Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1891

O 4583 Dinsdag 21 JdII 1891 h r Punell en de priestan do natioualMi puty teer TOrmkt behoeft men geen mlnliter te zjjn vooral aiet na Pinwll onduka cijn harbiuilde nederlagen den atr Up ooiiietton Ku weer heeft de atr lvaardige partgleidcr don iSaton tli te Dublio een groote bgcenkoniat zijntr aanhangen belegd Uaarbij 3oh uaa da leulata i a bot andere dool der party roeiis genoeg te hebben rm de heerschappij der priesters Ten minste de heer Ho Carthy beeft voor de leiding der partjj bedankt Men hoopt nu dat do heer Dillon die nog in de gevangenii rit zoodra hjj wordt oatalagen als leider der partg ui optreden Men vreost in Ëug lsch ndie dat do droogte welke thans hoeraohl groote schade zal teweeg brengen aan den oogst De nood neemt in versohillende streken vau Indie zeer toe GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken INRICHTINGEN WELKE GEVAAE SCHADE pF HINDEK K UNNEN VEROOBZAKEN Burgemeester en Wethoudeit van GOUDA Gelet op art S en 7 der Wet van den Sn Juni 1875 SlaaUlad No 95 Brengen tor alsemeeno kei nis dat op de Seorolarie ter lisio is geleijd een verzoek mat bglagen an M van Vliet om vergunning tot het oprichteii oenor slachterij in hit perceel gelcgon achter do Houtniauagracht Wgk M No 104 Kadaster Sectie C No 2188 Dat op Zaterdag den 1 Augualiu 1881 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelagrnheid ia om bezwaren teeen de gevraa cda varguoniiig in te brengen en dat grdurende drie dage lóót dion dag op de Sverctaric der Gemeente van de ti r zake iugekomou Schriftun u kan worden kennis genomen Gouda den 8 Juli 1891 Burgemeester en Wethouders voomuemd VAN BEfiOEN IJZENDOORN De Seeretsris BBOl WEB De inzending van advertentlën kan geschieden tot © to uur des namiddags van den dag der uitgave PËTAOLKUN OTREKINGK Tan da Makelaars CaoUUir è SebalkwUk Us itoUerdsui i e markt was heden vast Loao Tankfust 7 80 Geimportaard fust 1 90 Soplawbor October Noveober en Duflemb r la ering ƒ 7 80 HQrxbrMike Stand GERORK V U iali PietrooelU oiden i im Vtea n S K Dorinua It tbram ondm D i Kuk B i n 8 lie Joiifr xjKiAstX uadert J UasKbot ca I C v u Lccuwi n OVK KLKUKN ig Juli W Kiinnl ed C bbos 79 j K A Taythoff 6 w U II VrrkUr 1 ONDKRTROIJllD 17 Jali n Wi I ii Ie A erecil 27 j ea Z Ueger 31 j W Hmua de Riool 34 i tu E M üirkM 82 j Baastrecht GBBOBKxNi Pirk wukrt J Spekuijdtr T Vtrdoold Advertentién P DEK BHOEUËH r rt magere HAMUKTJES 3 4 kilo k 3aV ei de 5 oUb GEROOKT SPEK 28 30 et ONGEROOKT SPEK 25 ei Dan geaehaafd ROOKVLEESCH 10 cent het ons Ronde ZULT 10 et het ons Onde GOüDSCeE KAAS 35 30 en 25 ei KOMIJNDB KAAS 20 18 en 16 et ZWITSBRSCHE KAAS 85 ei BOTER 35 30 en 25 ei KIPEIEREN 3 en 3 ei per stok 337 Staats LoteriJ De Trekking begint MAANDAG 20 JULI a 8 Loten en gedeelten van Loten zgn te bekomen ba de Collectrioe Wed A C C08IJN Goawe C 9 bg de Viaehmarkt SoUandsclie l aatscliappïj van Landbouw I I $ AideeÜBg ALFËN eDOSBOORN AABLANDtBVKBli TWEEBAAQSGBE TENTOONSTELUNQ g £ OP 1 EN 2 SEPTEMBER 1891 tnn Paarden Rundvee Scbapen Varkens Plulmgedierte ZuiTelprodacten on Werktuigen ton dienste van veeteelt en zuivelbereiding benevens Rjjtuigen Zadclma kers artikelen Bloemen Heesters BoomeQ on Vruchten INSCHRIJVINGEN tot deelname worden dageiyks aangenomen en inlichtingen gaarne verstrekt Namens het Bestuur van het Tentoonstellings Comité Aan deze Tentoonstelling is eene LODe SecrttarU TjBJÏ J verbonden Loten alom verkrögJ L KOUWBNAAR baar a 0 50 het lot en voor Gouda bg tt Alftn l t den Boekhandelaar 1 dkVëN Als eerateprgs zal worden aangekocht een UtreehtachWagentje met Paard en Tuig ODovertroffep KWALITEIT Alom verkrUgbaar in bassen van 1 60 0 8fi en 0 46 GiCiO RRfldTES Westzaan UHVVA lllf Opgerichl 182 Komt nooit terug de zeldzame gpelegfenheid om te koopen MT BIJNA YOOB NIET 1H Oeehtst f 3 8g sUetUsl een voortreffelijk EOELOQE oei een leer elrg Dte KliHTING Wegens opheffing mijner gezamenlgke baitenlandsche Filialen moet ik de voorhanden renzen collectie spoedig opruimen Om dat te bespoedigen verkoop ilc van heden af Een zeer fljn goedioopend Horloge voor lleeren Üamea of Jongens 7oor den spotprijs van slechts f 3 85 eo geef bü ieder Horloge nog gratis een Ketting Cadeao Bestellingen worden naar volgorde spoedig nitgevoerd FoMcp I Vertond i per Betnbourê Franco 1 