown aankwam was bg de ste om aan wal te gaan De zee was zgn element niet Het ie bataillon van het regiment ran Derbyshire i heeft voor lievelingsdier een ram Het was in het I tijdperk van den opstand der Sepoys in Indiè Na do inneming van Kotah bemerkte een soldaat van de compagnie der grenadiers een prachtigen zwarten ram die in een tuin lag vastgebonden De opmerk zaamheid van kolonel Buines was door het beest aangetrokken en hg kreeg het idee dat zulk een aai dier een goed figuur aan het hoofd van het regiment zou maken hetwelk juist voor zinnebeeld op zgn vaandel een afbeelding van een ram van den ram van Derby draagt De kolonel gaf dus een grenadier lost zich van den prachtigen zwarten ram meester te maken het dier verzette zich in t geheel niet tegen deze gedwongen inlgving maar gaf integendeel door de wijze waarop het zich in den dienst van Hare Britsche Majesteit gedroeg eer te deuken dat hg als vrgvrilliger diende Met het regiment maakte hij de campagne door Midden Indie en legde daarmede een afstand van 3000 mijlen af Toen de opstand onderdrukt was en de vrede hersteld maakten de vrouwen der officieren van het 93e voor Derby I dat was de naam dien de ram had ontvangen een prachtig kleed van donkerrood laken waarop de zinnebeelden van het regiment en de naam der veldslagen waaraan hg deel had genomen met zgde waren geborduurd Maar heMas I olie eer behoedt niet voor den dood Derby I had een tragisch einde Hij viel in een put te Hyderabad Hg had tot opvolger Derby II en wie weet tot welk cgfer de dynastie thans gekomen is Aan een dejeuner bij eeuen heer Bargeau te Parijs liet een der gasten de boer Defizal zijn servet vallen en toen bij bukte om hot op te rapen viel hij zelf op den grond Op hetzelfde oogenblik schoot de Deeuscbo dog des gastheer op hem toe en beet hem in de keel Hij werd naar een hospitaal gebracht maar blies reeds onder weg den adem uit Eene Mme Lefèvre die des echtelingen Leineté SaintOuen bg wie zg logeerde juweelen ÜSOOO fircs in bankbiljetten en 7000 frcs in effecten al wat zij bezaten ontstolen en vervolgens toen zij na baar vertrek quasi van den diefstal hoorde een allerhartelij st briefje ma deelneming geschreven had is tot 6 jaar gevangenis B jaar verlies van burgerrechten 6 jaar verbod van verblgf 500 frcs boete en teruggaaf van het gestolene of betaling ran 28000 frcs in geld veroordeeld Onder de Pargsohe kappersbedienden is een beweging ten gunste van het sluiten om negen uur De voorstanders van de vroegere sluiting trachtten de patroons daartoe te dwingen Zij dreigden met geweld en gingen ook al daartoe over Woensdag is een troep van hen met knuppels gewapend binnengedrongen bij een kapper in de Bue Saint André des Arts die om kwart over negenen zijn winkel nog open had Spiegels glazenkasten flesschen en alles wat breekbaar was werd daar stukgeslagen Daarna maakten de aanvallers zich uit de voeten en de politie heeft hen niet kunnen vatten Zaterdagavond zoo meldt men uit s Gravenhage zgn de jèarlgksohe voorstellingen van den Circus Oscar Carré te a GJravenhage begonnen Na de droevige ramp die de familie Carré en het gezelschap bij het spoorwegongeluk iu Hannover trof ving de voorstelling onder een weemoedige n indruk aan welke zich in een deelnemende belangstelling openbaarde toen de hear Oscar Carré mot zijn beide zonen vóór den aanva zgn artiston binnen de manége leidde Met gebukten hoofde trad hij in rouwkleeding voor bet ipubliek De secretaris overhandigde hem jeen lauwerkrans waaraan een rouwlinl hing De begroeting was treffend en zichtbaar diep aangedaan trok de heer Carré zich terug Onder de toeschouwers worden verscheidene vrienden uit Amsterdam opgemerkt die op dezen avond getuigenis van hun deelnemende gevoelens kwamen afleggen De St Cl no 161 behelet o m de wet betreffende de wettelijk vastgestelde formulieren ambtstitels en officieele benamingen in verband met het overgaan vas de kroon op eene koningin Van deze wet luidt het eerste ikel Zoolang eene koningin de kroon draagt Wordt bg het gebruik van alle vastgestelde formulieren ambtstitels n officieele benamingen waarin het woord koning voorkomt inplaatk daarvan het woord l koningin gebezigJT met inachtneming van de daardoor noodzakelijk wordendetaalkundigeve anderingen En artikel 2 Voor de rechtsgeldigheid van de toepassing sedert den overgang van de kroon op Hare Majesteit