Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1891

f m mocht het i n een warm een klemmend woord Ttn aanbeveling te aohrqven voor een schoon een edel een mensoh vereerend plan dat in ons land werd beraamd Ten aanachouwe van heel de beschaafde wereld en tot haar afschuw tevens heeft in het oosten van Europa eene gebeurtenis plaats in de geschiedenis der mensohheid die ons met verontwaardiging vervult en onmiddellijk gevolgd wordt door een diep gevoeld medelijden De machtige heerscher van het groote Russische rgk gehoor gevende aan de stem zyner raadsleden heeft goed gevonden een vervolging te beginnen tegen een deel zijner onderdanen die zwervelingen op deze aarde sedert het verlaten van de boar4en des Jordaans in het Russische rijk hue uieuw vaderland hoopten gevonden te hebben Getrouw aan den God en den Godsdienst der vaderen leefden ig te midden der Christenen rustig en tevreden door ijverige arbeidzaamheid trachtende te voorzien in het dagelijksch brood Tot op eens de machtige stem van den czaar zich geweldig doet hooren en hun beveelt zich op te maken en heen te gaan de grenzen over met achterlating van wat de noeste vlijt h un aan bezitting deed verwerven Voort moeten zij voort Grijsaards vrouwen kinderen en zuigelingen zoowel all de krachtige mannen voort voort Als boosdoeDers worden zq uitgedreven als schadelijke bestanddeelen afgesneden en buiten geworpen als indringers verjaagd Voort voort De tooneelen van ellende en jammer die bij deze schandelijke wereldgeschiedenis plaats grijpen zijn vaak allerbedroevend ja pijnlijk om te aanschouwen Niet wetende waarheen en weg noch afstand wjjs dolen geheele famiüën de hun onbekende wereld in meeat in de richting van het Westen zoekende naar een plek op Gods aardbodem waar zy Zijne kinderen ala wij mogen wonen en werken en hunnen God aanbidden die ook onze God is Afgemat uitgeput van vermoeienis en honger linken zij vaak neder op dezen nieuwen zwerftocht ontdaan ook van bet laatste middel tot steun en Terkwikking Het menschelijk medelijden beurt hen dan op en helpt hen verder want in Europa is gaen plaatae meer voor hen I Voort voort luidt ook hier de stem uit den drang der omstandigheden gebiedend aangeheven voort voort Geen wonder dat van verschillende zijden pogingen zijn aangewend om het treurig lot der nitgediovenen te verzachten dat maatregelen zijn genoneo om leiding te geven aan de strootaing dat er i nitgezien om antwoord te kannen geven op de TertwijfeHe vraag waarheen I t Is heel natuurlijk dat meer bevoorrechte Israëlieten bq dat alles den toon aangeven en voorgingen volkomen verklaarbaar is het dat ook de Israëlieten ia ons land voor hun geloofagenooten een warme belangstelling toonden eo tot lof van de Nederland ehe Israëlieten moet worden getuigd dat hun offervaardigheid kan dienen tot een navolgenswaardig voorbeeld aan velen Maar er moet meer worden gedaan er moet krachtiger warden opgetreden met eer aaneensluiting met meer eendracht die de acht in hel twrade gelid meevoert En daarom worde er organisatie gebracht in het groote en grootsche werk der menschenliefde dat ataal te w rden vervuld door den mensch aan den menaeh I Een afdeeling van dat groote geheel zal hopen Ik was niet in staat te antwoorden door een zonderlingen afschuw bevangen was ik mg slecbta een enkelen wenscb bewust namelijk dat Burratt dezen dag beleefd had om mg door de vreeselijke ore die ik zag naderen heen te helpen irLaat ons eens zien of mijne inlichtingen juist n ging de heer Tamworth voort Misschien is er een logen in het spel De geheime kamer 100 die werkelgk beetaat moet achter dezen schoorsteenmantel zijn Zal ik de opening zoeken f Ik schudde het hooCd Ik had den moed nog niet de proef te wagen eent moest ik al mnnc kracht verzamelen Vertel mq eerst zeide uc rhoe u het bestaan dier geheime kamer te weten is