Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1891

Eindelijk mag niet worden vergaten dat gelijk reeds in het Enquétaverslag p 96 werd uitaange j ehap dat te gelijk met den keizer op Hatfield house zet de landbouw in vele streken van het land ba f vereenigd De keizer werd vergezeld vao zijn minister yan buitenlandsche zaken baron Marschall von Biipirstein en den Duitschen gezant te Londen graaf Hatzfeldt Van Engelands zi de waren behalve de prinsen aanwezig lord Salisbury de Engelsche gezant te Berlijn sir Edward Malet de ministers Smith Hamilton en Balfour Kortom beide landen waren vertegenwoordigd door zoovele toongevende staatslieden dat men de bijeenkoMst van Hatfieldhouse ala het ware kan beschouwen als een soort van ministerraad waar de vriendschap tussehen Engeland en Duitschland voorgoed werd bezegeld Aldus het Berlgnsohe blad De Engelsche regeeringsbladen stemmen hierdfeê in en zoowel de Timm ala de Standard zien in s Keizers bezoek bg lord Salisbury ean welverdiende ondeiwjheiding welke de Duitsche keizer den ministar bewgst die steeds de vredelievende politiek van het drievoudig verHiond steunde Da Engelsche keizerdagen zgn dus ten einde Zoowel in Duitschland alsiin Engeland is men z er tevreden over den uitslag en ook keizer Wilhelm verklaarde herhaaldelijk zgn ingenomenheid met een ontvangst zoo hartelijk als hg gelgk hij reide wal in zgn eigen land maar niet buiten Duitschland had kunnen Verwachten De o8rlog van 1870 doet in Frankrgk zijn invloed gelden op de lichting van dit jsar welke 21 000 Helmholti te BsrKju én tot correspondeeiend lid de componist Tsohalkowsky te Si Petersburg Tn de oommissie voor het kuostenaarsfonds werd in plaata Tan wijlen don heer Joh J H Verhulst gekozen de heer T de Lange jr In plaats van den heer D H Joosten aftredende werd tot lid van het hoofdbestuur benoemd de heer P W Janssen te Amsterdam Senige vooratellen betreffende de finanoieele regeling werden vervolgens na eenige discussie aangenomen terwgl de rekening en begrooting werden goedgekeurd Zonder debat werd aangenomen het voorstel van het hoofdbestuur om aan mevr de wed Verhuist onder dankzegging aan te bieden een som van ƒ SOO ab vergoeding voor de door haar aan do bibliotheek der Mij afgestane verzameling muzikale handschriften van wijlen den heer Joh Verhulst Da vraag van het hoofdbestuur Ligt het op den weg der Mij om een uitgave der volledige verzameling van de eenstemmige liederen van Joh Verhulst voor te bereiden en die eventueel onder toeacht en met ondersteuning der maatsehapp te doen plaats hebben werd in bevestigenden zin beantw ord Later zullen de afdeelingen nog worden gWaadpleegd over het bedrag dat de Mij voor deze uitgave zal disponibel stellen Uit Sohoonhoven schrijft men dd 14 Juli II Gisteren bij de aankomst van den nieuwbeuoemden burgemeester dezer gemeente den heer M J ChevalUer werd hg door eene eerewacht van 30 ruiters met de muziek vereeniging Apollo aan de Voornebrug opgewacht Hier werd het echtpaar door den heer J J Lazonder toegesproken en verzocht in een gereed staand open rijtuig plaats te nemen Na een feesttocht gedurende welken aan mevrouw Cherallier van varschillende zijde bouquetten werden aangeboden door de voornaamste stralen der stad terwijl de vlag van zeer vele woningen wapperde kwam men in het net versierde Heerenlogement aan waar de ofilcieren der dd schutterij en eenige genoodigden uit de burgerij hunne opwachting maakten en de eerewgn werd aangeboden De heer H Th van den Braak prak daar eenige gepaste woorden als welkomstgroet in de gemeente en werd door dan burgemeester beantwoord Een uur van echt gezellig samenzijn sloot deplachtighdd Heden te i uur had de plechtige installatie in tegenwoordigheid eener groote schare belangstellenden plaat Bq den uitgever Savine is op naam