Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1891

Tan Maas en Waal Geld rarrangt tegenwoordig da aardappel vroege muisjes bij vele landbouwers het gewas van jaren her de tabak Duizenden hectoliters worden te Kjjmegen afgeleverd en meest opgekocht door Doitsohe kooplieden die 8 a 10 gld besteedden en thans nog ƒ 6 per H L geven De noegere tabaksplanten xljn leer tevreden ov r de aieuwe teelt In de Kampioe aien wg dat de reiaw ier voor vielrgders geheel afgedrukt is en op het einde der volgende week het licht sal sien Hen schryfl aan de Amit Ct Evenals de vorige jaren heeft ook thans weder de hoogst willekeurige verdeeling der overwinst onder het Staatsspoorwegpersoneel groot misnoegen verwekt waarby lich ditmaal de klachten van de voormalige Rh uspoorambtenaren hebben gevoegd wien eenige hooggeplaatste ambtenaren uitgeionderd eveneens geen aandeel in die winst werd toegekend Nog kort vódr dat de verdeeling vsn het hoogst aanzienlijk bedrag plaats vond had het ambtenaarspersoneel zich gevleid dat de directeur generaal de heer Cluijsenaar eene wgziging in de verdeeling zou hebben bevolen maar dit bleek ook thans weder een ijdele hoop te zijn geweest helaas I Tengevolge hiervan werd aan de eerstaanwezende ambtenaren met bezoldigingen van ƒ 10 000 uitgekeerd aan overwinst pi m 1400 aan chefsde buraan met traktementen van 1600 behalve de emolumenten van sommigen hunner die ongeveer 450 a 500 beloopen ƒ 500 aan commiezen en aan enkele klerken dis voor 1878 reeds in de overwinst mededeelden 88 en aan de verdere ambtenaren nihil Wanneer wg nu niet zooals de EipioitatieMaat ehappg dat beeft gedaan de oogen sluiten voor de groote langdurige extra diensten die in den a eloopen winter van juist dat personeel aan hetwelk geen aandeel in de overwinst is toegekend werden gevergd dan is t toch zoo onverkhiarbaar niet dat er eens een oogenblik en misschien wel zeer spoedig zal komen waarop die zoo stiefinoederlgk bedeelde ambtenaren in verzet komen tegen het vetmesten hunner saperieuren Wg willen in het midden laten of juist de in koogere rangen geplaatste ambtenaren èn door ge efaiktheid èn door kennis van den hun opgedragen werkkring èn door ijver die hooge bezoldigingen verdienen het bestuur der spoorweg maatschappij behoeft voor dat alles naar t schijnt aan geen enkel Hebaam verantwoording te doen Haar zeker is het dat wij weldra weder voor een mrtooning geplaatst zullen worden die ook een jaar geleden pUÜts vond en wel bedreiging met werkstaking En wie draagt als t zoo iet eens komt daarvan de schuld Toch zeker niet de ambtenaar die aan het hoofd so een groot gezin van des morgens 7 tot des avonds 8 a 9 uur voor aen psar ellendige stuivers iot werken gedoemd is Het aangeboden adres dat thans door het spoorwegpersoneel in Nederland aan de respectieve directisn is aangeboden zal natuurlijk niets uitwerken Be bestemming dier adressen we weten zulks bij ondervinding is de snippermand en hun die lieh verstouten om een bete broods meer per dag gen naar beneden ging vond ik Burrett druk aan ojn werk Het ontbijt werd de TJrqnhart s op hunne kamer gebracht Ik had het wel zelve willen brengen maar ik vond dit minder gepast en zond Hetty Toen zg terugkwam vroeg ik hoe mevrouw Urquhart er uitzag Heel goed juffrouw was het antwoord En ziet n eens Ik geloof toch niet dat zij ongelukkig is zooals wij gisteren avond allen meenden anders zou zij mg niet zoo n flinke fooi hebben gegeven Zg liet mij een kroon zien Heeft zij zelve je dat gegeven Ja juffrouw zij lachte toen zij het gaf en zeide dat dit voor het lekkere ontbgt was dat ilÉ had gebracht Ik was juist dmk met iets bezig en lette niet erg op wat het meisje zeide maar zoodra ik een oogenblik tijd had ging ik zelve naar de kamer om te weten hoe mevrouw Urquhart er wel uitzag als zij lachte maar ik kwam te laat Zij had haren reishoed reeds op en haar sluier voor het gelaat en o