gekomen Met de grootste hoffelijkheid schoof de vreemdeling zijn stoel naast den mijne Er is geen enkele teden waarom ik u dat niet zou meedeeleo antwoordde hij en daar ik zie dat gg niet in eene temming zijt om een kng verhaal aan te hooren zal ik zoo kort mogelijk zijn Eenige jaren geleden bracht ik op reis zijnde een nacht door in een logement té Long Island dat wel iets van dit hotel b Ik was alleen maar in de gelagkamer was een vroolijk gezelschap ik sloot mij daarbij o Het gesprek liep over hotels en afgelegen herbergen j en voor de klok middernacht sloeg had ik naar beel wat avontuurlijke en geheimzinnige verhalen geluisterd ledere gast had een vermakelijk of boiveringwekkend verhaal ééa heer met een don wij zich in ons midden vestigen en daar werkzaam zijn en de eerste werkzaamheid dier afdeeling zal wel moeten wezen het verzamelen van geld van dien krachtigen en machtigen steun bij de uitoefening van alle weldadigheid En nu zouden wij in de harten onzer lezeia zoo gaarne ontvonken een geestdriftig vuur voor het schoose doel dat de vereeniging beoogt De arme zwervers slachtoffers van een despotiek bestuur hebben in dubbele raale aanspraak op ons aller medelijden Het z ju onze broeders Buigen we niet samen de knieën voor iéa God is de God der Hebreeuwen ook niet de Vader der Christenen P n voelen we ons bloed niet sneller stroomen door de aderen bij de gedachte din onwillekeurig in ons oprijst de gedachte aan de zegeningen der vrijheid welke w genieten te heerlijker bloeiende bij het despotisme van den Bussischen staat I Onze Israelietische lezers hebben waarlijk geen opwekking van onze zgde noodig velen hunner hebben in t geheel geen opwekking afgewacht en handelen uit innerlijke aandrang reeds eei een woord tot hen kwam En wanneer andersgeloovigen mochten meenen dat bun de zaak minder aangaat dan vragen wy wanneer strekte zich de vragende hand te vergeefs naar den Jood uit wanneer er algemeene armorde moest worden gelenigd Immers nooit Lieten bij brand en watersnood de Joden zich ooit onbetuigd De commissien kunnen getuigen dat bq dergelijke rampen hun ruime bijdragen met blijmoeheid werden gegeven Welnu laten we hun offervaardigheid op edele wijze beantwoorden nu lij ook tot OBs komen om een bijdrage tot steun der ongelukkige zwervelingen die God smeeken om een vaderland Tijdens de reis van den Gouverneur Generaal naar het Oosten van Java ia de waarneming van het gezag te Bataria opgedragen aan den heer Kroeaen vicepresident van den Baad van Indie De heer Pijnacker Hordijk en echtgcnoote kwamen 17 Juni te Soerabaja aan waar de feestelijkheden goed geslaagd zijn In het mail overziekt van de Java Bode lezen wij over deze reis De tocht heeft geen ander doel dan den landvoogd en diens eehtgenoote kennis te doen maken met een van de schoonste gedeelten van Java iien een koffieland en een snikerfabriek te doen aanschouwen hun in één woord genoegen te veraebaffen Tegen dat doel kan wel niemand bezwaar hebben en ook zal niemand het den landvoogd misgunnen dat hij ten minste i t te zien krijgt van het uitgestrekte gebied dal hB bestuurt en zich door eigen aanschouwing eenig denkbeeld vormt van sommige dingen die hem in stukken 200 vaak bezig houden en dit te minder du hierbij verkwisting van s lands penningen zooveel mogelijk ia vermeden Doch het zon zeer te betreuren zijn wanneer de reis ook aan de behandeling en afdoening van dienstzaken werd gewijd en al is het onvermijdelijk dat de Gouver neurGeneraal onder eg audiënties verleent en gelegenheid geeft tot het voordragen van belangen zoo is bat toch te verwachten dat dit geen ander gevolg zal hebben dan wanneer het te Buitenzorg ware geschied Want op een rei ala deze kort an duur en vol ceremonieel is geen gelegenheid om beter dan door de voorlichting van deskundigen op de ker voorkomen die zich eenigszins