van Boulauger een boek uitgekomen getiteld Béflemom et petuéet Fluks was men in de eer om daaruit een en ander mede te deelen en de opmerking word gemaakt dat het geen blijmoedig hart is waaraan de meeste dier sprealfn of gedachten ontvloeid zijn een gevolg zeker Tan den verlaten toestand waarin de generaal zich thans bevindt Kr waren zelfs bladen die als een snuQe het publiek verrasten met eenige spreuken nog TÓór de uitgave Doch wat is nu gebleken Dat er hier eene fopperg in het spel is Het boek is vel uitgegeven op naam van Boulanger maar hij is er gansch en al vreemd aan Er was dus eene spe eulatie in het spel en om die Me doen gelnkken lM lond de schrijver een telegram aan Boulanger waarin k kennis gevende van het gebeurde hem verzocht de logenstrafllng niet al te spoedig te laten volgen wut voegde hij er bg gij zult een ongelukkige het leven redden Hij gelgkt toch niet het meest op mg antwoorddezgn zoon maar op Aurette Thans behoort hij haartoe zijne moeder heeft hem haar gezonde en ikschenk hem haar Zonder te antwyrden nam Aurette den kleinen jongen bij de hand en wandelde met hem de laan op naar het terras toen zij beiden alleen waren op de plek waar zij eenmaal zoo bitter had geschreid knielde lij naast het kind neder Weet ja wie ik benP vroeg zij hare armen omhem heen taande Hg zag haar een oogenblik aan met zijne fraaiebruine oogen gelijk aan die waarin hij met zooveelvertrouwen blikte De kleine hersenen van drie jaardie pas de proef van eene langdurige verwijderinghadden doorstaan en van eene reis die hun ganschekorte leven had omvergeworpen zochten eene herinnering een punt Van aankuooping Hij Aarzelde even en sloeg met de blijdschap van een jongen hond die zijn meester wedervindt de armen om dan hals van Aurette en zeide Mama Zij drukte hem aan haar hart en over de blonde lokken die de wind zachtjes heen en weder bewoog stroomden hare tranen maar het waren tranen van geluk Slot mlfft Aan eau sohrgven van den Loudeniohen corres 1 pondent der N Bott Gt ontleenen wij het vol Tot de eigenaardigste vormen vai het Engelsoha volksleven behooren de houseboats De houseboat is wat het woord zegt een huis in een boot Deze drijvende woningen gelgken op niets beter dan op trekschuiten alleen zgn ze korter breeder an hooger De roef is de salon waarachter zioh eenige kajuiten de keuken de provisiekamer an da wgnkelder bevinden Het dak vormt een vlak verdek waarboven doorgaans een tent gespannen kan Worden Hier brengt men tussohen bloemen en planten dan dag aangenaam door Hier wordt ontbeten in de geurige ochtendlucht en s avonds thee gedronken Da damea borduren of lezen da haaren spelen kaart dam schaak of domino en rooken Da salon is de natuurlijke eetkamer en doorgaans heeft men een salet er bij met een piano en een boekerij waar een klem gezelschap het zioh gezellig maken kan bg avond of slecht weder De nieuwerwetsohe chic brengt mede een drgvenda woning te bezitten waarin men voor ean paar zomermaanden zgn intrek neemt Is man get ouwd en heeft men een gezin dan trekt dat vanzelf mee Veel vermogende jüuggezellen oude en jonge houden er echter óok houseboats op na t e n hebbeu dan huishoudsters behalve een in elk geval noodzakelgke bedi ning an nooden verwantan en vrienden uit om een paar dagen bg hen te komen doorbrengen Zg hebben natuurlgk logeerkajuiten Niet veel stervelingen zgn bg machte een drijvende woning te bezitten Zg is een duro liefhebberij Ten eerste kost de bouw vsu een houseboat heel veel geld en de stoffearing niet minder vooral als de eigenaar kieskeurig is 09 nieunerwelsche gemakken eleotrisoh licht enz hebben wil Menige drgvenda woning kost £ 1000 en meer Dan is het laven aan boord uit den aard der zaak ook niet goedkoop Ligt men op eenigen afstand van een bewoonde plaats dan moet elk stukje proviand gehaald