Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1891

do r f l i jiWleh word In het br o 0 iko ining daarviujor n do jnl nfzien vaii Mn o dljlilcfbcld om te BiHteuzi iWi veilgen ant m gi lÜnlotén de i prich ïk 4 alleröbrate orSzi JSliooldo in tenll W mo q UsieJ Doze w bi Gisteren nacM U onder da gemeente Wateringen de telegrambestaller V van Delft te water geraakt CD Tenfionken nagenoeg op dezelfde plaats waar ongeveer 12 jaar geleden lija looa eveueeoe telegrambeateller is omgekomen Tegen eenige verslaggevers van dagbladen te s Gravenhage is op last van het hoofd der politie procesverbaal opgemaakt omdat zij in hun ijver om ket publiek op de hoogte te stellen van byzonderheden bg het bezoek van het Duitsohe Keizerpaar aan de residentie mei medeweten dei politie en gedekt door het hun vanwege de politie verstrekte vrygeleide met een rytuig hadden gereden met of achter den stoet langs den weg die voor het verkeer met andere dan rgtuigen van hof en andere autoriteiten op den dag van den intocht was afgesloten Gisteren nacht te half elf uut heeft ten huize van den heer C I V v d S te Schiedam eeiie hevige gasoutpiofüng t l van ruiten verbrgzeld vgf ramen en eene deur zwaar beschadigd het plafond van een der vertrekken vernield en behalve schade aan buisraad ook oen begin van brand veroorzaakt De heer v d 8 bekwam verscheidene brandwonden doch slaagde er in den brand te blusschen tóór er hulp kwam opdagen De politie op het geluid der ontploffing toegesneld bleef van bluschmiddelen voorzien het beschadigde pand den geheelen nacht bewaken Te Sneek is Woensdag ochtend gevankelqk naar Leeuwarden opjezonden de barbier K v d H aldaar beschnldij l van brandstichting waardoor het leven van vier kinderen bedreigd werd Zijn inboedel was bij eeiie Brusselscfae Maatschappij TOor ƒ 1000 verzekerd Tusschen Hoogeveen on Meppel trachtte eergisteren namiddag een vreemdeling uit een spoorwegrqtuig te springen hetgeen door drie andere reizigers waarvan twee marécbausées met veel moeite werd belet Bg onderzoek zijner papieren bleek bij een apoorweglüeambte uit Bremen te zijn Naar men mededeelt is aldaar een onderzoek nopens den man iagesteld Hij gaf voor naar Amsterdam te willen Tertrekken om plaata op een koopvaardgschip te verkrijgen In Oregon Ver Staten ia onlangs een ontzagwekkende grot ontdekt die door twee openingen loegaokelgk u Op verschillende plaatsen leveren de gewelven door reusachtige melkwitte zuilen gedragen een prachtig gezicht op hier en daar vond men een kristalhelder meer en elders een waterval van 30 ng voet hoogte Aan den ingang werden eenige dierenbeenderen gevonden Een geheele week werd met het onderzoekeu van de grot doorgebracht Hen schrijft uit Amsterdam aan de N S Ct De lands regeering beeft Amsterdam weder met en nieuw bouwgewrocht in den stgl van het Museum en van het station vernjkt In plaats vanden eigenaardigeu kunsteloozen maar met hel karakter der stad niet in contrast komenden zij evel van het Oostindische Huig aan den Kloveniersburgwal verbeft zich daar thans eene baaterd gothische facade die geweldig tegen de omgeving vloekt en op zich Maar zeide de dokter de kinderen zullen groot worden uw vader Ik weet het zeide zij terwijl hare stem daalde dan zal ik andere plichten hebben en andere vreugde Een anderen hond vroeg de heer Uozel diekregel werd op ironischen toon Helaas arme Bruno ja mettertijd een ander n hond maar zoo laat mogelijk want hg is nog zeerjeugdig voor zijn leeftijd En geloof mij altijd zalik iets nuttigs te doen vinden eu iets dat mij ook TTeugdo zal verschaffen En mijn tuin zal altgdjong altqd nieuw zijn Je bent dus vast besloten Mijn vriend zal zeer bedroefd zijn Hij is zoo beminnelijk I Je kent hem bet is Zeg mg zijnon naam niet riep Aurette levendig uit Indien ik hem ken zou ik mij gedwongen tegenover hem gevoelen en