j rateengroo te Horloge DepOt nroM CAUL POLL4M Wtiiun 2 2 Nersnigasse Mo 48 PRACHTIG FEESTGESCHENK Alom te bekomen SE QDüBsciE mm KORTING OP A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 of de besehröving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen ena waarby ia toegevoegd een afzonderlijk levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOS CHRISTIAAN KRAMM Prtjs 80 Cents A BRINKMAN Verzending eiken ZATERDAG Ben nor Gonda Snelparsdnik van A BwnkkaI Ie Zoon De uitgave dezer Courant geB Jhieüt dagelps met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgt per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzouderlflke Nommers VIJF CENTEN Oemeenteraadsverkiezing Voor de verkiezing van Zes Leden van den Raad op a s Dinsdag bevelen wg den Kiezers met aandrang aan de aftredende heereu G 8TRAVER C C H PRINCE H JAGER Br F H G VAN ITERSON D G VAN VREUMINGEN C G VAN DER POST welke zich het vertrouwen der kiezers volkomen waardig hebben getoond Zy verdienen als blflk van waardeenng voor den flver en de toewgding waarmede zq dit moeilgk en vaak ondankbaar ambt bekleed hebben met groote meerderheid t $ worden herkozen Wy wekken dus alle stemgerechtigden op a s Dinsdag han burgerplicht te vervullen Vertrouwt niet te veel op de algemeene achting welke men genoemde raadsleden toedraagt maar neemt de kleine moeite uw biljet met hun namen ingevnld in de bus te steken Het is uw eigen zaak die het geldt BINNENLAND GOUDA 20 Juli 1891 In eene gisterenavond gehouden vergadering van de B K Kiesvereeniging is besloten voor de a s gemeenteratdsverkiezing geen oandidaten te stellen FEVILLETOX Een oude G escMedenis Uit het Engtluk 8 Maar die zwijgende onbewegelijke gestalte die naast de groote baliemand zat hield mq in bedwang evenals haar zoodat ik mij vergenoegde met te vragen of ik ook nog iets voor haar doen kon Toen zij het hoofd schudde en er te gelykertjjd een traan langs hare wang rolde durfde ik slechts door innige deernis bewogen haar een blik van verstandhouding toe te werpen daarop trad ik naar de deur vMijne vrouw zal gaarne nog wat avondeten hebben voordat zij zich ter ruste begeeft zeide hq Wilt u zoo goed zijn ons dat hier te laten brengen P Met de grootste verbazing richtte zij zich overeind Maar Edward begon zij wij hebben pas gegeten en het is bovendien mijne gewoonte niet Maar hij viel haar in do rede en zeide Ik weet het best wat goed voor je is Een enkel schoteltje maar juffrouw ean lekker smakelijk schoteltje u begrijpt het wel niet waarP Ik maakte het een en ander gereed en het het haar brengen Niet lang daarna werd alles in huis Gisteren morgen ten ongeveer 6 uur ontdekte men een begin van brand op de werkplaats van den meubelmaker J D Stam op de Haven met behulp van een paar personen werd die met emmers water gebluscht Pe aangerukte spuiten behoefden geen water te geven Gisteren morgen ton half les ure is in de Boomgaardstraat van het huis U B 19 het bovenste gedeelte van den voorgevel tot aan het bovenkozijn afgevallen persoonlijke ongelukkeu sijn daardoor niet ontstaan Van de door den Staatsspoorweg aangeboden gelegenheid om Zondags tegen Verminderd tarief naar don Haag te kunnen reizen maakten gisteren 380 personen gebruik Uil Alfen a d Uijn si hr ft men aan de N R Ct Niettegenstaande de vrijïinuige kiesvereeniging Burgerplicht alhier in hare deier dagen gehouden vergadermg t t candidaten voor den gemeenteraad stelde de heeren C van dbshaven A Streng beiden aftredende leden J W Huber en F Bulk worden nu zoowel op de strooibiljetten door diezelfde kiesvereen ging verspreid als bij advertentie alleen de heeren Van Abshoven en Huber aanbevolen Het bestuur der kiesvereeniging dat zoo omspringt met de besluiten der vergadering schijnt eene eigenaardige opvatting van zijne taak te hebbeu Vele leden hebben dan ook het plan opgevat in de eerste vergadering het bestuur te interpelleeron over die vreemde handelwijze opdat de besluiten in het vervolg beter vorden ten uitvoer gebracht De Kampwat bevat het programma der groote nationale en internationale wielerwedstrijden te Am stil de andere logé s hadden zich ter ruste begeven Het werd middernacht In de gangen op de trappen overal waren de lichten uitgedoofd Hiervan was ik zeker daar ik tegen mijn gewoonte zelve het geheele gebouw doorliep eene taak waarmede Barrett