Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1891

I dow beaten als wjj sleoMa één jaar de proef te nemen ik ben ten volle overtuigd dat de uitkomsten hun luUen verblijden en vooral in den winter hun gezin ten goede zal komen Dat ook gq allen medewerkt om vrienden en bekenden op het nut van dergelgke veieenigingen te wycen is bniten twijfel en den wenich van Uwen SecretarisPenningmeester I Deie mededeelingen werden met applaus begroet Daarna wordt art 1 van het reglement gelezen luidende Het doel der Vereeniging is om door vooraf gedane wekel jksohe stortingen zich in den winter van steeakolen te voorzien tegen den goedkoopsten pr js De Voorzitter deelt daarna mede dat 8 voorname sieenkolenbandelaren Donateurs zijn van Providentia en stelt derhalve voor die Heeren uit te noodigen in to schrijven voor de te leveren hoeveelheid Hierover ontstond eenige discussie doordien enkelen de te leveren hoeveelheid over die 3 heeren wilden verdeelen terwijl anderen lelfs alle steonkolenhandelaren wilden zien uitgenoodigd ook wenschte een lid levering op monster De Voorzitter antwoordt op d verschillende besprekingen en komt tot de conclusie dat de leverancier onverschillig wie dat zal zqn wel voor goede kwaliteit zal zorgen om rede zoon levering tegen contante betaling hem niet onverschillig kan zijn en hij leer goed zal begrijpen dat hij b j niet cakpming zijner verplichtingen in t vervolg zal word en uitgesloten Voorts merkt hij op dat zich altgd moeielpheden zullen voordoen omdat de schoorsteenen biet allen even goed trekken Ten bowjjze daarvan voert h aan dat hij stookplaatsen heeft en de steenkolen die hij beneden gebruikt en zeer goed zijn boven niet half zoo goed branden Het lid J de Grauw zegt zijn volle vertrouwen in het Bestuur te stellen en stelt zich daarom gaarne tevreden met bun handelwijs en do le len geruit den uitslag kunnen afwachten De Secretaris Penningmeester stelt daarna voor de 5 hh Donateurs uit te noodigen hun inschrijvingente doen en daarna aanstaanden Doudejdag te besluiten terwijl bij dan tevens een ontwerp contract voorde levering aan da leden ter goedkeuiing zal aanbieden Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen Kiets meer aan de orde zijnde en niemand het woord meer verlangende werd de Vergadering door den Voorzitter gesloten Voor de gemeenteraadsverkiezing te Oudewater is tot candidaat gesteld van liberale zijde het aftredend lid de heer T J van Vreumingen vaa katholieke ajde in plaaU van den heer M Konings II Maandag overleden de heer G van de Pavoordt terwijl van anti revolutionnaire zijde de heer A jonkheid als zoodanig wordt genoemd Voor de wielerwedstrijden op a s Zondag te Schereningen hebben Belgische Engelscbe en Fransche tijden zich doen inschrijven Ook zijn de heeren C A Koning H Boosdorp en IiL Adler onder de me dedingers die U Zondag te Keulen en te Luik eenige jMnle prijzen wonnen Het buitenland zal vertegenwoordigd zyn als volgt ik ziek of was er werkelqk iets onverklaarbaars en geheimzinnigs in hunne handelingen f I aat ik alles nog eens goed nagaan Zij kwamen gisteren tegen het vallen vari den avond Ik stond voor het veneter en een zoo deftig echtpaar in ee rijtuig ziende met een ander voertuig er achter voor de bagage spoedde ik mij naar bniten om hen te lerwolkomen Zij droeg een alaier die te dicht was dan dat ik hare trekken kon onderscheiden doch hare gestalte was slank en bevallig en ik voelde mij dadelijk tot haar aangetrokken misschien wel doordien zij bij mijne nadering de hand naar mij uitstrekte als meeudozij bQ mij bescherming te zullen vinden De heer daarentegen beviel mij veel minder hoewel hij ontegenzeggelijk een knap uiterlijk had en als hg wilde zich heel beminnelijk wist voor te doen Maar ik kreeg dadelijk het gevoel dat hij beter had gedaan het jonge vrouwtje voorzichtig uit het rijtuig te helpen dan zich zoo