warden Dit geschiedt meestal door een stoomenja dat bg de houseboat behoort en haar op sleeptouw neemt zoo men verhuizen wil Het stoomertje vergt ook manschap en steenkolen Over het geheel behoeft dus niemand zich voor de goedkoopte een drijvende woning aan ta schaffen Menigeen vergenoegt zich dan ook met er een te traren gedurende het zomerseizoen hetgeen gemakkelijk gaat daar velen die andere plannen hebben of krijgen hun houseboat verpachten vaak gemeubeld met het zilver het linnen ja de bediening erbij Volgens het Berlmer TageblaU heeft het bezoek van Keizer Wilhelm aan Nederland al dadelijk groolen invloed geoefend in de handelswereld Thans agn de Duitsche handelswaren zegt het blad weerde meest geliefde en gezochte gemorden Vroeger moesten zij die eer deelen met deFranscbeendeEngelsche Het Tageblatt weet t nog maar half Alle modisten hebben hare telatiën met Pargs laten varan zijde wordt niet meer gedragen Bordeaux wijn enChampagne lust niemand meer de middag en avondtreinen naar Parijs vertrekken ledig Daarentegenis hier te lande nog nooit zoo u aanvoer van braiidworst geweest en zgn de bestellingen voor zuurkool enorm d D Keizerin Augusta Victoria sohgnt bij de voorstelling in de Italiaansobe Opera te Londen een kameleonachtig kleed gedrageri te ho oben Da Londensoha bladen verschillen uamelgk zeer van meening over de gewichtige vraag wMk toilet de Keizerin bg die gelegenheid droeg Datly Hem verzekert dat H M een prachtig wit zgden kleed droeg volgens he Urnen droeg de Keizerin een kleed van goudbrocaat volgens Daüy Telegraphy een van gebloemde witte zijde volgens DaUf Cirmicle was H M in het zeegroen met een crême weersohgn en volMns de daily OrapUc in heb wit satgn volgens nog Uén ander blad was het klee4 lichtbruin I Wij dealden reeds made dat het vroegere Kamerlid Dr H J M A Schaapman te Almelo is candidaat gestald ter vervanging van den heer M W C J J Cremers De kens geschiedde iu eene vergadering van E K kiezers dia Woensdagmiddag te Almelo werd gehouden onder presidium van dan heer k fi H I von Heyden burgemeester van Wearselo Dezegaf het woord aan Mr W A von Heyden griffier van het katttongerecht te Almelo die blijkens de Tw Ot ongeveer het volgende tot inleiding sprak Bij de laatste verkiezing te Wijk bij Duurstede is Dr Schaapman gevallen en er zou eene leemte in de Tweede Kamer ontstaan welke alleen door zijn wedarintreden kan hersteld worden Dein het kiesdistrict hetkozen Afgevaardigde Mr Cremers hieiTon ten volle overtuigd had schrifttlgk en mondeling het bestuur doen weten dat hij vooroemaos was zgn mandaat voor de Tweede Kamer neer ta leggen om voor Schaapman maar ook voor Schaapman alleen plaats te maken in s lands Baadzaal Alvorens nu Mr Cremers kon bedanken diende hg zekerheid te hebben van de candidatunr Schaepman Wij vragen u derhalve zoo eindigde spreker of de oandidatttur Schaepman u aangenaam is Een luid applaus toonde de instemming der vergadering Terstond werd hiervan aan Mr Cramers en Dr Schaapman per draad bericht gegeven en staande de vergadering werd aan Mr Cremers per motie hulde gebracht voor zijne daad van eer Men was van meaning zoo leest men verder dat het niet geweuscht was dat Dr Schaepman nog vdrfr de verkiezing optrad Liever wilde men hem als gekozen lid begroeten Met eene opwekking om dezen buitengewonen candidaat met eene buitengewone meerderheid te verkiezen werd de vergadering gesloten Da gepensioneerde genoraal Oerlach daalt aan het Vaderland het volgende me la over het ongeval met een rgtuig dat door de eleotrische tram werd aangereden Ik zelf zat iu dat rgtuig mot mgne echtgenoote en schoonzuster mejuffrouw De Bordes Uw berichtgever heeft da zaak wat heel eenvoudig ingekleed en wel eenigszins wordt de schuld gegeven aan den eleclrischen tramwegen en dit is volstrekt het