Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1891

Kiezers voor den gemeenteraad Met aandrang moeten wg U waarschuwen ü niet te laten verblinden door de ichijnbar kalmte die er bg deze verkiezing heerscht In stilte wordt er harder gewerkt dan ooit tevoren om althans drie der aftredende raadsleden te doen vallen Daarom is een tronwe opkomst dringend noodzakelgk De zes heeren die zich zoo ten volle een zetel in den Baad waardig toonden verdienen met groote meerderheid herkozen te worden Stemt das met ons op de heeren G STRAVER C C H PRINCE H JAGER Dr F H G VAN lTERSO D G VAN VREIJ1I11NGEI C G VAN DER POST VELE KIEZERS DINSDAG 21 JULI wordt in de Achterzaal der Sociëteit de Réunie de TENTOONSTELLING VAM HIT V I oderlandsclie Panorama geopend bet eenige die door zgn nieuwe manier van verlichting alles in de natanrigka kleuren te aanschouwen geeft en wat plastiek n perspectief aangaat van de grootste volmaaktheid en tot heden van alle naamgelgkende inrichtingen een aanmerkelgk verschil oplevert £ r zal iedere twee weken een nieuwe tentoonstelling plaats hebben die geregeld in dit blad bekend wordt gemaakt Als openings serie kozen wg een reis door het Z vo id ean tto jol de Orot van Lourdes Eaax Cbaudes Kauz Bonnes Nizza Monaco Honte Carlo Marseille Entree 5 Ct Kinderen IS Ct Abonnement rabat Dogeljk geopend van H nre nam tot 10 uur s avonds verkreeg bracht bet nu sleohts tot 7800 oiaar de tnti somiet die toen 3000 stemmen op rioh rereenigde ging nu vooruit tot 4000 Hetgeen de sooisal dtmooraten rarloreo is dus den anti semieten ten goede gekomen De uitslag is dat er herstemming moet plaats hebben tusschen den sociaal democraat en den natio naalliberaal Naar alle waarschijnlijkheid tullen dan alle partijen uch aaneensluiten tegen de sociaaldemocraten zoodat de verkieiing van den nationaalliberaal bij den tweeden strijd als seker wordt beschouwd INQEZONDKN MgHieer dt Rtdaeteur Naar aanleiding van hetgeen de heer J J Grootendorst op de openbare vergadering van TrjjdagavoDd in Ons Genoegen sprak wensch ik een enkel woord in het midden te brengen Genoemde heer nam de fr jheid eene beschuldiging uit te spreken tegen leden van den iremeenteraad die naar het mij vooikomt f bewesen uf ingetrokken dient te worden Het gaat toch niet aan in het openbaar soo n vage aanklacht in te dienen tegen raadsleden zonder de minste poging van den geachten spreker om te staven wat hij zeide Als hel werkelijk waar is dat raadsleden mondeling en schriftelijk véór de raadszitting adhaesie betuigden met do strekking van een adres en op de raadszitting doodleuk zwegen en tegen stemden dan namen zij ongetwijfeld eene houding aan die hoogelijk afgekeurd moet warden Intusschen u het waar De heer Grootendorst noemde geen namen en vermeldde ook het adres niet dat hij bedoelde Een vreemde handelwijre waar men als beaohuldiger optreedt Hy had of moeten zwjjgen of flinkweg moeten zeggen wie en wat hij bedoelde Thans heeft lyn opmerking veel van een insinuatie Hoogstwaarschijnlijk bad hy het oog op een adres door de Bestuursleden der atd Gouda van Jlsat chappelijk Belang verleden jaar den Baad ingediend van welke afdeeling hij voorzitter is Dit adres word echter niet geketst zooals de schüderachtige uitdrukking luidde door hem gebruikt maar door den Raad in handen van B en V gesteld om bericht en raad en door laatstgenoemd Collegie gegeren in handen van de Kamer van Koophandel en beide CoUegies adviseerden daarop afwijzend te beschikken Beide adriezon werden ter visie gedeponeerd voor den Gemeenteraad die verTolgeos besloot het gedane venoek niet toe te staan Aan de taak ia dus de noodige aandacht gewyd en eerst na rijp beraad verworpen Dat geen der raadsleden daarover beeft gesproken is evenmin juist immers de heer van V reumingen heeft daarover het woord geroerd en gezegd dat bij aanvankelijk vóór eene gunstige beschikking op het adres was dorh om door iera aaujetoerde redttux er tegen zou stemmen Als men op eene openbare vergadering het woord voert en zelfs beschuldigingen uit moet meo althans zorgen in alle opzichten juist te zijn en correct Dit was de heer Grootendorst niet Van een man als bij die steeds zoo flink voor zijn gevoelen durft uitkomen en zoo ten allen tyde zonder iemand naar de oogen te zien weet te zeggen waar het op staat mag verwacht worden dat bij openlijk zal erkennen Vrijdag meer gezegd te hebben dan b j kon