Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1891

IN 4582 Maandag 20 Jolt 1891 1 i4ÜS GOUDSGHE COURANT Nieuws ien Advertentieblad voor Gouda en Omstreken in Hanteli Costumes Zïjden Japoxistoffen enz d fe K T JL 58 g o uidjl beeft da er zgne iliëntèle mede te deelen dat zyu Magazgn wegens verplaatsing naar UABKT A 9 lis © BSJLOTBasr an dat zin nieuw gebouwd Magazgn waarin de zaak op dezelfde w jze zal worden voort i gezet tpoftsien vmi ijefelfd Artikelen faansia ndcin ZAT E P I JULI des avonds ten 8 mi w mk tldFlIB P 8 Voor comifiadön en l stalingeii i ren Wifk f iei te adles Bekeningen wordt men verzocht ziel i StedéUjke G sf briek f OUDA D U en UJag vau advertentie kan ge oMeden tot eto uur des namiddags van dendagd uitgave Ónzen Wtelgiqin dank looM eUpeii an belangatelUng bg de gc ocnte rp 0Dz n IbJwn ondervonden fff i dJ W 88EL3 Gemeente alhier heeft uit het vroeger vermelde drietal tot predikant alhier beroepen de heer Dr 1 D van Nes te Wondenbei De Anti revolutionaite Ktesvereeniging Vreest God eert den Koning alhier heeft tot candidaten voor den Gemeenteraad gesteld de hh H M Deroksen A Vingerling en H W M Steevens Gedurende de kermis zal in de Sociëteit Ons Genoegen optreden het Internationale Variété en Specialiteitengezelschap ondsr directie van ï rits van Haarlem Dit gezelschap was laatstelijk werkzaam op Seinpost in Sohevenittgen en bet Dagblad eo ZuidBolland spreekt met veel lof over de uitvoeringen In de gisteren gehouden v gadering der Provinciale Staten van Zuid Hollaoi is het vroeger door ons medegedeelde voorstel der Commissie in zake de sohadaloosstelliog aan de j emeente Gouda voor htt eventueel verlies door vernietiging van het recht van tolheffing dat nl de Staten de beslissing over dit punt in afwachting der te voeren onderhandelingen geheel ongepraejudicieerd zouden laten aangenomen Voorts vereenigden de Staten zich met het vroeger medegedeelde voorstel in zake verbetering van den waterweg tustchen den IJsel en de Kingvaart van den Haarlemmermeerpolder en vaartverbetering onder Boskoop Gisterenavond bad in de Sociëteit Ons Genoegen de b geenkomst van kiezers plaats uitgeschreven door het Comité voor gemeenteraaiamrkiezingea tot het I stellen van zes candidaten voor den gemeenteraad I Een talrijke opkomst viel te constateeren Da MStar voordat ik nog een woord had kunnen uiten had hy zich hersteld en zijn beleefde manieren weer aangenomen Vergeef mij Z jide hij j mijne zenuwen hebben in den laatsten tijd vreeieiyk geleden Mijn vrouw is sedert maanden aan het sukkelen en mijn ongerustheid over haar toestand als ook het vele waken hebben mij geheel uitgeput Wij zijn nu op weg naar een warmer klimaat waar zij dat hoop ik herstel zal vinden £ r speelde bij die woorden een eigenaardige glimlach om zijn lippen die echter verdween toen hü zag hoe zij de oogen opende en ze met tegenzin door de kamer liet dwalen als was hare nieuwsgierigheid op dit oogenblik sterker dan haar wil Ik geloof dat mijne vrouw zich reeds veel beter gevoelt haastte hij zich te zeggen Blijkbaar wenschte hij zich van mgne tegenwoordigheid te ontslaan en ofschoon ik de rouw ongaarne verliet kon ik geen voorwendsel vinden om langer in de kamer te blijven zij scheen inderdaad geheel hersteld Met eeli bezwaard gemoed ging ik dus naar do deur toen de jonge vrouw plotseling haar armen uitstrekte met den uitroep Laten wij niet in deze afschuwelpe kamer bleven Ik ben bang hier bepaald bang Hadt gij niet een minder somber vertrek kunnen kiezen Edward Ik keerde terug Er zijn kamers genoeg begon ik Hij viel mij