Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1891

1891 Zaterdag 18 Juli 4581 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentlön kan geschieden tot dön aur des namiddags van den dag der uitgave EIEmS 700R EEN OEUEENTEEAAS ALHIEIl Allen die belangstellen in onze Gemeente worden door het Comité beleefd verzocht de VERGADERING van VRIJDAGAVOIVO acht tmr te houden io de Sociëteit OKS GENOEGEN Zaal Kunstmin te komen bijwonen Nameni het Comité J F HERMAN Fzk Voorzitter H BRAAT Secretarie Gouda 16 Jnli 1891 Goedkoop Soiled Elegant s Gangbaarste L modeUen K BUOBY W 2 ffiÜ H Tl Jongena krU B 5 V t I p dozijnfl 6e r OnxitUiP IOrooltel L dozijn p dozijn 45 IS 8 AIiBION S ft i W IKJ FHANKLIN P WAONBB l s i 8TBPHAII p dozijn 6 p doz paarfl 76 p düa paarfl 7S LIlfCOLlf B p dozijn I 89 Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C Aa B BANTZINGEB Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 airect bij MEY EDLICH Vcrsaml Ceschaft Leipzig Plagwilz Snelpersdriik ran A Brinkman Zoon Gouda Voorts worden belanghebbenden aangemaand om uiet te rerzuimen ten bepaalden t d voor de Commissie Tan onderzoek te rerschynen daar zy die niet mochten opkomen gehouden worden geene redenen tot vrgslelling te hebben en voor zooverre hun dienstplichtige nummers zijn ten deel gevallen bij de Schutterij zullen worden ingelyfd Gouda den 16 Juli 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN Ue Secretaris BROUWEK MARKTBERICHTEN Gouda 16 Juli 1891 Granen weder weinig aangevoerd Er bestond wel iets meer vraag dan de vorige week zoodat prezen ook iets vaster naren Tarwe Zeeuwsohe ƒ 10 a ƒ 10 60 Mindere dito ƒ 9 50 a ƒ 9 75 Polder ƒ 8 7B a 9 25 Afwijkende ƒ 7 50 ii ƒ 8 Rogge Zceuwsche ƒ 8 s ƒ 8 40 Polder ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 6 70 a ƒ 7 Gerst Chevalier ƒ 6 a ƒ 6 75 Haver per HecU 4 50 a ƒ 5 50 per 100 kilo ƒ 9 a ƒ 9 60 Hennepzaad Inlandsch ƒ 10 a ƒ 10 25 Buitenlandsch ƒ 8 a ƒ 8 25 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaanacho ƒ 8 15 a ƒ 8 25 Cinquantiue 8 30 a 8 60 Veemarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens redelijke aanvoer handel vlugger 18 a 22 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel redelqk 15 a 17 et por half KG Magere Biggen goede aanvoer handel redel k 0 55 a ƒ 0 90 per week Vette schapen goede aanvoer handel traag ƒ 18 a ƒ 26 Lammeren weinig aanvoer handel redelijk ƒ 8 a ƒ 16 Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel redelyk ƒ 8 a 18 Graskalveren weinig aanvoer handel vlug ƒ 26 a 35 Aangeroerd 128 partyen kaas handel eerste soorten vlug mindere traag Eerste qualiteit ƒ 28 a ƒ 30 tweede qaaliteit 23 a ƒ 26 Zwaardere hooger in prijs Noord HoUandsche ƒ 24 a 27 Boter goede aanvoer handel traag Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 per kilo Weiboter ƒ 1 10 a l ZO per kilo PETROLËUAI l OTEEHINGËN van de Makelaars Caotzlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden willig 1 000 Tankfuet 7 75 Geïmporteerd fust 7 86 September October November en December levering ƒ 7 75 Uargerlijke Stand GEBOKEN 13 Jnli Trimeani Petroiiilla Maris onder B Wslthie CD C F van dea Xng JoliSD Chriatiun oiidert B Keiler en F no Pelt 14 JobaoDt ouden L Heerlceaa eo J Booter Tjerk Coroelioa Jobanaea oadera M Mantel ea £ U Me er OVERLEDEN 8 Juli J C Gerlacb S j 11 m 14 1 Slopiielenburg 2 j 5 m 16 P Klerki 8 m GEHUWD 15 iah ï G Nieuolasd ea A Beebees 16 J de bnoo en J