Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1891

1891 Vrijdag 24 Jall fS 46m GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe liueadlng ran advertentito kan gesohieden tot een nor des namiddags van den dag der uitgave H H Bleekers Voor spotprggTB KOOP wegen het plaatsen eener Cilinderpefs een solide met gzeren wiel en draad zoo góéd als nienw van binnen met swaar zink beslag inwendig wjjd 72 bg 47 c M en diep 43 c M Te zien of te berragen met franco brieven bg Gb HENQKVELD M Timmerman te Alfen a d Mijn Ooada Soelperedruk an A BaiNKMAk ZooK 8362 $ 505 8199109S6 13899 16306 18676 20788 2386 5698 8266 10957 13929 16309 18741 20811 2410 6610 8271 11016 18961 16345 18991 20833 2669 6634 8301 lllOl 14135 16429 19008 20901 2617 5636 8347 11134 ADVERTENTIÊN Getronwd ARIE MABINUS BLANKKN SN SMMA CORNELIA IMMERZEEL Ea Mrechl j jggj Irouaa Heden overleed na een korte ongesteldheid onze geliefde Echtgenoote en Moeder ALETTA NABER geb Lecskn in den ouderdom van 57 jaar diep betreard door mg en mgne Kinderen Dit aller naam J H W NABER Bloemendaal bg Gouda 20 Jali 1831 Voor de vele bewgzen van deelneming en belangstelling ondervonden bg het overlgden van onze Znster Mejafvrouw J EEMPE te Gouda betaigen wg onzen innigen dank Wed 1 BLOEMINK Kempe A EEMPE KERMIS te GOUDA Scliouwlsurg Van LIEE standplaats GROOTE MARKT WOENSDAG 29 JULI 1891 OPHNIJfGS FO OB8TELLIN O i De Poppenfee Sacces door geheel Nederland Voorafgegaan door VAN MEPPEL s AVONTUREN te Water en te Land BISCUITS QEOmS worden uit de fijnste grondstofién gefabriceerd en genieten in Frankrijk sedert jaren het algemeens vertrouwen FabrlekaDtentN J ESTIEU Courlevoie Seine Frankrijk Ditslnitend te verkrggen bg den Heer GOUDA PANORAMA Benedenzaal Sociëteit cRÉUNIE tot en met ZATERDAG Het zuiden van Frankrijk Nizza Monaco de Grot van Lonrdes U Entrée 25 Cts Kinderen 15 Cts GEOPEND van 2 10 ure ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Algemeene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 47 $ Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 volteekend Deze Bank weft uit 4 pCt Pandbrieven iu stukken van 1000 en ƒ 600 tot den koeri van lOO i pCt rerkrijgbaar ten Kantore van de Agenten de Heeren M J OGIER Co te Gouda Goedkoop Solied Elegant R i Gangbaarste S modellen f HUOBT iM mikrui lOBTHB ï V J r mlo § BBBZOa I C08TAU t donJlii i J pdoi n l p doiijii 1 1 BOHrTiTiBB i Y yj p doiyn I ftS t OOETHX f dO f di iyni 4 WAONEB I L r BTXFBAS Hl p dol pur 1 7 ft p dot paarl ïft UNOOUr B p dokijii I $ 9 Verkrggbaar U Oouda b j den Heer C A B BANTZINGER Korte Tieadeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Harkt A 107 dinot by 411 ET ft EDLICH Verund eM Uft Leipzig Flagwits De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt tM paat m akcvslM 1m socAom umumb s k r wuh é m MMlui4 n k Oeaees ea HnlJMüddeL mmmtu om IW T Freriehf et v Seanzosl womxirg I e Witt OOI I Zdekiner So d ntMt Lambl I Forttarr Pnf ir R Vlrebow swajn T Oletl miKtm Beclam L4pK t T HuMbaoin momiim Hertz Amtodam T Korezynikl KrakM Brandt lemi M i i turg Onderbulks organen bü Storingen In de kaljaa tracm atëalcaatr vaarttall voortKo maada OBfaatald kwalMi é t l v r laat vaa aaa raratomlac t f i bedaa foeaii haonyUa Adaa MaZvtlar lZvtlMn k nU aTui potkrt r w H wiiwa aan n il laiii w sm mv iivaa gammm wgftBOaaa a stia lm fwMMca bormi 4 kftip w rk 4 ZMUa murwHt Dnppak lltafnb ai OBi leh by dies mmOio te bcMhcmea IM ttfn üsceaiaakta prepiKteii mp lua Ia d apolbftkea rtMti aau da aUmi eChtcawitfMOMke witce kraU asket raade vaM de kSüdteckeBlaa Bekd Braadt ilab op iedar iooaja IV aarddetat r Taa wateaKalSt r te Betterdaai puien vaa dm Apatheker alekaHI BrM Prja par dooa mt tabnik uuvudu n Caaia B IMM ua kearii er op d bet blerbowaa ft diidiU dow da at baaebamda hudaUauik