geval niet het is alleen de schuld van do ongehoord roekelooze handeling van den koetsier van het rgtuig niettegenstaande hij de trams zag aankomen en ik hem nog toeriep stop toch de zweep over het paard legde om nog de overzijde van den weg te bereiken waarvoor geen enkele reden was de koetsier is hier alleen de schuldige man en i k hoop dan ook dat de man streng vervolgd zal worden en er eindelijk eens een voorbeeld zal gesteld worden opdat er een einde kome aan het schandelijk roekeloos rijden van sommige koetsiers dia er eenvoudig do menschenleve s aan wagen omdat zij in het ergste geval wanneer er werkelijk een ongeluk gebenrt i et een enkelen gulden boete er afkomen Ook zijn de gevolgen van het ongeval aanzienlgk ernstiger dan in uw bericht vermeld wordt mgne echtgenoote heeft het liukersleutelbeen gebroken au mgne schoonzuster en ik hebben zeer ernstige varwondingen en kneuzingen aan armen of beenen zoodat wg nog allen onder geneeskundige behandeling zgn De Franwha sterrenkundige Flammarion heeft ia een gesprek over het legaat van 100 000 francs dat eene onlangs overleden Fransche dame vermaakt heeft aan dengeen die een middel tot het onderhouden van gemeenschap tusschen onze aarde en een ander hemallichaam vindt verklaard dat h zoo iets Volstrekt niet onmogelgk acht Wij hebban zeide hij grond om te vermoedendat van de planeet Macs af seinen tot verschillè deplaatsen van Mars lichtpunten gezien welke regelmatig nu als driehoeken dan als vierkanten geschiktwaren Dit houdt men voor bepaalde signalen wanthet is niet aan te nemen dat vuurspuwende of mef sneeuw bedekte bergen in zoo streng geometrischevownen te zien zouden zijn Ongelukkig zijn wg door den dampkring onzer aarde niet in staat JVlarsregelmatig genoeg waar te nemen om de bateekenisvan die lichtpunten te doorgronden Het is zeker dat het nu nog onmogelijk is met Mars of een anderhemallichaam gemeenschap te onderhouden maarhet is lang niet zeker dat dit altgd onmogelgk zalbigveu Ieder oogenblik kan er iets uitgevondenworden dat ons de middelen geeft om met zekerheidta weten of onze aarde al dan niet de eenige doordenkende wezens bewoonde planeet is € Tot de nieuwste toepassing van glas behoort zeker het gebruik van holle glazen bouwsteenen Zij worden vervaardigd in allerlei kleuren en zgn zoowel bruikbaar voor binnen en buitenmuren van huizen als voor veranda s serres badkamers lecaliteiten in ziekenhuizen enz vooral ook in sommige fabrieken waar scherpe dampen worden ontwikkeld £ n 11 het algemeen waar men aane doorschijnende maar toch ondoorzichtige afscheiding verlangt Naar dan uitvinder worden zg briques Falconnier genoemd De lucht die zij bevatten is een geschikte isolator tegen winterkoude en zomerhitte terwijl zij ook eene oade afsluiting tegen geraas vormen Men maakt e in verschillende vormen zoodat men de muren en afscheidingen die uit deza steenen worden ffe bouwd nSar verkiezing hetzg geheel effen en vlak hetzij geheel of gedeeltelijk in dezelfden trant lt bgv een behangselpatroon kan samenstellen De Uijks Landbouwcommisaie heeft aan d n ministar van Waterstaat en een advies doen toekomen over de vraag in hoeverre de landbouwbalangen door eene wijziging van de bestaande belastingen zouden kunnen worden gebaat De commissie heeft twee vragen overwogen lo Zijn da belastingen in het algemeen zoodanig geregeld dat de landbouw een evenredig dael draagt in verhouding tot andera bcpnnen van het nationaal inkomen P io Zijn de afisonderlgke belastingen zoodanig gekozen en ingericht dat da landbouw bij betaling van zijn evenredig deel in zijne voortbrenging zoo weinig mogelijk wordt belemmerd Uit het verslag blijkt in hoofdzaak het volgende De landbouw gaat in verhouding tot zgne productiviteit onder te zwaren last gebukt Deza zware druk wordt in hooge mate onbillgk