Goudsche Courant, maandag 20 juli 1891

UËDE AVOI D 18 JULI I f OPENING van het nieuw gebouwd Magazijn VAM D SAMSOM Markt A 92 maandag W Juli 1891 09BI98A B VBSQADBSIirt van Kiezers voor den Gemeen eraacU geioudea den 17 JÏÏLI 1891 inliet Lokaal K UNSTMIN der Sociëteit O NS GENOEGEN Tot Candidaten voor de verkiezing op 21 JULI a s zijn gesteld de Heeren G 8TRAVER C C H PRIi CE H lAGEB I Dw F H G TAN ITEIISfl D G VAN VRELHIINGEN C G VAN INBR POST Aftredende Leden die alzoo met den meesten aandrang worden aanbevolen Namens het Comité F HEBMAN Fi Voorzitter H BB4AT Steretarii Gmtda 18 JuU 1891 Het Stembureau is geopend DINSJJAG 21 JULI a s van v m 9 tot n m 5 ure Rotterdamsch Engrosmagazijn louBi ni Dnii fl LirrMiuonsi TT o o X t z © 11 i nri g Via €® lllfllldtf der Dog voorliaDdeD ziJdde PARAl§ OLlS tot spotpryzen ORGELCONCERT io de Qrooie Kerk te Oouda op VRIJDAG deo 24 JULlt891 de KTonds te 7 uran te geren door deaUeer J E B SPAANDERMM met medewerking ran de B H ARNOLD SPOEL Concertianger te Bage en JACQÜE8 VAN LIER SolO Violoacellist te Sotttrdam Toegangsbewgzen bg inteekening 0 50 Vui at Dinidag tot en met Donderdag ook toegangibewijzen k 0 50 bg den Ko ter r d Groote Kerk te rerkrggen Arondi aan de Kerk 0 75 Een gedeelte ran de opbrengst wordt afge taan aan de armen ü each te Clientèle Beukt omde Inmaak Ondergeteekenden bonden zich aanberolenToor de lereraatie der benoodigde Brandewgn Vanille Pgpkaneel Kandggmit Tabletten eaSniker Laagste Prgzen Fgnite Qnaliteiten UEd orden afwachtende Terblgve wg met hoogachting OEd Ow Dienaren Per 5 lit rabat J F HeriDaO ZD 5h QS QS3 aSf het onovertroffen LAGERBIER en het gunstig bekende S T O CT T van J M v d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda Snelpersdruk na A Biinkham Zoon Goud BINNENLAND GOUDA 18 Mi 1891 Twee hoafdan ran toholen iu NederUndi hebben opgewekt tot saiuluiting tei verbetering van de po itie vooral van de oudere on meer ervaren onderwijlera in OU vaderland en tot wederinvoering der vergelijkende examena De Kederlandache onderwijzara znllen tot kruipers verlaagd worden Niet van eiken tullicitant wordt onderzoehl wie bij in de aeliool ia Is liet geena iobreauwende onroebtvaardigheid dat zooals bjjv oninnga te Hunsen Leeuwarderadeel plaats had van de 01 aollieitanten naar de betreltlcing van hoofd der achool eenvoudig 75 doodgetwegen werden Waren dat allen miuohion ongeaohikten F Misten se de noodige bekwaamheid of uotf Kr tijn aoholen te over waar nooit of hoogst selden een sehoolopiiener over den drempel komt Uoe kan nten dan weten wat man de ondsrwijier ia Ue ia wensohelljlc dat in dese ellendige toestanden zoo spoedig mogol k verbetering sangebneht worde Ue verlammende invloodea die uit dan toestanden geboren worden en hoogst nadeeltg op de werkkraeht en den werUuat van den onderwijzer influenceeren kunnen niet anden dan voor ona onderwijs sohadelijk zijn Tweehonderd betuigingen van adhaesie aan deze denkbeuklen zijn reeds verzonden waarbij twee namens een ondsrwijser ezelsohap adres J Sehippers ïolokstnuU sOnvenfatge Door nadere MÏ reking deser zaak zal men tot een vergelijk trachten te komen Mm sehiüft uit Utr aiit aan de A H U Hat is kormli In bet Jlorp t Een rampzalig oversehol an de udtyds zoo beroemde Utreehtsohe kermis Kr is haaat nieta meer van overgebleven dan de bekende modder an het Vreeburg die jiüat in de