of Mkot het Alom te bekomen DE OOÜBSOIE BLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der eartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CBRISTIAAN KBAMM P r ij s 80 O e n t s A BRINKMAN Oe uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINl NLAND GOUDA 23 Juli 1891 De sirsalaire waarover wij onlangs spraken is thsni by de ingezetenen rondgezonden Zy luidt aldus Oeaekte UeJeburgertI Wie uwer beeft niet in den Igattten tijd vooral menigmaal met deernis van het lot der Israëlieten in Bnsland gelezen Wia in ons Vaderland de Iclaaaieke bodem van gewetensvrijheid gloeide niet vaak van verontwaardiging bij het vernemen van zooveel barbaarscha kwellingen uitzettingen verbanningen als de Israëlieten daar moeten verduren Is het wonder dat in Duitschland Frankrijk Engeland en vooral in ons van ouds vrqheidlievend vaderland alle vereerders van gewetensvrijheid bier en daar Comité s vormden om de rampisligen die gehukt gaan toa gevolgd dar Bussisebe tyrannie geldelijke hulp te kunnen aanbieden Daarom nemen dan ook de ondergeteekenden de vrijheid U m geldebjken steun in te roepen voor onze met onbesohrijfelqke wreedheid vervolgde medemenschen geldelijken steun voor de honderdduizende ballingen hier eu daar rondzwervend om een rustplaats te knnnen vinden geldelijken steun voor die ongelukkigen welke door zwakte ouderdom afmatting of gebrek onderweg tot wanhoop gevoerd worden De ondergeteekenden durven gerust allen die gewetensvrqheid op pr s stellen en voor liefdadigheid hun hart voelen kloppen opwekken tot het storten van bijdragen om daarmede het funds der Montefiorestiohting te Botterdam te stijven dat aanhoudend honderde Bussische gezinnen in den ellendigsttn toestand daar aankomende voorziet van voedsel FEVILLET01 Een oude GescMedenis Uit het EngeUck Inmiddels was ik bezig den plattegrond te bestudeeren De verborgen kamer ligt dus zeide ik tn8scben dit vertrek ik toonde het met den vinger aan en dip twee andere Waar bevindt zich de ingang i Hij wees op het eerste vertrek en zeide Van hier gaat men er binnen Het is een ouderwetsche kamer met een hooge eikenhouten lambriseering In vroegere jaren heette het de eikenhouten zaal en menigmaal dreunde de vloer onder de Toetstappen der soldaten en gendarmen die na een vruchteloos zoeken naar gesmokkelde goederen zich met een flinke teug op kosten van hun gastheer verkwikten weinig vermoedende dat slechts op eenige schreden afstands achter den gebeeldhouwden schoorsteenmantel de kostbaarste goederen lagen opgestapeld om na hun vertrek door het land te worden verspreid En dit huis is das nu een logement vroeg ik Ja kleeding logies en benoodigdheden voor hun doorreis naar elders Mr A A VAN BEBGEN IJZENDOOEN H W G KONING J M NOOTHOVEN van 600E W J FOETUIJN DBOOGLEEVEE Ds A WAETENA C A HAEDEEWDK Patioor Ds L TEN BOSCH J A BIEZENAAB Ds J 0 GEELHUIZEN Mr D N BEOÜWEE P C Th MALINGBÉ Deken en Piutoor Ds J 08INGA Ds H P SCHIM VAN DBS LOEPF JoS VAN DANTZIG Az A MONASCH A KETELLAPPEH L M BOOD S H POLAK N B Weldra zal u een lijtt ter teekening worden aangeboden Diegenen welke deze circulaire abusievelijk niet mochten hebben ontvangen wordt verzocht aan een der bovengenoemde heeren hunne bijdragen te willen zenden Nogmaals wenscheu wij met een enkel woord de aandacht te vestigen op het orgel concert door den heer J H B Spaanderman morgenavond in de Groote Kerk te geven dat inderdaad een groot kunstgenot belooft Waar zoo gunstig bekende musici als Arnold Spoel en Jacques van Lier hunne medewerking verleenen mag verwacht worden dat alle kunstvrienden tegenwoordig zullen zgn Het programma bevat prachtige nrs en het komt ons daarom voor dat alle verdere aanbeveling overbodig magheeten De uitslag der verkiezing voor raadsleden was in de volgende gemeenten aldus Zonderling