achteraf hield maakte daarop een uitzondering en sprak niet mede Zqne teruggetrokken houding vormde een zoo sterke tegenstelling met de opgewektheid en spraakzaamheid om hem heen dat hg ten slotte de algemeene opmerkzaamheid trok terwijl men hem nu en dan vroeg of hij ook niet de een of andere anecdote had op te disscben Maar ofschoon bij in beleefde woorden antwoordde was bet duidelijk dat hq geen lan had zijn teruggetrokken houding te laten varen et was eer t toen het gezelschap niteengegaan en de kamer bijna leeg was dat bU zich verwaardigde het stilzwijgen te verbreken Terwijl hij zich tot mij wendde zeide hg met een eigenaardig glimlachje Al die verhalen hebben weinig te beduiden manheer Bah I als zij ietx hadden willen hooren van een logement dat werkelijk een belangwekkend en romantisch is zon ik bun iets hebben kunnen vertellen Wat riep ik onwillekeurig V zall mij tochniet willen martelen door op een geheim te zinspelen dat gij mij niet wilt vertellen Zulke dingen interesseeren mij ten hoogste en Zooveel heeft het niet te beteekenen zeide hq onverschillig maar ik ken een logement althans tegenwoordig is het een logement waar zich een geheim vertrek bevindt zoo behendig verborgen dat ik er zeer aan twijfel of de tegenwoordige eigenaar het zander de aanwijzing van dfn man die bat huis liet boawen zou kunnen vinden Dien man heb ik hoogte te komen van bestaande toestanden en gewensohte hervormingen en waar een landvoogd zich ten opzichte daarvan zou laten leiden door persoonlijke indrukken onder zulke omstandigheden verkregen en door de redeneeriugen van belanghebbenden zou hij groot gevaar loopen mis te tasten Een bezoek aan een koffieland en aan een suikerfabriek een kortstondig verblijf in een streek op Java waaruit door vreemdelingen de grootste geldelijke voordeden getrokken worden mogen een Gou verneurGeneraal die vóór dien tgd van de inlandsche huishouding niets afwist evenmin als elk ander die in gelijke omstandigheden verkeert doen wanen dat hij nu daarvan op de hoogte is gekomen terwijl hij in den grond slechts een enkelen blik heeft geslagen op de wijze waarop de groote landbouwnijverheid wordt gedreven Nut mag mon van de ondernomen reis dus niet verwachten ware het anders dan zou het de plicht zijn van een goed landvoogd den geheelen archipel te bereizen En nadeel zou alleen te vreezen zijn wanneer de Gouverneur Generaal zich na de jreis meer tot oordeelen in staat rekende dan vódr dien lijd Het Bbl aoht het van belang nog eens in herinnering te brengen wie hei tegenwoordige ministerie veroordeeld hebben en hoe bet gevallen is Feitelijk is het gevallen geruimen tijd vóór de verkiezingen Bij de algemeene beraadslaging over de begrooting voor 18V1 ditmaal in Januari gevoerd werd door de eenvoudige vermelding van feiten aangetoond dat bet kabinet had uitgediend omdat het tengevolge van de verdeeldheid onder de zoogenaamde regeeringspartij niet meer in staat was eenigen belangrijken maatregel ter hand te nemen Door een deel der rechterzijde zelve toch was openlijk en opzettelijk verklaard dat zy voor het vervolg in plaats van de regeering te steunen zich verplicht achtte haar te bestrijden Indien binnen enkele maanden de stembus niet had moeten beslissen over de richting waarin voortaan s lands zaken geleid zouden moeten worden had het Ministerie toen reeds moeten aftreden Onder die omstandigheden was zijn aanblijven echter wenschelqk tot aan den dag der beslissing In plaats nu van het ministerie Maokay omver te werpen of tot aftreden te noodzaken heeft de liberale partij l t opzettelijk gaspaard heeft zq de dreigende slagen der vroegere vrienden en bondgenooten afgeweerd en zich beijverd om zijn leven te verlengen Tot het laatste oogeoblik beeft zij het ministerie staande gehouden Voor zoover de liberale partij hoofdtrekken der legerwet instemde