Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1891

Baattrtcht Uitgebracht 188 st Het getal kieiers bedraagt 178 at Herkozen V J den Hartog met 120 st en H Uittenbogaard 121 st Krimfe aji Lek Herkozen K Smit Ji en J Huqier Krmpe aji IJiel Herkozen J Koning Pi B Hailing en j Hoeflake Moordrecht Herkozen P Vrylandt Herstemming tnsachen J de Zwart aftr lid en W Tom Dz Ouderkerk ajd IJsel Herkozen C Hoogendyk Herstemming tusschen P C van Vliet aftr lid en J Uoogendijk Oudeteater Van de 276 kiezers hadden 260 gestemd Gekozen T J van Vreumingen Ut aftr lid met 138 en G N J van de Pavoor ff uU met 131 stemmen A Jonkheid antirev verkreeg 117 stemmen Seeuwtjk Herkozen W Stolwqk en L v Donk FU t Uitgebracht 17 st Getal kiezers 65 Herkozen L Linschoton met 17 en A Nobel 16 st Ifaddinxveen Gekozen Gs Spmyt Az P Verbroggen C van Gaaien en H Jongenburger Zmammerdam Herkozen G v Dam lib Herstemming tasschen J van DamSz aftr lib en P 6 H Blommesteyn r k Zevenivuen Gekozen J Veute en C van der Wilt beide aftredende leden De rekening van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard dienstjaar IS o ji welke in de vereenigde vergadering op 5 Aug a s behandeld zal worden bedraagt aan ontvangaten ƒ 59 602 26 aan uitgaven ƒ 47 672 96 batig slot alzoo 11 929 30 Op Dinsdag 21 Juli is onder de gemeente BergAmbacht in de Lek een knecht van een draaimolen verdronken en opgevischt Bq de Dinsdag gehouden herstemming voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer voor het kie istnct Schoterland zijn uitgebracht 2199 waarvan 2168 geldige stemmen Gekozen u de heer i Pyttersen Tzn liberaal met 1106 stemmen Op den heer P van Vliet Jr antirev rad werden nitgebncht 1062 stemmen Van wege de Harddraverq Vereeniging te Bodegraven zullen op Woensdag 2 September e k twee harddraveryen gehouden worden Des voormiddags voor paarden uit de gemeente die nooit een pr s gewonnen hebben Prijs ƒ 30 Ie Premie ƒ 10 2e Premie ƒ 5 Des namiddags voor paarden die niet meer dan één prijs hebben gewonnen op de korte baan Prqs ƒ 150 Premie ƒ SO Inleggeld 1 Dat een verbod hoe streng ook uitgevaardigd soms onwillekeurig wordt overtreden ondervond Maandag een oiScier met eenige manschappen te Schoonhoven die zonder het te willen en tegen het bestaand verbod onwillekeurig een bad moesten nemen in de zeer modderige Beerengracbt Of het vaartuig te zwaar bemand of van een verdachte constmctie was of dat de gezagvoerder en stuurman de noodige zeemanschap ontbrak is nog niet tot klaarheid gebracht maar zooveel is zeker dat in een oogwenk het geheele varenspersoneel met de kikkers wedyverde om gelet Wa hij jong Ik zon haast zeggen van ja En btond Dat weet ik niet meer En bleef hy al dien tijd dat het gesprek duurde in diezcltde houding P Ik geloof het wel En ook toen u de kamer verliet f Ik meen van ja Was hij dicht genoeg in de nabgheid om alles wat er gesproken werd te kunnen hooren Zeer zeker als hij heeft geluisterd Mijnheer Tamworth hernam ik wat ik n bidden mag tracht u zoo mogelijk nog eene enkele omstandigheid te herinneren Als iedere gast daar aanwezig dien avond een geschiedenis vertelde moet n dunkt mg ruimachoota gelegenheid hebben gehad op te merken hoe ieder van hen er uitzag Welnu waa er onder al die personen niet iemand van omftreeks vijfen dertig jaar zeer blond met een bt oenlijk voorkomen en toch met een onaangename litdrukking in zijne blauwe oogen en iets in zijn glimhich dat er alle vroolijkheid aan ontnam Werkelqk ik kan het my niet meer herinneren Denk nog eens