misschien behoort hij totdagenen die ik gaarne ontmoet Iiaat mij mgn on ehnldig genoegen behouden Mama Aurette riep Jean uit eene naburigehian kom spoedig grootpapa wil u iets zeggen Ik kom antwoordde Aurette naar hem toe nellende Dokter Bozel zag haar gaan even jeugdig even Tlog in haren gang als tien jaren geleden Wat een bekoorlijk meisje bromde hg j is hetniet bedroevend Maar wie weet Misschien is ditniet haar laatste woord zelf weinig fraais te lieu geeft in hare aaneenschakeling van vensters zonder ingangen paarsgewgs boven elkander in tot aan het dale reikende spitsbogen geplaatst Aan het geheel is hierdoor iets zeer droogs en eentonige gegeven dat door de gevarieerde boogvullingen niet kan worden weggenomen Ën toch had men hier zulke overschoone motieven slechts voor het grgpen gehad I De bekende ongetwgfeld door Hendrik de Kegzer gebouwde van kleur en levendigheid tintelende gevels aan de binnenplaats van hetzelnle huis die de bewondering van alle liefhebbers der nationale bouwkunst wegdragen waren maar voor het copieeren of althans voor het loepassen geweest Eene poging daartoe is juist op die binnenplaats gedaan Niemand zal beweren dat deze gelukkig is geslaagd De ongelgke verdiepingen van i het oude en het nieuwe gebouw heeft de architect niet tot een harmonisch geheel weten samen te Smelten noch heeft hij met artistieke stoutheid eene onverwachte oplossing voor deze moeielgkheid gevonden Maar met al hare gebreken zien wg die beproeving nog liever dan het voortbrengsel van onzen ofBcieelen bouwstgl die weinig in harmonie met de Hinnenplaats het uitwendige des gebouws met middeleen wsehe kloostorachtigheid heeft geslagen Nu onze landsgebouwen aan zulke het tydperk onzer renaissance voorbijgaande de architectuur der 17e eeuw negeeronde bouwkundigen w óiden toevertrouwd hebbon wij van het in wordiizgiide kantongerecht en van het ontworpen postkjaitoor niet veel te wachten dat beter den geest w geeft en de meesters nastreeft van het tgd van onzen nationaleo bloei i j De heer Van Keghen berekende e rfiater in atAmsterdamsche Raadszitting de gevolgen der beslissingen in zake de Petroleumhaven te n eu Deze vertegenwoordigt voor de gemeeule 36 00 s jaars Tegenover die 38 000 zou eun bat Women van do American Company van ƒ 5000 n dat voor iemand die met de uitgesproken bedoeling hier komt om de derde en vierde hand in den petroleumbandel te vermoorden Daartoe wilde spr niet meewerken die zich geroepen acht rekening te houden met de belangen van een groot deel der kleine burgerg en dat alles is ook niet ten bate van het groote publiek immers als de concurrenten zgn verdrongen zullen de consumenten er geei voordeel van hebben Aan elktn kant dus nadeel zoowel oor de gemeente als voor de gemeeutenareu Nu verminden de in loed van de American Company eu die der outriders vermeerdert dank zij de stemmen die tegen de Company overal opgaan Nu is de politie zoo wint de Company t au de outsiders dan is t het belatg van Amsterdam met haar mee te gaan verliest zg t dan is t het belang der gemeente niet Alles te zamen genomen was spr niet voor de verhuring aan de Company en met den heer Ankersmit stelde hg daarom eene motie voor verklarende dat door de gedane voordracht de belangen ran den handel en het gemeentebelang niet gebaat worden en daarom aan de American Petroleum Company voorloopig geen terrein aan de Petroleumhaven zou worden verhuurd Nadat na langdurig debat deze motie met 18 tegen 14 stemmen was verworpen werd de verdere behandeling verdaagd De millioenen Mazes anders gezegd de welbekende baron Hirscb zet in de North Americmi Hemew zijn plannen met zijn vervolgde geloofsgenooten uiteen Hij erkent dat nog meer noodig zal zijn tot afdoende hulp dan de Jotische landbouwkolonicn in Galicie en Palestina kunnen verschaffen Joodsche landbouwkolonien kunnen zeer wel