Julimasnd too overvloedig is en de Orzoüde Apotheek waar men sioh san plaatkoeken ziek eet PaardenspeUen groote en kleine versmade i onze stad vooni na een studentenfeest Een honden en apenspel met bografeniasen van madame Pompadour en andere hooggeplaatate personen kijkt al in jaren niet naar oni om De kleine tentjes waar men naordespitaboeven die er vdtfr stonden fluisterend medededden nog iets anders kon zien dan alleen hooren waarzeggen zijn vervangen door Salons de Somnambule die zeer onschuldig een tentje flankoeren waar men glaae i la vanUU kan eten Er is geen spoor meer van onze vroegMa echt Hollandsche vroolijke kermis overgebleven en zoo komt het ook waarsohünlijk dat onze raadriadeii met hunne gewone kalmte de adressen ontvangen tan allerlei vereenigingen die de jaarmarkt maar gebeel willenafsahalfen Waarom baar M den genadestoet gegeven P Z ligt te zieltogen tjj sterft sterft 4ood 1 De Raad vei dert nu zelfs terwijl de mallenmolena draaien I Dat aou jaren j eleden niet gebeurd zijn toen zou in duMD tijd al was het dan ook nog maar de eerste kermisweek geen raadslid naar het stadbuia te drijven zijn geweest Dan had hij heiliger plichten te vervullen dan was by huisvader en liefhebbend echtgenoot en at wafels mes en kocht Tyroler handschaenen in de kramen en draaide zelfs lustig mede in een sleedje of op een leeuw Maar daar moet men tegenwoordig nietomkomenl De vermaken waarbij onze vaderen gezond en sterk zijn gebleven deugen voor onzen tgd niet meer Ze ontzenuwen ons wij moeten iets andera hebben I Wij vergaderen tut het blauw van den hemel valt Ons pohiiek leven is meer ontwikkeld en zoo hooren wij ik houd er voor tot zelfs in den mallemolen pralen ovor politiek De jfm Ct alaat er voorloopig geen geloof aan dat de heer Heemskerk Sri door de regentes in de allereerste plaata zou zijn ontboden om over de samenstelling van een nieuw ministerie te worden eraadpleegd Zij gelooft dit niet omdat zoodanige oproeping natuurlijk zou zijn gedaan met medeweban en op da voordracht van het wel reeds demissionair doch nog altoos fungeerend ministerie en zij de tegenwoordige ministeid beeft leeren kennen ids te juist constitutioneel aangelegd om van zulk een weinig constitutioneelen raad te verwachten Het tegenwoordig ministerie kan en zal aan de regentes geen anderen raad gegeven hebben dan een der invloedrijkste leden der liberale partij tot zich te roepen en tot dezulken beeft bü met al zgne politieke versatiliteit nooit voor één enkel oogenblik liehoord Het hoofd van den Staat is natunrlijk allerminst beperkt in de keuze dergenen wier raad zy verlangt in te winnen in een oogenblik van crisis Tusschen een vorst of vorstin die l ng heeft geregeerd en staatslieden die hem meermaleg in het bestuur des lands hebben gediend ontstaat noodwendig zekere band van vertrouwen en toewijding die aan hunnen raad in moeielijke omstandigheden veel waarde doet hechten Zoo is het vsn de te enwoordige koningin van Engeland bekend daf zij lang de hertog van Wellington nog leefde bij goavemementeele crises welker oplossing eigenaardige df abnormale moeilijkheden inhad den bejaarden opd minister en veldmaarschalk bij sieh ontbodd Maar de politieke omstandigheden waarin Nederland op het oogenblik verkeert zijn volkomen normaal en bieden geenerlei eigenawdige noch bijzondere moeilijkheden aan de natuurlijke oplosmng ligt