goed na I Dun hoofdhaar vooral boven de slapen en een zwaren knevel Als hy prak bewoog hij gedurig zijne handen scheen erg zenuwachtig en was er blijkbaar op gesteld dit te verbergen tegen den kant op te klauteren of zieh aan het verraderlyk vaaiiuig vast te klemmen Met een modderig pak was deze onverwachte waterparty afgeloopen Het aantal vreemdelingen dat te Boheveningenvan 10 Juni tot 19 dezer is aangekomen bedroeg 8458 tegen 7114 over hetzelfde tydsbestek in het vorig jaar Gedurende het 2e kwartaal van dit jaar zijn by het koloniaal werfdepot aangenomen 254 personen als 150 Nederlanders 51 Belgen 30 Duitschers 17 Zwitsers 3 Luxemburgers 2 Oostenrykers en 1 Deen en werden van de versohillende korpsen van het leger hier te lande overgenomen 178 onderoRicieren en minderen als 117 van de infanterie 44 van de artillerie 8 van de genie 7 van de cavalerie en 2 van de koloniide reserve Het totaal der werving bedroeg aldus 432 man aan wie ƒ 110035 aan handgelden werd uitbetaald In de Ie categorie zijn begrepen 2 adjudantenonderofiicier 2 sergeanten majoor 11 sergeanten 1 sergeantschryver 2 korporaals en 1 soldaat schryver en in de 2e categorie l adjudant onderofücier 2 sergeantenmajoor vuurwer 16 sergeanten 18 korporaals 5 hoornblazers en 2 soldaten schrijver Onder de aangenomenen bevonden zich bovendien 29 miliciens die voor twee jaar en onder de overgenomen 5 onderofficieren die voor 4 jaar en 18 miliciens die voor 2 jaar gedetacheerd werden In dat kwartaal vertrokken naar Oost Indié 8 detachementen sterk 17 officieren 32 onderofficieren en 345 korporaals en manschappen A onderlijk vertrokken nog 12 officieren en S onderofficieren Naar West Indië vertrokken 3 officieren als 2 naar Suriname en 1 naar Curapao Te Harderwyk keerden uit Oost Indie 31 milicieni die van hunne detacheenng by het Indische leger ontheven waren en met onbepaald verlof vertrokken Uit West Indie keerden 17 militairen terug als 4 van Suriname die met pensioen en 13 van Curafao die met paspoort den dienst verlieten Het Onze vader in 300 talen een praohtwerk van druk kori geleden te Londen in het licht verschenen wekte de bewondering zoowel van de binnenlandsche als van de buitenlandsche pers tot groote verbazing der Bussen die zich niet kunnen begrijpen dat men zich 2oo druk maakt over iets dat niet alleen niet nieuw is maar vroeger reeds door iets voUedigers werd overtroffen In 1870 nan elyk werd te Petersburg een dergelijk werk uitgegeven onder den titel Proeve der lettersoorten van de drukkery en lettergietery der keizerlyke Academie van wetenschappen waarin het Onze vader in 32S verschillende talen en karakters voorkomt o a ook in het blinden schrift Een jaar later werd dit werk nog aangevuld door het Onze vader in 31 talen De jonge Servische koning Alexander heeft zgn overgangsexaman gedaan en do staataconrant van zijn koninkryk publiceert dat heldenstuk op de volgende wyze Zyne Majesteit koning Alexander heeft van 1 tot 20 Juni overgangsexamen gedaan in de volgende vakken 1 godsdienst onderwezen door den archimandriet Fermilijan 2 meetkunde en algebra prof Sveu Stogkovitcb 3 physica en chemie prof S Die beschrjving roept hem mij plotseling voor den geest Ja er was dien avond zoo n soort man la de gelagkamer Ik herinner my zelfs het verhaal dat hij deed bet was vry ruir maar nog al geestig Hy was bet stunelde ik met de diepste overtaiging en de ellendeling Haar hoe wiat ik dat hij een ellendeling was Ik dacht even na en wees op den rausachtigen schoorsteenmantel boven den