Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1891

N 4585 1891 Donderdag 23 Juli GOUDSGHE COURANT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AfflbaobtstaDd VereeDlglog HEDEN ONTVANGEN Puik beste Banket Hammetjes De inaendlng van advertentifin kan geschieden tot dta uur des namiddags van den dag der uitgave Zeer ITette Cfesteendrukte NAAUSAABTJES worden GELEVERD door A BRli KNAN eo Zn OVBBLKOEN 18 ML J I NieawukaiMS 7 w W W H Bukui huiin tan A Soutv M j a Zevenhuiaen GEBOREN B l u osiwi W na du Neat ia M Dekktf ADVERTEWTICN BeTsllen tm eene Dochter W BRIJCE HOOOINDUK Arnhem 20 JaU 1891 Heden orerleed na een langdurig Igden onze geliefde Echtgenoote Moeder en Aanbebnwdmoeder Merroow W W M SHITS geb BaCHHiE in den onderdom Tan mim 84 jaren A SMITS W F SMITS A SMIT8 TAII LbMT 21 JaU 1891 Aan allen die op den 19 Jnli jl mgn tachtiggten Verjaardag mg hnnne erkentelgkheid hebben betoond betoig ik daarvoor mgnen oprechten dank A TAB D0B8T Wegeng den ZWBMWEDSTRUD zal de Zwemecbool g ZONDAG 26 JULI a s Tan af dee morgeni 9 nnr Toor het publiek GESLOTEN zijn J groe sI ndaal Tegen driele prga dagelgka VEBSCH aangeroerde gerookte Paling bij de Wed DE BRUIN HAAM hoek Aaltjebakataeg KORTUiG OP 4 v OS Az EleiwegE73 en 73 ADVERTENTIEN in alle JMmimm en Buitentandaehe Co ra nten worden dadelgk opgezonden door het Adrertentie Bnreaa ran A BEINKMAN en ZOON te Oouda Dr Chantomelanus Tersterkt herstelt en behoudt het gezicht Tan allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prgs per flacon met gebraiksaanwgzing 60 cent Verkrygbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Conda ft ed N Sanders Leiden A Friua Zevenbuizen W Ligthelm Voorburg Wed G WühelransWoerdjA Boa Berkel PANORAMA Benedenzaal Sociëteit BÉDNIE tot en met ZATERDAG Eet zuiden van Frankrijlc Nizza Monaco de Grot Tan Lonrdea Entree 25 Cts Kinderen 15 Cts GEOPEND ran 2 10 nre Algemeen erkeod als hei beste MONDWATER der weceld 40jarige roeÜSlI Monden TandzieKten zooals het loa orden der tanden tandpyn oststaking zweren bloedend tandvleeaoh onaangename reuk uit den mond kalkrorming worden zeker roorkomen en geoezen door het dagelgks gebruik ran het eohte K K HoMandarU Wr fUrr S Mondwater k 82 Ci de 5 Ons HIEDWI BESSINSAP bU SLOTEMAKER dl Co in aanmerkelijk rergroote fleaachen TOor 80 oenta I ÏO en 1 75 hetwelk galqkt dig aangewend met Dr 1 0PP TUMi IOCaer of Tandputa steeds de tanden gezond en sohoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Vt POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en Toortreffelijk voor baden I VeniM ïeep en ZoniwUoemeB zeep POPP s GekrUtaUiMerde eit Transnarut Glycerinezctpea Tan de nsta Toilet on gezondltftdszeepen welke ook een Terwonderlqken witten tint te weeg brengen MT De namaakseU van AHtlierill Moil4wat r Terwoeaten de tanden binnen korten tjjd Dr J G POJPP We0nen DopoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Vorder in alle Drogiat en Partumeriewinkels Tan Aeiltrtamd Het groote aantal zenuwkwalen Tan zenuwhoofdpÖB af lot de roorafgaande kenteekenen ran apoplexie berseuberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend üerst aai den nieuiren tijd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken ran dan eenroudigatan weg namelijk langs de huid eene phraiologische ontdekking gedaan heeft die na bonderde proefnemingen thans over de geheele wereld rerbrmd is en terwql zjj in wetenschappelijke knngen de hoogste belangstelling wekt terans eene weldMd blqkt te ziJD Toor da atn zenuwkwalen lydende mensehheid Deze geneeswyte is uitgaronden door den geweien Officier na Gezondheid Boman Weisamaun te Vilsbofen en berust op da ondervinding opgedaan in eene so jariga praktqk Door waaicblQg van het boofd eennwal per du worden daartoe geeotiikte stofiba door de hold