door don vrijdom weikan het kapitaal in portefeuille geniet Doch zelfs wanneer men den landbouw vergelijkt met andere wel belitiste bronnen van inkomen is do uitkomst voer den landbouw niet gunstig Een directe vergelijking van enkele landbouwersbedrijven mot enkele handelszaken of naringen zooals voorkomt in sommige enquêteverslagen is zeker weinig afdoende De Pateutwet werkt zooals algemeen bekend is zóó ongelijk dat uit het eene geval niet tot het andere mag worden besloten Maar ook de druk der grondbelasting is alles behalve gelijkmatig Door do herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen moge hierin be angrgke verbetering worden gebracht de werkelijke toestand is thans reeds aanmerkelijk afgeweken van dien welke din grondslag vormt der schattingen een afwijking die van jaar tot jaar snel toeneemt Doch indirect blijkt de wauverhouding der belasting voldoende Vooreerst dient in het oog gehouden te worden dat de landbouwer wel van patent is vrijgesteld doch dat de personeele belasting voor de meesten inderdaad werkt als bedrijfsbelasting Dit is vooral het geval met de 2e Se 5e en 6e grondslagen In den regel betalen de mingegoada landbouwers aan personeel voor hunne paarden inwonende dienstboden haardsteden en vensters voor zoover jdeze geheel onmisbaar zijn voor hun bedrgf oyjer in de personeele belasting dan kooplieden of iodustrieelen in het pilent vooral de groote industrieeleu en de groote kooplieden mogen in vergelijking met de landbouwers en in verhouding tot hunne winsten zeor bevoorrecht worden geacht Bovendien betaalt da grondeigendom een aanzienlijk percentage aan de grondbelasting Naar de laatste herziening bedraagt de netto huurwaarde 96 millioen Bakent men voor het inkomen der landbouwers uit hun bedrijf bovendien 60 pCt van de huurwaarde dus 48 millioen dan wordt de opbrengst van den landbouw 144 millioen Deze raming is I ongetwijfeld te hoog en ver van de werkelijkheid omdat sedert da waardeering der belastbare opbrengst de grond aanmerkelijk in waarde is gedaald en het inkomen der boeren foor achteruitgang en schulden op een veel lager cijfer moet worden geschat Doch neemt men do hoogere cgfers als basis van berekening en stelt men dat de grondbelasting met de opcenten zal bedragen 8 pCt van de belastbare opSrengst dan wordt de verhouding tot het inkomen toch nog ruim 6 pCt Bij het personeel en da grondbelasting komt dan nog een aanzienlijk hoewel niet onder cijfers te brengen bedrag dat de landbouw meer dan handel en nijverheid betaalt aan mutatiarechten en accijnzen zwaard wordt met provinciale belasting polder of wattrsohapslasteo die voor een belangrijk deel dienen om uitgaven van algemeen belang te dekken Wil men Üneren goed houden dan krijgt men Bchoone resultaten wanneer men ze bedekt met de eene of andere stof die zoowel de inwerking van de buitenlucht 9p het ei als de verdamping van het water dat zich m het ei bevindt belet Vétaohtige vloeistoffen zgn in dit geval van het grootste nut Wanneer menuet den vinger eep ei bestrgkt met een dunne la lgnolia die na eenige dagen droogt De commissie behandelt daarna meer in bat bijzonder de grondbelasting ds belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen het personeel de mutatie zegelen hypotheek rechten de aocgnzen en de gemaantabelastingen an zegt ten slotte Zij deelt a in Uwe Exo hare overwegingen mede in de verwachting dat hare overtuiging dat de balangen van den landbouw grondige hervorming van verschillende belastingen aischen door de Begeering mo e worden gedeeld en in het vertrouwen dat hare wenschen waarklank mogen rinden in maktregelei om billijke grieven weg ta nemen en da ontwikkeling vad pen der groote takken van het volksinkomen te bevorderen dan heeft dat ei na zei maanden slechts 3 pCt vanzijn oorspronkelijk gewicht