choon ik haar zacht hoorde lachen kon ik haar gelaat niet zien Ik zag eohter het zijno en was verbaasd over de vriendelijke uitdrukking ervan Hg was nu geheel en al een gentleman en als hij niet zoo gehaast was geweest zou hij zich allervoorkomendst hebben getoond Maar hij hield alweder het oog op het wegdragen en opladen van zgne geliefde baliemand voor zich en hun gezin te bedelen wordt zulks bg voorkomende gelegenheid ingepeperd I We willen hopen dat van hooger hand een leer nauwkeurig ondenOek worde ingesteld naar de grieven en klaohtrn van het spoorwegpersoneel in Nederland en daardoor de toekomst van velan hunner eindelijk dan eens wat minder donker worde dan zg nu ia Op de LoudsDiohe groote wereld werpen de twee volgende advertentiei uit da Ijondensche pMoming Post die zioh waardig aan de onthullingen nit het baeoaratprooes aansluiten een karakteristiek licht Verloren in de Grosvenornilub De dame in den rooden mantel die toen ig voor de soiree van den ÏOstan Juni de Orosvanor olub binnentrad een diamanten ster opnam en in haar zak stak woidt om vriendelgke teruggave daarvan venocht Koetsiers Wanneer de koetsier die op ÏOJuni drie dames in een elegant rgtuig naar dasoiree in de Orosranor lub reed een harer droegeen langen rooden mantel het nummer van bethuis aangeeft vanwaar hg wegreed ontvangt hgeene beloooing Het adres moet aan het politiebureau in Marlboroughstreet worden afgegeven De Grosveaor club is een der voornaamste vanLonden Hel verslag van het mgnwezen in O IndiS over het vierde kwartaal van 1889 maakt gewag vaneen merkwaardige paUeontologische ontdekking in Madioen In een laag van zandsteenaohtige andesiettuf werd aangetreden een menschelgk fossiel het rechter kingedeelte eener onderkank met de alveolen van den hoektand en van de eerste en de tweede valsohe kies Andere resten werden toen en ook Uter niet gevonden hetgeen niet bevreemden kon wanneer men weet dat ook andere beenderen in den regel zeer gebroken en verspreid zgn De geheele vorm van het fragment laat geen twijfel over van de menscbeljjke herkomst De kin moet nog minder prominent geweest zgn dan bg den mensoh van La Nanlette en Schipka en door de zeer aanzienlgke afplatting en uitholling van ds binneuvlakte der onderkaak veroorzaakt door de inplanting van den musoulus digastricus welke uitholling bg pleistooena kaken uit Ëuropt slechts weinig sterker is dan bg den thans levenden meosch vormt deze fossiel een andere en waarsdi nlijk faigere type dan eenige dio men kent Hof ktaat nu bovendien vast dat deze menach op Java leeQe ta gelqk met stegodonte olifanten ngipaarden en hyena s en in en tgd dat Java met het vasteland van Azié verbonden was Het aanzienlijk getal vap groote zoogdieren en de over het geheel nauwere verwantschap der oud Javaansche bans mei die van net vasteland en van andere eilanden van den Arohipel niet het voorkomen van stegodonten alleen op grond waarvan prof Martin een volgens hem pliooenen samenhang aannam geeft aso deze fauna een volkomen continentaal karakter Daardoor wordt de samenhang van Java met het vasteland in pleistoceoen tijd welke ce geniale Wallace reads uit de tegenwoordige verspreiding der dieren hAd afgeleid bewezen Zooals bekend is behoeft tot het bestaan dier verbinding de zeespiegel slechts minder dan 100 H lager geweest te zgn dan hg tegenwoordig is Het prooes van Tranby Croft heeft waer da aandacht gevestigd op de ondeugd die over de geheela wereld verspreid toch speciasl als een Engelsche kwaal mag basohouwd worden Londen is alt jd berucht geweest om zgn speelhellen nog onlangs daalde de politierechter sir Montagu Williams mede dat in zjjn district alleen niet minder dan zestig gahaime speelholen bestondan waar onder de oogen der autoriteiten en in zaksre mate met hun medeweten en medeplichtigheid hazardspel gespeeld wordt Somtgds wordt de politie van aan heiligen ijver aangegrepen Het eene