Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1891

1801 Woensdag 21 Ml N 4584 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken r i De nitgare dezer Coarant geschiedt dagelgki met mtaondering ran Zon en Feeetdagen De piüi per drie maanden ii 1 25 franco per port 1 70 Ucoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN ADVEBTENTIiËN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regri meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe lasendlng van advertentita kan geaobieden tot Mm uur des namiddags van den dag der uitgave iffq i 4 ri ifi ff rf 4 m A hmé A tS BINNENLAND GOUDA 81 Juli 1891 By de herten gehouden verkiezing voor zee leden van den Oamaenteraad werden 646 uitgebracht Het getal kieien bedmgt U67 De Koloael Vogel Commandant van het 46 Begement Inlaaterie betoobt heden bet Gamiioen tot bet houden eener intpeetle over het 5e Bata oo Met hetidCle doel worden ook door dien hoofdoffioier de dataohementon te Woerden en Wieriokeraohtna bezooht Op da 1 it kermis alhier zullen de volgende Tarmakeiykheden voorkomon Het toonealgeielaohap van den Tivoli Sehonwbarg te Botterdun onder directie van de hh D Voe en Van Korlaar Heitooqaelgerelacbap van G br van tSn ntt AmstaidSi Heori da Braxellea Theain l la Gwliastro Tewe Vélodpède Lemz Tir da Sdon L Vineken Seheepjee tent Jaeobs Fhotopafia Dobbdaan Panorama Frank Photografie Da Wad Teuniaae Panorama Tbeoias Wonderkiadeien Beone iig Xir d Mm Harm Sranda Laohtapiegd Tot Panningmaeater van den Zaidplaspolder in Sehiahmd ia in de plaats van den haar A Ch Snel dia tengevolge vso zgne benoeming toi Dijkgraaf al zoodanig z jn ontslag heeft genomen benoemd da heer van Houwaninge ta Waddinxvaen Door het beituar der vereaniging Bottardamsche SehoQwborg ia tegen S4 dezer een vergadering uitgeachrevan van obligatiehouders alsmede een ver gadering van leden in welke laatste het voorstel tal gedaan worden tot ontbinding der vereenlging Hoe of t dan roet de lootjes zal gaan Wiozal dan vorantwootdeiijk zijn voor de uitlotingen e de premiebetaling A Ct Het bestuur der afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche onderwijzers heeft eene circulaire verspreid aan alle onderwijzeressen en onderwijzers waarin rq opgewekt warden bij het bestuur van den Bond op te geven naar welke betrekkingen zij mededingen Het baatuur zal lijsten aanliggen van de sollicitanten en deze by eene vacature aan het betrokken hoofd der school zenden Voor het verkrijgen van statistische gegevens die een juiste beoordeeling der onregelmatige promotie mogelijk maken kan deze instelling belangrijke dienstfn bewijzen Het bestuur tracht teveai e M commissie in het levan te roepen die ktaederan itdaelen zal voor sahoolkinderen De beer A J van Marie is te An ilrdam door een kiesvereeniging voor den gemaenteraad aanbevalen als militaire speeialilait Hoe dwaas deze aanbeveling in t algemees ook zjj als argument voor een eandidaal voor den Baad nog gekker is t dat die heer A J van Marie is oud koffi planter in lodie an zijne militaire specialiteit alleen dankt aan de gelijkluidendheid van zijn familienaam met dien van generaal H W van Marie De Amsterdammer meldt het volgende De moeder van een der slachtoffers van het taptoeschandaal mej De Wit wonende ia Spaamdammerstraat no lOï heeft ons omtrent de bevindingenvan baar zoon in den avond van den Isten Juli opden Dam het v Mijn zoon had een plaatsje weten te krygen in da eerste rjj toen de politie oen aanval deed waarlq mijn jongen van een agent een slag op zqn hoad kreeg welke afviel en terstond door het publiek werd vertrapt Dadelgk daarop gaf een ander agent daa jongen aan klap met den wapenstok op bet hoofd waardoor eon bloedende wond ontstond en vervolgens Benige slagen op den arm waardoor ook dit lichaams deel gekneusd werd De jongen viel toen flanw Een rechercheur bracht hom naar het gasthuis waai zijn wonden werden verbonden Uil bat gasthuis werd da jongen door denzelfden rechercheur naar hat politiabareau gebracht waar aanteekening word gehouden van zijn naam en woonplaata waarna mijn zoon door den rechercheur werd thuis gebracht Zaterdagmorgen 4 Juli jl omstreeks II uur aldus deelde de moeder verder mede meldde zich eea dikke rechercheur bij mij aan Ik was alleen thuia Hij vroeg mij alle mogelijke inlichtingen hoeveel geld mijn man en hoeveel mijn zoon verdiende