Goudsche Courant, maandag 20 juli 1891

J G ra Vrmmmgatf Toorgeateld door den heer C 0 Knaap ouderateund door de hh 6 Prince en L P Hoogendyk Sr 0 tan der tott TOorgeateld door den h er B H van de Werre Sr ondersteund door de hh A Brinkman en I G Gótte Daar geen verdere namen werden genoemd werd de eandidatenlqst gesloten Nadat de heeren die de rerachilleDde aflredeltade raadsleden opnieuw hadden voorgesteld een enkel woord tot aanbeveling hadden gesproken zou tot stemming worden overgegaan Voordat tulks geschiedde voerde de heer J i Grootendorst nog even het woord niet om de herkieting der aftredende heereu te beatrgden maar alleen om de lioop uit te spreken dat de raadsleden die aftreden in het vervolg persoonlek eeue vergadering als deze zouden bqwooen opdat de kieiers in de gelegenheid zouden xqn hen die vragen te doen welke men noodig achtte ei was toch verleden jaar gebeurd dat een adres bjj den Baad inkwam met de strekking waarvan sommige raadsleden niet alleen mondeling maar zelfs schriftelijk instemming hadden betuigd Op voorstel van den Burgemeester werd dat adres geketst zonder dat een der raadsleden daarover £ 6 enkel woord had gesproken Dit was nogal een adres dtn haxdel betreffende alioo van genoeg belang meende spr om de aandacht te trekken Over zoo iets zouden heeren als z hier tegenwoordig waren rekenschap kannen worden gevraagd De Voorzitter den heer Grootendorst beantwoordende merkte op dat de usance hier ter stede niet medebracht dat de aftredende raadsleden op eene vergadering als deie verschenen en dat z i allen de eer eener herkiezing ten volle waard waren De heer Grootendorst gaf te kennen dat hq van meening was dat de tijd verre achter ons li dat aftredende raadsleden niet in het midden der kiezers verschenen In Ameterdam geschiedde zulks wülen spr hoopte dat zulks voortaan ook hier het geval aon zyn Geen wantrouwen jegens de aftredende raaÉ en deed hentf zoo spreken spr is er ten Tolle van overtnigd lat wij veel verplichting hebben aan de raadsleden die toonden een open oog ie hebben voor de belangen der gemeente De Voorzitter merkte op dat de pUalse gke toestand in Amsterdam geheel anders was dan hier Daarop werd tot stemming overgegaan Uitgebracht werden Hl stemmen Daarvan vsreenigden op zich de hh C C U ftuNCE 132 Dr V H van Itbbsos 132 D G VAN VSECMINOEK ISÏ H Jaoeb 131 G BnATEB 129 en C Q van des Post 129 stemmen Voorts waren 3 blahcobiljetten uitgebracht en 5 stemmen van onwaarde verklaard De aftredende raadsleden werden dus opnieuw candidaat gesteld De Voorzitter drong er ten slotte op aan dat men bet gewicht dezer verkiezing niet te l cht zou achten doch dat ieder het zqne zou doen om de gestelde heeren de overwinning te verzekeren bij de stembus Nadat de heer B H van de Werver het Bestuur en speciaal den Voorzitter had dank gezegd voor de leiding werd de vergadering gesloten Hedenavond wordt op da Markt het nieuwe magazijn van den heer D Sainsom geopend dat een sieraad belooft te zijn onzer stad en vooral bq avond met zijn hittereniïe verlichting een prachtig effect bestemde iets grijnsde u tegen uit alle hoeken het kroop tegen de muren op greep u aan tot in het diepst van uwe ziel angst en afschuw wekkend tot dat in eiken verbleekten stoel een spook scheen te zitten u aanstarend met beweginglooze oogen Er was een enkel venster in de kamer lichtbrengende uit het