Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1891

f f ♦ 1891 N 4570 Donderdag 16 Juli GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertenttSn kan geschieden tot e n uur des namiddags van den dag der uitgave Markt A m GOV DA deelt zijne Clientèle mede dat zijn Magfazijn weg ens verplaatsing naar AIJLIIliT A 92 Vrijdag 17 en Zaterdag l JulixIllGEI LOTEM zijn en zijn nieuw Magfazijn jKATERDJlG IS JULI des avonds ten 8 ure zal worden g eopend P S Ti a Donderdag avond verzoeke men zich voor commissiën en betaling van rekeningen te vervoegen MARKT A 92 Thb Mutual üfe kmm Goupan of bT© T sr 2 or lc Opgericht 1843 ODderlinge Levensverzekering NaatscbappH Uit het jaarverslag eindigende 31 December 1890 206 055 Polissen Verzekerd kapitaal totaal ƒ 1595 567 163 10 waarvan in 1890 49 188 Polissen 402 464 963 95 Ontvangsten 87 446 946 73 Vermeerdering in 1890 9 649 397 68 Betal aan Polishonders 42 433 000 13 4 431 479 18 Waarborgfonds 367 887 403 26 884 082 95 Directie vour Nederland Heerengracht 525 te Amsterdam Tb LUKS Directeur herdenking thd de inneming der BaatlUe iu 1789 De Pari J8olie gemeenteraad heeft op voorstel van den heer Navarre met 36 stemmen tegen 26 een sabsidia van 60 00 fr toegestaan ten behoeve dar familien van de werklieden wagen en stalknechts enz zoo goed als geen conducteurs en maohinisten di den arbeid bij de spoorwegmaatsohappy van Orleans gestaakt hebben De prefect der Seine heeft zyne stem er nadrukkelijk tegen doen hooren H zeide onder andere dat de lüad telkens als werklieden uit eigen beweging den arbeid staken hen geldel k steunt en daardoor de werkstakingen aanmoedigt De Baad heeft geen partij te kiezen in geschillen ontstaan tusschen werklieden en patroons Daarop werd hem geantwoord dat het hier niet te doen is om do werkstakers maar om hunne huisgezinnen die onder de werkstaking lijden Dat is de plicht der monschlieveadheid Of men het wil al dan niet hernam de prefect de werkstakingen worden er door aangemoedigd De weder antwoorden uit den boezem vao den Eaad kwamen op hetzelfde neer als wat reeds door hen in het midden was gebracht In de de noordelijke staten fin Europa zyn eenige wijzigingen gekomen in de Miniatehes In Zweden is de minister president graaf Akerhielm afgetreden Dit ontslag werd reeds sedert geruimen tyd verwacht omdat de minister zich onlangs in de Kamer zeer onvriendschappelijk jegens Noorwegen heeft uitgelaten Naar men weet zijn de Noren zeer ontevreden over hun houding tot Zweden Belde staten vormen een Unie onder denzelfden koning maar elk met geheel afzonderlijke regeeringen en staatsinstellingen Nu echter vertegenwoordigt Zweden alleen in het buitenland De Noren iiju daarover zeer ontevreden en hebben reeds herhaaldelijk aan deze ontevredenheid op zeer krasse wijze uiting gegeven By de behandeling van de nieuwe legerwet toen de Kamer geen lust betoonde terstond de gevraagde uitbreiding van het leger toe te staan liet de minister zich ontvallen dat de Zweden indien zij hun leger uitbreidden zich dergelijke weerbarstigheid van de Noren niet meer behoefden te laten welgevallen Deze bedreiging maakte natuurlijk vooral in Noorwegen een zeer ongunstigen indruk en het gevolg is nu dat graaf Akelhielm ïs afgetreden In zijn plaats ia als staatsminister opgetr len de heer Mastroom een aanzienlijk grondeigenaar Qit Oshana In Denemarken is een andere minister van onderwijs opgetreden als plaatsvervanger van den heer S venius De hoer Scavenius was reeds geruimen tyd minister van onderwijl Wat zijn politieke richting betreft paste hij niet bij het conservatieve ministerieSstrup maar sedert enigen tijd bestond er verschil van meening onder de leden van het kabinet Voor eenigen t d werd in de Kamer het voorstel gedaan om aan