Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1891

701 SS84 56S6 707 959 6701 97 6716 749 3008 57S4 3018 59U1 816 8167 6946 823 3191 6984 1041 3211 6040 1066 3308 6108 1107 3310 6130 1129 3326 6141 1161 3379 6162 1179 3469 6180 1206 3463 6199 1269 3466 6228 1288 3467 6281 1396 3606 6466 1433 3667 6466 1516 3693 6668 1687 3605 6704 1616 3630 6724 1620 3718 6739 1674 3750 6751 1782 3868 6781 1747 3911 6796 1791 4147 6800 1812 4197 6807 4226 6873 4310 6947 1862 4320 69531941 4331 69882033 4368 7005 2047 4418 7119 2056 4524 71622071 4537 71752087 4642 7303 4609 7827 4618 74022132 4628 74032136 4687 742321994731 75282205 4795 76612247 4818 76802262 4866 77262293 4918 78352843 4958 78602378 4960 78962382 4985 79052505 4989 79252542 5037 7930 2666 5075 7987 2586 6148 7996 2tS4 6171 Sa46 2676 6282 8182 Ttivaeht tULjf worden Id tsrband hiermede Itclt ky d THH i welken t berrorming kan plaalt grljpen tonder het doel waarnaar gestreefd wordt uit het oog te Tarliezen De billqkbeid eisobt algvmeenea en penoonmken dienstplicht welk beginsel evenwel niat roor volstrekte toepassing Tatbaai is Zooveel mogelük auur dat ideaal te strevto moet de leui i n Ahr bennsel huidige mm dea algemeeaen dienstplicht doek van de dienstplichtigen worden in de eerste plaats vrijgesteld zg die voor den krijgsdienst ongeschikt zyn en verder enkele personen die uit den aard van hun beroep bezwaariyk onder de wapenen kunnen worden gwoepen eiudelgk de eenige kostwinners vangetinnen Allen die op deie gronden van den krygsdienst worden uitgesloten betalen voor zoover zy niet onvermogend zijn eene kryi belasting Van de alsdan overbigvende dicnstplichiigen wordt een gedeelte bestemd voor het actieve leger een gedeelte voor depots en reserve Het stelsel van persoonlyke dienstvervulling worde gehandhaafd evenaU ia het aankangig ontwerp Bekalre uit ket oogpnnt van billykkeid is dit stelsel Boodig tot vorming van reserve kader De quaestie of het bedoelde ontwerp werkelyk de beschikking lou geven over een genoegzaam aantal ontwikkelde personen geschikt en ook genegen eene plaats in het kader te verruUsn blyft een open vraagstuk Naar meerdere zekerheid kan men streven ür bestaat tegenzin in bet kazerneleven ten deele benut die tegenzin op overdreven voorstellingen maar zy bestaat en van deze opvatting moet men maar partij weten te trekken en wel op de volgende wijn Men stelle de gelegenheid open om als vrywüliger bij de militie te worden ingedeeld waartoe belanghebbenden ziek vóór de loting moeten aanmelden Aan de toelating worden eiscken van bekwaamkeid en lichamelijke geschiktheid gesteld tol het verkrygeo van waarborg dat de betrokken vrywilligers voor het reservekader kunnen worden opgeleid De vrijwilligers der militie ontvangen des winters opleiding aan speciale kaderscholen als kei ware militaire academie s op kleine schaal Het begimel dat hierbij op den voorgrond staat is niet uitlokking om lot kader te worden opgeleid door korterto diensttgd een beginsel i at dusver werd gAnldigd dat is een verkeerd stelsel want de adspitmnten knnneu in dien tgd niet gevormd worden Langere diensttyd doet vreezen dat de adspiraulen ach niet zullen aanmelden Daarom stelt Hars voor galqken dienttijd maar met meerderen waarborg dat het doel wordt bereikt door betere opleiding en af rheiding van het minder ontwikkelde gedeelte der militie Ook de quaestie dat ongelyke liehandeling uüeiding zal geven tot scheele oogen wordt ver De vrywUligen dar militie en de gewone dienst ichten worden geheel ofzonderlyk opgeleid eerst later komen zij in contact maar dan bekleeden de vrywilligors reeds een graad byv van adspirantkorporaai met onderscbeidingsteeken Tuckt orde en discipline kunnen