dadelijk in de rede en zeide Ik nam deze kamer Honors omdat zij het gemakke Dttitechers braohten en 11 Lotharingers lieeft de laatste uitspraak der kiezers dezen stand van zaken geheel onderste boren gekeerd Er nemen thana 21 Lotharingers en 11 Duitaohers waaronder i og tiree socialisten zitting in den raad zoodat di eersten weder de meerderheid hebben Omtrent de bHeekenis van dezen uitslag maakt men zich in liet Wi itsche rijk geenerlei illusien Twintig jaren bohooR Lotharingen thans tot Duitschland en ziedaar hoë oordeel der bevolking van Metz pver haar nieuwe hairsbhers Geen verbodsbepalingen op het gebruik derVransohs taal geen paadwang geen enkele draconitcle maatregel heeft de Fransch gezindheid der inwours kunnen verbreken tf Gladstone s Daily Nck van Ëlzas Loiliaringeii sprekend meent dat Keizer Wilhelm een laad van buitengewone rechtvaardigheid zou doen iidien hq Lotharingen aan Frankrijk teruggaf Een lallre generatie zou hem dan do edelste spruit ran zgtfgeilao it noemen Niemand zon hem wegens deze Maad vavi zwakheid of vrees betichten lU statt m ll zoowel als soldaat moet de keizer in de toe oms ïien eni gp den tijd hopen dat de vullien niet lanJbr tbtidel tanden gewapend moeten geree staan Uet wan voorzeker een edel voorbeeld dft teiier Wilhelm aan zijn medeheersche zou geven trannee bij aan i e wenschen der LotMkingers gehoor g jf en op deze wqze de wonde u Krankrijk geslagen zocht te heolen doch waanicb plgk lijk ons de vervulling van de wenschen van bet liberale Eogelache blad niet Verre toch schijneii nog de tijden wa rop de volkeren met langer als kudden door vorsten en dlplooiaten beheerd over bun eigen lot zullen beschiktcen £ ven ontevreden als de iZweèdsche liberalen over de benoeming van den conferVktieren grogdeigenaar Bornström tot ministerpreiident zgn de radiéaal liberalen in Denemarken over de aanstelling van den hoogleeraar Goos tot miuistei van onderwij Ofschoon zü hulde brengen aan zijp groote verdiensten rechtageleerde zien de liberalen in den heer Gooi een reactionair zoo in de politiek als in de letterkunde van wien zij nog meer beperkende bepalingen ten opzichte van de persvrijheid verwachten dan nu reeds in Denemarken zyn ingevoerd Dat de heer Goos een ijverig conservatief is is bekend zelfs was bij gedurende vele jaren hoofdredacteur van het ultra conaerratieve bUd DajUadet Trouwens indixn de beer Goos geen deugdelijk conserv tief ware zou hij ook niet passen in het kabinetKslmp hetwelk zich steeds tegenover de liberale meerderheid in de Kamer handhaaft en nog maar altijd zonder medewerking van de volksvertegenwoordiging blqft regeeren Evenwel wordt algemeen aangenomen dat het ministerie door de vervanging van den heer Scavenius door professor Goos in geen geval versterkt is PETROLRUM NOTEERIIVGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfuet ƒ 7 75 Geïmporteerd fust 7 90 September October November en December levering ƒ 7 75 HurgflrUJke Stand Zevenhuizen GEBORKN Adnau ouden Halmm ea I Haaimuii Maria 4 o Suoek en N V vaa Tilbarg Aagje Jaeoba ouders P Hofman en M Ata Halt LeeDden oadere A Bonteabal en B B lan der Starre OBHUWD J Ho At en Jl Boi Gd F B Olteapeer ea Hofman D J Brengen en T H Paul ♦ Ondertrouwd Dr L A KESPEE EK E HABMENS Gouda 16 Juli 1891 Rotterdam Ondertrouwd W HERMAN DB GROOT E M DIRK8EN Gouda 17 Juli 1891 Geen Receptib ADVERTENTIÊN SSELS C M Wl Oe ondergeteekeüde betiiügt aan allf Familieleden Vrienden en Bekenden zoo bin f nen als buiten deze stad zgnen bartelgken dank Toor df vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg bet smartelgk verlies zgner onveigetelpe Scbtgenoote JOHANNA MARIA THERESIA K0L8TEB F DEN HERTOG Gouda Turfmarkt H 62 Zeer Uette G esteendrnkte NAAEAA TJES worden GELEVERD door A BRIi KMAIM en Zn KORTEN G OP A y OS Aza Kleiweg S 73 en 73 AlgemeeD erkend als hel beste MONDWATER der wereld Ojarige roem Monden Tandziekten zooaU het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh ouaangename renk uit den mond kallcvorming worden zeker voorkomen en genezen door bet dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP s ntS wV in aanmerkelijk vergroote flesecben voor 60 cent ƒ 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP Tondpoedei of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden i Venus zeep en Konnebloemen zeep PQPP s Gekrista liseerde en Transparant Glycerlnezeepen Van de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke Ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen l r De namaiksels van Anatlierln Mondwater verwoesten de tanden binnen korten t d VS JDr J Q POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van ttederland olang de voorraad strekt wprdt fipgernimd it 55 yu anders 60 la 1 0 het H it 7 het H L met 4opmaat wegende van 41 bezolgloon ieder 5 ets per H L 2 cti per H L De Directeur J J PRINS rs 60 fA 1 H L 10 H L 100 H L alles genieten tot 43 E G Kloploon en 8ebeeprgden H et laastig beksad veertfriMIlk Hals m ddel tegtB Hoesten en Heesohheid volgens voorschrifl vsu den Accademi bssor Dr Harlesa te Bonn bereidde StoUwerok sclie BorstbonboBs wptkt In gele pakjes en voonieii met den naam en stempel in rood lak van den bbrikant Fraa SItllwerok sijn alom vsrkr baar is GO VDA bg J H BOERS en C van VLIET Firma Zeldenbuk Co Apotb Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Alom te bekomen BE BOÜBSCBE BLAZEN of de bescbrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabetb DODE CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r y s 8o Cents A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon De uitgave dezer Coi ant geschiedt dagelgki met nitzonderin Zon en Feestdagen D pr a per drie masndeu is 1 25 franco per poit 1 70 I Aizoaderlgke Nommon VIJF CENTEN BB deze Courant behoort een Bt voetseI OemeenteraAdsverkiezing Voor de verkiezing van Zes Leden van den JElaad op a s Dinsdag bevelen wg den Kiezers m t aandrang aan de aftredende heeren G STRAVER C Ü H PRINCE H JAGER Dr F H G VAN ITERSON D G VAN VREÜMINGEN C G VAN DEB POST welke zich het vertrouwen der kiezer volkokomen waardig hebben getoond Zg verdienen als bink van waardeering voor den gver en de toewöding waarmede zg dit moeilgk en vaak ondankbMr ambt bekleed hebben met groote meerderheid te worden herkozen Wg wekken dos alle stemgerechtigden op a B Dinsdag hnn burgerplicht te vervullen Vertrouwt met te veel op de algemeene achting welke men genoemde raadsleden toedraagt maar neemt de kleine moeite uw biljet met hnn namen ingevnld in de bus te steken Het is nw eigen zaak die het geldt BINNENLAND GOUDA 18 Juli 1S91 De Algemeene Kerkeraad van de Nsd Herv FEVILLETOI Eon oude GfescMedenis Jlit het Mgehch AUemsal dingen die zij met een enkel woord of een hoofdknik beantwoordde totdat zij eensklaps zander taal of teeken van haar stoel gleed en op den vermolmden planken vloer bewusteloos nederviel Ik uitte een kreet en hij ook maar mijn armen waren het die haar op bed legden De man bleef als versteend toezien Een zonderling gedrag dacht ik en al de verontwaardiging die in mij was lag in den blik dien ik op hem vestigde Onmiddellijk trad hij nu aan mijne zijde en bood zqu hulp aan met