verantwoorden of anders zal bewijzen dat hetgeen bij zeide juist was Een Kiezïr voo dim OEinES TESAA u ADVERTENTI£N t Voorspoedig bevallen van eenen Zoon G S BOODE BOUWKEEBTXB Gouda 20 Juli 1891 Tegen civiele prgs dagelflks VER8CH aangevoerde levende Paling bij de Wéd de BRUIN BAAM hoek Aaltjebaksteeg Doet SALPs BAARD TINCTUUR Mk geeft de nataarlgke kleur terng By J droogt spoedig op en wascht niet lÉjf af Prija f 1 20 per flacon J B Verkrggbaar bg I A CATScDJJ C flüIlKF Bz te Gouda IIEBOORNS XleltknobbOs Boormlies HuideeU Wratten enz worden in 7 k 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroonoken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Priis per flacon met penseel SO ets AlUén ec U bg B 8CB0LTEN CoiSeui Eisch de bandteekening van A v TUIJLL ADVERTENTIEN in alle Binn n en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 337 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Maandag 20 Juli No 7739 ƒ 2000 No 12216 ISOO No 516 8087 3320 ƒ 400 No 14917 19278 200 No 4634 6S96 11139 11421 12297 14014 100 Prijzen van 20 73 2475 6222 7186 10373 13189 16370 18249 UI 2551 5237 7221 10388 13192 15424 18297 167 2575 5238 7223 10431 13197 16432 18338 292 2576 5336 7415 10434 13222 16441 18360 312 2633 6351 7443 10468 13241 15447 18383 319 2697 5386 7483 10471 13352 16462 18423 334 2723 6391 7491 10528 13359 15466 18457 361 2731 5417 7633 10667 13362 15477 18488 383 2749 5458 7561 10610 13427 15489 18606 2779 5470 7600 10721 13462 16605 18633 2785 5479 7605 10793 13456 15536 18549432 2796 5488 7659 10918 13458 15667 18610435 2825 5499 7707 11022 13525 15595 18866488 2903 5533 7742 11031 13662 15621 18693498 2945 5561 7756 11079 13557 16643 18737 505 2960 6686 7769 11117 13692 15663 18760 612 3006 5807 7784 1U36 13680 16875 18804 614 8022 5830 7796 11191 18698 15781 18888 762 3116 6639 7817 U210 18718 15825 18918 781 8128 6708 7880 11111 137 6 15886 18980 838 3143 6729 8075 11258 13811 16870 18980 862 3146 6767 8137 11388 18812 15898 19070 932 3252 6768 8195 11416 13833 16148 19226 964 8261 6810 8229 11501 13960 16156 19262 1000 3290 6818 8288 11569 14032 16171 19270 1011 8489 6876 8863 11585 14036 16251 19311 1083 3447 6887 8865 11697 14142 18349 19337 1040 36 9 6936 8866 11608 1416 16370 19420 1838 3601 6949 8468 11637 14208 16416 19447 1346 3804 6986 8544 U663 14227 16469 19463 1419 3816 6991 8551 11737 14309 16487 19529 1423 3816 6052 8808 11770 14881 16469 1960S 1460 3685 6087 8628 11784 14882 16668 19667 1454 3738 6102 866 11910 14486 16816 19690 1601 3866 6107 870O 11949 1444 16867 1976Ï 1534 3948 6118 8877 12002 14460 16967 19762 1673 3978 6124 8980 12040 14470 16979 19798 1655 3997 6210 9000 12083 14559 18984 19862 1666 4072 6236 9032 12119 14564 17086 19888 1896 4076 6260 9044 12161 14568 17080 19988 1702 4101 8307 9072 12176 14808 17118 19960 170 4178 8377 9145 12248 14650 17135 19982 1734 4228 8425 9433 12289 14677 17220 20119 1751 4236 6426 9546 12321 14872 17249 20179 1815 4257 8488 9740 12897 14935 17275 20422 1821 4286 6501 9752 12899 14941 17866 20 0 1909 4312 6629 9774 12409 14943 17436 20324 1996 4326 6678 9845 12428 14948 17632 2A360 2012 4Ü98 6845 9854 12600 15004 17672 20861 2023 4392 6647 9878 12640 15009 17594 20873 2U60 4469 6663 9949 12687 15023 17647 20576 2110 4547 6657 9972 12829 15106 17741 20688 2137 4666 6876 9994 12688 16181 17764 20807 2172 4185 2198 4907 6688 9998 12750 15168 17812 20818 889610060 12763 16167 17884 20832 2213 4931 6988 1009 42781 16228 17835 20648 2219 6004 6979 loni Wm 15248 17938 20671 2281 6071 7016 1013F T2840 15277 18075 20746 2306 5124 7105 10229 12904 15279 18085 20868 2333 6136 7143 10267 12926 15297 18123 20924 2394 5214 7153 10869 18170 l 331 18144 20977 Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon BULLETIN DSB IHIDOSGHE GODRANT 7001 ZES LEDEIT van den Qemeenteraad OOBIOOO O 646 stemmen 10 üiig ebracht Van onwaarde Geldige 636 stemmen Volstrekte meerderheid 319 stemmen Daarvan verkregen de Heeren 506 stemmen 505 483 476 473 466 148 134 108 75 48 39 29 27 G STRAVER D G VAN VREOMINGEN H lAGERC C H PRINCE Dr F H G VAN 1TEB80N C G VAN DER POST H M DERCK8EN H W M 8TBEVEN8 A VINGERLING J H 8PIER1NG8 A JASPERS E J VAN DEE HEIJDEN H KEMP J J JROOTEN DORST Zoodat gekozen zgn de Heeren G Straver D G van Vrenmingen H Jagei C 0 H Prince Dr F U G van Iterson en C G van der Post aftredende Leden Snelpersdruk van A Brinkman Zoon Gouda