nest wordt mst groot éolat uitgeroeid een paar weken latar intusschen heeft het speelhol weer ergens anders een schuilplaats gevonden De speelwoede zit eenmaal in het bloed jong en oud arm en rgk spaalt en wedt In de straten spelen de jongens mat ko jaren muntau Dat is door de politie eventls by ons verboden msar ook het baocarat spel is volgens uitspraak van da rechtbank onwettig Onlangs babbsn de konstabels in eene voorstad van het westen een half doójn straatjongens opgepakt die met penny s spesidsn Zg werden den volgenden dag voor den commissaris van politie gebracht Deze zag de sidderende knapen lang ernstig aan Zg hadden zich aan do wet vergrepen en waren op heeter daad betrapt Maar hoe kan ik ze tot boete of gevangeniutraf veroordeelen als de groeten eo rgken in het land mat onwettig hazard spel ean slecht voorbeeld geven Gaat heen en speelt niet meer I riep de Salomo van het politiebureau Zeer verheugd beloofden de jongens niet meer ta spelen juist geijjk de baron en kolonel te Tranby urofi aan den troonopvolger de schriftelgke belofte gaf dat hg nooit meer een kaart zou aanroeren De minister van binnelandsche zaken Matthews had zoo groot ongelgk niet toen hg in 2yn antwoord op do interpellatie van Piokersgill beweerde dat het onmogelgk was door middel van pariementsacten het hazardspel en de weddingschappen onmogelgk te maken In het jaar 1864 werden door de wet de openbare speelholen afgeschaft maer het spelen in particuliere wonniugen en privaatsclubs bet wedden bg harddraverijen anz wies sedert dien tgd meeren meer aan Lord Falmerston die de commissie presideerde welke de wet van 1844 uitwerkte deed wat in zgn macht wu om de fiishionabelste speelhol die van Crockford te redden Hij ging van de meeuing uit en niet te onrechte dat het spel in t geheim zeer toenemen en de aristocratie der grondeigenaren geheel mïoearen lou Crock rd s speelhol had in de eerste helft van I deze eeuw eene groote betaekenis Hier of bg Watier in Boltonstreet eo bg Limmer ontmoetten de dandy s elkander zettea hunne duizenden in en verloren ze alsof het louter stukjes papier waren Bg Limmer zaten eens dan gehoelen nacht door George Payne en lord Albert Denison later aU lord Londeshorongh bekend bg het écarté toen George Payne bg het krieken van den dag opstond had hg zijn tegenstander drie en een half millioen gulden afgewonnen Lord Denison liet zich echter door deten tegenvaller niet in t geringste uit zgn humeur brengen Hg borstelde zgn haar terecht trok een ander costuum aan en stapte uit het hotel van Limmer in de in de nabijheid liggende 8t Georgefcerk in Haooversqusra waar hg juist ter rechter t Ja aankwam om met zgne bruid Henriette Maria Forester de bekoorlgke zuster van Lady Chesterfield in thuwelgk te treden I dus geen enkele reden die mg kon nopen nog langer aan hen te denken En toch dacht ik voortidurend aan hen en betrad de kamer zooeven door hen verlaten met een zoo zonderlinge gewaarwording dat ik er zelve verbaasd over was Steeds door mijno drukke werkzaamheden in beslag genomen kon ik mg zelden in langdurige bespiegelingen verdiepen de zaak ware mg dus wellicht spoedig uit het geheugen gegaan als Burrett er niet geweest was Toen de knecht mg in de kamer volgde de deur achter zich sloot en met zgn rug er tegen geleund mg roet een bedenkelgk gezicht aanzag begreep ik niet de eenige te zgn die zich ten opjichte der Urquharts bezwaard voelde Van raijo stoel opstaande waar ik had zitten uitrekenen hoeveel het ongeveer kosten zou aan dit vertrek een bewoonbaar aanzien te geven ging ik naar hem toe en vroeg ongeduldig Welnu wat is er Ik weet het niet antwoordde hg wrevelig ik heb een gevoel alsof het met die lui niet reent pluis isi en toch hier krabde hij zich achter het oor toch weet ik zelf niet waarvoor ik eigenlgk bevreesd ben Is u er zeker van dat z j niets hebben achtergelaten Die laatste woorden werden op zulk