bezorgd te toonen voor zijne bagage Als de enorme baliemand die hij bij zich had goud bevatte had hij er niet met meer haast naar kunnen omzien of meer zorg aan den dag kunnen leggen bij het afladen Hij zeide dat zij boeken bevatte maar komt het te pas dat een man meer om zijn boeken geeft dan om zqne vrouw en voor niets anders oogen schijnt te hebben terwijl hij het aan een vreemde overlaat haar uit het r tuig en in het hotel te helpen Doch laat ik bier niet langer bij stilstaan Man de heeren L Caasignard Bordeaux n 2 in het kampioenschap van Frankrijk benevens G Pérès ook uit Bordeaux uit Belgié de heer G Choisy kampioen op hooge bicyole 1890 uit Engeland de heeren S E Willioma en dr G E Adoook welke laatite revanche schjjnt te willen nemen over zvjne geleden nederlaag Een velocipede voor 23 personen wordt gemaakt te Belfort naar het plan van een oSioier Het voeif tuig zal beproefd worden bq de groote manoeuvres Jan Holland Dr Vitringa schrift in de Tijd onder den titel tKi d r pel en PoppeH TentooHtUlling een artikel waaraan wg het volgende outleenen Hebt gij de in couranten hoog opgehemelde pop penten toonstelling bezocht P t Is vernuftig niet waarP die mechaniek in het speelgoed die sprekende sigaretten rookendo coquet met waaiers wuivende schoenpoetsende breiende automaten Wat heeft de knust het ver gebracht Gg staat er beduust van ISn dat allea ter vrille van onze lieve kleinen Weet gg wat ik u aanraad Ga zelf als gg lust hebt de tentoonstelling bekgken maar laat uw kindereu thuis Koop als gg t geld ervoor over hebt bet eene of andere kunststuk om zooveel vernuftig geknutsel niet onbeloond te laten maar zat het op uw étagère speel er zelf mee t is een onschuldige tgdpaaaeeriug in oen verloren uurtje Doe er mee wat gij wilt als gg t uw kinderen maar niet in handen geeft Wat zullen zij ermee aanvangen F Het aangapen Van t kunststuk duurt kort De verwondering over de wondertoeren die t voorwerp verricht is heet matigjea Een mentch verwondert zich niet over versohgnselen die heelemaal buiten de sfeer van zgn bevattingsvermogen liggen Om zich over iets te verbazen moet men iu staat zijn ten minste een i vermoeden te opperen over t geen er achter zit j Anders legt iemaud zich er moedeloos bg neer epend Allah is Allah en Allah is groot Wie to eenenmale aan de mogelgkheid om een raadsel op te lossen wanhoopt dien gaat het als den slecht geschoolden boerenjongen dien ik opmerkzaam maakte op het zonderlinge feit dat de zon s avonds in het Westen onder de aardschgf wegzinkt en emergens aan den oosterrand weer voor den dag komt Ja t was toch raar meende I hij Zoudt gg willen weten waarom het zoo ia P Och ja wel 1 t u een dubbeltje waard als ik het n zog O fieen dat niet i Wat zal t kind in t beste geval met zoo n mechanisch kunstwerk doen Wanneer hg naar uw verlangen handelt en zich vergenoegt met dag in dog uit op het stiftje te drukken on zich over t resultaat te verblgden weet dan wel dat dit zoete kind in de wieg is gelegd om zijn levenlang een rechte ezel te blgveu Verheug u daarentegen over zijn aanleg als hg na een paar maal uw aanwijzing t hebben opgevolgd parate executie maakt on het j ding atukbreekt om te zien wat erin zit Hij wo t een man wiens werkzaamheid zal gericht zgn op het rerum cogooscere cansas Al dat moois is evenwel te kostbaar om zoo maar op eens zonder genade te worden stukgeslagen I te meer wijl de welgemeende poging toch niets uit I levert I Al dat gecompliceerde speelgoed acht ik een ware nen zijn zonderlinge wezens en kunnen niet naar denzelfden maatstaf als vronwen worden beoordeeld Laat ik eens zien of ik mij kan herinneren waar ik het eerst haar gelaat te zien kreeg O js het was in de galagkamer Zij was daar even gaan zitten terwijl haar echtgenoot met mij het huis rondging om eene kamer uit te kiezen Vier kamers stonden er leeg en twee daarvan waren de fraaiste