westen Maar zelfs dat licht scheen bevreesd binnen te dringen en bleef op de vensterbanl dralen als weerhouden door de gordqnen met hun vale sombere plooien Een spookvertrek zoo deed het zich thans aan mijne opgewonden verbeelding voor Voor de eerste maal in mijn leven had ik hier in mgn eigen huis een gevoel van angst eene rilling alsof er iemand over mijn graf liep Ik wilde er niet aan toegeven en schudde alles met geweid van mq af Nooit was er in deze kamer iets ongewoons voorgevallen nooit had er de minste reden hestaan ze ongebruikt te laten zg was een weinig afgelegen en werd als leelijk en ongezellig beschouwd maar de heer Urquhart was van eene tegenovergestelde oeening en dat moest voldoende zijn oWacht maar zeide ik tegen het zenuwachtige vrouwtje wij zullen het hier wat lichter zien te maken En ik trachtte de gordijnen op zijde te schuiven Maar zij vielen dadelijk terug en weer kreeg ik eeue gewaarwording alsof er iets apookachtigs tusschen ons en het licht gleed Boos over mijne dwaasheid rukte ik de gordijnen driftig naar omlaag on wierp ze in een hoek Een zal maken By een eersten blik op den voorgevel trekt de fraai bewerkte pui uwe aandacht met haar kolossale tptegelruit die een onbelemmeiden blik gunt pp de smaakvolle étalage van costumes voor ae vervaardiging waarvan de heer Samaom zoowel in als buiten Gouda een gevestigde reputatie betiL Het magazgn zelf voorts is e oe beschouwing overwaard Door eene elegant gedecoreerde toog afscheiding in tweeën verdeeld trekt daar zoorfel de gekleurde glasversiering als de fraaie kastenreelfs kostbare toiletten bevattende uwe attentie terwjjl keur van élégante robes en mantela het meest gunstige getuigenis afleggen van den fgnen smaak van hom die als confectionneur in damesartikelen reeds sinds lang zyne sporen verdiende Achter het magazqn is links een afzonderIqke paskamer rechta bet kantoor terwijl het magazyn met het atelier dat in de bovenverdieping gcivestigd is door een microfoon is verbonden Was het reeds gedaronde vele jaren voor de dames een genot het magazqn van den heer Samsom te bezoeken teneinde de vele nouveautés te beschouwen waarvan het steeds zoo uitmuntend voonien is voortaan zal dit met het oog op 4e ruimere omgeving waarin zy geëtaleerd zyn nog veel meer het geval zgn Gheheel onnoodig mag bet dan ook heeten de dames op te wekken het magazijn met een bezoek te vereeren De arehitaot die een zoo smaakvol geheel wist te ontwerpen de heer Joh Mutters uit s Hage heeft alle eer van zijn werk zoo ook de heereu Oebr van Malsem wien voor de keurige voorpui een woord van lof toekomt en de heer ï Pepping de aannemer van de verbouwing beido te s Hoge AU een bewijs dat men op de varkenafokkerij in deze omstreken rich meer dan vroeger toelegt kan dienen dat Woensdag een 100 en Vrg dag 130 stuks aan de stadswaag zgn gewagen voor vervoer naar Dnitschland Volgens achterstaande advertentie tal dezer dagen in deze gemeente in de achterzaal van de sociëteit De Bennie voor slechts korten tijd een panorama worden geopend waarover in de voornaamste bladen met den meesten lof wordt gesproken daar hst t eenige panorama moet z jn hier te lande dat al hare gezichten in de natuurlijke kleuren te aanschouwen geeft Zij die reislust genoeg bezitten maar door de een of andere reden worden teruggehouden om uit te gaan kunnen thans op de meest gemakkelijke wgze