overdreven beleefdheid Zoo weinig mogelijk maakte ik van zijn hulp gebruik en toen zij nadat ik al het mogelijke had gedaan om haar bq to brengen tot bewustzijn terugkeerde wendde ik mij tot hem en vroeg mijn wantrouwen onder een onschuldig gelaat verbergende hoelang zij getrouwd waren Hij werd vuurrood en met een plotselinge drift die maar al te zeer verried welk een ruwe woeste natuur onder zijn schijnbaar beschaafd uiterlijk verborgen lag antwoordde hij Wat geeft u het recht dat te vragen ADVERT ENTIfÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt presentie lijst werd door 164 kiezers geteekend Het praesidium werd waargenomen door den heer F Herman Fzn die na opening der vergadering de aanwezigen welkom heette en in herinnering bracht dat de aftredende raadsleden aren daheeren G Straver C C H Prince H Jager Dr V H G van Iteraon D G van Vreumingen en G G van der Post Vervolgens uitte spr ein woord van waardeering over de wijze waarop genoemde heeren de betrekking van raadslid hadden waargenomen Uet is voorzeker een groote eer zeide spr een zetel in den gemeenteraad te bezetten omdat daaria het bewijs ligt opgesloten dat men het vertrouwen der kiezers geniet Toch is het een moeiIpe taak die betrekking naar eisoh te vertullen Wat de aftredende heeren betreft steeds waren ij trouw op hnn poet en toonden zich hot vertrouwen ten volle waard door de kiezers in hen gesteld Spr meent derhalve de tolk der vergadering te zijn als hij een woord van erkentelijkheid en weigemeenden dank spreekt tot de zes aftredende leden £ ea daverend applaus toonde de instemming der vergadering Uet die woorden Daarop werd overgegaan tot het noemen van candidaten Achtereenvolgens werden genoemd de hh 6 Straver voorgesteld door den keer Mr J fortuijn Droogleerer Deze oandidatuur werd ondersteund door do hh D Buyter en B H van de Werve Sr C C H Prince voorgesteld door den heer H Groenendaal ondersteund door de hh Dr H IJssel de Schepper en A Boozeboom H Jager voorgesteld door den heer D Butter ondersteund door de hh H Straver en J H van der Voort Br F H G van Iterson voorgesteld door den heer H W F Bonte ondersteund door de hh F G G Valette en J M Noo hoven van Goor lijkst gelegen is Er is niets sombers in en als hot licht ontstoken is zult gjj het hier heel gezellig vinden Wees niet zoo kinderachtig Zij antwoordde niets maar ik zag haar oogen weder langs de muren dwalen terwijl lijn blik steelswijs den haren volgde Dit noopte mij eveneens rond te zien en mij voor te stellen welken indruk dit vertrek op een vreemdeling moest maken Ik was zelf verwonderd over den uitslag van mijn onderzoek Meer dan hondermaal was ik deze kamer inen uitgegaan zonder ooit te hebben opgemerkt dat zij een zoo somber aanzien had Vroeger als tweede gelsgkamer gebruikt had ü thans het nare kille en ongezellige van onbewoonde vertrekken en daarbij iets anders nog iets waaraan ik op dat oogenblik geen naam kon geven en waarvoor ik toen evenmin als thans een voldoende verklaring wist te geven Het eikenhouten beschot reikte tot ver boven onze hoofden en daarboven waren de muren vuil van den rook zelfs de gordijnen van het ledikant in den hoek waren vaal en grauw De tijd was hier aan het werk geweest de eens zoo heldere tinten waren door stof rook en ouderdom in gelijkvormige vale grijsheid overgegaan De houten vloer was bijna zwart de haard ledig de muren waren naakt en toch was het noch die vaslheid noch de naaktheid der wanden die de kamer zoo weerzinwekkend maatten Hot was iets dat veel dieper trof dan gemis aan kleur of schoonheid en dat on