Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1891

1891 VrUdag 17 Juli N 4580 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DO inzending van advertentiön kan gesclüeden tot eön uur des namiddags van den ag der uitgave workS Nut en Sm ak J3 April 1891 waa ik SS Jaar werkzaam op de Opanbare Tuuchensohool van Septembbr 181S tot September 1891 la iq iS jaar aan het onderwija De onderi teekende hoopt dat deze mededeelingen niet onopgemerkt tullen voorbqgaan Door de inschrijving zijn et aioda 1 April jl 14 plaataen diaponibel E VEBHOEF Hoofd Burger Bewaarachool Aohtat de Vitchmarkt w jk I No 161 te Gouda Gouda 15 Jnli 1891 Kantongerecbt te Gouda Veroordeeld op 16 Juli 1891 wegeaa het ala alager te Gouda niet zorgen dat het slachten van den openbaren weg niet zichtbaar ia H C van O te Gouda tol ƒ 3 of 3 dagen hechtenii Ala gezagvoeder van een stoomboot daamfede varen in de rivier de Gouwe met grootar nelfaeid dan ISO meter par minuut V B t Nymegen L K te Eotterdam en D de V te Middelburg tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Ala branda puitpliohtige zich zonder verlof van den brandmeester verwijderen van den brand P van V te Nieuwerkerk a d IJasel tot ƒ 9 50 of 1 dag hechtenis Op atraat apelen met en om geld H T den R M W F S en F de J te Gouda tot ƒ 1 of l dag hech tenia J den B te Gouda tot ƒ 0 60 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenachap D M J J van H P O C K on B H te Gouda tot 1 of t dagen hechtenis P van M te Utrecht en W V te Leiderdorp tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis B 8 te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenia Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van één dag PETROLËUM NOTEËRINGËN van dt Hakelaara Caotzlur SehslkwUk te RoUerdtm Da markt was heden vast Loeo Tankfuat ƒ 7 70 Geïmporteerd fust 7 80 BeDtember October November en Deoemb r leverii 7 70 ADVERTENTIÊN mm msm worden u de fijnste grondstoffen gefabriceerd en genieten in Frankrijk sedert jaren het algemeene rertroawen FabrlekanteD M J ESTIEU Courlevoie Seine Frankrijk Ditslnitend te verkrggen bfl den Heer GOUDA OORSCHOT FUHIHO Om op reis te gaan vraagt men 20 TSB LSEN op een prachtig Instr van 600 dat nog nienw is Daarvoor geniet men t kosteloos gebrnik ook geneigd in koop te accordeeren Adres motto Piano Bureau dezer Courant Alom te bekomen SE mm QLA2EN of de beschr ving der beroemde geschilderde E rkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Woater Crabetb Prijs 80 Cents A BRINKMAN Kiezers voor den Gemeenteraad alhier worden uitgenoodig d tot het bijwonen der welke zal g ehouden worden op a s TT E ITJD C IT TTTILI des avonds ten acht uur in de Sociëteit ONS GËNOËGpN Zaal KUNSTMIN tot het stellen van zes Candidaten vooir de a s Gemeenteraadsverkiezing I Namen het Comité F HEHMAN Fzn Voorzitter H BEAAT Secretaru Gouda 15 Juli 1891 Goedkoop Solied Elegant € 3 Gangbaarste i Si k modeUea jg aOVTBM iMInl HEBZOO p di Jii li lonin H H i 44 WAOMH F 8TTOHA Ï J i MKCOM B Verkrijgbaar l Oouda bij den Heer C A B BANTZINGËR Korte Tiendew g D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij HET EDLICH Veraand escb2ft Leipzig Flagvitz öebrl StoUwerck B Chocolade en Cacao Doelmatige door de nienvrst uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van StöUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HofleTeraneier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie i tional de Paris Nous voos déoemona ane Hedallle d or première elMse en oonMdiratlOD da votre excellente fabrioatlon de Ohooolat bonbons varies etc etc Stollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H E Confiiseors Banketbakkers enz enz Qeneraalvert nwoordiger voor Nederland Jnlins Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Snelpersdmk van A Beinkman fe Zoox Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alaottderlëke Nommers VIJF CENTEN 1 BINNENLAND GOUDA 16 Juli 1891 Dezer dagen zal door eenige geachte Goudscho Ingezetenen met den Burgemeester van G uda Mr A A van Bergen IJzendoorn aan het hoofd bij de