Strarer Reeuwijk 6E80RE V s 13 Jali Felronella Jakoba osdera O Plak ca P raa Triet OVERLBDEN 12 Juli P ScbostcD baiatroaw vu C Gioeaeacbtij 43 j W Groiaeiidijli 19 d Getrouwd J 0B SNOO ArU EN J STRAVER I 16 Juli 1891 De Heer en Mevrouw de SNOO Stravee betuigen bg deze ook namens wederzgdsche familie hun hartelgken dank voor de bewijzen van belangstelling bg hun huwelflk ondervonden ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed na een smartel k lyden onze geliefde Zuster Aanbehuwd Zuster en Tante Mejuftrouw JOHANNA CONRADINE GERLAGH üit aller naam f Mej M E GERLAGH 8 Juli 1891 Wegens buittnlandêch betrekkingen eerat heden geplaattt Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de nalatenschap van Mejuffrouw J KEMPM overleden te Oouda 8 Juli 1891 gelieven daarvan opgaaf of betaling te doen vóór 1 Augs a s bg Mej BLOEMINK Fluweelen Singel Oouda A KEMPB utrecht 16 Juli 91 337 Staats LoteriJ De Eerste Trekking begint MAATNDAG 20 JULI Heele en gedeelten van LOTEN te bekomen bg G F VAN GEiXT O0BTHI p dozijn fl Peperstraat E 81 b h Zusterschool KORTING OP A 7 os Aza Kleiweg E 73 en73 337 Staats Lotenj De Ti ekking begint MAANDAG 20 JULI a 8 Loten en gedeelten van Loten zgn te bekomen bjj de Collectrice Wed A C COSIJN Gouwe C 9 by de Vischmarkt Alom te bekomen BE OÜDSCSE IILA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levens bericht der beroemde Glassohilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb P r ü s 80 Cents SOHIIiUDB COBTAUA PdoiU p dozijn 11 66 A BRINKMAN I De aitgaye dezer Coaraut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alïonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 Juli 1891 Wij herinneren diegenea onzer stadgenooten welke kiezer zqn voor den gemeenteraad dat de vergadering hedenavond in 0u9 Genoegen te honden om 8 uur begint Ëen trouwe opkomst is zeer wenschelijk De Generaal Majoor He nus Com der Ie Divisie Infanterie bezoekt heden de Gemeente ten inde inspectie te houden over het Bataljon alhier in garoiioen en zioh van de geoefend beid van ds miliciens der lichting 1891 4e overtuigen Heden margen vroeg werd de soldaat M wegen berispeiyk gedrag zouder eenig militair vertoon met oen briefje van ontslag uit den dienst weggezonden Gisterenavond werd io het Voreenigingsgebouw eene vergadering gehouden van de leden der steenkolenvereenigiug de Voorzorg die door ongeveer 50 deelnemers werd bqgewoond De voorzitter de heer A van Veen opende de vergadering met de aanwezigen het welkom toe te roepen en z n genoegen te kennen te geven over de flinke opkomst waaruit hem bleek dat de belangstelling in het lot van hun huisgezin hen ter harte ging No in t kort het doel der vereeniging en samenkomst in t licht te hebben gesteld en uiteengezet verzocht hij don Secretaris Penningmeester mededeeling te doen van den toestand der vereeniging die toen ongeveer het volgende zelde Geachte Vergadeiiiig 1 Zooals op Uw convocatiebiljet is aangegeven is FEVILLETOIM E n oude GescMedenis Vit het Eugehch 1 Te midden van regen en storm bevond ik mij te paard op dan straatweg tussehen Albany en Ponghkeeptie toen ik bezijden van den weg een huis meende te zien Meer nabij gekomen om er eene schuilplaats te zoeken ontdekte ik tot myn spijt dat het de bouwval was van een groot pand Toch wilde ik beproeven of ik er eenige beschutting tegen den slagregen kon vinden en was te dien einde reeds van het paard gesprongen toen ik werd aangeroepen