slagen in Argentinië Canada en Australië In eerstgenoemd land heett hij uitgestrekte gronden aangekocht en zal hij ook landbouwscholen onder de nieuwe bevolking stichten Zijn agent de heer Withe heeft het onderzoek naar den toestand der Joden in het Czarenrijk en de verhuizing der Joden enz volbracht Hij heeft Petersburg verlaten na de voornaamste gewesten waar een gevestigde Kussische bevolking is te hebben bezocht Volgens hem zijn de onder de Kegeoring van keizer Nicotaas in Zuid Busland aangelegde twaalf Joodsche tandkolonien in welvarenden toestand zoodat de meening van baron Hirsch dat men zijne armen geloofsgenooten uit de Russische steden onder gunstige omstandigheden tot Undbouwers op kan leiden eenigzins waarschijnlijk wordt Baron Hirsch beschouwt zich slechts alstijdelgk beheerder van zijn groot ermogen Als een staaltje hoe ver de bedriegerg soms wordt gedreven diene het volgende Verleden najaar reisde in het noorden van Friesland een man die bloemen hoofdzakelijk ttamrozen verkocht Twee gegoede ingezetenen te Sti Jaeobi Paroohie kochten samen voor f20 van deze rozen De koopman de beleefi beid in eigen persoon was zoo goed zeide boomp ss te planten Toen ze nu dit voorjaar niet uitl iepen was het natuurlijk de koude winter geweest die de jonge planten te sterk had aangegrepen Dezer dagen eyenwel kw im meii tot eigenlijke waarheid Bij het uitgraven der verdirde stammen bleek het dat deze op zeer handige gze aan de wortels zaten vastgespijkerd i t Zal wel niemand verijronderen dat men sedert dezen voordeeligen handel den koopman daar niet heeft gezien ezet en op t amanten pr ktj bizar Wilhelm issend doen mei De nieuwe kroon die keizer Wilhelm zich heeft doen verva rfligen mout uen waar kunstwerk zijn Zg werd docr den Keizer zelven in overleg met den sohjlder Em l Doepler ontworpen De edelgesteenten die de krqnn sieren zgn uit de sohatkiaC van het huit Hoheiaollern afkomstig De voorzijdft is over hiM geheel bree i met groote diamanten dp gouden bkderen aitjigebraiht bezet Vandenomslafuk4en rand v reenigen zich jjut bogen meteen rij grdot péarlen Ier van welke eei roset van vier tot een kruis vaik edelgesteenten lelt jjeze krgi i vo ljn h j fd juist len il bg iolo b4 all Onze vroegere l ijidgenoot ho bfe eraafr séhott lifeeft in i ta Itatiaausc n Keilnait hmJiIji oen invloedrgk hd ii eene rede güïltjud u Anji allereerst wees Opyfle verflionstfe iWolli h gisch station te ifbel an do WateHschop ii weten en 4p den toevloed vakMtudeerendeu lauUen dio daar l uune kennis i Wam verrg£ e aanleiding ihiervan wees hg op de uitmuute i legenbeid Welke botanici voor hunue out Htelin vinden in den beroemden bottiuisch en tuin vinf Buitenzorg op het iland Java een iurichtiiig welke wordt bestuurd door een uilkuuntend man Dr MTreub die volkomen 6p de hoogte is van zijne taak en zich daarvan kwgt op eene Wijze die door alle deakuiidigen hoog wordt geroemd Ook de plantentuin te iiuitenzorg wordt door geleerdeii en atildeerenden van vele hinden bezocht tot uu toe echt nog niot door Italianen De hoogleeraar verzocht daarom den minieter al was het met eenige aarzeling met het oog op de financieelen toestand middelen beschikbaar te stellen om enkele Italiaansohe natuuronderzoekers de gelegenheid te geven gedurende eenige maanden in de door hom zoo hooggeschotte inriohtiug wetkzaam te zijn Ook Uier blgkt het weder dat professor Moleschott al is hg door ontwikkeling en aanleg een kosmopoliet 10 den volsten zin des woords geworden eu al heeft hg eerst in Duitechlaod later in Italië een geposten werkkring gevonden voor zijne groote gaven steeds met sympathie zgn vaderland bigft gedenken In eenige artikelen getiteld Geneesheer en patient betoogt de Tijd dat meer d n ooit in onze dagen ieilereeu verplicht is de keuze van den geneesheer wieu hg zich zelven en anderen wil tuever trouwen