daaraan voldoen daar iedere afdeoling 50 gerichtcn te zien geeft van een bepaald land of eene stad Zg die veel reiaden en al dat schoone in natura zelf aanschouwden knnnen hunne reisindrukken verievendigen terwijl het voor de jeugd eene schoone gelegenheid is om hare aardrijkskundige kennis te vergroeien daar als door een venster kgkjes warden genomen op bergen met sneeuw en gs op watervallen en in afgronden en in de lieflijkste dalen in zomerdos Overal waar dit panorama werd tentoongesteld werd het met etn druk bezoek vereerd en wij vertrouwen dat hier ter stede lief hebliers genoeg gevonden warden om al die natuurtafereelen te bewonderen rosse straal der ondergaande zon schoof nu naar binnen maar hij scheen sla verdwaald op dien somberen zwarten vloer De jonge vrouw evenwel scheen het licht met bigdscbap te liegroeten want zij ging dadelijk naar de verlichte plelÉ als hoopte zij daar kalmte en rust te vinden fik zal een flink vuurtje voor u laten aanleggen zeide ik ndat zal u goed doen die oude stoolcplaatsen kunnen heel wst hout bevatten Ik meende maar dit moet eene vergissing zgn geweest dat hij een gebaar maakte om dit te verbieden maar hq zeide niets ofschoon bg iets gejsagds en onrustigs over zich had toen ik de haa gzers vooruitschoof en verdere aanstalten maakte voor het vuur dat ik beloofd had te laten aanleggen pHij verlangt maar dat ik heenga zeide ik bij mg zelve maar ik bleef opzettelijk dralen want hoewel ik niets liever wecschte dan haar eene warme kamer te verschaffen wist ik toch dat hoe langer ik in de kamer bleef hoe korter zij met haar onverschilligen echtgenoot alleen behoefde te zijn Eindelijk had ik geen voorwendsel meer langer te toeren Na hun dus nog ten overiloede te hebben gezegd dat ik zoo zij dit wilden een prettige gezellige zitkamer voor hen beschikbaar had ging ik heen Maar zelfs terwijl ik dit zeide begreep ik maar al te goed dat hij haar niet de gelegenheid zou geven zich aan die gezelligheid te verkwikken dat hg ook m een ander vertrek toch altijd bq Meldden wjj gisteren dat de miliciens der lichting 1891 door den Oeneraal Migoor commandant van de late divisie waren afgeexerceerd thans kunnen wij mededeelen dat heden de loting heeft plaats gehad voor diegenen welke voor het blgvende gedeelte zyn aangewezen Bg kon besl van 14 Juli is de heer P C Cos terman Boodt arts benoemd en aangesteld tot off V gez bg het pers van den geneesk dienst van het leger in Ned Indié Ds J G Dekking te Joorsveld heeft voor kft beroep naar Qouderak bedankt Bij de aanbesteding van den herbouw van het kerkgebouw te Berg Ambaoht werden biljetten ingeleverd Het werk is gegund aan deiA laagsten inschrijver den heer W F van der Wal aldaar voor ƒ 9290 De aanbesteding van het ameublement volgt later De beide aftredende raadsleden te Berg Ambacht J van dar Leeden en G Voorslugs Jz hebben de candidatuur voor den gemeenteraad hun door eene vergadering van vrgzinnige kiezers aangeboden aangenomen dit is ook het geval met dan heer K HofHand die kandidaat gesteld is in plaats van wqlen den heer P van Wgngaarden Az Na zuivering en onderzoek te Leiden van de 18 onlangs te Berg Ambacht opgegraven m ntsn blHktdat zq allen uit het laaUte gedeelte der 15e en het begin der ICu eeuw afkomstig zgn t Zgn alle zilverstukken van niet groote waarde dragende de botatbeelden van Karel V Philips den Schoohen Karel