beeft zij het mogelijke gedaan om der regeering de gelegenheid te geven ook deze vrucht vai baron arbeid zooveel mogelijk tot rijpheid te brengen Geene regeering heeft zich zeker minder over hare politieke tegenstanders te beklagen gehad dan dit ministerie over de liberale partij Zal deze later op eene gelijke behandeling kunnen rekenen Op die vraag mogen de anti liberalen en hunne leidera weldra zelf het antwoord geven Voor het oogenblik kan het MiL wijzen op de gunstige gevolgen van deze houding der liberale partij Algemeen wordt nL erkend ook door ben die de uitkomst betreuren ten eerste dat dit Ministerie niet meer in s lands belang kan werkzaam zijn en daarom moet aftreden en ten tweede dat geen ander Ministerie van gelijksoortige samenstelling bet kan rer gekend Hij was een Engelsohman die het in den zin kreeg zgn fortuin te maken met tmokkelen Dit gelukte hem en ofschoon hij teeds onder verden king lag kon hij nooit op beeterdaad betrapt wordes doordien bij de gesmokkelde goederen in de geheims kamer verborg Het huia is na in andere handen overgegaan maar de kamer bestaat nog altijd Wie weet of er zich niet lobatten bevinden I Met een weinig goeden wil zou men te dien opzichte gemak kelijk zijne verbeeldingskracht kannen laten werken vindt u ook niet mijnheer F vMijne verbeelding was inderdaad reeds druk aan bet werk te meer daar ik meende uit eiken trek van zijn slim gelaat te kunnen opmaken dat hij in nauwere betrekking tot dien Engelsohman had gestaan dan hij mij wel wilde doen gelooven Hiervan liet ik hem echter niets merken maar vroeg hoe het mogelijk was dat in een nieuwerwet oh hui eene kamer zoo verborgen kon zijn dat niemand vermoeden werd opgewekt Hq antwoordde door papier en potlood te voorschijn te balen en mij met enkele lijnen hol geheim van den bouw aan te toonen Gewoonlijk weteg wij dat wat wij zoeken wel te vinden ging hij voort ziende met hoeveel belangstalling ik hem volgde maar in dit geval is het geheim zoo goed bewaard gebleven dat de quaestie van het bestaan dier kamer zelfs nooit ter sprake is gekomen Welnu dat behoeft ook niet Wordt vermlj d vangen omdat er tusschen antirevolutionairen enr katholieken geen bondgenootschap geen samenwerking migelrjk is en er alzoo op dezen grondslaggeen regeeringspartij gevormd kan worden 1 Te Jlieuwerkerk zqn gekozen tot leden van den Gemeenteraad de heeren J Bos met 6 aftr lid en T de Vos met 61 stemmen Da heereu J van der Ham aftr lid verkreeg 32 en A van Duinant 27 stemmen Zaterdag jl is te Londen do jaarlijksoho vergadering gahoudon van da Cobden Club De voorzitter het parlementslid T B Potter bracht in zijne openingsrede in herinnering dat de vereepiging in April 1866 opgericht thans hare 2qo jaarigksoho vergadering hield en knoopte daaraan een overzicht vaat van hetgeen in dat tijdsverloop door haar is gedaan Over het geheel meende hij mag men over het werk der vereeniging tevreden zijn Zij heeft ia het geheel 2 600 000 boeken en brochures uitgegeven en niet minder dan 14 600 000 van hare kleine gesohriftjes zoogenaamde leaflets Onder hare leden telt de Club nog steeds staatslieden van naam zoowel uit het moederland als uit d n vreemde Tot degenen in wie zij in de laatste tijd veel verloren heeft behooren wijlen Bhorold Bogers en Charles Bradlangh Met name aan de nagedachtenis van dezeu lantsten wijdde de voorzitter een woord van warme vereering Sprekende over de stroomingen op het gebied der oeconomische politiek in het buitonland maakte de voorzitter met leedwezen gewag van de Mc Kinley tariefwet in do Voreenigde Staten en van andere protectionistische maatregelen elders genomen maar toch zeide hij mogen wij ons vleien dat er wal Europa betreft een betere dageraad aanbreekt Nog heden hadden de bestuurders der Club brieven ontvangen uit Duitsohland welke de hoop doen koesteren dat de