onmlddellOk aan net aenawgestel medegedeeld Uet deza gasaaswijse warden warkaiyk schitterende lesnltatan Terkregen en tij maakte zooreel OMang dat van aan door dan uitvinder geschreven werkje pVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hare Toorkoming en genesing binnen korten t Arneds de Sle druk venobenen is Dit boalya bevat niet alleen voor het groote publiek vahtaanbare verklariagen omtrent het wezen der nieuwere therapie an de daarmede zal6 in wanhopiga gevallen verkrwan uitwerking maar ook vindt men daarin watansohappalijke vaihandalingaa uit de Inedlaobe bladen dia aan deze geneaawijza gewyd zyn loomede afschrift van tal van getuigsdiriftMi van hooggeplaaUte ganaesknodigen onder welke P HéolÖre med dr profipnor aan de polyklüüek te Pulja rne Rougemont 10 Stelngreber med cbr praktiaeerend roneesbeer aan het kranksinDlgen gestiobt te Charenton Santtitirath Dr Cobn te Stettin Oroannann med dr arrond arts te Jömingen Dr F Forestier geneeebeerdireoteor van bet hon itaal te Agen Gebeimratb Dr Sobering kaateel OatenXtols Bad Ema Darsei med dr geneeaheerdlreo teur der galTano tberapeatiaohe inriobting voor lennwlljden te ParUa roe St Honoré 884 Conral von ▲ achenbaob med dr te Oorfii Dr Boabaob arrond arU te Zirknita Ober atabaarat Jeohi med dr te Weenen Dr C Bongavel te La f arriöre Snre lid van den Conaeil Central dliygidne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan aUen wier aennwgeatel meer of minder aangedaan la of aan zoogenaamde aennwacbugbeid lijden waarvan de kenteekenen z jn obronlsobe hoofdpijn migraine schele boofitpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrast en onbebageujke toeptand verder alle zieken die door beroerte getroffen wafdan en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken aware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaataelijke awakte verawakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige bahwideling geweest zijn maar door de bekende middelen als onlhoudiogs en koudwatarkuur wrqven eleotrisaeren stoomlooi of zeebaden geen genezing of lenigiog banner kwaal gevonden hebben en tan slotte zg die VTOeS gevoelen VOOr berOOTte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als aich aanhoudend angstig voelen verdoovlng in bet hoofd hoofdpijn met duiaeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder nkt voorhoofd Buiaing in de ooren bet voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorün van zeuuwlijders als ook aan jonge moi jea lijdende aan bleekauoht en kraohteloosbeid ook aan gezonde zelfk aan jonge personen die veel met bet boofd werken en geestelijke reactie willon voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het borep vermelde werkje aan te schsifen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIRE k Co Apothekers te Parijs rue de l Eohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANN Ottd Oflicier van gezondheid eere lid der Italiaanscbe Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEBA M k Co Heiligeweg 42 BQtterdam F E vau SA TE1V KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBY PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygieuiscfa medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche neesw ze door de medische jar mdt de Zilveren Medaille bekroond Gouda Snelpersdruk van A Bbineiuk Zoon De nitgaTe dezer Coarant geschiedt dagelgke met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 lizoaderlgke Nommen VIJF OBNTEN BINNENLAND GOUDA 38 Juli 1891 De Uitslag der Verkiezing voor zes Laden van dan Gemeenteraad op Dinsdag 21 Juli in deze Gemeente is aldus iritgebraoht 646 stemmen Van onwaarde 10 Geldige 6S6 Volstrekte meerderheid 319 Daarvan verkregen de heeren G 8TBAVEB 606 stemmen D G VAN VEEUMINQEN 505 H JAGEE 483 C C H PEINCE 476 Dr F H G VAN