door een heer die in isen licht rytuigje mij achterop wa gereden Wat wilt gij doen vroeg hy Ben schuilplaats zoeken gaf ik ten antwoord Ik ben vermoeid myn paard is het ook en wjj zyn zeker nog wel twee mijlen van de stad verwijderd Al waart u er nog drie mijlen van verwijderd dan moet u in dat moordhol geen schuilplaats zoeken mompelde hij Wat riep ik lachende Is die bouwval misschien een spookhuis Dan ga ik er zeker binnen In de eerste plaats het doel dezer bijeenkomst U eenige mededeelingen te doen omtrent den toestand onzer steenkolenvereeniging en doordien aan mij het administratief en finantiael gedeelte z jn opgedragen is het voor my niet moeielijk daaraan te voldoen Vooraf wil ik U dan mededeelen dat de vereeniging bestaat uit 69 deelnemers waarvan 62 wekelijks Ü6 et en 7 wekelijks 17 et betalen met welke betaling den 2n Maart is begonnen en op heden dus 20 weken heeft plaats gehad Wanneer wij nu geregeld blijven betalen dan hebben w j den Sin October 35 weken betaald en persoonlijk te goed 8 75 die 25 et en ƒ 5 95 die 17 et per week hebben betaald en kunnen als dan over een kapitaaltje van 565 11 beschikken Van dat bedrag moeten wel is waar eenige onverraydelijke onkosten af zooale drukwerk etc doch dat is van geen invloed en kunnen door ons poudspondsgew ze betaald warden Als proCsan iu den steenkolenhandel kan ik U met zekerheid geen prys durvan opgeven zoodat ik ü slechts een raming kan voorstellen die ik vertrouw eerder ten gunste dan ten nadeele der leden zal uitvallen en waarbij ik als grondslag heb genomen dat de levering zal geschieden minstens per hectoliter en wij in huis zooals wy gewoon zijn Wanneer wij dan den prqs der steenkolen ramen op 87 et per hectoliter dan zouden de 62 leden die wekelijks 28 ets storten elk 10 hectoliter en de 7 leden die wekelijks 17 ets storten elk 7 HL steenkolen kunnen ontvangen de laatstgenoemden echter met bijbetaling van H et tot volstortiug en wij 669 HL tegen contante betaling kunnen aanbesteden Over die aanbesteding zelve zu llen we straks van gedachte wisselen en een en ander onderling bespreken eo bepalen doch ik durf mij vleien dat deze korte mededeelingen U voldoende zullen zijn om en ben den regen niet weinig dank verschuldigd Rijd met mij mede zeide hij op overredenden toon en laat die bouwval voor wat hij is Als gij hier terug wilt komen nadat gij de geschiedenis die er aan is verbonden hebt vernomen dan zijt gij volkomen vrij maar kom eerst naar de stad om wat te gebruiken en uit te rusten uw paard zal wanneer gij afstijgt gemakkelijk genoeg meeloopen Dit aanbod was verleidelijk ik nam het dankbaar aan steeg van mij paard dat ik achter aan het rytttig vastbond en stapte in Te gelykertyd wierp ik nog een blik op de mine Met de vooruitstekende bovenverdieping en de holle vensteropeningen maakte het een akeligen indruk Dien avond in mgn logement IdS ik het volgende munuscript Het was my ter inzage gegeven door den beminnelyken vreemdeling die er de mededeeling aan had toegevoegd dat het geschreven was door de laatste bewoonster van bet oude huis dat mijne belangstelling had gaande gemaakt In vroegere jaren had zij die eene beschaafde ontwikkelde vrouw moet geweest zijn als kasteleines san het hoofd gestaan van het thans in puin vallende hotel en was het blyven bewonen lang nadat het in verval was geraakt en de gapende vensteropeningen van verlatenheid getuigden Zij stierf in eene kamer aan do noordzijde