verloren en het is geheelfrisch gebleven Daarentegen verliest een ai in gewone omstandigheden dus wanneer het niet geconserveerd wordt over hetzelfde tijdvak 18 prooentvan zgn oorspronkelijk gewicht bovendien is hethalf leeg en stinkt het Na verloop van aan jaar zijn de eieren op bovengenoemde wijze bewaard nog Uitstekend Men legt ze in kisten van 500 stuks in zaagsel verpakt en loodrecht neergelegd opdatde verscbillendo bestanddeeleu niet door elkander loopen De Bakkerij De Parijsohe voddenrapers hebben in den afgeloopen winter zeer geladen Sedert de Parijzanaars gedwongen worden wat zg zcoal in den loop van een dag wegwerpen in een bak te doen en dien eiken avond buiten te zetten totdat de officieele vuilnisman hem komt ledigen vinden de meeste chiffonniers hunne jachtgronden erg ingekrompen en zijn zij genoodzaakt in de voorstedan te gaan zoekon Er zijn in dit vak twee klassen de plac ars en de coureurs De eersten zijn de lui die een koop sluiten met de concierges of de bedienden van een huis voor de toestemming om den vuilnisbak eerst eflns te mogen nasien vóór de stedelijke man komt waardoor zg er daa de eerste lezing van krijgen de anderen zijn diegenen welke op goed geluk alle vuilnishoopen of bakken op de straat onderzoeken Deze laatsten doen twee loopen por nacht nl van 7 uur s avonds tot 12 uur en van 4 tot 9 uur in den voormiddag doch in den winter vooral gedurende den laataten verbargen dikwgls vorst en sneeuw allen afval voor het oog en is de arbeid van een heelen nacht vruchteloos De chiffonnier is iu zijn vak niet te bengden zijn werk is vuil en vermoeiend en nogjong geraakt zij u rug reeds kromgebogen onder het gewicht zijner mand Als die mand onder ie imiiTimn hotte o mannequin genaamd vol is bedraagt de waarde van den inhoud toch zelden meer dan l g frank De voddeukoopers geven 2 frank voor de 200 pond oud ijzer 8 frank voor dezelfde hoeveelheid glas 3 frank voor beenderen en 26 frank voor wollen stoffen De verdiensten der chiffonniers zgn dus gering enzeer afwisselend de huisbazen die dit weten laten hen dan oojc altijd de huur vooruit betalen Die huur bedraagt v an tot 3 frank in do week voor ellendige krotten waar wind en regen toegang hebbenen waarin men behalve een bed meestal geen spoorvau meubilair ziet De huisbazen kunnen namelijkals de betaling ten achteren is op allee beslag leggen behalve op het bed dit maakt dat de chiffonniers het maar zonder huisraad doen doch nuweet de huisbaas er niets anders op als da huurders niet kunnen betalen neemt hij dood bedaarddeur en venstar weg als het beate middel om hen tedoen verhuizen De meeste chiffonniers wonen in hunne twee bijzondere kwartieren te Clufey en Levallois Balteoiandscb Overzlcbt Keizer Wilhelm is weer uit Engeland vertrokken Het laatste bezoek des Keizers gold lord Salisbury den premier fie de eer genoot den Duitschen keizer met de Engelsche prinsen als zijn gasten op Hatfieldhouse te mogen ontvangen Natuurlijk geeft ook deze onderscheiding van den Engelachen minister weer aanleiding tot allerUi Geschouwingen Zoo o a wijat de Voètiiche Zettmu op het gezel minder bedraagt dan het vorige tengevolge van de verminderde geboorten Aangezien in de earste drie maanden van 1871 een ten vermeerderde sterfte daarbij kwam zal het verschil het volgend jaar nog grooter zgn De gewone gratie en andere bewgten van gnnstbetoon ter legenheid van den nationalen feestdag zijn gevolgd De president der republiek heeft aan 587 veroordeelden deals gedeporteerd naar Nieuw Caledouie en Fransch Guyana deels opgesloten in de gevangenissan in Fraokrijk gratie vermindering of verzachting van straf vereend Voor de nieuw ingewijde Avenue de la Bépubliqaa zgn 38 millioen uitgegeven wegens aankoop van terreinen en 4 millioen wegens bouwkosten Hat Fransche eskader is te Stockholm