VI van Frankrqk Bisschop David van Bourgondié enBisschop Jan van Hoome Bq de opgravingn zgn ook te voorschqn gekomen een zoogenaamde Keulscbe pot en oen Jaoobakanns Na zuivering zagen iq er zeer gaaf en ongeschonden uit Bij den heer dr Bitter opperrabgn te Rotterdam is een schrijven ontvangen uit Kowno Rusland waarin wordt medegedeeld dat thans met minder dan tien duizend mensehen van alles ontbloot op open velden kampeeran en aan alles gebrek hebben De meesteu hebben alles tengevolge van zware branden verlorm De te Tilburg gehouden vergadering van burgemeesters der door den hagelslag geteisterde gemeenten waarop 17 gemeenten vertegenwoordigd waren heeft eene commiasie gekozen bestaande uit de heereu J F Jansen burgemeester van Tilburg 1 voorzitter mr W H E baron van der Borch burgemeester van Ginneken 2 voorzitter 8 A Vosten burgemeester van Alfen en Riel U van Bochoven burgemeester van Oosterwgk on jhr Van Rgckevorsel burgemeester van Boksel De commissie voor de inzameling en rerdeeling der gelden bestaat uit de heeren Van der Boch voornoemd A L Festen burgemeester van Heeswijk secretaris en L van de Westelaken burgemeester van St Michielsgestel haar zou bigven en dat zqne tegenwoordigheid voor baar gelgk stond met duisternis en eenzaamheid Mijn indruk schaan tamelgk juist te zgn geweest De heer en mevrouw Urqnhart kwamen soupeeren maar dit was ook alles Voordat de anderen nog aan het vleesch waren hadden zij de pudding al gegeten en waren naar hunne kamer terug ekeerd O choon hg druk gepraat en geUchen en zgn witte tanden geloond had gaf hunne verschguing ons toch eene onaangename drukkende gewaarwording die zelfs door mijn meid Hetty werd gevoeld ofschoon men baar nu juist geen gevoelige natuur kon toe schrgven s Avonds begaf ik mg nog eens naar hunne kamer Zij zaten ieder in een afzonderlij en hoek van het vertrek hg dicht bg de groote baliemand on zq bq den haard in een leuningstoel dien ik voor haar uit mijne kamer had laten beneden brengen Naar hem keek ik niet maar wel naar haar en ik was verbsasd te zien hoe deftig zq er thans uitzag en hoe mooi zij was Nu het volle licht haar bleek fijn besneden gelaat bescheen zag ik duidelijk dal zq van goede afkomst moest wezen Er stond op haar gelaat zoo duidelijk een geheimeangst te lezen dat ik bijna mijne positie van logementhoudster uit het oog verloor Zoo hij niet in de kamer ware geweest zou ik stellig aan haar zgde zgn neergeknield om dat arme moode hoofd aan mijne borst te leggen t Wordt vervolgd penningmeester Er werd besloten een beroep te doen op liefdadigheid van het geheels Nederlaudsche volk De daartoe verspreide circulaire ii onderteekend door de burgemeesters der gemeenten Alfen Cerkel Berlikum Bladel Bokstel Ghaam den Dungen Eech Gilze Ginneken Haaren Heeswqk St Michielsgestel Ooslerwijk Rqsbergen SohqndeleTilburg Jhr mr M A de Savornin Lohman de afgetreden gouverneur van Suriname heeft bq zqn vertrek uit de kolonie dt volgende proclamatie ineen buitengewoon nummer van hot Gouvernements Advertentieblad uitgevaardigd Bij zqn vertrek uit de kolonie wenscht de ondergeteekende een woord van welgemeeuden dank te richten tot allen dio in de stad en in de districten deden blqken van hunne instemming met de inzichten die hem gedurende zgn bestuur hebben geleid of van toegenegenheid en symphathie voor zijn persoon en die hem daardoor zqne