inwonera dezer gemeente een beroep worden gedaan op hunne liefdadigheid ten behoeve van de arme nit Busland verdreven Israëlieten Daartoe zal eene circulaire worden verspreid waarbg op voetspoor van die door de Alliance liraélite üniverselle verzonden geldelgke bgdragen zullen warden gevraagd voor bedoelde ongelakkigen Het geldt hier arme zwervolingen die schier van alles ontbloot van oord tot oord voortgedreven klooding en voedsel nissen voor ziohzelven voor vrouw en kind Het geldt hier oen wsrk van verdraagzaamheid en humaniteit Het spreekt van zelf dat ook in Gouda waar men voor niemand onder doet in onbekrompen liefdadizheid gaarne zal worden gehoor gegeven aan die roepstem en dat men ook hier met liefde iets wil afstaan voor hen die letterlijk aan alles gebrek hebben Aan het heden gehouden eerste admissie examen voor het Gymnasium namen deel 2 candidaten voor de Be klasse en 7 voor de Ie Een voor de Ie was niet opgekomen Toegelaten tot de 5e klasse C G N de Vocrijs en J J Cramer Tot de Ie klasse W A Both C G Bu js voorwaardelp A C Heij H J F Heijman A Overbosch M J van üven Afgewezen 1 De Commissie uit de Frovincialü Staten van Zuid Holland in zake de schndeloosstelling aan de FEVILLETOK ZIILEHIBKL XIX 43 Eon jaar later was het geheele gezin nogmaals onder den plataan vereenigd Buiten de vensters van de kinderkamer thans behoorlijk van traliewerk voorzien zweefde een prachtige roode ballon Jean maakte koekjes van zand met de paplepel waarvan hij sedert zgne komst op hot Nost nooit had willen scheiden De strijkster dio Aurette eenigen tijd geledon had opgedaan wandelde met de zuigeling van Julia rond het grasperk en de overigen gelukkig en rustig hadden hun gesprek gestaakt Dokter Kozel schudde eindelijk de loomheid van den zaohten zomernamiddag van zich af en zeide tot Aurette Mon zou een boom of een plant worden hier door nog langer mets to doen Ga je mee Aurette Zullen wij een eindje omloopen Zg gingen al verder en verder de schaduwrijke lanen in zwijgende met gelijkmatigen langzamon tred Eindelijk vatte do dokter moed tot spreken Luister eens zeido hij tot zijne jeugdige vriendin ik moet noodzakelijk eens openhartig met je spreken Jo bent negen on twintig jaar en je bent nooit gemeente Gouda voor he eventueel verlies door vernietiging van het recht lan tolheffing heeft voorgesteld dat de Staten nog geenerlei oordeel uitspreken hetzij over do biU kheid eener schadeloosstelling op zich zelve hf g over het bedrag en zich danrover eerst te verklaren wanneer Gedep Staten als vrucht van nader overleg met het gemeentebestuur van Gouda bepaalde voorstellen ter tafel brengen De Commissie m zake verbetering van den waterweg tusschen don IJsel en de Ringvaart van den Haarlemmenneerpolder Ml vaartvorbetering onder Boskoop stemt in met den wensch om de coupure beoosten de gemeentekom van Boskoop te vervangen door eene verbreeding van het bestaande vaarwater daar het voordeel niet alleen voor Boskoop maarj ook voor de nieuwe vaart mimschoots opweegt tegen de geldelijke opoffering voor die verandering Z j acht het ook met Gedep Staten wenschelijk aan de nieuwe bruggen in de vaart eene breedte van 14 M te geven gelijk aan die welke nu voor de vaste bruggen over bet Merwedekanaal is aangenomen en berust in het ocxdeel der fhA Staten dat althans voorshands moet worden afgezien ran oene voldoende verhooging van de brug over de Gouwe in den spoorweg Leiden Woerden al betreurt zg het dat de regeering goedkeuring hechtte aan het plan om bedoelde spoorwegbrug zóó in te richten dat ook zelfs zeer kleine schepen die niet ongeopend kunnen doorvaren Op Woensdag Aug a S zal te Stglwijkersluis eene vereenigde vergadering worden gehouden van het DykscoUege met Hoofdingelaiiden van de Krimpenerwaard In deze vergadering zal de rekening van het Hoogheemraadschap dionstjaar 1890 91 worden behandeld en vastgesteld Zondag avond tegen twaalf uren had een telegram mooier geweest Dokter ik bid u zeide Aurette hare handenvoor de ooren houdende Doe mij het genoegen piij aan te hooren mejuifrouw ik ben alleen