op te vatten als een gewichtige hoogst ernstige zaak daarbg dient niet alleen de vraag gesteld naar roep van kunde en geleerdheid mMr wel degelij c ook de vraag of de geneesheer dien men op het oog hoeft een man is van zedelgkheid en plichtbesef bovendien of zijne begrippen van zedelijkheid wel die zgn welke de r katholieke kerk als de eenige ware leert kennen De TyilA titt niet voorspellen dat het in een afzienbare toekomst bij ons te lande tot de stichting van een vrge r katholieke hoogeschool met faculteit van geneeskunde komen zal De kosten daaraan verbonden zouden ontzaglijk zwaar zgn terwijl voor andore doeleinden van kerkelgken en religieuzen aard de liefdadigheid der Nederlandsche katholieken voortdurend en in stijgende mate moet worden ingeroepen Toch blijft voor ons de oprichting vau een eigen universiteit met daaraan verbonden geneeskundige faculteit het ideaal Zoolang dit ideaal evenwel niet verwezeulgkt kan worden zoo lang voor onze r katholieke jongel eden geen andere weg bestaat om het arUdiploma te verkrijgen dan die van het openbaar hooger onderwijs zoolang de openbare universiteiten het monopolie bezitten tot opleiding der geneeaheerer uau wier handen zich allen bg voorkomende gelegenheden moeten toevertrouwen zoo lang moet door allen die daartoe in staat zijn met bijzondere zorg op die opleiding het oog worden gevestigd Blind vertrouwen in deze kan de Staat van ons r katbolieken in geen geval vorderen doch vooral niet als wij zien hoe r katholieko geloofsgenooten van uitmuntende bekwaamheid bg hoogleeraarsbenoemingon stelselmatig worden voorbggegaan en hoe bijna uitsluitend aan mannen die met alle godsdienstig loven gebroken hebben de zóó gewichtige taak der wetenschappelgke en zedelijke opvoeding der aanstaande artsen wordt opgedragen Vooral bij de benoeming van hoogleeraren in de É eeskunde geldt het een zaak die niet enkel in bladen behoort besproken te worden omdat het ing van allen ermede gemoeid is en ok andere beschouwingen dan van wetenschappelijken aard in t imerking behooren te komen Aan de laatstelijk uit O I ontvangen berichten tleeneu wij het volgende zank waren vrg zaalj Huil ovordal Door den resident is aan de regeoring voorsteld het politiepersoneel belangrijk uit te breiden lOr het getal oppassers v n Si op 200 te breugen onder 4 Europeanen en 4 inlandsche mantri e regeld di gen nachtdienst zullen doen en op vier islen zullen worden verdeeld ïle districtcomman nten zullen ieder 6 eu de adjudanten ieder 2 passers ondor zich krijgen terwijl ook de schouten Ver meer personjen zullen kunnen beschikken Te B iiteuzorg is eene vergadering gehouden van ilaiiÉatellonden 4n en belaughebt 3nden bij de pphtjlg der l oop ratiove v eeniging Vi oederkeerige lp De dkputsies oveifwe uitvoering en regeling A t ii iffl ondijf en getuigden dat t on zich de mooielijk h doii goonerin untveijjsi had Op die moeilijk gówteen toch kon lo toe leiden de heerenjte luaali opgevat lievelinga eet 0 eigen winkelnering algwneeno stenlmen werd arïi4 te veijwezeniijkon rahoi n dor Vergadering b ideming eeuer com 4jon l pg bouoeifad Haar udJat zou zijd de iiigfjiftoolefjognchling dor zaai jiMleiilen eu tot een g4 uwcbt l indo to iftengen on I nwralfto onilorzooken eu i4a8t i B atelWiji welke ortirj ïlllen lkonden worden inslagen die frfiet goed gcM volg ie Buiteuzorg en oïastrsjten kdtoden worden verkoclit vervolgeus uit te maken d teste wij waor e n hoe die artikelen konden verkregen worden maatregelen te beramen voor geregelden aanvoer bepalingen vast te stellen togen overvoer kortom al zulke znkon te regeleh die het welslagen dor Verecniging kondon verzekeren en deze op een hechten grondslag to bevestigen waartoe ook onder anderen behoort hot kiezen van een directeur Na de benoeming dezer commissie deden een paar barer leden duidelijk uitkoraen dat zij