luchtigste vertrekken die ik had maar hij ging die voorbg en koos eene kamer die langen tijd ongebruikt was gebleven omdat zij vochtig en ongezellig was Hij deed dit zeide hij omdat die kamer gelgkvloers was en men er zijn groote mand gemakkelgk kon heenbrengen Ik was zoo geërgerd over lijne eeuwigdurende zorg voor die mand dat ik naar de gelagkamer ging om de dame te verzoeken zelve een woordje mee te spreken Haar op den drempel gekomen bleef ik staan zooder iets te zeggen want de dame of beter gezegd mevrouw Ürquhart zooals ik thans hoorde dat zij heette was van haar stoel opgerezen en keek met een zoo smartelijk onderzoekenden blik in den spiegel dat ik haar vol deernis aanstaarde Zoodra zij mij gewaar werd trok zij haar sluier weer omlaag en vroeg haastig op mij toetredend of haar echtgenoot reeds eeae kamer had uitgekozen Ik antwoordde haar dat haar man eene kamer had uitgekozen maar dat het de ongezelligste kamer van het huis was Zij scheen slechts half te luisteren en I ramp voor onze kinderen Het doel on het nut van het spelen gaan ermee verloren t Eenige wat gij erdoor bereikt is dat het kind altijd op zijn manier geblaseerd raakt Immer haakt hij naar nituwe en grootere kunstmirakols evenals de goochelaar de eischen van zgn publiek slechts bevredigt door een welberekend climax in zgn toeren Ik stelde daareven het kind voor in zijn allereerste speeloefeningen straks neemt het spelen een hoogere vlucht Het wordt het middel tot oefening der Kh ingikraeht Dit is s mensohen hoogste vermogen dat alle krachten van den geest in zgn dienst stelt voorstelling verbeelding denken wil Dit is het vermogen waardoor de monsch optreedt als schepper onder God Met het doel dat hij dit vermogen vlijtig zal gebruiken heeft God de wereld zoo geschapen dat alles ja op zich zelf volmaakt ia maar tocU zoo dat het tevens kan vervormd en gewijzigd worden De aarde levert alles op maar de mensch moet het omscheppen tot voldoening aan zijn behoeften tot zijn genoegen tot altgddurenden prikkel van tgn vernuft van zgn lichaamskrachten Zelfs het dier ofschoon een iu alle doelen volkomen organisme wordt niet vernietigd als de mensch het te zijnen dienste wgtigt En waar de hoogste Wijsheid het zoo inrichtte daar bevlijtigen de opvoeders zich vaak om don kinderen dingen iii de handen te geven die niet alleen kant en klaar zgn maar wat erger is zoodanig dat zg door de poging tot herschepping en vervorming die het kind erop tracht toe te passen cernietu d worden Op die wgze wordt de ontluikende scheppingsdrift waarin de kiem van s monscheu levenstaak ligt zoo niet gedood dan toch verlamd en verwilderd Wil ik u eens zeggen wat voor mensohen dat ondoelmatige speelgwd kweekt Ongedurige en onhandige stoethaspels die eigenlijk Uet geheele leven spelend blgven doorsukkelen Als de tijd aanbreekt waarin het spelen moet plaats maken voor ernstiger en meer gezette oefeningen van den geest bespeurt de onderwijzer dat de leerling wel kasten vol speelgoed kan gehad hebben en ilat hij toch niet hoeft uitgespeeld Hij bespeurt dit aan de ongedurigheid van den knaap aan het onvermogen om du aandaeht op iets te vestigen aan de slappie wilskracht aan de geringe zucht om de reden van iets na te vorachen aan do onnadenkendheid aan de onhandigheid aan de hulpeloosheid Hierom onthoud uwen kinderen al die tentoongestelde froaiigheden I Zijn de middelen om bij minder begaafden s mensohen scheppende werkkracht te doen indommelen en haar bij vuriger naturen t doen omslaan in vernielingswoede en ongetoomde genotzucht Geef uw kinderen grove voorwerpen in handen ruwe slechts even herkenbare nabooUingen van de meest voorkomende zaken uit zgn dagelijksche omgeving Laat het kind er naar zijn believen aan knoeien en al knoeiend ze beschadigen Hoe meer hg aan zijn speelgerei het werk van zgn eigen handen aameerat des te liever krijgt hg bet in uwe