den radicalen letterkundige dr Brandes een ondersteuning uit de staatskas te geven De andere ministers verlangden dat de heer Scavenius dit voorstel zou bestrijden hetgeen echter door den minister geweigerd werd Te gelyker tijd benoemde hij een broeder vab den heer Brandes eveneens een radicaal en redacteur van de Folitieken tot lid der koninklijke theater commissie Hierover ontstond nieuwe verdeeldheid tusschen de ministeié welke eindigde met het ontslag van den beer Scavenius In zijn plaats is nu als minister van onderwija opgetreden de heer Goos hoogleeraar aan de universiteit te Kopenhagen De strijd over de douane rechten tusschen Oostenrijk en Bumenie me vijf jaren geduurd heeft is ten einde Het nieuwe Bumeensche tarief dat reeds in werking is getreden legt den uitvoer uit OostenrijkHongarije geen moeilijkheden meer in den weg men verwacht nu binnenkort van de zyde der Oostenrijksehe Begeering opheffing van de verhooging der tarieven voor den invoer uit Kumenie PETROLEUIÜ IVOTEERINGEN van de Makelaars Cantzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 70 Geïmporteerd fust ƒ 7 80 September October November en December leveriff ƒ 7 75 Burger 1 ij k e Stand GEBOREN 11 Juli Adm Chn tin ouderi J J Peetere ee A A TkQ ier Herjt 13 AototsioiVi Leendert ooders A W Soet es A W lUden EitiSh onderi I nn Dantzig en K Tin iilit W l Elizilutb Wen A van Vegten cb E vaq Eljk OVERLEDEN ll Joli T C Holrnen U Bj H Ttmte 8 j 11 m J M aaden Boub 33 j 10 m 12 K Verhoog 62 j 13 J Bos huietr ifl i Sender 74 j 10 m D Rijnbont 6 ra A sn der Starre 9 m GEHUWD 10 Je J F HermaD de GroOt en A M Orere ndep ADVERTENTIÊN Scheiding van Tafel en Bed Bg Tonnis der Arrondissements Bechtbank te êOravenhage van 10 Juli 1891zyndeHe r MABIU8 RXsilDBIK HUIJOENS Bankier en Vronvre SUSAyifXl MARIE BLtSONOBM KRAFX zonder beroep echtelieden beiden wonende te a Oravenhage op beider verzoek gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen van dien De Procureurs der Verzoeken Mr J J BERG8MA Adv en Proc Mr W THORBECKE Adï en Proc eGravenhage 14 Jnli 1891 Een WEDUWNAAR E C met een kind zoekt een R C MEID HÏÏISHOTIDSTEE om het huishouden waar te nemen Adres Eeizerstraat No 195 Badarti kelen A V OS Az Eleit7egE73 en 73 337 Staats LoteriJ De Trekking begint MAANDAG 20 JULI a 8 Loten en gedeelten van Loten zgn te bekomen bö de Collectrice Wed A C COSLIN Gouwe C 9 hö de Vischmarkt Snelpersdruk an A Brinkman Zoon öouda Tand Arts SWAAP 109 Boteraloot Rotterdam is DONDBEDAG 16 JULI en zoo vervolgens elke 14 dagen te spreken of te ontbieden bg den Heer SCHIEVEEN Markt Gouda voor alle Tandheelkundige Operation alsook wegens het inzetten van Eunsttanden met garantie van leeftyd en concurreerende prgzen IIRDOORNS Beltknobbela HoornvUea JSuideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste p n te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prifs per flacon met penseel SO cta Alléén eek bg B SCHOLTEN Coiffeur Ei k de handteekening van A v TOIJLL ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenland8che Couranten worden dadel k opgezonden doorhet AdvertentieBureau van A BRINEMAM en ZOON te Gouda FEMSCHE STOOMVEMÉI Chemische en Zwitsersche WjJscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereuen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az s Kleiweg A No 73 De nitgaYe dezer Conraut geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA IB Juli 1891 By hït admiseie exameu der Bijks hoogere burgeraohool zyn toegelaten tot het voU opd in de Ie klasae j A van der Breggon M D Carrière H J W Httber G de Jongh G Nieburg A Overboaob M J van Uven A J Verburg P C de Voofls E F Winckel en Ja C H IJisel de Schepper Voorwaardelyk W A Both P N Kmijair k J Bodeubarg Ma W Julius Voor enkele