hoeveel huur ik betaalde en nog meer dingen Hij eindigde met te zeggen dat m n zoon den volgandea jBorgaa bij den commisearis van politie Storli weri rarwaeht Hyo jongen dia niet aUaen durfde te gaan giog op t bepaalde uur met mijn man naar den heer Stork die hen beiden teer vriendelijk ontving den knaap tot drie keer zijn excuus maakte voor het gebeurde en hem daarna vgf gulden in de hand stopte zooals hy zaide voor een nieuwen hoed Wy onthouden ons van alle commentaren In het Hhl vraagt Mara ernstige overweging van de vraag Wat zal het lot zgn van de legerwat f Het geval is niet ondenkbaar dat H M de regentes de overneming van de aanhangige wet als eisek stelt van een aanstaand kabinei In elk ander geval gelooft Mats dat eene omwerking der wet met het doel om het ontwerp nog meer aannemelijk te maken FEVILLETOK Een oude QescMedeüs Uit lui tgtlKk 4 lato achtergelaten zeide ik zg lieten hun geld achter als je dat bedoelt Ik lou niet weten wat anders Niettegenstaande den bewering keek ik onwillekeurig de kamer rond als verwachtte ik uit een hoek plotaeling bet een of ander te zien opdoemen Zijn blik volgde den mijne en daarna stonden wij elkaar weer san te zien Hier is niets zeide hij Waar is het dan klonk zijne vraag Ik werd knorrig Waar is wat vroeg ik Je lykt wel gok Zeg dan toch wat je bedoelt Burret kwam wat dichter lij en zijne stem ging in een geheimzinnig fluisteren over Hebt u gezien hoe ik die groote mand hielp dragen juffrouw Ik knikte bevestigend Hoe ik het ding eerst hielp afladen en daareven ook weer de eerste was om het uit de kamer te helpen dragen Ik knikte nogmaals i Welnu juffrouw die mand was zwaar om op te tillen en in den wagen te laden maar zij was niet zoo zwaar als toen wij ze aflaadden en ook heel anders in het gevoel Nu vraag ik maar wat is er mede gebeurd en waar is dat gebleven wat hij er uitgenomen heeft Ik moet zeggen dat ik mij niet gemakkelijk schrik laat aanjagen Maar toen de knecht mij zoo strak aanstaarde en zijne stem zoo laag zonk dat ik mij voorover moest buigen om hem te verstaan beken ik ronduit dat eene rilling mij door de lisden vosr Burrett ik geloof dat je me bang wilt maken riep ik zoodra ik myne stem weer meester was De mand scheen je misschien gisteren avond zwaarder toe dan dezen morgen maar je begrijpt toch wel dat ar niets aan veranderd was dat is onmogel k anders moesten wij hier iets vinden om dit te verklaren Denk er aan dat je van nacht niet geslapen hebt gebrek aan rust maakt iemand altijd zenuwachtig Nu achter zag ik de oogen van Burrett naar het venster dwalen en keek ik ook dien kant uit Uit deze deur heeft hy niets weggedragen hernam Burrett want ik heb hier da wacht gehouden Manr het vensters is slechts dne voet van den grond en ik herinner mü nu dat ik toen ik het eerst mijn oor tegen bet sleutelgat hield een knersend geluid hoorde als werd het venster met de grootste behoedzaamheid opengeschoven Zal ik r eens uitkijken juffrouw Als eenig antwoord ging ik zelve naar bet venater schoof het open en kaak er uit De my zoo bakende tuin met zijn pad naar da rivier lag voor mij nnssr in plaats van rond te zien bepaalda zich myna aandacht uitsluitend tot hel plekje grands vlak onder het raam en daar zag ik de sporen van versche voetstappen Niet alleen was de vorm van aan heerenlaars in de losse aarde zichtbaar maar ar lag ook een groote steen tegen bet huis die zooals wq stellig wisten daar den vorigen dag niet gelagen had Hü heeft dezen nacht ie den tuin gezworven riep Burrett en den steen medegebracht Waarom Ik huiverde maar my herinnerende dat ik da jonge vrouw weinige minuten te voren gelukkig en wel had tien vertrekken wist ik niet meer wat te denken Alles wKs mij even raadselachtig Ik moet dien steen eens bekijken ging Burrett voort en te gelyker tyd sprong hij het raam uit en tilde den steen op Hy is afkomstig van den oever der nvier dat kan ik er duidelyk aan zien en den steen wegwerpende snelde hij dadelijk het pad af Hy bleef niet lang weg en ebeen toen hij terugkwam de zaak nog minder to begrypen Als ik het wel heb zeide hy ia er meer dan één steen van de nvior weggehaald en ook aarde Laten wij de vloer eens nazien juffrouw Zoo gezegd 200 gedaan en waarlijk juist daar waar de mand gestaan had zagen wy sporen van zand en modder die nog eenigszins vochtig waren Wat kan dat beduiden riep ik