taak in niet geringe mate hebben verlicht en veraangenaamd In het bijzonder ook betuigt hij zijn hartelijken dank aan hen die in de oulaugs hem aangeboden adressen op voor hem zoo vleiende wijze gevoel aan den dag legden waarvan hij de uitiugen met voldoening naar Hollend medeneemt Hg beschouwt die adressen als een onderpand dat de bevolking van Suriname hem in hare herinnering een plaats zal bewaren op welke hq prqs stelt Wat hem aangaat kan zij verzekerd zgn dat bij niet zal ophouden jn haar en in alles wat haar aangaat levendig belang te stellen Moge do welgezinde bevolking de gevoelens van gehechtheid en liefde waarvan zij deed nlijken jegens hem overbrengen op rijn opvolger die zqnerzijds in het behartigen barer belangen en in het streven naar opbeuring der kolonie bg den ondergeteekéndo zeker niet zal achterstaan En hiermede zij allen vaarwel gezegd Ruste Gods zegen op u ea op het land ADVERTENTIÊN Oe ondergeteekende betaigt aati alle Familieleden Vrienden en Bekenden zoo binnen als buiten deze stad zgnen bartelgken dank voor de vele bewyzen van belangstelling ondervonden bg bet smarteiyk verlies zQner onvergetelgke Bohtgenoote JOHANNA MARIA THBRESIA K0L8TER P DB HMRTOG Qouda Turfmarkt H 62 KA lUERS TE HUUR aangeboden tegen Angastus net GESTOFFEERDE KAMERS met of zonder Pension GOUWE 156 Effen Zwarte eii li l Marine Satinet Een part donkere Katoenen BLOUSES woidt zoolang de voorraad strekt tegen 1 20 LITVERKOGHT Schenk en Zn SOO Gulden betalen w aaa hem die bjj gebraik van Goldmanu s Kctser Tand water ooit weder Tandpijn krjjgt S CiOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar hg den nrog J C ZELDENRIJK DINSDAG 21 JULI wordt in deAchtemalderSociéMdeRéxmiede TENTOONSTELLING VAH HET r ITederlandsclie Panorama geopend het eenige die door zgn nieuwe manier van verlichting alles in de natonrlgkekleuren te aanschouwen geeft en wat plastiek en perspectief aangaat van de grootstevolmaaktheid n tot heden van alle naamgelgkende inrichtingen een aanmerkelgk verschiloplevert Er zal iedere twee weken een nieuwe tentoonstelling plaats hebben die geregeldin dit blad bekend wordt gemaakt i Als openings serie kozen wg een reis door het de Grot van Lourdes Eaaz Chaudes Eaux BonnM Niaza Honaoo Monte Carlo Marseille Entree 9S Ct Kinderen 15 Ct Abonnement rabat Oagelgks geopend van Ü ure nam tot 10 nnr s avonds è Contant Vaste prijzen ATTEI TIE s v p Vernomen hebbende dat mgne concurrenten uitstrooien als zonde de UITVERKOOP geëindigd zgn zoo bericht ik mgne geachte begunstigers dat de Ï X3 D stl © TJit vexIlsoop tot eitule DMCBMBER 1891 al geschieden en alle Goederen tot bnitengewone lage prgzen verkocht zullen worden Oe prgzen zgn beneden alle concurrentie bjj 1 S KEISf Re DORDRECHTSCHE nu tl mmmmmmmiimmmm IMZm HEEZOQEirilATH berichten hiermede dat GOEDEREN voor te VERVEN of UIT TB STOOMBN worden aangenomen door de K rte Tiendeweg te GOUDA alwaar Prgscourant en Staalkaart ter inzage liggen Goedkoop Solied Elegant si Gangbaarste Ê modellen j fi n ÖOETHa p dl iUo HEBZOO p dozijn fl III 1 yjr SOHIIJJBB p doEijnfl 6 AIiKON ® W C SB ® i JTBANKLIH dM Jll 44 WAOIOSB vL 8TBPHAN p do ln ie p doz pii ra 76 p doi p r J5 IaTSCOUH B p doayn fl SS Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINGEB Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 I direct bü MET EDLICH Versand Geschaft Leipzig Plagwitz