evan goed ontvangen als te Kopenhagen Koning Oscar gaf een feestmaal ten hove ter eere van de Fransche zeeofficieren en hield aan toespraak waarin hij wees op de aloude vriendschappelijke betrekkingen tusschen Zweden en Frankrijk Admiraal Gervais de commandant van het eskader beantwoordde s konings uitvoerige toespraak met een dronk op het welzijn van Zweden en zgn vorstenhuis Tot dusver hebben de Franschen dus alle reden tot tevredenheid over hun reis naar het Noorden Hat glanapunt belooft echter het bezoek te Petersburg te zullen worden dat nu aan de beurt komt De berichten uit Ierland luiden voor den heer Parnell steeds niet gunstig Hü schijnt niet opgewassen tegen den invloed van de Boomsche geestelijkheid Nu komt Dillon straks uit de gevangenis en het plan schijnt te zijn dat deze alsda in plaats van Macearthy ala hoofd dezer partij 2 optieden wat weoi wat weer ongunstig zal terugwerken op de aanhaugera die Parnell nog heeft overgehouden De conferentie van afgavaardigden uit de mgnwerkers die te Keulen is gehouden om de internationale aansluiting der mijnwerkers voor te bereiden heeft blijkbaar aan de mijuwerkersbewegiag in de Bgnprovincie en Keulen een nieuwen stoot gegeven De heethoofden onder de leidslieden zijn opBïeuw dru c in de weer en Zondag zijn er weder acht openbare vergaderingen gehouden Inzouderheid wordt er voortgang gemaakt met de oprichting van verbruiksvereenigingen waarbij de aanvoerders overal den werklieden ijverig voorprediken dal deza vereenigingen bij eene arbeidstaking een beslissendan invloed kunnen hebben omdat zij als het er op aankomt aan de mijnwerkers de noodige levensmiddelen zullen borgen De vorige arbeidstakingen zeggen zg hebben niet de gewenachte uitwerking gehad doordien de mijnwerkers gebrek aan levenamiddelen kregen en dus uit nood den arbeid moesten hervatten Voor de ondersieuningskaa schijnen er ook weer meer gelden in te komen zoo heeft bijv Bebel verleden week 100 mark gezonden terwijl het socialistische hoofdorgaan Vorxarts een bedrag van ruim 240 mark toezond en er uit Parijs van de socialistische leesclub eene bijdrage werd ontvangen Inmiddels siju de toebereidselsn voor eene algemeene vergadering te Bochum iu vollen gang terwijl het blgkt dat die veel drukker sal worden bezocht dan men aanvankelijk meende dat het geval zou zijn I I i i II II j INGEZONDEN De Burger Bewaarschool van Mej E Verhoef tóeft 31 Aug 1891 17 jaren bestaan Met genoegen zag de ondergeteekende de advertentie jl 16 April 1891 het penaioaj van Mej Sohievean geb an Luafibn Iu 1840 waren er maar 2 Bewaarscholen HEd en ik hebben dezelfde scholan gehad dezelfde werkzaamheden gedaan HEd is in betrekking gekomen 1 April 1841 ik in 1840 HEd van September 1846 hoofd dier Bewaarschool gewoMen ik September 1846 naar Middelharnis verzocht eene Bewaarschool te openen April 1846 terug met getuigschrift van wijlen den Heer B Boen Schodlopziener ik 1 847 naar Gressendam en NederHardiniveld als hoofd Burger Bewaarsohoolhouderes tot Nov 1865 Om gezondheidsredenen naar Gouda met getuigschrift van wijlen den Heer P Bomeijn Schoolopziener te Gorinchem en getuigsolirift von den WelEerw Heer Doy van Spall Met leedwezen zagen da WelEd Heeren mij terug te weten de WeIËd Ueeren Hoffman Remü Us Broftelet D van Hinloopan Labbcrton D tan SpalT De Grave M H Kluitman en da WelKd Heer A A G van Iterson Deza 8 Heeren liebben mij met Gods hulp aan de scholen geholpen dia ik hu heb Daar de EdelAchtbare Heer Mr van Bergen IJzendooro van huis wat mocht ik van de WelIJ Haaren Wethouders 31 Augustus J 874 een Burge Bewaarschool openen 18 F ruari 1868 was er vergelijkend examen bij Mej Hardeman 9 April 1863 benoemd als onderwijzeres in de handwetkaa aan de Openbare Tusachenschool Ik bezit 2 aktea 1 als Hoofd Bewaarschoolhoudcres 1 voor de hand r