ITEBSON 473 C G VAN DEB POST 468 Zoodat de aftredende Leden allen herkozen zijn Verder verkregen de baeren H M DEBK8EN 148 stemmen H W M 8TEEVENS 134 A VINGEBLING 108 J H 8PIEEING8 75 A JASPEE8 48 E J VAN DEB HEUDEN 39 H KEMP 29 J J GB0OTEND0B8T 27 en verschillende personen 1 of meer stemmen Bij de overgangs exameus van bet 2 studiejaar aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda zijn s B onvoorwaardelijk geslaagd voor Inf h 1 1 G B Noothoven van Goor en B J W van der Meer voor Inf O L N W van Gelder en B C M Smelt Een oude GfescMedens Vit het EHgeUeh B vlk kocht het buis van Dan Forsyth en hij kocht het van een zekeren Hammond dit zqn de eenige namen die ik n kan noemen In vroageren tqd behoorde het aan een Engelschman over wien allerlei vreemde geruchten in omloop waren maar dat is zoolang geleden dat zq nu bqna vergeten zijn De vreemdeling glimlachte uogmaiala en volgde mq naar binnen Thans scheen zqn belangstelling nog te verdubbelen Plotseling vloog een gedachte mij door het hoofd Hij is de vroegere eigenaar de Engelschman Ik bevind mij in tegenwoordigheid van een Wenscht gij wellicht mijn naam te weten f klonk het mij met eene aangename stem in de ooren Ik heet Tamworth ben uit Virginie en hoop hier een nacht over te blqven Welk vertrek hebt gij voor mij beschikbaar Er was een ondeugende flikkering in zqn oogen die ik mij volstrekt niet wist te verklaren Hq zag hot voorhuis in en ik verbeeldde mij dat zijn blik naar ds gang dwaalde waar zioh de eikenhouten Bü de gemeenteraadsverkiezing te Brielie doet zich een niet alledaagsoh geval voor daar treedt Dr J A Vissoher af die dne jaar geleden gekozen maar nooit als raadslid opgetreden is omdat hij z n geloofsbrieven niet heeft ingediend Dit laatste wotdt hem door de helft van den Brielschen raad onmogelijk gemaakt dtordat zü niet wilde trekken de instructie van den gemeente geneesheer om die te vervangen door een andere waarin uitsluitend armenpractijk werd geregeld Hij heeft echter niet voor Ae benoeming bedankt en niet verklaard voor ett herkiezing niet in aanmerking te willen komeilt in de locale bladenis hy dan ook weer per advetteatie aanbevolen 1 Sedert eenige dagen vertoeft de bekende frieaohe dwerg Gerrit Keizer thans 17 jaren oud in zijn geboorteplaats Oude Biltzijl H reist in gezelschap van zijn moeder of zuster en is tegenwoordig verbonden aan eon circus dat in den laataten tyd voorstellingen gaf te Parijs en te Londen 8teed blijft hij hetzelfde kleine tengere vsntje hoewol van evonredl n lichaamsbouw doet bjj in lengte onder voor memg twe arig kind Zgn verstandelijke vermogens zijn goed doch bij is zeer eigenzinnig Op school reeds toonde hij zich bijzonder koppig en later viel hü zqn ouders herhaaldelijk lastig om snoepcenten welks hem naar hq meende toekwamen als kostwinner voor bet geheele gezin Al spoedig reisde hij op kermissen en hü begreep zeer goed hoe nuttig hq zijn overigens arme familie was Van tijd tol tyd echter geniet hij thuis zijn volle i rijheid Thans vermaakt hg zich op straat en speelt met de jongens van het dorp Êinnenkort evenwel vertrekthij weer naar Parijs en Berlijn Am t Ct Aangaande bet ongeluk bq de werken aan het Mancbesterkanaal wordt gemeld dat het ongeluk ontstond doordien een zeventienjarige wisselwachter kamer bevond Ik zou gaarne beneden slapen V voegde bq er bq Gelijkvloers heb ik maar eéo kamer EeI is geheel voldoende Weer verscheen een glimlach op zijn gelaat en daarop wierp hij mij oen snellen blik toe en zeide Ik veronderstel dat gq niet maar zoo aan den eersten den besten de belangwekkende eikenhouten kamer geeft I Ik zag hem verbaasd aan niet begrijpende wat bij bedoelde De kamer is somber en onoogelqk zeide ik maar overigens zou ik niet weten wat men er voor bijzonders of belangwekkenda in