een toon gezegd dat ik oen oogenblik niet wist wat te antwoorden Jfordt venolfi en terwijl hij zich de moeite gaf met mg te praten deed hg dit misschien om mg te beletten met haar te spreken was hij een weinig afgetrokken Hg had groote haast en drong er op aan dat zijne vrouw in bet rgtuig zou plaats nemen nog voor dat al de bagage uit de kamer was gedragen Zg scheen daar trouwens zeer toe bereid Ik hield haar opzettelgk in het oog want ik was nog niet geheel en al overtuigd dat zg niet op zijn bevel eene rol speelde maar ik kon geen zweem van tegenzin of gedwongenheid bij haar opmerken zg scheen bigde eene kamer te verlaten waarvan zg een afkeer had gekregen Totn ik dit zag en baar snellen lachltgen tred opmerkte zeide ik tegen mijzelve dat ik erg dwaas was geweest Ik voelde mijn belangstelling in haar verminderen Deze stemming hield aan totdat zg wareu weggereden hoewel zij op het laatste oogenblik buitengewoon lief en vriendelijk was zich uit het rijtuig voorover buigend om mij tot afscheid de hand te drukken en mij toeknikkend totdat zij uit liet gezicht waren Van een dwazen ongegronden angst die in een nacht verdween zou ik haar nooit hebben verdacht Gewone kinderachtigheden waren het van haren kant geweest Maar toen het rijtuig en do wagen met de bagage geheel waren verdwenen begon op nieuw een hevige onrust mij te kwellen Dit was te vreemder omdat daarvoor niet de minste oorzaak bestond BIgkbaar hadden zij ragn hotel in veel opgewekter atemmin verlaten dan zij het waren binnengetreden en er was Zonder twg fel heeft de angst van de Engelsche aristocratie voor de op handen zgude ruïne meer dan eenige oonsideratis van zedelgkheid tot het uitroeien van de openbare speelholen in het jaar 1844 bijgedragen In een enkelen nacht verloren vier edeUteden bg Crookford ieder anderhalf millioen gulden Crookford zalf gaf crediet en er wordt beweerd dat zgne adelgke cliënten hem nooit meer dan tien millioen gulden verschuldigd waren Dat is zoo onwaaiachgnlgk niet want da beide edelliaden die zgne commanditaire vennooten waren in da zaak hunne namen heeft hij nooit verraden deelden met hem in twee jaar een netto verdienste van vijt millioen gjulden Hoe dit geld gewonnen werd wordt oolf vttteld Ean pair die in Crookford s dub was uitgapluoderd nam ala souvenir eett paar dobbelsteenen mede zaagde ze in tweeën en vond ze met lood bezwaard Hg stalde ze in een fashionabelen winkel in Bondstreet uit tot dat Crockford met een groeten cheque voor den dag kwam en za hem afkocht Crookford zelf was van zgn jeugd af aan ean speler Als eigenaar van een kleinen visohwinkel bg Temple Bar tegenover Childs Bank ving hij met weddenschappen aan en ontwikkelde in deze edele kunst zulk een genie dat hg met een vermogen van vgf millioen gulden stierf Waaruit blijki dat vele edellieden die zgn etablissement bezochten verzuimd hebben hem vdór zgn dood hunne schulden te betalen Zijne hel was het brandpunt van het voorname gezelschap van Londen De hertog van Wellington kon de verlokking van Crockford eveneens niet weerstaan Of het hazardspel was dat hem aantrok of de fijne diners die Ude zoo smakelgk wist klaar te maken blgft in t midden In een hoek zat de dikke oude vischhandelaar en om hem heen schaarden zich mannen met historische namen de markies van Anglesey lord Fitiroy Somerset de geestige lord Alvanley lord Lichfield de hertog van Beaufort lord Lyndhurst Benjamin Disraeli John W Croker Horace Twis prins Esterhazv prins Talleyrand de liertog van Palmella graaf Fozzo di Borgo de Russische gezant Natutschewitsch de graaf d Orsay zoo dikwgis het hem gelukte de deurwaarders te ontgaan die hem in toog hielden Henry Baring B Stanley de whipper in van het Lagerhuis o a m De herinneringen van dien tijd berichten van landgoederen die daar verspeeld werden Maar Ude s kookkunst trok anderen aan Tot dezen behoorde lord Lamington die verleden jaar