de vrijwilligers ook aan de kadersckolen leeren mits tactvolle ckefs en onderwijzers daarvoor worden gekozen Eindelijk gelooft Hars dat bet schrikbeeld van den persoonlijken dienstplicht door die kadersckolen tot een minimum kan worden tarugiiebrsckt met voel grooter kans om werkelyk over stof tot kadervorming te besckikken Bnrratt antwoordde niet ky keek in de riekting der rivier Blaar plotseling zag hy my weder bedaakelyk aan en zeide op denzelfden godempten toon vao vroeger De kerel keefl de mand met aarde en steenen gevuld en die hebben wy uitgedragen en op de kar geiaden maar toch toen het ding kier kwam was het zwaarder Hy vreest dat er een misdaad in ket spel is en gaat zelfs zoo ver om den geheelen namiddag de oeven der rivier te onderzoeken Maar ky keeft niets ontdekt en kan ook niet uitleggan waar by naar zoekt of wat ky denkt te vinden Myn eigen gedackten zyn op dat punt niet veol kelderder Ik zeg gedurig tegen myzelve dat wy onrustige tydon beleven dat de geest der revolutie in de luckt zweeft en traokt my de overtuiging op té dringen dat ket kostbaarheden waren die de jonge echtgenoot by zich had dat al de onrust en gejaagdheid die ik mq vertieeldde by kem en zyne vrouw op te merken eenvoudig toegesckrcven moeten worden aan hun voornemen om het goud en de diamanten die zy by rick hadden ergens in het geheim te begraven te einde dit niet aan de kansen van oorlog en plundering bloot te stallen Maar wanneer ik myn angstige ermoedens op deze wyze tracht tejfinderdrukken herinner ik my weder dien afschuwolyken gil die my uit den slaap deed opschrikken en herhaal ik bevende by myzelve vOp ket oogenblik dat ik dien kreet koorde verkeerde er iemand in doodMuigst Was het de Oen Sten Juni ia qir T A J van Asob vso Wyok te Panmwlbo MUtg Aan de Suriname ontleenen wjj het volgende omtrent de aanvaarding van het bestuur door den niaawen gaaverMar hetgew dm volgenden dag gaachiadde i In de andientiexaal van het ouveiaamants holel gakoman heetta nur I hmw am niaawen goavernaor walkoBi haa ss hem laMa hq aan tanoamg dat H M de l jantes tot tija sprolger In daaa belangrijke kolonie den keer Van Asek van Wijck kad benoemd en hy hoopte dat het rjn opvolger mocht gegeven z jn in gezondheid en geluk dete kolonie zoowel in kaar belang zelve als in dat van Nederland tot bloai te brenga De beer Van Asek van W ok bedankte daarop den keer Lohmao voor zyne goede wensokoi waarna de in de laal aauwesige auloriteitan en ambtenaren kam korpsgewyze door mr Lokmau werden voorgesteld Hierna teide da keer Lobman dat hy van deze golegenkeid gebruik maakte om afsokeid te nemen van de aanwezigen die mochten wensohen h m vaarwel ta zeggen en na leckta en links eene buiging te hebben gemaakt verliet de keer I okman ket vertrek en was daarmede de plecktigkeid aijgeloopan Na eene korte zitting van den raad van bestuur begaf de lieer Van Asob van Wyck vergezeld van zyne eektgenoole en den adjudant ziek naar de vergaderzaal der Staten om ingevolge de bepaling van art 16 van het ra aeringareglement in eene plechtige zitting van dit college waar ook de leden van den raad van beatanr tegenwoordig waren ket bestuur over de kolonie te aanvaarden Aldaar aangekomen werd Z E aan de deur ontvangen en de zaal die stampvol was binnengeleid door eene commiub bestaande uit de boeren Barnet Lyon Van Heurs ÜuUer en Van Pr ag Staande voor den voor kern bestemden zetel terwyl zyne ecktgenoote daarnaast plaats nam sprak de gouverneur de vergadering aldns toe Ugiu Iletrenl Door ket vertrouwen van onze geëerbiedigde Koningio Bagantea ben ik geroepen de sckoone kolonie Suriname te besturen Waar Hare Majesteit de Koningin Bdgentes en Uoogstderzelver regeenog gemeend beeft