vooral omtrent Jit laatste punt vrij wilden big ven in hunno keuze Te Soerabaja is overleden do kapitein ter zee II van Brookhuyzen ridder der M W O Do begrafeuis heeft plaats gohad zonder militaire honneurs De eerstaanwezend dirigeerend ollicier vau gezondheid moet in overleg mot anderen en met bet oog op den tegenwoordigen ongunstigen gerondheidstoestand geadviseerd hebben tegen het uitrukken der troepen van daar dat het garnizoen aan de plechtigheid geen deel nam Aan hot hospitaal te Simpang waren de resident de afdeelings commandnnt de assistentresident en verscheidene hoofd en subalterne offaciereu van de and en zeemacht verder eenige ambtenaren en particulieren vereenigd die allen den Igkwagen uaar Ponelé volgdon De stoet bewoog zich langzaam en plechtig ondor kanongebulder naar het kerkhof aan den ingang daarvan opgewacht door den commandant en eenige officieren van de schutterij en verscheidene hoofd on subalterne oftioieren van het garnizoeu De lijkkist waarop do insignes eu de decoratie van den ovorledeno en eou paar kransen prijkten werd door twaalf onderofficieren van de marine gedragen Aan do geopende groeve herdacht do luitenant ter zee Ie klasse C J de Vriese R M W O in eone sierlgke rede de vele goede hoedanigheden en verdiensten van den overlodene Ter terechtzitting van den Raad van justitie te Samarang 2e Kamer ia in hooger beroep behandeld de zaak van den Chinees Lie Hong Yoe beschuldigd van verboden invoer van opium en ter zake door den landraad te Rembang veroordeeld tot dwangarbeid buiten den ketting voor den tijd van 1 jaar en eene geldboete van 18 000 Voor den appellant trad als verdediger op de advocaat mr J H Andries die in zijn pleidooi o a zeide Heeft de Raad er ooit van gehoord dat een notaris niot tot een preventief gevangene en nog wel een preventief gevangene wegens eene opium overlreding wordt toegelaten om hem eene procuratie te doeu teekenen voor zgn raadsman in hooger beroep Heeft de Eaad er ooit van gehoord dat die notaris moet opgeven door wien hij gezonden is en vooraf moet bewijzen dat hg met instemming van den gevangene komt alvorens hij wordt toegelaten om zijn ambtsplicht te vervullen Dat er bgna twee uren voorbijgaan in hot vervullen van nuttelooze formaliteiten voordat men den notaris toelaat Dat wanneer naderhand de notaris opnieuw toegang verzoekt om de procuratie welke niet genoeg omvatte aan te vullen de resident eenvoudig den toegang weigert zoodat dan de procureur generaal moet worden ingeroepen om den Hoogedelgestrengen heer resident aan het verstand to brengen dat zijn Hoog edelgestrenge de gestrengheid toch wel wat al te ver drgft I Die toeatand bestaat te Bembaug I Ik kan niet nalaten dezen toestand mef een enkel woord te releveeren omdat in de eerste plaats mijn gevoel van reohtvaardigheid zich verzet tegen de willekeurige wijze waarop daar wordt inbreuk gemaakt op de persoonigke vrgheid van personen welke al zgn zij Chineezon niettemin zijn onderdanen van Neder landschIndie en als zoodanig recht hebben op de bescherming van hunne personen en de waarborging hunner vrijheden zooals die bij do wet aan een iegelijk worden toegekend Do pleiter trad daarna in eene uitvoerige beschouwing over hot ten laste van den appellant geleverd bewijs en kwam daarbij tot de conclusie dat het bewgs voor de schuld niet was geleverd woahalvo werd geconcludeerd tot vrijspraak mitsdien tot vernietiging van lot vonnis van den landraad Men meldt uit LocUem aan de ZufpA Ct Tengevolge van don treurigen toestand waarin deze streek weer verkeert dooi den hoogen waterstaat van de Bwkol ia door het Dagelijksch Bestuur dezer Gewoonte het volgend request aan den Minister van Waferataat ingediend waarvan afschrift oan de Tweede k amor is gezonden Burgemeest lr on Wetlioupers der Gemeente Loohem daartoe d r dép Eaad gemachtigd hebben de