haard Als g weet hoe gij u tot de bewuste kamer toegang kunt verschaffen ga dan uw gang Alleen wensch ik dat behalve ik nog een paar getuigen tegenwoordig zyn Wilt u wachten totdat ik een of twee logeergasten geroepen heb De heer Tamworth antwoordde Als u de ontdekking publiek wil maken heb ik er natunrlyk niets tegen Het ia mij niet mogelijk het geheim van dat vertrek alleen te dragen zei ik Ik moet ten minste dr Kenyan er bij hebben En zonder verder antwoord af te wachten zond ik een boodschap naar den dokter die dan ook kort daarop binnentrad Wij behoefden niet veel woorden te bezigen om hem op de hoogte van de zaak te stellen Wij waren aan het zoeken Van een geheime kamer die naar men ons had gezegd uitkwam in het vertrek waarin wij ons thans bevonden Daar ik de zaak volstrekt niet geheimzinnig wenschte te behandelen en ik natuurlijk niet wist wat die ontdekking aan Urosevitoh 4 wapenkunde majoor Wl jitoh 6 geschiedenis van Servië prof Kovaosevitoh 6 tactiek miy oor Pavlovitch 7 algemeene geschiedenis prof Lovcrevitoh 8 Lalynsche taal prof Gjorsjevitch 9 Duitsche taal prof Besner 10 Fransohe taal prof Margot 11 Engelsohe taal prof Meditch Zijne Majesteit heeft het examen in alle bovengenoemde vakken met uitstekend resultaat afgelegd wie zou er aan twijfelen Tegenwoordig waren de heeren koninklyke regenten zyne Heiligheid de metropolitaan de ministor president de minister van oorlog die van onderwys de president van den staatsraad en de gouverneur van Zijne Majesteit den koning overste Moskovitoh De Jmi Ci bevat een schets uit Califomie van Jen heer T J van Onteren waaraan wy het volijende ontleonen Een da t de goudmijnen van Martpom Mariposa thans een nietig vervallen dorpje van ongeveer 600 inwoners is geheel door hooge bergen ingesloten aan den voet waarvan zich aan beide zyden de hnizcn bevinden Vóór 1866 een stad met elf hStels acht en dertig solons lokaliteiten waar sterken drank in het klein wordt getapt waarvan de voornaamste tevens als danshuizen dienst deden zes restauraties enz enz is hel thans een klein plaatsje met één hotel drie alons even zooveel winkels en eenige particuliere huizon waar slechts enkelen van hen die in de gulden dajen veel geld vordienden thans van hun renten leveu en zich met de teelt van groenten en vruchten onledig honden In 1856 brandde het geheel af doch werd terstond weder opgebonjrd en de meeste houten huizen door steenen vervangen Toen het echter in 1866 opnieuw een prooi der vlammen werd lieten sommige eigenaren de bouwvallen eenvoudig liggen en gingen zich elders vestigen zoodat op den huldigen dag de overblyfselen van eenige groote danshaizen en salons nog niet zyn opgeruimd en in niet geringe mate medewerken tot het treurige aanzien dat het éénmaal zoo welvarende stadje thans oplevert De eigenaar van het Mariposa hfitel waar wy te ruim vijf uren aankwamen een zeer voorkomend en aangenaam mensch bracht ons bij verscheidene der oudste inwoners die heelwat mededeelden over den tyd dat bet goud er zoo maar voor het oprapen lag en zoodra hy vémam dat wy gaarne eene goudmijn zouden bezoeken bood hij zich voor den volgenden dag als onzen gids aan Als elfenaardig voorbeeld van enkele toestanden hier ter plaatae voeg ik er tusschen dat genoeméo hdtelhouder tevens deputy sheriff en constable is Dit maakte dan ook dat hy ons in de eerste plaats de gevangenis liet zien e vierkant gebouw van twee verdiepingen geheel uit granielblokken opgetrokken die ongeveer 8 voet dikte hebben In de cellen voor gevaarlijke