beweging en gunste van het stelsel van den vrijen handel in den Duitscben Bijksdag met eenen goeden uitslag zal worden bekroond Ook uit Italië was bun gemeld dal zich aldaar eene neiging naar vrijen handel begint te openbaren en naar ontwikkeling van het Italiaansche handelsstelsel in de zelfde richting als door de Eogelsche politiek reeds zoo lang geleden ingeslagen ia Voor Engeland is het eenige goede vasthouden aan het thans gehuldigd wordeiido stelsel dat de bron van voorbeeldelooze wolvaart voor dit land is en voor de overige volken eene krachtige aansporing moet zqo om zich aan de knellende banden van het proteotioDisme te ontworstelen Nadat door den secrotaris den heer Richard Gowing het verslag over hel afgeloopen jaar was uitgebracht ging men over lol hel verüiezen van bestuursleden en andere huishoudelijke bezigheden BolteBiaDdscb Overzicbt De officieuse Russische Iford zegt in eene beschouwing over bet bezoek van den keizer van Duitsokland aan Engeland dat er niels onrustbarends is in die daad van internationale beleefdheid welke staatkindige bespiegelingen men ook over die reis heeft willen houden In pUats van een zwarte stip aan den borizw is het keizerbezo eene manifestatie ten gunste na den vrede geworden Zel in de kringen d r ooaservatieven waar men de beteekenis van bet bezoek blijkbaar overschatte heeft hel gezond verstand der Engelscheo ten abitto 4e everbaad verkregen Er is een raerkbsar ondenirfieid toaschen de lyrische uitingen der miniateriéete dagfaladea toen zij de aankomst van dan Keiser nelddea ea de ewiidealciiigea waartoe het hooge bezoek hun aanleiding geeft op het oogenblik van zijn vertrek Eer t vielen aan Duilwihland alleen de vriendsobapabetaigisgen te beurt 4a Londensohe conservatieve organen maar zoetjes aan veranderden die hUden van houding de triple alliantie schijnt hun nog wel altijd bewonderenswaardig maar ze dragen toch zorg er bij te voegen dat die bewondering geenszins een exclusief karakter draagt en dat de Engelsehe staatkunde zich niet inlaat met de particuliere pUnnen van het een of ander lid der nieuwe vredesliga Wat Engeland begeert is vóór alles de handkaviag van het statu quo door geheel Europa maar vooral in de Middellandsche zee In t kort het onmiddellijk gevolg van de rei van den Üuilsohen keizer naar Engeland is dat daardoor i e conservatieven duidelijker dan zq in den laatsten tgd hadden gedaan alle gedachten aan solidariteit met de triple alliantie hebben laten varen Welke sympathieën of antipathieën ook onder do regeerende klassen aanwezig mogen zijn de politiek der vrqe hand blijft voor Engeland het esaenliéele punt van h l programma der conservatieven waar er sprake is van internationale verhoudingen De verzekeringen die Lord Salisbury zou hebben gegeven hetzij aan Italië hetzij aan de andere kabinetten der triple alliantie zgn enkel tan kracht voor zoover ze in overeenstemming zgn met de blijvende of toevallige belangen van Engeland De rede door den keizer in den Guildhall gehouden loont dal ook bij zich geene illusies maakt over de mogdgkheid om eene wezenlijke en duurzame vereeniging te dceii tot stand komen tusschen Engeland on hel drievoudig verbond Al beweert hij de historische vriendschop te zullen handhaven hij zegt ook dat hg voortdurend zqn best zal doen de goede verstandhouding met de andere staten te bestendigen en te versterken Voor de Engelsohen beleekent de I ngelsch Duitsche solidariteit dal df triple alliantie de belangen van Groot Britannié moet behartigen zonder aan dal land formeele verplichtingen op te leggen en voor Wilhelm II is de EngelsohDuitsche verbroedering volkomen goed bestaandbaar met de handhaving der vrijheid van handelen voor Duitsohland Dit is zeker dat zoowel vóór als na de reis van Wilhelm II de nationale leus van GrootBriltannie zal zijn Ieder op eigen terrein