schatting ouooglgko bijna onberkenbaar geworden voorwerp Lief wordt het hem en een rijke bron tot leering en genot evenals de mensch het meest I opheeft met den akker dien bij zelf beeft ontgonnen al was die akker vroeger een bloemtuin zoodat hq l hom in veler oog heeft misvormd en bedorven j Hij lacht met dat oordeel en vorkneutert zich in I ging mij voor naar het aangeduide vertrek NauweI Igks echter had zg den drempel betreden of hare houding werd zoo vreemd dat ik mijn oogen niet meer van haar kon afwenden Ten eerste had zij reeds in de gang haar hoed afgezet Ofschoon zg 1 niat bepaald mooi kon worden genoemd had zij een I ua zacht gelaat Zij bleef plotseling stilstaan op I den drempel Alles bewees duidelgk dat zij niet op haar gemak was Maar hoe de oorzaak dier onrust te verklaren Zij trad nu binnen en in het volgende I oogenbUk was er geen zweefh van ontroering meer I aan haar te bespeuren en stond zij volkomen kalm midden in de kamer Toch was zg nog even bleek als te voren en nu achteraf beschouwd weet ik niet of haar plotselinge kalmte aan eene hopelooze berusting was toe te sobrgven Had ik hem aangezien in plaats van haar misschien ware de toestand mij duidelijker geworden maar hoewel ik bij mijn binnentreden zijne gestalte links van de deur ontwaarde wendde ik mgne oogen niet naar zijn kant voordat zij zich op een stoel had laten neervallen Toen echter was het te laat want hij had het gelaat afgewend en keek met nieuwsgierigheid het onderwetache vertrok rond terwgl hij tegen zijne vrouw eenige alledaagsche opmerkingen uitte als Ik hoop dat gg niet te vermoeid zgt lieve een mooi oud huis vindt ge niet echt Engelsche bouwstijl I j Wordt vervolgd t bewustzijn dat do aardappels en de knollen die hg op zgn disch ziet staan zgn schepping zijn en 1 hierom dos te lieter smaken De 94e jaarvergadering van h t Nederlaadsch Zendelinggenootschap is Woensdag te Botterdam geopend onder voorzitterschap van Prof J OfferbausLz In zijn openingstoespraak wees de voorzitter er op dat het genootschap ondanks moeilijke tqdcn ziju oorspronkelgk karakter heeft weten te behouden en ook niet zonder zegen gewerkt heeft o a in de Minnebassa iu Menado Voorts herinnerde hij aan verscheidene blijken van waardeering in de laats e jaren ontvangen als bet plaatsen van een zendeling des genootsohaps door de Deli maatschappijen in de door haar bezette streken en de gunstige verandering in de houding dor vroeger min of meer achterdochtige Begeeriug Tevens wees hij op de groote behoefte aan goldelgkon steun Er bieden zich genoeg jongelingou voor de opleiding tot zendeling aan maar er is geen geld om hen in het Zendelingonhuis op e nemen Door de onverschilligheid van het Protestsnlsobe Nederland kan het werk niet uitgebreid en slechts 1 met moeite iu stand gehouden worden Er werden I aanzienlijke gifton en legaten ontvangen maar de toekomst is nog onzeker en dat zal zoo blijven zoolang de gewone inkomsten de gewone uitgaven niet kunnen dekken Uit het rapport der permanente commissie door don Heer K Heringa uitgebracht bleek dal de leden weder in hun kring ijverig werkten voor het Genootschap maar dat in sommige gemeenten ja m gansche streken niets kon worden gedaan in Zeeland zijn do afstanden te groot tot sameuspreking en samenwerking der leden iu Utrecht wordt nagenoeg alleen voor andere genootschappen gewerkt Maar er was vooruitgang merkbaar in Groningen Drente Limburg on Noord Brabant Een voorstel van den beer D J B Jordeus ora naast of in plaats van bet Maandbericht een Zendingacpurant uit te geven word breedvoerig besproken Algemeen was men voor het behoud van het Maandbericht of en hoe men daarbij nog een courant zou uitgeven kon nog niet beslist worden Naar aanleiding van bet voorstel om door bet hoofdbestuur met medewerking der permanente commissién in sommige plaatsen bg beurte vergaderingen te doen beleggen