booswichten zijn dikke ketenen in den vloer bevestigd waaraan dat soort gevangenen vastgelegd wordt Dit boeven paleis had sleohts één bewoner een jongmensch die van moord besohuldigd is Niet dat dit zoo belangrijk is voor bijzondere vermelding maar om aan te kunnen toonen hoe vreemd hier met ernstige gerechtszaken wordt omgesprongen is die mededeeling noodzakelijk Bedoelde persoon werd nanelyk kort na ons bezoek door onzen leidsman tijdelijk uit zyn somber verblyf ontslagen om zijn avondeten in het hStel Ie nuttigen het licht zou brengen vroeg ik hem mij door zyne tegenwoordigheid te willen steunen De heer Tamworth ging middelorwijl aai het zoeken Hoe hy het beweegbare paneel in de ouderwetsohe lambriaeering wist te vinden kan ik niet zeggen Wat ik eigenlijk vreesde kan ik evenmin zeggen Voor zoover ik bij machte was te ledeneeren bestond er niet de minste reden om angstig te zyn en toch beefde ik over al mijn leden en steeg myne onrust met elke minuut Het zacht getik dat mü in de ooren klonk zeide mij dat het gevreesde oogenblik naderde en die gedachte deed mij huiveren Maar waarom toch Die vroegere veronderstelling van ons dat do Urquharts hunne kostbaarheden hadden verborgen waa immers volkomen aannemelijk Meer dan dat zy was hoogst waarschijnlijk vooral nu wij hadden ontdekt dat het huis eene geheime bergplaats bevatte die niemand kende doch waarvan Urquhart toevallig het bestaan had ontdekt iets wat het verhaal van den heer Tamworth duidelyk bewees Deze en dergetyke gedachten vlogen my door het hocfd toen een blijde uitroep mij deed opschrikken Nauwelijks had ik den moed my van het venster af te wenden zelb niet toen ik wist dat de opening was ontdekt en er slechts op mij gewacht werd om er binnen te gaan 1 Warii venolgi Zoodra de inwendige mensch genoegzaam versterkt i was nam hij een dagblad en toen ook de inhoud I daarvan verslonden was werd hij naar zijn logies teruggebracht Op mijtte vraag hoe het mogelijk was dat met iemand die verdacht wordt een moord te hebben begaan zdo onvoorzichtig wordt omgegaan luidde het doodbedaarde antwoord dat sommige omstandigheden deden verfnoeden dat bij de ware schuldige ttiot is en hij bovendien óó goed stond aangeschreven dat niemand er aan dacht dat hij er op een onbewaakt oogenblij wel eens van door zoude kunnen gaan Naast de gevafigenis is het schavot opgetrolcken dat evenwel thans geen dienst meer doet daar ter dood veroordeelden in de Staatsgevangenis Sint Quentin op eenl rots ten noorden van San P ncisco gelegen hun vonnis ondergaan Dat schavot is uitsluitend ingericht pm de veroordeelden door ophanging om het leven t brengen De vloer ongeveer 17 voet van den beganen grond welken men dooreene houten trap bereikt bevat in bet midden twee valluiken die door i iddel eener ijzeren staaf met hefboom aan elkander kunnen worden bevestigd Boven dat luik bevindt zich een houten rol waarom hot touw gewonden is waarvan het eind door een in het midden aangebracht gat gestoken is en de strop bevat Zoodra nu de veroordeelde dien om den hals heeft wordt de ijzeren staaf verwyderd de beide luiken vallen omlaag het touw rolt af en de val van 17 voet heeft onmiddellijk den dood ten gevolge V n het touw waarmede de twee laatste vonnissen zijl voltrokken werd ons zeer hoffelijk een stukje aangeboden Door geen onzer werd echter hooge prjjs gesteld op het bezit daarvan en mitsdien even Loffelijk voor de eer bedankt Een VI Een van voorschreven oude inwoners een Ier die omstreeks bet jaar 1851 Mariposa na eene langdurige reis