kan vinden Gij verbaast mij werkelijk gaf bjj met blqkbare oprechtheid ten antwoord En in nadenken verzonken stapte hij reobtetreoks naar het bewuste vertrek Aan de deur gekomen bleef hij staan Is het geheim dezer kamer u dus niet bekend vroeg hq mij onderzoekend aanziende AIs u misschien iets bedoelt met betrekking tot de Urquharts begon ik aarzelend Urquhart herhaalde hij achteloos Van hem weet ik niets Ik spreek van een oude overlevering Mij is verteld wel zes jaran geledon dat dit huiS een verborgen kamer bevat die gemeenschap hééft met een eikenhouten vertrek aan de westzijde Ik vond dit zeer belangwekkend en maar vergeef mij juffrouw het was mijn bedoeling niet u te doen schrikken Kan het mogelijk zqn dat dit feit u ADVERTENT I ËN worden geplaatst van 1 5 regels s 50 Centen iedere r l meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschynt den wissel verkeerd overhaalde vermoedelijk doordien hij uitgeput was door nachtwerk Da trein telde twee locomotieven en 60 wagens met stukken steen geladen en viel van een hoogte van 60 voet op een plaats waar een talrq ke ploeg arbeiders juist zat te schaften De plaats des onhails leverde een vreeselijk gezicht op toen het reddingswerk werd aangevangen alle lichamen waren gruwelijk verminkt zoodat herkenning onmogelijk was Zes man werden nog levend onder de rume weggehaald on zwaar gekwetst naar bet bjj het werk behoorende hospitaal overgebracht De machinisten en stokers der beide locomotieven die den ticin duwden hadden hot ongeluk zieu aankomen on waren van hun machines gesprongen maar bekwamen daarbq ernstige verwondingen en beenbreuken De jeugdige wisselwachter nam toen hq de gevolgen vau zqn vereaim bemerkte de vlucht maar werd eenige uren later in een koffiehuis aangehouden Zaterdag werd hij te Chester voor den politierechter gebracht die er zqn afkeuring over te kennen gaf dat een zoo jeugdige knaap met zulk een gewichtige taak belast was geworden De jongen Pratt genaamd gaf op dat hij meende dat de trein uit ledige wagens bestond en daarom spoedig stoppen zou De doodeu zouden gistermiddag worden ter aarde besteld de gekwetsten maken het vrq goed Het ongeluk had omstreeks twee uur in den nacht plaats Ter bespoediging van de voltooiing van het groote werk werd nl nacht en dag voortgewerkt In een te Doetichem verschijnend orgaan De Graafschapsbode komt een artikel voor dat wq op verzoek overnemen Het luidt aldus ALLE AANBEVELING WAARDIG Het is ous een behoefte des harten een woord onbekend is aan u de eigenares van het buis Maar is u wel zeker van hetgeen u zegt bracht ik ademloos uit Ik trilde aan al mqn leden en zeide Tal van jaren heb ik in dit buis gewoond ik ken al de gangen trappen en vertrekken evun goed als ik mijn eigen gelaat ken en nooit heb ik geweten of zelfs maar vermoed dat hier ook zelfs maar een boekje was waarvan ik het bestaan niet kende Toch toch is het waar d it de kamers op deze verdieping kleiner zqn dan boven deze vooral En ik wierp een blik vol angst om mij heen mij plotseling tegen wil en dank herinnerende hoe ik zes jaren geleden de oogen van den heer Edward Urquart op dezelfde eigenaardige onderzoekende wijze door het vertrek had zien dwalen Ik zie dat ik toevallig iets te weten beu gekomen wat u tot dusverre onbekend bleef merkte de oude heer aan Welnu dit vermindert in geenen deele mqne belangstelling Toen ik juist dezen kant uit moest zeide ik bij mij zelven j Ik blqf stellig een naoht over in dat oude logement waar die geheime kamer is maar ik dacht niet dat ik de eerste zou zijn die dit geheim aan de tegenwoordige eigenares zou ontsluieren Mijn mededeeling schijnt u echter pijnlijk te treffen Vindt u het zoo onaaagenaam te weten dat in dit huis éen vertrek ongebruikt is gebleven dat u voortaan to pas kan komen 1 UHHi