dat de taak die ik ta vervollen zal kebben niet te zwaar voor mij zyn zou daar keb ik gemeend ket gevoel van eigen zwakkeid op tijde te mogen stellen en de vereereude benoeming te mogen aannemen Wanneer men let op de geschiedenis van Nederland hoe bet ondar iods zegen groot ia geworden door het Huis im Oranje Nassau door den vryheidszin van zyn ingezetenen en door het hebben van koloniën en bezittingen wanneer men met groote belangstelling altjjd de ontwikkeling der koloniën en bezittingen heeft gadegeslagen en de overtuiging heeft dat door het hebben van koloniën en bezittingen ook thans Nederland nog gebleven is een staat van niet geringe beleokenis dan kan het niet anders of een man van jeugdigen loeftyd die op ket gebied van den staat in verschillende betrekkingen mocht werkzaam zyn is dankbaar gestemd nu by in de gelegenheid wordt gesteld in ruimeren zin iets Ie kunnen zijn voor Koningin Nederland en Koloniën Het bestuur te aanvaarden op dit oogenblik letert een bqzondere moeilijkheid op Die moeilijkkeid moeten wij onder de oogen durven zien Hoekt jonge vrouw dia uit een bangen droom opsckrikte V 3 April 1781 Zes jaren is ket geleden dat ik ket kier bovenstaande scbreef toen de pen my uit de handen viel Waarom viel ze my uit de handen Had ik eeuig geluid of gerucht gehoord F Tkans meen ik my dit te verbeelden Evenwel dacht ik niet ooit een woord aan het door my geschrevene te zullen toevoegau De opwelling die my gedreven had myne twyfelingen aangaande de Urqukarts op ket papier te zetten ging weUra voorby en daar er niets meer voorviel dat my aan het echtpaar herinnerde begonnen zy weldra uit myne gedackten te verJwynan behalve in die oogenblikken dat het toeval my naar de eikenbouten kamer geleidde Dan stonden zy my weer duideUjk voor den geest en dan ook voelde ik hoewel telkens in zwakkeren graad diezelfde angstige huivering welke my dien dag myn verhaal had doen afbreken met de half Voleindigde vraag ten aanzien van lien gril die my den vorigen avond zoo n schrik had aangejaagd Heden echter neem ik weder de pen ter band Waarom Omdat ik heden die vraag kan beantwoorden Zes jaren geleden Ik ben dus zes jaren ouder geworden en ook myn huis myne omgeving is veranderd en da eikenbouten kamer ik liet daar alles zooals het was ziet er nog somborder en onoogelyker uit dan voorheen Als ik denk aan wat my eene week geleden werd geopenbaard ver op IS Mei 1866 4ü de Tweede Kamer der StatenQeneraal met reckt gezegd worden dat in 4a kolonie Suriname versckillende gezindkeden zQn maar dat er een verdraagzaamkeid keertckt veel grooter dan in Nederland IS Mei 1891 karit ou üts anders doen iien Gelukkig is da rust spoedig karsteld dook het is ona aller roeping om te onderzoeken aan welke oorzaken de veranderde bonding is toe te sohryven en te doen wat in ons vermogen la om da spreekwoordelyce verdraagzaamheid der Surinaamsoke bevolking weder een feit te doen worden Blykt ket dat ook uwenyds daartoe kan worden medegewerkt ik ksb de overtuiging dat die medewerking niet zal uitbleven Uw voorzitter sprak ook namens u toen ky in de plaoktige bijeenkomst van IS Hei jl leide dat gy het bawustzgn hebt met de krachten u gegeven te kebben gestreefd naar ket welzyn van allen Moge dit bewustzyu tan allen tyde by u kannen blyven bestaan dan zal ook al bestaat er versokil over de vraag koe de belangen van allen het beat worden bevorderd door samenwerking en onderlitig overleg het resultaat worden vorkregen dat men voor oogen beeft Die samenwerking is een eerst vereisokta om de kolonie Suriname tot bloei te brengen Waar gy myne heeren niet uit het oog zult verliezen dat de vertegenwoordiging n et mag willen regeeren maar gatoapen is karen invloed