en onder haar hoofdkussen vond men de verbleekte bladzyden wier inhoud ik thans laat volgen ADVERTENT 1 ËN worden geplaatst v n 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt den ingeslagen weg te blijven bewandelen en U zal aanmoedigen hoe bezwaarlijk dit ook voor velen is zoo veel mogelijk iu den zomer te sparen om des winters daarop met welgevallen te kunnen staren Bij hernieuwing is door onze steenkolenvereeniging het bewijs geleverd wat met overleg gepaard aan een goeden wil eene vereeniging vermag die langs ordelijken weg het welzijn barer leden beoogt on te bejammeren is het zeker dat het vooroordeel zoo diep ingeworteld is bq een massa onzer stadgenooten en er zelfs zijn die voor het goede hun oogen sluiten om die gevoelens te kunnen blijven aanwakkeren en versterken Laten wij echter dezulken beklagen want te benijden behoeven wy hen niet integendeel wanneer het voor dan werkman in t algemeen zoo barre winterseizoen is ingetreden en velen zonder of met weinige inkomen moeten zien rond te komen wanneer dan als sneeuw hagel en vorst als om wedstryd hun sehepter zwaaien door ons wordt genoten van het bespaarde kleinood in den zomer en ons worden dan daarvoor de brandstoffen te huis bezorgd dan worden teij door dezulken henijd maar ook dan zullen hunne oogen opengaan en zullen zij hunne tekortkomingen inoeten inzien en zich tot vereenigon en sparen gedrongen gevoelen en zoodoende opnieuw de algemeene opinie warden wakker geschud dat vooral in Gouda waar de loonstandaard bijna bet laagste peil heeft bereikt de werklieden zich snoeten vereenigen om niet alleen elkander in tyden van ziekte of tegenspoed te kunnen helpen door zioh onderling daarvoor te verzekeren maar ook om in betere tijden door spaarzaamheid zioh met elkander te verstaan om door kapitaalformeering in het klein zich op voordeeliger en gemakker wyze van het onmisbaarste iu slechtere tijden te kunnen voorzien hetgeen het doel is onzer steenkolenvereeniging de Voorzorg Moge ons oorbeeld navolging vinden en velen 28 Januari 1775 Ik bègryp met wat crinmq omgaat en welke angst my beklemt Toen ik het rijtuig zag wegrijden meende ik dat alle onrust van mij geweken zou zijn en de eaik my weldra uit het geheugen zou gaan Maar ik ben oog even gejaagd als gisteren en kan aan niets anders denken Altijd weder haal ik my de enkele woorden voor len geest die in den korten tijd die zy onder mijn dak vertoefden tussehen ons gewisseld zyn Haar gelaat is het dat mij steeds voor oogen staat dat gelaat hetwelk een zoo vreemde uitdrukking en zooveel innerlijke onrust en lichamelyk lyden te kennen gaf Toch kan ik het zg ne evenmin vergeten het zijne zoo knap zoo vroolijk en toch zoo onaangenaam vooral wanneer hy haar unzag eo ook mij zooals ik opmerkte Keen die min benei mij volstrekt niet en een rilhng kruipt mij door de loden telkens wanneer ik my zijn luiden lach herinner die zoo weinig met het voorkomen van zya jong vrouwtje n overeenstemming was en mg daarom zeer ongepast voorkwam Zy zijn vertrokken met alles wat zij by zich hadden maar ik ben nog even zenuwachtig als gisteren Waarom Dat kan ik niei verklaren Ik zit in de kamer waar zy den nacht hebben doorgebracht met eene gewaarwording als had ik daar een geestvo schgning gezien Ik ben bang om hier te btyven en ik schryf dit met het doel om mijn gemoed te verlichten voordat ik mij ter ruste begeef zoo er althans dezen nacht rust voor mij te vinden is Ben