gestorven is de laatste der dandys Hg speelde nooit maar aan het einde van elk seizoen logde hij een bankbiljetje van tien pond op de groene tafel om zgn geweten tot bodaren te brengen zooals hij placht te eggen voordat hg de balsemgeurige buitenlucht ging genieten Ook aan vslsche spelers ontbrak het niet in deze periode van het ongehinderd hazardspel Tot de moest eclatante gevallen behoort dat van Henry William lord de Uos die den oudsten baronstitel van Eigeland drOeg baronnen de Bos sedert 1264 Het schandaal dat in 1887 aan zijn naam werd verbonden komt met het schandaal van Tranby Croft zeer veel overeen De lord werd beschuldigd in Graham s club valsoh gespeeld te hebben Zooals thans Sir William Gordon Cumming een proces wegens laster tegen zijn aanklager indiende ging lord do Ros ook in rechten tegen een zekeren John Cumming die zeer merkwaardig een voorouder van den held van Aboe Klea en Tranby Croft was die hom valsch spelen had verweten Destijds was de oudoom de beschuldigde thans is de aohterneef de aanklager Ook toenmaals zocht Oien hot schandaal in het belang van de voorname kringen geheim te houden Sedert achttien maanden was de lord van valsch spelen verdacht maar zijne aanklagers waaronder lord Henry Bentinok sir William fngilly John Gumming en George Payne hadden elkaar beloofd niets tegen hem te ondernemen wanneer hij van het spel afstand deed Dit besluit werd hem in een anonymen brief medegedeeld Zgn vslsch spel was overal bekend Onder de leden van de club die zijn spel beschouwden bevond zich eens een nog groene gast die het valsch spel van den edelen lord bemerkend zgnen vnend toefluisterde Wat moet ik doen Wat doen jou gek Een weddenschap aangaan dat hg wint En hg won Een andermaal greep een heer die met den erfeIgken wetgever speelde on juist bedrogen werd een vork van de tafel sloeg de punten door de mouw van den lord zoodat de mouw aan de tafel vastgenageld was en zeide lik vraag u versohooning maar schoppenaas zit onder uwe hand Lord de Ros was lid van de Graham eu de Travelier club Een welgesteld man zonder juist rgk te zijn speelde hij twintig jaar lang bij Brook Graham Booodle en White en in al deze clubs was jihUt zijn lievelingsspel Somtijds won hg 600 pond in een nacht Do inzetten waren doorgaans niet zeer hoog maar hij ging ook weddenschappen aan eu wel op zijn eigen kaarten In het jaar 1836 won hg bg Graham alleen 630 pond in weinige maanden Toch werd het om dezen tgd wat te gevaarlgk voor hem tu hg ging naar Daitschland Daar bracht een satiriek weekblad een eenip ins verdraaid verhaal van het voorval lord de Hos hoorde daarvan keerde naar Engeland terug ea trad in rechten op tegen de courant Een eeregereoht waarin de hertog van Wellington en lord Whorn cliffe bereid waren te fungeeren kwam niet tot stand en ten slotte kwam het lot een prooes tegen John Cumining den zegsman van het dagblad De getuigen waren allo onverbeterigke spelers Kapitein Alexander bekende dat hg 150 000 gulden gewonnen had Brook Greville 500 000 gulden I De verklaringen van deze getuigen wareu voor lord de Ros zeer bezwarend Er werd bewezen dat de valsohe kaarten meestal na een hoestaanval voor den dag kwamen Het proces duurde twee dagen en eindigde ongunstig voor den lord De uitspraak van de jury sprak John Cumming van laster vrg erenals nu de familie Wilson van Tranby Croft Tegenover den regel dat bekl die zioh gaarne door allerlei middelen van verweer trachten te ontdoen van op hen gelegde schuld dankbaar den bijstand van een toegevoegden verdediger aannemen mag het zeker buitengewoon gejal heeten dat oen bekl op wien ernstige vermoedens van zware sohuld rusten en die zich daaraan op alleriei wijze tracht te onttrekken het niet in zgn belang acht dat hg door een rechtskundigen verdediger wordt bggestaan Zulk een geval deed zich Donderdag voor de rechtbank te Utrecht voor De 29 jarige A W wonende to Uithoorn