te doen gelden by de regeering en ket bestuur daar kan ik u de verzekering geven dat volksinvloed by my geen ydel woord is en dat ik da bepalingen van ket regeeringsreglement waarby de volksinvloed wordt verleend van kooge beteekenis aokt Ook ik keb als volksvertegenwoordiger een tiental jaren de belangen van myn vaderland naar myn besta weten mogen voorstaan en al heb ik er ten allen tyde voor gewaarschuwd dat de volksvertegenwoordiging niet trede op het gebied der regeering en fsvoald dat alleen dan op de verantwoordelykheid er regeering kan worden gewezen wanneer zy niet in ket behartigen der haar opgedtsgen belangen belemmerd wordt door de volksverteganwooraiging de by de grondwet gewaarborgde votksvryheden en rechten heb ik met myne beste krachten voorgestaan Moge dit voor u een waarborg zyn dat ik uwe roeping niet gering acht Meaningsverschil zal niet kunnen uitbiyven maar indien wy in ons hart instemmen met de woorden van uwen voorzitter waarmede ky zyne rede op IS Mei jl eindigde Leve da Koningin Lave dé Koning Regentes I Leve Nederland Leve SUS riname I dan kan ket niet anders of door ket meeningsversckil zal jnist de onderlinge waardecring worden verkoogd en tallen wy gezameniyk ieder in den kem aangewezen weg nuttig werkzaam kannen zyn ter iMvorderiog van den bloei der kolonie Suriname Na gewezen ta hebben op hetgeen er opgesloten ligt in deze uitroepen stond de nieuwe gouvemear stil by hetgeen Suriname noodig heeft om tot bloai ta komen Zuinig beheer taide by o a is noodzakelyk en ook ik wil madewerkeii om de kolonie te brengen tot wat men noemt financieele onafbaukelykkeid Maar meer dan naar ket sluiten der begrooting tal moeten gevraagd worden naar de ontwikkeling der kolonie gij myne koeren wilt geene flnancieale wondert het my dat do muren nog overeind staan dat de yzige kilheid des doods niet allan bevangen heeft dia den moed badden daar binnen te treden Afschuwsljjke kamer Qy zult uit myn huis verdwynea al moest het geheele gebouw geslo t worden Heden is het juist eene week geleden dat ie postwagen van New York niy een reiziger bracht met een belangwekkend deftig uiterlyk Ofschoon zyn wit haar zyn gevorderden leeftyd aanduidde verrieden zyne levendige vlugge bewegingen een nog krachtig gestel Evenals zes jaren geleden keek ik toen de postwagen stilhield uit het venster en daar de geheele manier van doen van den vreemde my aantrok sloeg ik hem terwyi hy uitsteeg met belangstelling gade tot myne verwondering opmerkende met welke onderzoekende blikken hy het huis van onder tot boven opnam Ik spoedde my naar da deur om hem te ontvangen Met de meeste hoffelykheid trad hy op my toe Maar na een paar woorden met my to hebben gewisseld keerde hy zich weer om en zag nieuwsgierig den weg op en af om vervolgens opnieuw het buis in oogenschouw te nemen U schynt bier meer geweest te zyn waagde ik eindelyk te zeggen Hy glimlachte en zeide Dit is een heel oudkuis en gij zyt nog jong Het moet vroeger andereeigenaars hebben gehad Kent u misschien hunne namen Wordt vervolffi onafbankelykheid wanneer daardoor de toestand der kolonie kwynend zou blyven de regeering en lalk vertegenwoordiging in Nederland r ik ben er van overtuigd zullen gaarne geldeiyken steun blyven verieenen wanneer zy weten dat de gelden gebrnikt worden tot gezonde ontwikkeling der kolonie Langs walken wag df ontwikkeling moet komen oy gevoelt dat ik dk nog zooveel moet onderzoeken geen uitgewerkte denkbeelden kan mededeelen Maar de richting waarin ik steeds de ontwikkeling der koloniën heb voorgestaan ze is opwekking van den ondernemingsgeest van byzondere personen wegruiming van belemmeringen en zoo noodig staun indien man op goede gronden mag verwachten