Wilhelmina aan wettelgk vastgestelde voorschriften betreffende formulieren ambtatitels en omciaelo benamingen gegeven maakt het geen onderscheid of daarbg het woord koning dan wel het woord koningin met inachtneming van de daardoor noodzakelijk geworden taalkundige veranderingen g bezigd is Volgens artikel 3 ia deze wet ook varbindend voor de kolonlèn an bezittingen in andere weralddeelen Zg tnedt in werking op den Istan September 1891 Zaterdag is onder een geweldigen toeloop van maoschen te Nancy de vroegere douane beambte Meunier tar dood gebracht den 23ston Mei door bat Hof van het departement Meurthe en Moezel veroordeeld wegena moord brandstichting en diefstal Willende hartrouwen met eene mej Jactel an door de moeder afgewezen omdat hg geen geld had vèrmooidde hg den SOsten April 1890 een bejaard pastoor en zgne huishoudster stal 700 frcs en stak de pastorie in brand Door Mme Jactel nogmaals afgawexen dacht hg dat zijne voorkinderen een beletsel waren en smoorde zijn acht jarig zoontje onder een hoofdkussan Toen ook dit niet baatte poogde bg Mme Jactel s woning in brand te steken en kwetste haren broeder kapitein der infanterie in wien hg een tegenstander zag zwaar met een geweerschat Eeeds Vrgdag avond zag het voor de gevangenis zwart van menschen en plaatsen voor vensters der naburige huizen waren tot 25 frcs toe verkocht Den ganschen nacht bracht de menigto schreeuwend en tierend in de open lucht door Te vier uur s ochtends viel de bijl Tot het laatste oogenblik toe behield Meunier zgne volkomen zelf beheersching Toen de beul hem bij de toebereidseleu in de gevangenis eene sigaar aanbood weigerde hg die zeggende Dat heb ik niet noodig Een soldaat is niet bang voor den dood En toen men het nieuwe hemd dat men hem bad aangetrokken om den hals openscheurde zeide hg het jammer te vinden De broeder ran den terec utgestelde had vruchteloos groote sommen geboden voor een venster om deexecutie te rien Naar de Ami Cl verneemt is bg het ministerie van justitie een Rgkswet op het wicirgdeniu bewerking Wanneer de zevende zoon geboren was of wanneer de zevende zoon Koning en Vaderland ging dienen kreeg vader dnizend gulden van den Koning althans zoo werd gezegd zoo werd gemeend Wat van die meeuing waar is weten wij evenmin als H uit Beekbergen die Maandag ten gemeentebniza te Apeldoorn kwam om te vértellen dat hg zeven flinke jongens heeft en te informeereu hoe nu aan de duizend gulden te komen Zeker was het dat hij ze daar niet ontvangen kon waarom hij naar een der kassiers gezonden werd die hem naar den rentmeester van hat Domein verwees H heeft evenwel zgne informaties niet verderwillen uitstrekken en is bedaard weer op huis aangegaan JV A C De baar W te Gussinklo borlogemaksr te Arnhem heeft een werktuig uitgedacht en iu werking gesteld dat om de vernuftige vinding en niet het minst om zgne eigenschappen vermelding verdient schrijft de JmA Cl In een schoorsteen waarin zooals men weet steeds een luchtstrooming is heeft de heer te G eeo wiudvleugel aangebracht bestaande uit vier armen van draad aan de einden voorzien van blaadjes ter grootte van circa drie centimeter in t vierkant De geheele vleugel is juist zoo groot als de opening van den schoorsteen het toelaat Hg is bevestigd san een as en draait tusschen twee punten Door een samenstelling van 4 raderen van rondsels voorzien met de spil van het laatste rad bevestigd san een klok wordt deze langzaam opgewonden Dat deze opwinding niet zoo heel langzaam geschiedt zal men be gpen wanneer men weet dat de windvlaugel vgf en twintig tot dertig omwentelingen in eene seconde volbrengt In hoeverre deze uitvinding practische waarde kan hebben zul latar kunnen bigken doch nu reeds kan men dit zeggen dat zoo ze al diet op den ommperjietHmi t obüe aanspraak kan maken zg dit toch zeer nabg komt want ee uurwerk aan dit toestel verbonden zal steeds in gang blgven slgting en andere storing natuurlgk buiten rekening gelaten Boiteolandscb Overzicht De Duitscha Keizer heeft aan lord Salisbury te Hatfield zgne groote voldoening te kennen g van over de ontvangst in Engeland die alle verwachting heeft overtroffen De officieele ontvangst is met da terugkomst uit Windsor afgeloopen De Keizer en de Keizerin zgn nu incognito De Keizer vertrekt naar Leith al waar hg op de BoheiKoUerH aan boord zat gaan Frankrgk vierde gisteren het nationale feast ter U