thans in verzekerde bewaring was beklaagd van twee diefstallen met inklimming en braak te Utrecht en Ie Noorden gem Nieuwkoop gepleegd Als verdediger was hem toegevoegd mr ÏBlom doch voor de zaak in behandeling kwam zeide bekl dat hij vroeger reeds schriftelijk kennisgeving had gedaan dat hij bedankte voor een verdediger en ook nu nog dankbaar voor de hem toegedachte eer er bg bleef dat hg geen advocaat verlangde Mr Blom door de rechtbank met de verdediging belast meende ook slechts van deze dêeharge te kunnen erlangen en riep dui hare beslissing in deze in De subst off van justitie wees er op dat bekl reeds vroeger een onbeleefd schrjjven tot hem had gericht maar spr had daaruit nog niet kunnen opmaken dat bekl beslist rechtskundigen bijstand weigerde Nu deze zich ter ter htzitting op dien brief beriep meende spr er de aandacht op te moeten vestigen er den toegevoegden verdediger erkentelgk voor zgnde dat hg de beslissing aan de uitspraak der rechtbank overliet Verder ivgzende op dergelijke gevallen elders een voor de Leeuwarder rechtbank waar de toevoeging gehandhaafd was gebleven eu een voor de rechtbank te Amsterdam waar aan den wil van bekl word toegegeven en de verdediger derhalve van zijne taak werd gedechargeerd luidde ten slotte sprs eisch dat de rechtbank zou beslissen dat ook in dit geval bekl s zaak zou behandeld worden zonder de ongewensohte verdediging De rechtbank daarop iu raadkamer vergaderende besliste na heropening der zitting in den geest van dien oisch ea gaf den verdediger veriof zioh te verwijderen waaraan deze voldeed Intusschen bleek bg de behandeling der zaak dat bekl s zelfverdediging uiterst zwak was en zgn geheele verweer zich bepaalde tot ontkeuteuis dat hg op de gezegde dagen ter plaatse van de inbraken zou geweest zijn uiettegenstaande tal van getuigen hem daar gezien eu herkend hadden en de bij hem gevonden voorwerpen door de eigenaren als hun ontvreemd eigendom herkend nog sprekender tegen hem getuigden terwijl hg nl niet in t minst zijn alibi vermocht te bewgzen Op dat alles wgzende eu bekl die reeds onderscheidene straffen wegens diefstal heeft oudergaan als zeer gevaarlijk kentoekenende achtte de subst off van just mr N de Ridder dan ook een strenge straf voor hem noodig en wel eene gevangenisstraf van 5 jaar BultenlaDdscb Overzlcbt Het Fransche parlement is uiteengegaan De werkstaking van hot spoorwegpersoneel blgft ongeveer op dezelfde hoogte De bemiddeling van de Farijsche Kamerleden schijnt lot niets te leiden Over den omvang der beweging is moeilgk te oordeelon Van een der Moatschappijen bleven 700 van de 2000 werklieden weg en 200 man door de Maatschappij der Ign Parijs Lyon Middellandsche zee uit verschillende plaatsen ontboden hebben bij de aankomst vernemende dat zg werkstakenden zouden vervangen geweigerd De aanvoerders houden vergadering op vergadering waarop niet zelden in de heftigste taal anarchistische en communistische stellingen worden verkondigd de algemeene werksta king van alle werklieden beambten machinistan enz wordt geproclameerd en wat dies meer zg Ook is een beroep uitgevaardigd op de mede werklieden in het buitenland om geldelgke ondersteuning tot dusver schijnt de beweging echter tot de werkplaatsen beperkt te blgven Da Maatschappijen namen ean vastberaden houding aan Onder de vertegenwoordigingen die het Uuurst de zomerhitte hebban getrotseerd behoorden bahalve de Fransche kamer en het Britsoh parlement de Spaansohe oortes maar ook deze hebben thans vacantie genomen om waarschijnlijk niet voor November weder bgeen ta komen Daar de sluiting der kamers samenvalt met het einde van het eerste jaSr der regaering van den heer Canovas ligt het voor de hand dat voor en tegenstanders de balans opmaken zoowel van de werkzaamheden der cortes als van het conservatieve ministerie Bij deze berekening komt men tot geen gunstiir resultaat voor de regeering Toen de