vlak voor ds hand Neveus de bij 4e laatste periodieke verkiezinren gehandhaafde Hberfie meerderheid in de Eerale Kamer hebben de kiezers thans eene liberale meerderheid in da Tweede gebneht en een schoolknaap kan narekenen wat er nu na da noodzakelijke aftreding van hei anti libaraal nuiiiterie gebeuren moet Het is niet alleen lp bet belang der liberale party dat trj de fitreding van een i eoideerd Uberaai ministerie wsnscheiyk achten integendeel eid er nu gemodderd en getraaiigaen er ton len slotte nog sterker m enwederstaanbaarder aandrang tot het optreden van zoodaa HdHlsteriê ontstaan Haar wq achten de normale oplossing op het oogenblik wensohelijk voor alle partijen Ds natie heeft tich bq de verkiezingen duidelijk geuit bet niet opvolgen vitn de uiting zon niet veel minder z jn dan een eonfliot dat wij bij deze eerste gouvernementeele crisis na Koning Willem a dood ernstig zouden betrenren vooral om de volstrekte nutteloosheid Aangaande de richting van het landsbestuur voor de volgende vier jaren kan wel bij niemand eenige twijfel bestaan Daarover is de raad van den heer Heemskerk Sr noch van eenig ander oud of jong staatsmsn waarlijk niet noodig En omtrent de keuze der personen aan wie het bestuur in die richting zal worden toevertrouwd zijo alteen de toongevende leden der liberale party tot raadgeven bevoegd Hieromtrent heeft Koning Willem de oonstitutioneele Vorst bü uitnemendheid nog in het laatst van zijn leven een voortreffelijk voorbeeld gegeven toen hij eerst in 1838 en later opnienar io l StQ den heer Mackay tot kabinelaformeerder en minister president geroepen de jrrije band liet in de keuze zijner oollega s Zooals men weet squ ook de zonen van keiaar Wilhelm in Engeland en wel met biin Inaeder thana te Felixtowu Met betrekking tot die reis wordt de volgende anekdote verteld Enkele dagen y66t hun vertrek kregen de Frinsjes een bezoek van den hofprediker die met de leiding van hun godsdienstig onderwijs belast is Bij deze gelegenheid vroeg de negenjarige Kroonprins hem of het leven in Engeland erg duur was en of bij wel met hot hem en zijn oudsten broeder te Berlijn toegekende weekgeld van 6 Mark zon kunnen uitkomen De geestelijke raadde den Prins aan zich tot zijn vader te wenden on dezen vertrouwelijk om een buitengewone toelage te vragen De Prins antwoordde Eerwaarde heer dan kent u mijn vader al zeer slecht In geldzaken is hij bijzonder lastig en hij zegt altijd dat h j zelf bjjna niet met zijn geld kan toekomen RDitenlandsch Overzicht Het is in Frankrijk niet tot eene ministereele oratia gekomen In de Kamer van Afgevaardigden zeide de minister Bibot dat in de zitti ig van Donderdag oen misverstand heeft bestaan dat hij weuKht weg te Dsmen Hij vroeg eenvoudig de verdaging der interpellatie Laur over den pasdwang in Elzos Lotharingen Thans vraagt hij de intrekking De heer Laur protesteert heftig De minister Bibot zet zgne rede voort en zegt dat de interpellatie van den heer Laur geen reden van bestaan heeft Hij minister ontving geen enkele mededeeling omtrent wijziging van de vroegere instmctiën betreffende het pasatolsel Hij heeft passen gevraagd en verkreeg ze zonder moeite De heer Ijaur zegt de minister verder heeft zicb tot de echo gemaakt van valsche geruchten De builenlandsche politiek van Frankrijk hoeft geene uitdaging tot grondslag zij is alleen va tberaden en waakzaam