djit door in den aanvang steun te verieenen anderan worden aangemoedigd om tot de ontwikkeling der kolonie made ta weskea Steun daarby te erlangen van U Myne Heeren tal myn streven zyn Maar naast uwe medewerking is het noodig dat alle ambtenaren met den gouverneur niet anders beoogen dan de belangen der kolonie en hem steunen in zyn bestuur en het zal my niet euvel geduid worden dat ik ook in deze vergadering waarin ik toch het baatuur aanvaard daarop wys Bovenal hoop ik dat ik in myn belangryken werkkring gesteund zal mogen worden door den Almaohtigen Qod tonder wiens bystand ik gevoel dat ik myne taak niet naar behooren zou kunnen vervullen Hy make my getrouw Hy make my bekwaam om de kolonie te besturen als een goed landvoogd En welke beoordeeling er ook over myn bestuur zyn moge ik weet dat ik dan op die medewerking zal mogen rekenen van allen die het wol meeuen met de kolonie Suriname wanneer zy zien dat deze myne woorden niet zyn ydele klanken maar dat ik ook daarnaar handel Onder overlegging van oen afschrift van de akte myoer benoeming lot gouvernaur en vta het procet eibaal mJüner eedaategging varklaar ik in naati van Hare Majesteit da Koningin en als vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin Begeutas bet bestuur over deze kolonie te aanvaarden Buiteoiaodscb Overzicbt De syndicale Kamer van spoorwegarbeiders te Farys heeft besloten den arbeid te hervatten Nauwelyks was de vrees voor eene ministerieele crisis ontstaan naar aanleiding van het eerste votum der Kamer over de interpellatie van Laur geweken of weer dreigde eaoe ministerieele crisis De minister van oorlog tevens miniator president bad nameUjk een krediet van 600 000 fr aangevraagd tot vergrooting van de Polytechnische school De voordracht vond tegen stand Er werd aangevoerd dat hal crediet of nutlelops ia indien da school wegens het ongezonde terrein verplaatst werd naar St Cloud waarvan sprake was 6f ontoereikend indien de school behouden blaof waar zy gevestigd is De beide argumenten werden weerlegd ook door den ministar die onder anderen verklaarde dat de school aan do eischen der hygiëne voldoet er was alleen gebrek aan plaats Da Kamer weigerde niettemin tot behandeling der artikelen over te gaan en de minister president verliet dadaiyk daarop de Kamer Al spoedig heette het nu dat hy zyn ontslag wilde indienen en dit bleek werkelyk ket geval te tyn In den daarop gorolgdcn ministerraad brachten al zyne ambtgeuooten hen onder het oog dat het votum der Kamer onder de omstaudigbeden waarin ket geralUen waa geen votum van wantrouwen jegens kem is dat ket een votum by verrassing ééa by opstaan enzitten blyven was en dat vele leden op dat oogenblik de zaal reeds hadden verlaten toodat er voor hem geen raden bestond om aC te treden Tal van afgevaardigden voegden daarby hunnen aandrang omte hiy ven De minister president vroeg eenige oogenblikken beraad an ten slotte is alles onveranderdgebleven De minister president is dan ook later in den Senaat verschenen om zelf het besluit tot sluiting der zitting voor te lezen Het wetsontwerp op den kinder en vrouwenarbeid in fabrieken enz is door den Senaat op versckeidene punten gewytigd by de eerste lezing aangenomen Het ontwerp tot oprichting van een bureau voor den arbeid is daarentegen onveranderd goedgekeurd De joarlyks daarvoor vereisclite kosten zyn geraamd op 160 000 fr Gedurende dit jaar zullen er 48 000 fr voor noodig zyn Kardinaal Manning heeft onlangs tegenover een redacteur der Daüj Graphic zich uitgelatei over de laatste encyclica van den paus die over den arbeid handelt De Engelsche kerkvorst noemde haar de gewichtigste daad van Leo XIII zy was niet aan de katholieke kerk maar aan de geheele