mijn huisknecht gewoonlijk was belast Alles was donker stil en rustig ik ging naar bed en begon juist den slaap te vatten toen er beneden een gil klonk die snel gesmoord werd maar toch niet zóó auel of ik had er een noodkreet een kreet van doodaugst in herkend Het is mevrouw Urquhart riep ik hevig ontsteld En haastig mijne kleeren aanschietend vloog ik naar beneden In de gangen was alles rustig Toen ik mij naar hunne kamer spoedde werd ik dicht bij hunne kamerdeur een gestalte gewaar waarin ik Burret herkende Hij beefde als een riet en boog zich luisterend voorover 9st fluisterde hij zy zijn aan het praten Alles schijnt in orde te wezen Ik hoorde daar juist dat hy haar lieveling noemde Ik duwde hem op zijde om op mijne beurt te luisteren Ja zij praatten met elkaar op gedempten maar niet onhartelijken toon Ik hoorde hem tegen haar zeggen bedaard en kalm te ziJn en ving het geluld van een kus op dat mij geheel had moeten geruststellen Misschien was mevrouw Urquhart door een droom gekweld geweest waarover zij thans zelve bereid was te lachen Maar nog alt d klonk die ADVERT ENT qËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS vrorden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentién gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt hem op 14 16 Augustus uitgeschreven door den Alg Ned Wielrijdersbond en de Arnh Wielerbaan Daarbij is uitgeloofd voor den wedstrijd van meet op den tweewieler uitgeschreven door den A N W B afstand 1609 meter een verguld zilveren beker door den heer C 3 Begeer te Utrecht onder bepaling dat om dezen prijs slechts éénmaal par jaar mag gereden worden Om het eigendom van dan rijder te worden moet hij tweemaal achter elkander of driemaal in het geheel door dezen gewonnen warden De winner ontvangt eene zilveren herinneringamedaille De namen der winnors worden op den beker gegraveerd In 1888 gewonnen door den heer J F J Huijsser in 2 min 57 s oc in 1889 door den heer J Meddens in S min 7 sec en in 1890 door den heer J B Fookema in 2 min 59 Vj sec Men schrijft uit het Westland Het valt met de gevreesde aardappelziekte de omstandigheden in aanmerking genomen tot heden nog al mee Water komt er zoo nu en dan meer dan den tuinders lief is maar gelukkig volgt r meestal koel frisch weer waardoor de ziekte naar het schijnt vrijwel tot staan is gebracht althans vertoont zij zich nog maar alleen in t blad en breidt zij zich niet verder uit Uit andere streken van ons vaderland komen over de aardappelen geen ongunstige berichten Zoo schrijft men uit het Z O van de provincie Utrecht dat de aardappelen over t geheel zeer goed staan en dat alleen de muizen nog al aan bederf onderhevig zijn Uit Het Bildt prov Fiias land meldt men Het hoofdproduct de aardappel belooft veel de vroege soorten geven een ruim beschot Uit Berlikum worden dagelijks honderden hectoliters verzonden tegen 4 a 6 gid den H L De late soorten zyn wel een maand bij het vorige jaar vooruit Wanneer het weer wat meewerkt en de prijs niet te zeer gedrukt wordt kan hot voor de landbouwers een voordeelig jaar zijn In het land akelige gil mij in de ooren ik had er veel voor gegeven om één blik in het vertrek te mogen werpen Onder den invloed van deze gedachte klopte ik atoutweg aan en onmiddellijk daarna te snel dan dat hij niet bij de deur had gestaan klonk zijne stem door het sleutelgat Wie is daar en wat wilt gijp Wij hoorden iemand gillen was mijn antwoord en ik was bang dat mevrouw ziek was geworden Mevrouw gevoelt zich heel wel klonk het haastig Zij had een naren droom niet waarP vroeg hij zich blijkbaar tot zqne vrouw richtend Er was een zacht gefluister in de kamer en toen hoorde ik hare stem Het was maar een droom juffrouw Trnax zeide zij en tegen wil en dank overtuigd wilde ik naar mijn kamer terugkeeren toen ik tegen Burrett stiet Hij stond nog altjjd onbeweeglijk op dezelfde plaats en scheen niet van plan die te verlaten Kom zeide ik wat geeft het hier langer te blijven staan Ik kan er niets aan doen was zijn fluisttrend antwoord maar ik blijf m de gang Ik blijf hier de wacht houden Burrett kennende gaf ik mij geen moeite hem vaa zijn besluit af te brengen In gedachten verzonken keerde ik naar mijne kamer terug een weinig geruster nu hij bleef waken Geen enkel geluid kwam de rust in huis meer verstoren Toen ik bij hot aanbreken fan den mor