ter besprokiug van de zending werd besloten hot hoofdbestuur uit te noodigen ue verschillende commissien op te wekken zulke ve gaderingen in hun ressort Ie doen houden Uit het rapport der commissie voor Maandbericht en Tgdschrift bleek dat van het eerstgenoemde 10 200 en van het laatstgenoemde 8B0 exemplaren gedrukt en onder loden en begunstigers verspreid werden Na de pauze werd de kweekeling T J Bezemer binnengeleid en tot zendeling aangesteld Volgons het daarna uitgebrachte rapport der commissie van onderzoek en toezicht blijven er thans nog 9 kweekelingen over in het Zondelinghuis Ve meordering van het getal kweekelingen laten de geldmiddelen niet toe Het onderwijs ging geregeld zijn gang en de vorderingen der kweekelingen gaven reden tot te vredenhcid Voorts werd in dit rapport en andere verslagen het verlies herdacht dat het genootschap leed door het afsterven van den heer 0 W van der Pot Een gedicht van don overledene stelselzueht werd voorgedragen en in afdrukken rondgedeeld en op voorstel van den heer Franckeu stonden al de aanwezigen op als een stilte hulde aan den afgestorvene Ten slotte werd de raming voor 1892 welke volgens het rapport der daarmee belaste commiss e f 909 2B bedraagt goedgekeurd en daarna werd de zitting met psalmzingon en gebed evenals zij ook geopend was gesloten Er waren 63 leden tegenwoordig In den nachttrein die Dinsdagavond van Zurich naar Geneve op weg was is de bgwagen van den postwaggon verbrand De postconducteur had in den bgwagon naar een potlood gezocht en daartoe rondgekeken met eene brandende lucifer die hij vervolgens heeft weggeworpen Ongelukkig was toen de lucifer in aanraking gekomen met papieren die in den bijwegen op den vloor lagen en heeft daar brand veroorzaakt Hij poogde wel die te stuiten maar door de zuiging der lucht kreeg de vlam dadelijk in de papieren zulk een snelle uitbreiding dat hij de vlucht moest nemen Hij klom toen over naar den naasten passagierswagon en riep den treinconducteur te hulp die onraiddelgk den trein liet stilstaan Men was toen juist bij een tnsschenstation alwaar do brandende wagen werd achter gelaten terwijl de trein verder ongehinderd de reist voortzette Naar het schijnt zgn er oen aantal binnenlandsche brieven en pakken verbrand terwijl alle overige postbezendingen in den hoofdwagon lagen Bg een Zondag te Montpellier gehouden stierenge vecht heeft het publiek dat woedend was omdat daarbij tamme stieren gebruikt werden in plaats van echte Spaanscho ivaarvoor men verhoogde prgzen had betaald door allerlei baldadigheden zijn woede gekoeld Men sloeg electrische lampen glasruiten en allerlei ornamenten kort en klein wierp met stoelen en banken enz Te Bordeaux heeft Zondag bij een stierengevecht het publiek dat door het schouwspel opwonden den dood van den stier verlangde zgn zin gekregen In weerwil van het uitdrukkelijk verbod der Begeering van de wetten en de zeden des lands heeft in het derde gevecht de torero Oruga toegegeven aan de ontstuimige kreten i A mort a mort en met een echten dogen den stier doorstoken Hij miste echter de jniste plek zoodat het dier niet terstond dood was Het leverde in zijn doodsstrijd een schouwspel op waarvan vielen zich met afschuw afwenciden De stier werd eindelgk met dolken afgemaakt en door een span muilezels weggesleept De dames déagen dit jaar weer levende bloemen op don hoed maar er behoort heel veel smaak en heol veel zorg toe om daarmede fatsoenlijk voor den dag te komen Eenige Parisiennes zenden haar hoed naar defleuriste met opgave van do kleur van de japon die zij dien dag zullen dragen a ideren gaan een paar lessen nemen en zorgen er dan zelf voor Bij de bloemen op den hoed behoort een bouquet van dezelfde bloemen aan het ceintuur op de schouder of aan het knoopsgat Het arraugoeren van bloemen vooreen Ualcostuum handbouqet kapsel schouder bouquct enz heeft in