en ieder voor zich l Morgen zal groothertog Adolf van Luxemburg zijn feestelijke intocht houden in de hoofdstad van zijn groothertogdom Toen de groothertog de regeering aanvaardde verhinderde de rouw het houden van dergelijke feesten en daarom werd de intocht van don groothertog tot 33 Juli uitgesteld De meeste Buropeesche staten zullen zich bg deze plechtigheid doen vertegenwoordigen door hun gejimten te s Gravenhage die tevens bij het LuxemAwgsohe Hof geaccrediteerd zgn Anderen die geen afzonderlijken vertegenwoordiger hebben zullen ge deJtoning van België een buitengewone deputatie zenden Frankrqk Dnittchland die elk een ministerresident te Luxemburg aanstelden zullen door deze diplomaten vertegenwoordigd worden De feesten welke na den plechtststigen intocht zuUen volgen bestaan hoofdzakelijk uil muziekuitvoeringen en volksfeesten Dat op dozen dag duizenden Luxemburgers uit alle kanten van het groothertogdom naar de hoofdstad zullen komen spreekt wel van zelf vooral cu de directie van den Wilhelm Luxemburgspoorweg gedurende de teostdagen aanmerkelgke verlaging der vrachtprijzen heeft toegestaan Tot het doen van den intocht houdt groothertog Adolf verblijf op het paleis te Walferdange Hel Eransche eskader heeft Stockholm verlaten en begeeft zich nu naar Kroonstadt Alvorens echter daar te komen zullen de Fransche schepen een paar dagen in de Oostzee blqven kruisen vermoedelijk om officieren en matrozen de gelegenheid te geven zich te herstellen van de vermoeienissen der jongste feesten De ontvangst welke den Franschen in Zwellen ten deel viel waa niet mmder hartelijk dan te Kopenhagen maar indien de voorlomiige mededeelingen der Russiecho bladen juist mgken dan zullen de feesten in Busland eigenlijk eerst recht beginnen Czaar Alexander heeft evenwel terstond gezorgd dat het bezoek der JCranschen niet als een feit van politiek gewicht zou worden beschouwd Daarom liet de czaar zijn voornemen varen om het feestmaal bg te wonen dat den Franschen officieren zal w rden aangeboden en tevens werd den Bussischen officieren ten strengste verbeden toespraken van politieken aard te houden Het bezoek der Franschen en de schilterande ootvangst welke hun door de Bussen wordt bereid moet dus volgens den wenscb des Czaren uitsluitend beschouwd worden al een vriendschappelijk bezoek waardoor een blijk wordt gegeven van de goede betrekkingen tusschen beide landen Dat het bezoek der Fransche oorlogsschepen te Kroonstadt onmiddelink zal gevolgd worden door het sluitsB van een Fransch Bussiseh verbond zal men trouwen te Parijs ook niet verwachten De Franschen zullen reeds zeer tevreden zijn indien het eiste bezoek dat een Fransch eskader na den Krimoorlog in een Buseiacbe haven brengt op zoo bijzonder vriendaebappelijke wijze door de Russische regeering en de Russen wordt beantwoord Tot handhaving en verbetering van de vriendschappelijke betrekkingen tusschen beide Staten zal dus dit bezoek zeker wel bijdragen Een besluit van den Parijsohen gemeenteraad m 8000 fres te schenken aan de werkstakers der Orleans spoorweg maatschappij is door don minister van binnenlandsche zaken te niet gedaan Dadelijk heeft een lid als protest voorgesteld nu dei werkstakers eene toelage van 20 000 frc toe te kennen Dit voorstel is naar eene commissie verzonden De minister van openbare werken Yve Guyot zeide ot eene deputatie dat de eiaehen omtrent werkuren loonen enz welke men thans stelde eerst te berde waren gekomen nadat een zeker aantal jonge werklieden der Orieans maatschappij wegens het ontslag van twee of drie hunner den arbeid hadden neergelegd Sommige dier eischen waren wellicht voor inwilliging vatbaar maar zq konden alleen in overweging komen nadat de arbeid was hervat Dan ook maar eerst dan verklaarde hij zich bereid na te gaan welke verbeteringen ten bate van hel per soneel zouden kunnen