wereld gericht en zal zoo meent de kardinaal op alle katbolieks werkgevers en werknemers groeten invloed hebbeu De Engelsche bisschoppen zullen de geloovigen op het pwicht detar eacycUca opnjiarkz m nyken zy wordt alMOieen versyrttd De kardinaal gelooft niet dat de warkKedei op den duur tick aangetrokken zullen voelen door het socialisme Zy verlangen volstrekt niet da eigendomswetteu af te schaffen ieder hunner koestert den wensch een huisje met een stukje grond te bezitten Zy zonden het niemand dank wyt n die hun bet vooruitzicht op particulier bezit ontnam De werklieden op het vasteland namen het socialisme aan omdat zy ziek met politiek inlieten De werklieden van Engeland doen dit niet en kebben juist kierom zich niet kunnen vereenigen met de con gressen in Zwitserland Nederland on Frankryk De kardinaal ziet in billyke loooen ket beste middel tot oplossing der arbeidsquseetie Over de tusscfaenkomst van den Staat zeide hy dat zy nooit mookt worden toegelaten wanneer de mensoken zonder kaar konden klaar komen Sommigen zoo eindigde ky ket gesprek zeggen dat ket geven van aalmoezen kat volk demoraliseert Ik geloof dat staatakulp veel demoralisearender werkt Daarom geef ik ooic den voorkenr aan particuliere en gemeentesckolen boven eene oj voeding door den Staat in welken vorm ook Zy is in myn oog da slechtste der wereld Het Engelsche ministerie zal wellicht eene wyziging ondergaan De heer Smitk de leider der regeeriogsparty in het Lagerhuis is reeds sedert geruimen tyd lydend en tal vermoedeiyk dezen post verlaten Trouwens in dese zitting heeft de heer Smitk vooral by da behandeling dar vaigunningswet meermalen getoond dal zyne krachten niet meer berekend zyn voor de moeielyke taak om de debatten in het Laierhuia te leiden Ofschoon d heer Smith nog geen besluit heeft genomen wordt toch reeds over zyn nalatenschap beicbikt De meeste kans om zyn plaats ta varki gen heeft d gabwiM oor leriand da h er Artur Balfour Of de heer Bhifour deze verandering wenscht is niet bekend maar wel zouden de Unionisten zeer gaarne zien dat de minister voor Ierland als leider hunner party in het Lagerkuis optrad Weldra zal ook weer een aauvnlUngsverkiezing E laats hebben en wel te Wiabeck Deze zetel beoorde den conservatieven maar de Home rulers zullen een poging wagen kun den zetel ta ontnemen De keer Gladstone zond den candidaat zyner party een schrijven waarin de grand old man zyn verkiezing zeer aanbeveelt De heer Gladstone dia na de teroardebestelliug van zyn zoon naar Lowestoff is teruggekeerd wordt allengs beter en hoopt ziju gewone bezigheden weldra te kunnen kervatten Dezer dagen wakkerde oen der Duitscke bladen de hoop we r aan dat ondanks ket bekende besluit der Duitsche regeering toch nog aan een verlaging van de invoerrechten op graan gedacht wordt Ten gevolge van het ongunstige weer zoo heette het zou de regeering op haar besluit tarugkumen en nog een verlaging voorstellen Daar het blad beweerde dit van de beste tyde vernomen te hebhen deed het berioht onmiddellyk overal de ronde maar de Kordd AUyetiuine Zeitmig komt nu terstond deze schooae verwachtingen verstoren De NorddettUcie die na Bismaroks ontslag wol ais regeeringsorgaan is afgetreden maar toch nog een zeker officieus tintje heeft behouden verklaart dat het bericht niet waar is Na deze verzekering kannen allen die belang hebbon by goedkoop brood er wel op rekenen dat vóór de inwoAingtreding van ket Duiteoh Oostenryksck traoUat van geen veriaging der graanreohten sprake kan wezen Het Chileensche gezantschap heeft aan Havas de volgende mededeeling doen geworden Twee escadrons van de troepen der oongresparty zyn by Huesca totaal geslagen door de cavalerie der regeering De