daarom hier gekomen vandaag Je moet trouwen Het is niet mogelijk datoen lief meisje zooals jij weigert te huwen dat zoueene misdaad zijr Ik ken een besten jongen dieversmacht van liefde voor u Dokter zeide Aurette ik hM u lang genoeg aangehoord vergun mg u in de rmte te vallen Ikwil niet trouwen ik zal niet trouwen Ja ik weet wel wat je gaat zeggen je benthior noodig dat is waar maar bij slgt van rekening zijn je familie en jo huwelijk do geit en de kool niet I Men kan eene schikking maken Daarom ia het niet mijn vriend viel zij in hem mot hare diepe oogen aanziende Ik ben bangvoor het huwelijk zelf Wilt gij in mijno ziel lezen Het zij zoo Ik heb vroeger te voel golodon ik zouvreezen nog meer te moeten lijden Ik heb geenmoed raeor om tegen teleursteUingpn te strijden Maar riep de uitmuntende man uit men trouwt ook zonder illuaien dlusien zijn niet noodig in oen huwelijk Aurette glimlachte en logde hare hand op den arm van haren vriend Ik ben oen wezen van een en al illusien zeide zij Eertijds heb ik mij verbeeld dat mijn verloofde volmnakt was Vervolgens heb ik mij voorgesteld ADVBRTENTIiËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt besteller uit Gouda het ongeluk te Schoonhoven des koers van den gewonen weg kwgt te raken Ben telegram te bestellen hebbende bestemd voor den heer v d B aan het zuidelijk gedeelte dier stad nam de goede man den allernaasten weg door van achter de kerk komende achter het boterhuis om te gaan niet denkende dat een haven met hooga kaden en diep water als zoovele redenen aanwezig waren om den hals te breken of te verdrinken Na een kollossalen plomp volgde een schrikbarend geschreeuw om hulp die spoedig verleend werd door de nachtwachls en agenten van politie en hoewel de man tamelgk verschrikt was bleef zgn plicht hem bg en moest vóór alles het telegram besteld worden Daarna werd door welwillende raenschen de noodige cognac koffie boterhammen enz aangevoerd en kon welgemoed maar toch eenigszins ontdaan de temglei worden aangenomen Hoe de man te water is geraakt blijft een raadsel Schoonh a Vrijdagi fen een paar heeren in een koffiehuis te Stolimk l inwendigen mensch te versterken toen ze pp aangename bezigheid werden gestoord door ec rijetal politie agenten die hen in verzekerde bewaring ttamen Bij den landbouwer C V ta Berg Amliaoht hadden ze door het ongevraagd meenemen van verschillende zaken getoond dat hunne ringers te lang waren voor eerlijke menschen Van Stolwük werden ze per extra rijtuig naar de gemeente hunnel misdaad geéxpedieerd SchooHh a Uit Havelte wordt gemeld dat de hoer W M Houwing de benoeming tot lid voor de Tweede Kamer der Staten Generaal voor het district Wolvega heeft aangenomen en als predikant te Havelte zal blijven fungeeren dat Sidonie zich zou beteren thans geloof ik dat mijn kleine Jean het mooiste het verstandigste het liefste kind i3 van de wereld Met welbehagen zeg ik herhaaldelijk tot mgzelve dat gg de beminnelijkste oude dokter zijt dien men zich als vriend kan denken Welnu als ik trouwde zou ik mijzelve onvermijdelijk willen doen gelooven dat mijn man een gansch buitengewoon mensch was Zonder dat zou ik misschien eene goede vrouw zijn maar ik zou geene gelukkige vrouw wezen Nu ben ik dat wel Zoo zeide de dokter met eenigen twijfel inzijnen toon Ik ben gelukkig herhaalde Aurette op eentoon van voikomon oprechtheid Mijn vader mijnbroeder mijn kleine Jean Julia on haar kind on ik hoop zeer dat zij er nog moer zal krijgen haar man die een ideale schoonbrocder is die allen zonder nog van u te spreken vormen eene uitgezochte omgeving naar mijn hart zooals ik elders niet zou kunnen vinden Mijno plees kinderen die groot worden mijne bloemen dio groeien gij weet dat ik met eeno ware woede aan bet tuinieren ben gegaan en dat 18 toch wel uwe schuld mijn goede honopdie mij nooit verlant omlijsten mijn gelukkig loïK ooals ik het uiot beter kon wenschen mgn geluHjiï en nuttig leven want zij allen hebben mij noodig Dat is m j genoetr laat mij het geluk dat ik mij geschapen heb en do plichten die ik mij heb opgelegd