worden ingevoerd Zaterdag middag wilden de werkstakers naar de Kamer gaan Verscheidene punten builen hel gebouw waren met het oog daarop door de bereden republikeinscha garde afgezet Binnen het gebouw wUde de voorzitter de heer Floquet van buitengewone maatregelen niet weten en noodigde den heer De Mahy uit om in zijne plaats te presideeren opdat hg zelf de gedelegeerden der werkstakers zou kunnen ontvangen indien dezen zulks mochten verlangen Do socialistische Afgevaardigden Dumay en Baudin gingen nog verder en verlieten bet gebouw den gedelegeerden tegemoet Slechts vijf van dezen werden toegelalen De minister van koophandel Boche heeft aan de achttien Farijsche Kamerleden die hem om een onderzoek naar den toestand der werklieden enz hadden verzocht schriftelijk geantwoord dat zoodanig onderzoek reeds in de maani Ooloberll in overleg met en door zijnen ambtgenoot van openbare werken ingesteld en reeds afgeloopen was Uit de verzamelde bijzonderheden was men nu bezig een rapport samen te stellen PETROLEUM NOTEERINGEIM van de Makelaars Cantzlaar SohalkwUki te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fual 7 90 September October November en December levering 7 75 337 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Woensdag 22 Juli No 2119 ƒ 20000 No 17287 1000 No 6897 ƒ 400 No 1291 8889 ƒ 200 No 10368 11720 en 18296 ƒ 100 Prijzen van 20 11 2660 6664 8364 11214 14141 16437 19071 20 2792 6674 8390 11260 14199 16438 19074 BO 2827 6712 8460 11463 14211 16520 19089 115 2830 6716 8497 11506 14229 16588 19UI 133 2831 6748 8656 11641 14273 16647 19121 160 2857 6761 8682 11669 14278 16669 19196 200 2899 6756 8697 11679 14297 16748 19226 215 2911 5799 8606 11722 14304 16761 19242 231 2981 5811 8638 11730 14322 16795 19249 236 2990 6837 8672 11762 143S6 16683 19273 260 2995 5866 8678 11769 14388 18800 19369 389 8049 6864 8703 11771 14439 16960 19413 639 3078 6870 878S 11822 14603 16976 19627 587 3166 6911 8796 11840 14642 17013 19697 601 8170 6917 8847 11868 14660 17041 196Ï8 647 3296 6925 8917 11928 14671 17047 19636 692 3478 6988 9016 11979 14613 17062 19676 783 3482 6019 9067 11984 14626 17063 19686 801 3627 6066 9070 11989 14684 17087 19724 828 3608 6099 9118 12039 14728 17090 19781 914 3863 6214 9227 12076 14770 17096 19788 969 3704 6252 9317 12088 14797 17140 19765 1047 3736 6266 9362 12096 14811 17198 19792 1089 783 6272 9369 12169 14889 17212 19796 1113 3818 62 6 9490 12206 1491 172S1 19996 1144 3849 6324 9494 12322 14985 17290 19999 1147 3918 6369 9496 12343 15016 17461 0010 1200 3920 6369 9602 12437 16020 17628 2008 1226 4030 6399 9530 12494 15237 17649 20091 4036 6416 9613 12608 16260 17681 20107 4064 6479 9896 12671 16264 1761 201 8 1844 4078 6487 9943 12696 15267 176S6 201391409 4127 6606 9967 12699 16287 17662 20142 1414 4161 6611 10006 12773 16296 17691 201621416 4164 6736 10091 12804 16423 17697 201711478 420S 6763 10093 12819 1647S 17708 202371483 4247 6782 10111 12933 16484 17794 20241 1618 4297 686810127 12942 16488 17813 202911569 4363 704310142 18964 16498 17861 S0381 1669 4419 nt6 16146 12969 16667 1T90 0349 1667 4600 7134 10164 12998 16614 17911 03621683 4738 7136 10224 13018 16663 17917 20368 1726 4769 724810235 13036 16669 17931 20382 1742 4844 7316 10239 13099 15662 18036 203251792 4848 7330 10397 13116 16716 18049 204291826 4873 7386 10461 18236 16770 18077 204311849 6000 7424 10561 13266 15776 18096 204481983 6079 7456 10626 13366 15786 18329 2046 2002 6082 7464 10671 13376 16795 18833 204762021 6109 7664 10680 13647 16828 18388 20498 2027 5138 761610713 13646 16964 18411 206112104 5218 771110771 13699 16065 18431 20583 2178 6318 7762 19780 13770 16164 18465 20622 2187 5370 780210841 18779 16240 18494 20661 6486 7892 10877 13851 16248 18626 20691 B492 809110879 13862 16256 18637 20706 2295 5496 8126 10884 13891 16269 18664 20776