oer zich lot Uwe iSieellentie te wóudeu mot een tweeledig verzoek i Vooreerst hs onderzoek naar de kleine rivieren zooveel mogelgk te willpn bespoedigen en ten tweede het bedrag vou ie afkoopsom van het Rijlc voor h t onderhoud en de verbetering van de Berkel belongrijk hooger te willen stellen dan voorgesteld werd bij het door do Tweede Kamer verworpen Wetsontwerp 350 000 De toestand der rivier is toch door jarenlange verwaarloozing terwijl de waterleidingen verbeterd werden wat het watorafvoaread vermogen betreft zoodanig geworden dat enkele regendagen voldoende zgn om haar oder buiten haar oevers te doen treden ent groote schade aan te richten I5ij het bezoek dat op uw laat de heer Inapecteur lan den Waterstaat in de 2de Inspectie hier het midden der vorige maand gebracht heeft hij ziöh daarvan ruimschoots heeft kunnen overtuigen en nauwelijks zijn de landen welke toen geinundeerd waren droog of een nieuwe overstrooming heeft plAats gegrepen eu alles weder ondor water gezet zoodat men zich met bezorgdheid in de toekomst der landbouwers in doze gemeente indenkt Inderdaad is de draagkracht der ingelanden door de jaar op jaar geleden verliezen zoodanig verminderd dat er ernstige middelen moeien beraamd worden om hen voor den goheelen ondergang te behoeden on meent do Raad er met aandrang op te moeten wijzen dat wanneer na afloop van het onderzoek naar de kleine rivieren or een wetsontwerp ingediend zal worden zoo er overwegende redenen zijn om de geheele verbetering dezer Egksrivier niet voor rekening van den Staat te brengen de afkoopsom dan toch zoo groot mogelijk voorgesteld moge worden BDUenlandscti Overzicht Keizer Wilhelm heoft Engeland verlaten en koers naar het hooge Noorden gezet waar de frissche zeelucht hem van de vermoeienissen der laatste feeatdagen nieuwe krachten moet schenken opdot hij zoo straks weder zgn hoerscherplichton en zgn militaire liefhebberijen bestaande iu keizer manoeuvres on parades kan opvatten Hiermede behoort dan het keizerlgk bezoek aan Engeland weder tot het verleden maar in verband met do achaarste aan belangrijke politieke gebeurteniaaen ataat het te vreezen dal nog lang niet het laatate woord over dit veel beaproken bezoek ia gevallen De verhouding van Engeland tot de triple alliantie en de Russische jodenquaestie vullen de geschiedenis van den dag Aan Turkge kost de jodenvervolging in Rusland heel wat hoofdbrekens De Turksche regeering legt weinig bereidvaardigheid aan den dag om den armen verdreven Israëlieten welke Rusland over zijn grenzen zet een gelukkig tebuia te bereiden ook meent zg dat er reeds voldoende joden in Palestina zijn Aan de overheden te Beyrout en Jaffa is bevel gegeven alleen het onlschepen van dio joden toe te laten welke het voornemen koesteren een bedevaart naar Jeruzalem te ondernemen doch eerst nadat zij de plechtige verplichting hebben aanvaard niet langer in de Heilige Stad te big ven dan hun godsdienstige plichten noodzakelijk maken Aan alle andere joodsche gezinnen moet onverbiddelijk geweigerd worden aan land Ie komen In het Russisch gouvernement Tambov brak Vrijdag een bloedige opstand tegen do joden uit Troepen moeaten tusschenbaide komen met het gevolg dat dertig personen worden gedood en een nog grooter aantal gewond Gelukkig voor de arme Russische joden ontving de Anglo jewith Jasociaiiou van een voornaam Israëliet in de Vereenigde Staten bericht dat zgn geloofsgenooten bereid zijn een aanzienlijk getal verdreven Russische joden te ontvangen Ér wordt verzekerd dat er voor honderden joodsche families plaats is in Arizona Montana Tennessee Texas en Californië en dat zij daar een good onthaal zullen vinden Dr Cohen uit Galveston pleit warm voor de emigratie naar de Vereenigde Staten waar de Israëlieten lich ten volle bewust zijn van hun plichten tegenover hun ongelukkige geloofsgenooten