heer Caaovm del Castillo een jaar geleden de macht overnam uit handen van Sagasta trad hg met een programma rgk aan economische en financieele hervormingen op gedeeltelgk behoorond aan zgn eigen partij gedeeltelgk de prgs voor de coalitie door hem gesloten ten einde het liberale kabinet uit het zadel te lichten Van alle deze hervormingen is weinig ter verwezenlgking gekomen waarbg niet over het hoofd mag gezien worden dat dit geenen deele te wijten is aan de liberale of de republikeinscho oppositie Zelfs jegens de conservatieve regeering zeer gunstig gestemde balansrekenaars geven toe dat dit eerste jaar van Canovas regeering geenszins den toestand van het land verbeterd of de positie der dynastie versterkt heeft Van dit laatste zgn de jongste gemeenteraadsverkiezingen getuigen dio zoo gunstig uitvielen voor de republikeinen Sedert een jaar kan men dan ook aanschouwen hoe de republikeinsche partg welke sommigen reeds haar ondergang nabij dachten weder nieuwe veerkracht heeft gekregen en weder groote beweeglgkheid ontwikkelt In verband met de sterk republikeinsohe agitatie in Portugal is dat een feit dat de aandacht van Europa verdient te meer wijl een omwenteling in het regeeringsstelsel te Madrid waarschijnlgk niet zonder invloed zou blgvan op de buitenlandsehe politiek van Spanje Na al hetgeen den laatsten tgd van de triple alliantio en de met haar bevriende bondgenooten werd geschrei en is het natuuriijk dat ook Spanje s betrekkingen tot het Drievoudig verbond zijn ie berde gebracht Tot heden bezitten de mogendheden der triple alliantie nog goenerlei recht uit een en ander het bewijs te staven dat Spanje in een toekomstig conflict zich aan hun zijde zal scharen zoodat evenmin de Franschen en dit wordt gereedelijk van Fransche zijde toegestemd reden tot klagen hebben over Spanje s houding Al ligt hot in den aard der dingen dat de sympathieën der Spaansche republikeinen naar Frankrgk overhellen zoo hebbeu toch niet minder de Spaansche liberalen als de conservatieven ten opzichte van de Fransche republiek een zeer correcte politiek gevolgd Uit een artikel der ministeneele Epoca blijkt afdoende dat de heer Canovas volkomen de noodzakelijkheid van Spanje s neutraliteit ter wille van s lands eige i vooral financieel belang begrgpt Daar wij zoo schrgft het blad in Europeescho esohillen een neutrale houding in acht nemon ons tot ons eigen binnenlandsch leven beperken eiü niet aan veroveringstochten denken gelijk de Spaansche natie ze in vroegere tgden ondernam zoo is het niet van groote beteekenis voor ons of Engeland aan de taak der triple alliantie medewerkt doordat het zich verbindt de Italiaansche kust tegen een mogelijken aanval der Fransche vloot te beichennen Ook raakt het ons tegenwoordig niet bijzonder of de definitieve regeling der Egyptische quaestie nog op zioh Iaat waohton Dezer dagen moest te Kassei een lid voor den Duitschen Rgksdag worden gekozen Ook deze verkiezing heeft meer dan gewoonigk de aandacht getrokken gelgk trouwens hot geval was met alle verkiezingen die sedert het optreden van keizer Wilhelm zijn gehouden Deze aanvulüngsverkieziugen zgn dan ook een soort van krachtmeters die doen zien welken invloed der neue Kurs op de verhouding tusschcn de partgen heeft geoefend Er traden candidaten op van de nationaal liberalen conservatieven sociaal democraten en anti semieten Bij de vorige verkiezing werd een conservatief gekozen maar nu verkreeg de conservatief slechts 1354 stemmen ongeveer een vijfde van het aantal stemmen dat de conservatieven bij de vorige verkieziai u brachten Dit komt omdat de nationnal liberaien die tijdens het Kartell met de conservatieven mee gingen nu een afzonderlijken candidaat stelden die ook door de Duitsch vrijzinnige partg werd ondersteund Zoo gebeurde het dat de nationaal liberale candidaat nu bgna 5000 stemmen verkreeg De sociaal democraat die in 1890 9170 stemmen t