Frankrgk en Engeland dezen winter weer een hooge vlucht genomen vooral omdat men de combinatie met struisveeren ook tot den handbouquet heeft uilgestrekt en dus allerlei nieuwe elfecten heeft kunnen aanbrengen Zooveel gebruik echter als et in Eugenie s tgd van gemaakt werd is dezen winter niet geëvenaard Men herinnert zich dat ook koningin Sophie op een hofbal de geheele japon raet de crinoline van die dagen met een dubbelen slinger van levende rozentakkeu omgeven had Geraniums met diaraauten als dauwdruppels seringen vorgeetmij nietjes en al de bloemen van die dagen toen men nog geen geel droeg en de chiiysanthemums nog geen modebloomen waren werden in massa ovei de japon gespreid Toch was het een ondankbare versiering Het ging goed voor eene keizerin of koningin die een half uurtje verscheen en van alle kanten bekeken word en hoogstens eene quadrille stapte i maar een wals is een moord voor de heele bloemenversieiing Camelia s houden het lang uit maar viooltjes geen uur en de overige strooiden al heel gauw hun verwelkte bloemblaadjes over den gladden dansvloer tot gevaar loor dames en cavaliers Zeer cbio zijn do kostbare orchideeën de odontoglosBum die men b v onder den eenen arm bevestigt en zoo dwars het corsage laat oversteken In een der laatste romans van De Maupassant wordt een baltoilet beschreven waarvan het ceintuur op zwart grenadine uit groote pensees bestond om schouders en hals liep een bloemenrand van donker tot lichtrood getint als de kleuren op een palet en op de borst stonden overeind drie witte orchideeën In al deze combinatiën moet de kapper gekend worden eenigen veroorloven aan hun klanten geen enkele bloem waarover zg niet geraadpleegd zijn Le roi s amuse Tot nu toe was de zorg voor den kleinen vijQarigen koning van Spanje Alfonso bgna uitsluitend toevertrouwd aan vrouwen endaar hij juist niet tot de stilste kinderen behoort hadden de dames dikwerf heel wat met hem te stellen De ondeugende streken van het jongske bezorgden zijn opvoedsters vaak onaangename oogenblikken Zoo had hg onlangs van zijn grootmoeder een klein handbrandspuitje gekregen om zijn tuin te besproeien De kleine koning die graag in het groon werkt was juist bezig toen een klein gezelschap een poosje in den tuin ging zitten Hieronder bavonden zich ook eenige officieren in groot lenue het oog Van den kleinen Alfonso werd vooral getrokken door de helblauwe met vele decoratiéu versierde uniform van een generaal de jeugdige ondeugd ging naar een bloomenperk waarvoor zijn brandspuitje stond riep den generaal schijnbaar om hem zgn mooie bloemen I te toonen en toen de goede man dicht bij hem was richtte Alfonso eensklaps met vaste hand een dikken straal water op hem zoodat uniform decoraties helm en pluim kortom het geheele gala costuum kletsnat waren Alfonso lachte luidkeels toen hg zag hoe goed zijn streek gelukt was en hij riep monseigneur Merry del Val den zoon van den Spaansohen gezant i te Woenen om ook hem dezelfde poets te bakken I Zoowel de generaal als de jonge prelaat maakten natuurlgk dat zij op een afstand van het gevaarlijke brandspuitje kwamen Om echter te voorkomen dat I de jonge koning meer van dergelijke aardigheden uit haalt heeft de koning regentes naar een goavsraear omgezien en ze vond dien in den zooeven genoemden monseigneur Merry del Val die van 1 Augustus met de opvoeding van den kleinen koning belast is Baltenlandscb Overztcbt In de gisteren door de Fransche Kamer van Afgevaardigden gehouden zitting vroeg de minister Bibit de verdaging der interpellatie van den heer Laur betreffende het passtelsel in Elzas Lotharingon Toen de heer Laur niettemin op de behandeling aandrong noodigde de minister ham uit niet verder voort te gaan er bg voegende dat de instructien van den Duitschen gezant te Parijs geene verandering hebben ondergaan De heer Laur daarentegen hield vol dat nieuwe formaliteiten