De nationale feestdag is te Pargs in de beste orde afgeloopen Reeds iu den vroegen ocbtend begaven zich duizoiden naar Longchampa om zich een goed plaatsje te verzekeren bij de groote wapenschouwing welke om drie uur werd gehouden en uitstekend slaagde President Caruot kwam aanrijden met den minister van oorlog den heer De Preycioet in één rijtuig Op de tribune namen mei den president en den heer De Froycinet plaats de ministors do leden van het corps diplomatique on do voorzitters van den Senaat en de Kamel Generaal USauaaier de commandant van Parijs voerde het commando Nadat de genoraal den president had begroet reed hij mot zijn staf waaronder ook eenige vreemde officieren vóór hel front der troepen De soldalen begonnen toen voorby to maroheeren en werden gelijk gewoonlgk door de menigte luide toegejuicht Bijzonder voldeed de schijnaahval dien do geheele cavalorio tegen de tribune van den president uitvoerde Onder do luide toejuichingen der menigte vwliet de heer Carnot daarmee het paradeveld Ook de botoogingen bij hol standbeeld van Straatsburg iju kalm afgeloopen Door allerlei vereenigingen werden de gebruikelijke kranaen en bloemen aau den voet van het standbeeld neergelegd maar de politie hield streng de hand aan het verbod om redevoeringen te houden Het weer waa gunstig zoodat ook de andere feesten goed slaagdon De liberalen en de vrijhandelaars in Zweden zijn niot tevreden over den nieuwen miniater president den grondbezitter Bostrom die in plaats van boren Akerhielra aan het hoofd der regeoring is opgetreden De heer Bostrom is oen ijverig protectionist en heeft sedert zijn langdurige werkzaamheid als lid der commissie voor de in en uitgaande rechten voel bijgedragen tot de invoering der graanrecbten in Zweden Vandaar dat de Zweedache liberalen den minister als conservatief en ala protectioniat aanvallen terwijl de Noordaohe bladen in hem een vijand van Noorwegen zien De aanhangers van den heer Bosirom beweren echter dat deze aanvallen zeer overdreven rgn Dat de nieuwe miniater conservatief en protectionist is erkennen zij maar zij wijzen er tevens op dat hg een buitengewoon bekwaam staatsman en vóór allea een practisch man is zoodat hij volatrokt geen reactionaire politiek van hem behoeft te verwachten De heer Goos die als opvolger van den heer Scaveniua is opgetreden ala minister van ouderwgs iu Denemarken was boo leeraar in het strafrecht aan de universiteit te Kopenhagen en wordt voor een der beste Deensche juristen gehouden De heer Goos ia 66 jaren oud en sedert 1861 hoogleeraar lig is tevens lid van de Kamor en commandeur van de Dannebrogorde De gemeenteraadsverkiezingen te Metz zijn bij vergelg king met de verkiezingen van vijf jaar geleden voor de Duitache partg slecht afgeloopen Terwijl deze in 1886 met 19 stemmen de meerderheid had verkregen staat zij nu met 11 stemmen tegenover 21 der cootrapartij Nadat er in Zwitserland reeds vele duizenden handteekeningon van stemgerechligden op eene aanvroag tot het houden eener volksstemming over het nieuw tariof vau invoerrechten verkregen waren zgn er thana nog 10 000 bijgekomen zoodat hot aantal nagenoeg 40 000 bedraagt on de volksstemming derhalve moot doorgaan SCHUTTERIJ BEEENOMAEINQ BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA voldoende aan Art 21 van Zijner Majeateils besluit van 28 Juni 1828 Staaüilad No 42 brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Commissie van onderzoek omschreven in Art 16 der Wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1872 ZITTING zal houden in het RAADHUIS dezer Gemeente op MAANDAG den 27n JULI 1S91 dea voormiddaga ten 11 ure en roepen bg deze op alle de voor de SCHUTTERIJ dit jaar ingeachreven personen om voor genoemde Commissie te verschijnen ten einde redenen van vrijatelling hebbende die aan het oordeel der Commissie te onderwerpen