leasen Ea E Buiiman Voor het voll ond in de 8e klasse L Peenstra Afgeirezen werden II oandidaten oor èe Is klasse l Toor de 2e 1 voor enkele lessen in de 3e Van Maandag tot heden had aan het Stedelijk Gymnasium het orergangsexamen plaats ten overstaan van Curatoren Uit I naar XI zqn bevorderd T Hagen G J J de Mooij H W Overbosoh N van Schouwenburg E J Swaab Voorwaardolgk A C van Bossum Niet bevorderd twee leerlingen Uit II naar III G H Beekenkamp W H Ducloui A L Erkelens H M E Leopold H C V Meerlandt M Bosbergen Voorwaardelijk F Erkelens Niet bevorderd 1 Uit III naar IV L Bouthoorn W N A J Brandt van Straaten J H an der Heulen E Wolff Vooriraardelyk A D Cheriex èn C S Va Dobben de Bruijn Uit IV naar V K P Spamaa en A G Wientjes Uit V naar VI B Boers L C Kersborgen en Th M G Treussart ran Bappard Bovenstaande opgaven zijn alphabetiseh FEVILhETOK ZIBLSNADBL xvra 42 Maar de kleuters waren gegroeid gee van hen was zoo klein meer geen hunner had ooit die sierigkheid van houding en bewegingen bezeten die de kindereu van voornameren huize kenmerkt Het ventje liep recht op hem toe en de heer Leniel meer ontroerd dan hg mogelgk had geacht zag naar hem zonder bijiu te durven ademhalen Julia sloeg haren vader aandafehtig gade en indien deze zich had omgewend zou hg zijnen schoonzoon hebben opgemerkt die achter haar sijbnd gereed om hem te helpen indien het noodig mocht zgn Is dat kleintje vroeg de heer Leniel hem met de oogen verslindende een nieuw pleegkind van Aurette Ja vader antwoordde Julia op ernstigeu loon het IS voor Aurette Het kind was tot op weinige schreden genaderd het bleef eenigszins verlegen staan en zeide met eene stem die als eene zilveren klok in de stilte van den tuin weerklonk Grootvader I De 4 leerlingen der Vla kl zijn reeds vroeger voor het eindexamen geslaagd De Meeting die naar wij gisteren mededeelden Vrqdag a st in de Sociëteit Ons Genoegen zal worden gehouden mag alleen door beu worden bggewoond die kiezers zijn voor den gemeenteraad In de gisteren gehouden zitting der Eotterdamsohe ArrondissementsBechtbank stond o a terecht W H B oud 37 jaar schilder woonachtig te s Hage dia in den avcnd van 9 Pebr 1 1 in een herberg te Gouda een jas verkocht die naderhand bleek gestolen te zjjn ten nadeele n P A Stam aldaar Bekl betoogde met zoovele woorden dat hij de jas gekocht had voor 60 cents van een armen man Eisch 6 maanden gevangenisstraf Kr N W Harmens vroeg ambtshalve vrijspraak wegens gebrek aan voldoend bewijs De plechtige eerste steenlegging voor de nieuwe Hervormde kerk te Apeldoorn door H M de Koningin Wilhelmifia is thans vjutgMteld op a s Donderdag namiddag te S a ure In de lyd leest men het volgende Het onverwacht afsterven van pastoor Schluter heeft in da parochie van O L Vr Onb Ontv de Poêthoorn zeer veel deelneming en verslagenheid verwekt En geen wonder In deze parochie vooral heeft pastoor Schluter zich doen kennen in al zgn kracht en mannenmoed daar leeft zgn naam nog op aller lippen en de steenen van de schoone parochiekerk en van het parochiale schoolgebouw geven heerlgkè getuigenis van den onvermoeïden ijver die iu pastoor Schluter was waar het gold de eer van God en het geostelgk heil zijner parochianen Het was daarom een schoone gedachte van den De heer Leniel wilde opspringen maar Armand voorkwam hem en het kind bevond zich op de knieën van zijnen grootvader die het met zgne armen omringde bijna zander het aan te raken als meende hg dat het kostbaar en breekbaar glas was Het kind stak daarop zijne frissche lippen het oude gelaat toe waarop vreugde en toorn in zonderhnge mengeling te lezen waren Kus mij zeide hot jongere Voor de eerste maal raakten de lippen van den grootvader den wang van djn kleinkind aan maar hg bleef nog besluiteloos en