Ik zou niets liever weusohen dan dit logement eens te bezoeken nil Waarschijnlijk z t gij er al eens geweest i iiHet is tocb dit niet riep ik plotseling min of meer zenuwachtig om mij heen ziende iidO neen bet ligt aan de Hudson rivier ongeveer vijftig mijlen aan deze zijde van Albany Het heat nOp Goed Geluk en wordt door eene vrouw gehouden die naar ik geloof goede zaken maakt misschien wel doordien zij het geheim heeft ontdekt en weet waar haar voorraad te bergen En hij haalde zgn schouders op en stapte van bat onderwerp af zeggende n Ik weet eigenlijk niet waarom ik u dit verteld heb nooit in mijn leven heb ik er met iemand over gesproken Dit viel voor juffrouw zes jaren geleden en dit is de eerste maal dat ik dezen kant uit kom Maar de geschiedenis van de geheime kamer heb ik nooit vergeten en toen ik dezen morgen in den postwagen steeg nam ik mij stellig voor hier den nacht door te brengen en 200 mogelijk de beruchte eikenhouten zaal met het geheimzinnige zijvertrek in oogenschouw te nemen weinig denkende dat u in al die jaren dat dit huis door u bewoond wordt niets van het bestaan van die verborgen kamer afwist Hier hield de heer Tamworth op en nu kwam ik met de vraag voor den dag die mij reeds lang op de lippen brandde Was u zegsman jong en leer blond Neen hij was teer donker en even oud althans ADVeBTENTI ËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alfen aid Xyn Gekozen C van Abshoven aftr A Streng attr A Kok aftr en M de Jong Berg Ambttcht Herkozen J van der Leeden met 132 en G Voorsluijs Jzn met 182 st Gekozen in plaats van wijlen den heer P van Wyngaerden Az de heer K Hoffland met 107 st BerketiKoude Herkozen H van Dorp Wz en Jacs Kok Bodegrmen Bij de alhier gehouden verkiezing van vier Leden voor den Gemeenteraad moesten aftreden de bh Dr W H Kapteijn lib P van der Maat kath en H Bollman antir Kandidaat waren gesteld door de Liberale Kiesvereeniging Kapteijn van der Maat en J A van Ghesal Grothe De Anti Kevol Kiesv Bollman van der Maat en S Voordouw Kiesv Vrijheid en Waardeering Kapteijn van der Maat en S van Elten Jr E K Kiesvereeniging Kapteijn van der Maat en C Verkleij Van de 405 kiezers zijn opgekomen 290 Hiervan verkregen de hh Dr Kapteijn 182 Van der Maat 306 Bollman 131 Ghesel Grothe 75 Voordouw 84 H van Elten Jr 96 Verkleij 5U Verkozen zijn de heeren Kapteijn en van der Maat herstemming tusschen de hh Bollman en van Elten Soikocp Herkozen G Boer en A van der Willek Gimderak Herkozen T van Schieveen A Kool en C Verkerk Orooi Ammen Herkozen A J Vooiapuij weth en A Varlek nagenoeg zoo oud als ik Dit antwoord stelde mij teleur Ik had een geheel ander verwacht Toen hij van dien vreemde sprak had ik te recht of ten onrecht steeds het gelaat van Edward Urquhart voor oogen gebad en deze beschrijving van een vrij bejaard man met een donker voorkomen bracht mij van de wijs Is u er zeker van dat die man niet vermomd was vroeg ik Vermomd Is u er wel zeker van dat hij niet jong was en blond en 1 Volkomen zeker viel hij mij m de rede irGeen vermomming ter wereld kon een jongen blonden man hebben omgetooverd in den persoon dien ik toen gesproken beb Mag Ik echter vragen Op mijne beurt viel ik hem in de rede Vergeef mij zeide ik maar een hevige onrust die ik u straks zal verklaren dwingt mij u nog eene andere vraag te doen Waart gij in de zaal waar het gesprek plaats had met dien man alleen U zegt dat er zich weinige minuten te voren een talrijk gezelschap bevond Was er éiemand meer in de gelagkamer gebleven De heer Tamworth dacht eenige oogenblikken na Hst 18 zes jaren geleden gaf hij ten antwoord maar toch meen ik mij te herinneren dat met ver van ons een man aan een tafeltje zat met tiet hoofd voorover op zijn armen geleund Hij scheen in slaap te zijn gevallen en ik heb niet bijzonder op hem