van de Fransche handelsreizigers worden geèischt De discussie is daarop tot morgen uitgesteld In de vonloirs der Kamer maakte de stemming tegen de verdaging der intorpoUatie van den heer Laur veel indruk De ministers kwamen na de zitting bgeen en besloten opnieuw de definitieve verdagiug der interpellatie Laur te vragen Het kabinet zal dan tevens de quaestie van vertrouwen stellen De Kamer heeft vóórdat zij tot morgen uiteenging de laatste paragraaf van het ontwerp toltarief behandeld en het recht van 20 frs op varkensvleesoh goedgekeurd Men vreest dat werkstaking onder het spoorwegpersoneel zich zal uitbreiden De politie bewaakt de werkplaatsen In eene heden gehouden vergadering der warkstakers is besloten de algemeene staking voort te ttin De Fransche bladen hebben het natuurlgk zeer druk over den gunstigen afloop van do nationale feestdagen Ofschoon erkend ordt dat de algemeene deelneming der bevolking bij deze feestviering niet zoo groot was als anders zoo is men toch algemeen zeer tevreden niet het minste over de houding der troepen te LoDgohamps Van belang ia daarom ook vooral het oordeel der Duitsche bladen waarvan velen door deskundigen bij de parade vertegenwoordigd waren De correspondenten van de Natiotial Zeitung en do KöluUehe Zeitung prijzen zeer de snelheid en de onberispelijke uanw eurigheid waarmede de verschillende korpsen zich op het paradeveld opstelden Daarentegen liet het voorbijmarcheeren volgens de Nat Zeit wel wat te wenachon daar de verschillende korpsen geen gelijkmatige afstanden hielden De Keulsohe correspondent noemt de artillerie onberispelijk en zegt dat de infanterie ov r het algemeen in goede orde voorbijtrok He cavalerie was zeer goed hoewol de paarden niet altijd even rustig waren Daarentegen zijn de Duitschers het er allen over eens dat de schijnaanval der cavalerie tegen de tribune van president Carnot een meesterstulc was De Franseben die zoo fier zijn op hun jeugdig leger kunnen nu tevreden zgn als de Kuluiache Zeitung welke niemand van bijzondere vriendschap voor Frankrijk kan verdenken tot het besluit komt dat deze wapenschouwing een zeer eervol getuigenis beeft gegeven van de ontwikkeling van het Fransche leger Het mpport van de administrateurs van den Congo Staat bevat niet veel nieuws en is blijkbaar meer bestemd om het Belgische publiek te waarschuwen tegen de overdrgving on onnauwkeurige voorstellen van Fransche zgdo Uit het verslag blijkt o a ten opzichte van den spoorweg dat de eerste locomotief op 21 Maart 1891 iu dienst werd gesteld en dat de gewapende macht uit S127 man bestaat Het verslag bevat geenerlei beschouwing over de internationale vraagpunten Wat de onderzoekingen betreft deze geschieden naar raming over eene bevaarbare lengte van 12000 Kilometer De hoop wordt uitgedrukt dat de wetenschappelijke onderzoekingen door wijlen De DelpDrte begonnen zullen worden voortgezet Na eenig verzet zooals dit gewoonigk voorkomt werken de rechtbanken goed en de negers wier burgerlgke geschillen vroeger willekeurig door de Europeanen werden beslecht beginnen die thans aan het oordeel van den rechter te onderworpen Iu het rapport wordt broed uitgewgd over de maatregelen tegen de slivorng en het misbruik van sterken drank den gver der zendelingen en den goeden uitslag der pogingen tot verbreiding der beschaving Evenmin als de verkiezingen hebben de herstemmingen op Zondag 11 in het Duitsche rgksland voor de gemeenteraden beantwoordt aan de schoone voorspiegelingen welke sommige kringen in het Duitsche rgk zich over de gezindheid der bevolking in EliosIjotharingen veroorloven Te Colmar zijn thans van de 27 raadsleden 26 Elzassers Te Mets heeft de Duitsche beweging een stap achteruit gedaan zooals zelfs de onverbeterlgkste pessimisten te Berign niet voorrien hadden Terwijl de verkiezingen van 1886 in don gemeenteraad 19 geimigreerden d w z SI Hf