insurgenlen hebben 150 dooden achtergelaten 70 gevangenen sn eene groole koeveelheid wapens zyn in handen der rcgeeringstroepen gevallen 337 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Dinsdag 21 Juli No 6441 5600 No 6655 ƒ 1500 No 11184 14667 on 20065 ƒ 1000 No 14688 16736 ƒ 200 No 24J6 5225 8424 14677 en 18033 ƒ 100 Pryzen van ƒ 20 101 2727 5363 8156 10788 13145 15461 18300 208 2729 6372 8186 10796 18167 15465 18314 221 2770 5383 8193 10827 13175 15476 18397 892 2786 5402 8215 10859 18188 15531 18453 410 2794 5420 8275 10880 13201 15576 18546 647 2818 6461 8311 10927 13219 15640 18669 653 2884 5556 8367 10950 13267 15646 18597 8374 10954 13317 16710 18840 8431 10977 133S7 15861 18646 8453 10981 13342 15917 18674 8474 11007 13860 15936 18764 8482 11073 13366 15944 18841 8632 11168 13405 15956 18856 8638 11167 13406 15957 18894 8614 11183 13417 16041 189SS 8617 11212 135S8 1612S 19032 8663 11228 13561 16139 19077 8767 11284 13701 16160 19138 8961 11262 13796 1617U 19146 9150 11314 18763 16186 19176 9163 11353 13781 16324 19201 9210 11357 13802 16354 19203 9263 11401 13935 16356 19863 9297 11483 13984 1641 19871 9320 11528 13974 16416 19381 9464 11648 18983 16688 19384 9466 11727 14021 16770 l n 9620 11756 14060 16817 1949S 9521 11782 14074 16829 19618 9563 11958 14102 16851 19644 9591 11964 14106 16882 197S6 9593 11969 14234 16996 19743 9609 12093 14279 17026 19774 9616 12108 14308 17038 19775 9624 12131 14319 17046 19780 9687 12140 14325 17182 19967 9738 12148 14337 17295 20057 9797 12201 14392 17883 20060 9815 12220 14408 17393 20070 9818 12250 14457 17663 20182 9894 12367 14498 17682 20199 9926 12418 14500 17776 20234 9976 12423 14583 17784 20268 10068 12464 14587 17801 20319 10081 12484 14780 17802 20342 10089 12485 14870 17828 2034Ï 10114 12615 15001 17864 20397 10178 12631 16006 17914 204 4 10182 12839 15085 17924 20455 10242 12668 15083 17950 20482 10372 12690 15105 18076 0538 10474 12704 15117 18086 0 62 10602 12748 16136 18093 Ï0617 10548 12613 15172 18120 20ft39 10558 12829 15174 18164 20643 10582 12869 15177 18183 20769 10649 12958 16273 18194 Ï0836 10656 13080 16305 18205 20873 10760 1308S I588S 18218 20896 10776 18690 Uli 18287 SOW r0785 13ll8 1 453 18295 209Ï0 PETROLEUM NOTEEHINGEN van de Makelaars Gantzlaur SohalkwUi t te RoUerdam De aurkt was heden onrwindeid Loco Tankftist ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ T 90 September October November en December levering 7 75 a ƒ 7 80 HE xxisenytxG WATEESTOEPEN BÜBGEMEESTEK en WETHOUDERS van Goud Gelet op bet Baadsbesluit van 21 Januari 1890 No 9 Brengen in kerinnering dat voortaan in de gemeents Gouda geene waterstoopen of sckeppen door particulieren mogen worden gemaakt vernieuwd of ke ateld en dat de bestaande waterstoepen of sckeppen moeten worden opgeruimd Daar waar ziek geene kaaimuraa of voldoendp sckoeiingen bevinden kunnen de bestaande waterstoepen of scheppen met toestemming van Burgemeester en Wethoudors warden behouden evenals di welke tot algemeen gebruik tyn Gouda den 20 Juli 1891 I Burgemeester en Wethouders voornoemd s VAN BERGEN IJZENDOOBN 1 De Secretaris r BROUWER BurKorliJke Stand GEBORRN 17 Juli Jobunes FriiieiicDi oaden F X van WarVhioven en J vin der Post Ooroelis Jad Job Doee ondfTj O Loere eo W B kaart 18 Martiaos Jacobas oodefB A Verboet en M C Goetl 19 Nicolua AQtonÏDS oideri N J de Joog ea P Krajo Alexander ouders J P Logtbart eo H Holler Hnibert Willen ouders N Veikerk en T W Wildachnl SO Cluina en Oersrda coders T G IJsselst n en A de Werk Albertiu onders A Catlel en E van Omffle L onnrdus Antonioi ooders P i ao der Paanw en A Koos Pieter ouders P Kelder en M Halst Jati Hendrik ooders i H Koode en 6 S BoQwaiee6t r