Misschien beantwoordt zij met geheel san het streven onzer politieke vrienden maar de regeering der Bepubliek weet wat baar te doen staat Ik vraag dus nogmaals de introkking der iiterpellatie De Kamer gaat tot stemmming over en bewilligt met 819 tegen 108 stemmen in het verzoek van denminister Bibot betreffend de intrekking der interpel latieLaur De Kamer heeft art 1 van het tol tarief waarbjj het algemeen tarief en bet minimum der rechtsn averr eonkomatig de stemming der Kamer wordt vastgesteld ongewijzigd aangenomen Een andor en nog greater gevaar dan een miniaterorisis bedreigt Frankrijk een algemeene spoorwegwerkstaking Overeenkomstig het dezer dagen genomen besluit gingen eergisteren morgen een aantal werklieden van de vgf Spoorweg Maatschappijen te Parijs niet aan den arbeid In den omtrek der werkpUiatsen heersohte eenige beweging maar de politie bad de noodige maatregelen tot handhaving van de orde genomen In een door tweedniiend peraonen bijgewoonde samenkomst werd verder eergisteren besloten tot een algemeene werkstaking van bet epoorweg iienonoel iu gezwel Frankrijk Omtrent ern vierde der aauwezigea stemde tegen Gisteren had weder een vergadering plaata en daarop werd het besluit van de algemeene werkstaking bevestigd Achttien van de tweeënveertig Parijsche leden der Kamer hebben overlegd wat hun in dezen te doen stond daartoe door de werklieden der OrleanserMaatsohappij aangeiocht Men besloot bemiddelend op te treden mits genoemde Msatschappij daarmede genoegen nam De Senaat is nog altgd aan het beraadsisgen over het ontwerp op den kinder en vrouwenarbeid in de fabrieken enz Zoo ala men zich zal herinneren bepaalt het ontwerp dat er één rustdag in de week zal zg n Van wege de rechterzijda waa in de Kamer van afgevaardigden voorgesteld dien dag te bepalen op Zondag maar het ameoderaenl werd met eene groote meerderheid verworpen In den Senaat nu stelde de heer Ohesnelong hetzelfde amendement voor en het werd met kracht verdedigd door den heer Jules Siroon doeh ook de Senaat verwiep het met eene groote meerderheid met 188 tegen 82 stemmen Lord Salisbury beeft te I nden weer een redevoering gebonden nu uitsluitend over de binnanlandsohe staatkunde De vraag wanneer de algemeene verkiezingen zullen worden gehouden liet de minister onbeantwoord Volgens de wet die bepaalt dat het Parlement voor 7 jaren wordt gekozen kan het tegenwoordige Parlement nog tot Augustus 1893 in stand blijven Of de regeering het Parlement eerder zal ontbinden kierover kon lord Salisbury zich niet uitlaten Alleen verklaarde de minister dat hg nog geen grond zag om aan te nemen dat bet volk niet tevreden zou wezen met de tegenwoordige regeering der Unionisten en dsarom spoedig gaarne algemeene verkiesingen zou verlangen Wat het kiesrecht betreft verklaarde lord Salisbury zich niet ongenegen het stemrecht uit te breiden Misschien zonden dan ook zelfstandige vrouwen het kiesrecht verkrggen maar in elk geval ton het kiesrecht ontnomen warden aan kiezers die niet leien en schrijven kunnen Dit doelt vooral op Ierland waar de priesters groot misbruik maken van de vele kiezers in ilit land die volkomen onontwikkeld zgn Overigens meende lord Salisbury dat de uitvoering van Gladstones plan ten opzichte van Ierland na den twist onder de nationalisten voor goed onmogelijk wat geworden Trouwens om te zeggen dat de twist tnsaebes das