ongedurig en zag beurtelings zgne dochter en zgnen schoonzoon aan JSilia legde daarop hare hand op den arm van den heer Leniel en wees naar den zwarten band die het grijze kieltje omvatte De vader ontstelde en drukte het kind tegen zich aan Charles P vroeg hg terwW zgn gelaat door een vreeselgken angst werd vertrokken Charles vertoonde zich op dat oogenblik aan het einde van het pad leunende op don arm van Aurette Uitgeput door de koorts en de vermoeienis van de reis en ook dooAj e hevige ontroering kwam hij langzaam nader met wankeleuden gang en heftig kloppend hart Daar is Charles zeide Armand Jean is niet over hegi in den rouw Zij Alleen de lippen van den Vootvader vormden het woord zonder dat mandeen geluid hoorde A DVBBTENTI ÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten OBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Zeereorw pastoor Jansen om voor de ru t der ziel van den diep betreurden overledene een plechtig gezongen Bequiem te houden dat Maandag ochtend om half 9 gecelebreerd werd waarby de kerk door tal van geloovigen geduld was onder welke zeer volen tot de H Tafel naderden die zeker onder deoogenblikken van de H Communie vooral vurig zullen gesmeekt hebben O God geef de ziel van pastoor Schluter de eeuwige rust en het eeuwige Licht verlichte hem De poppen toonstelling te Scheveningeu werd Zondag jl bezocht door 1964 personen gedurende de acht dagen welke de tentoonstelling nu geopend is bedroeg het gezamenlijk aantal bezoekers 7961 Do trekking der lotorg van op de tentoonstelling aan te koopen poppen 16 000 loten zal geschieden op een nader te bepalen dag in de maand Augustus De winst daarvan na aftrek van onkosten en aankoop zal aan het fonds voor de nagelaten families van verongelukte Seheveningsche Visschers worden aangeboden Xe Zutfen is Zaterdag jl de 62 gewone algemaene vergadering der Maatsohappq tot bevordering der Toonkunst gehouden Zy werd geleid door den voorzitter mr J N vatt Hall die in een kort openingswoord £ jne vreugde uitsprak dat ditmaal de leden en afgevaardigden niet byeenkwamen in eene groote plaats maar in eeue provinciestad Zutfen waar men oppenvlakkig oordoelende geen opgewekt muziekaal leven sou wachten terwijl toch het programma van het daar georganiseerde tweedaagsche muziekfeest getuigt van goeden smaak en dagelgken muziekalen zin Hg sprak den wensch uit dat wat te Zutfen ten gehooro wordt gebracht moge strekken tot bevordering der toonkunst in wijden kring Tot lid van verdienste werd gekozen prot dr H Julia en haar echtgenoot bogen het hoofd De heer Leniel zette het kind op den grand en rees met buitengewone veerkracht op om zijnea zoon tegemoet te gaan Mijn arme jongen riep hg uit de armen naar hem uitstrekkende Van d twee mannen scheen ongetwgfeld de loon de meest vermoeide het meest nabg zgn einde te zijn zg zotten zich naast elkander neder het kind tusschen hen in maar onmiddellgk hoe het gebeurde wist men niet zat de kleine Jean op een knie van zijnen grootvader Hij stak het vuia e naar den lepel uit Voor JeanP vroeg hg En toen Aur tte hem den lepel in do hand nf trok hg zijne tante op vriendelijke on verlrouwelqke wijze naar zich toe om haar te omhelzen Het is een lief kind zeide Charie zgnen zoon met woemoedigen blik aanziende enkel zachtheid en vroolgkhoid Maar hg is dapper ook Hg is zeer ziek geweest gedurende do overtocht hij bezweek onder de hitte hij htefl nooit eene klacht geuit uit vrees van mg verdriet te doen geloof ik De oogen van Aurette ontmoetten die van haren vader en zg las er eene groote bijna wilde vreugde in do vreugde van een kleinzoon te hebben die een echte Leniel was Hij gelijkt zoo op u zeide hij tot Charles dat ik hem eerst voor u heb aangezien eon wedergeboren Charles mi wy M iii nBg