die eene uitgaaf van 1000 doll vordej de bereikte deelde mij in hoofdzaak het volgei do mede Ongeloofelijke hoeveelheden goud werden er gevo iden niet alleen in de beddingen der kreken mMr in de bergen en dalen overal waar men maar m t spade en houweel in den grond kwam was men nai e3oeg zeker het edel metaal aan te treffen De voorbeelden dat mannen die s morgens zonder een ceijt op zak s avonds met een aanzienluk vermogen thifis kwamen waren volstrekt niet zeldzaam Mijn zegsman herinnerde zich o a nog zeer goed dat een der goudzoekers op zekeren avond tamely k in kennelijken staat verkeerende Mariposa binnon kwam zeilen terwyl er zich in twee kleine emmers die bij aaii de armen bad hangen voor 11000 doU aan goudkorrels en stukken gedegen goud bevond Deze wijze van g nddelven werd pocketmining genoemd omdat het goud in den letterlijken zin des woords met zakken vol werd thuis gebracht Meermalen gebeurde het dat er tusschen do huizen in stukken werden gevonden die eene waarde vad 15000 doU vertegenwoordigden Tot goed begrip mn dit laatste voeg ik er aan toe dat wegen destyds totaal on raken daar bet vooral in de aerate tyden vaak gebeurde dat in de straat zelve naar goud werd gezocht en het ook gevonden De verbazende hoeveelheden edel metaal die dag in dag uit opgegraven werden maakten dat de toevloed van begeerigen steeds grooter werd en zich onder hen niet alleen gouddelvere maar ook kooplieden bevonden die in korten tijd grooter kapitalen verwierven dan de meeste geldzoekers die s avonds in de speelhuizen in den regel alles verdobbelden en verdronken wat overdag byeengegaard was Algemeen was men nameulyk de overtuiging toegedaan dat hut gehbele land zulk een onuitpnttelijken voorraad goud bevatte dat er voor verscheiden geslachten genoegzaam voorhanden was Poko en Monte waren de meest geliefde hazardspelen die in enkele uren duizenden dollars van de eene in de andere hand deden overgaan Ook de kasteleins barkeepers maakten goede zaken want geld was deatyds nog niet in omloop en men betaalde elkander met het gevonden goud dat bij onsen ea gedeelten daarvan werd afgewogen b v was het gewoonte dat de kastelein met duim en wijsvinger een greep deed in het lederen zakje dat de gevonden goudkorrels bevatta waarmede één dronk betaald was Zoo n greep vertegenwoordigde tusschen de drie en vier dollars en aangezien er niet alleen s avonds en s nachts maar den geheelen dag ontelbare glazen whiskey brandy en andere dranken verzwolgen werden kan men zich een denkbeeld vormen van de enorme kapitalen die er in genoemde huizen verdiend zijn Door drank en spel verhit gebeurde het nagenoeg eiken nacht dat er twist ontatond die eindigde met het neerschieten of doodsteken van een der partijen buiten het speelhuis waar het lyk den volgenden morgen door een der eerste voorbijgangers of de buren gevonden werd Een van dio afgebrande en half ingestorte speciën danshuizen bevindt zich vlak naast het hotel waar wij verblijf hielden en waarvan de eigenaar ons de plaats aanduidde waar men s ochtends heel in de vroegte de slachtoffers van misdaden vond liggen Nadat zekere James W Marschall die in 1812 te Hope Township in het graafschap Hunterdon StaatNew Yersey werd geboren in Januari 1848 bet eerst de aandacht had gevestigd op de aanwezigheid van goud in Califomie werwaarts hij zich nn 1845 begeven bad waren de vrouwen gedurende den eersten tijd zoogoed als niet vertegenwoordigd en klinkt het dan ook niet heel vreemd dat de enkele exemplaren van het sohoone geslacht die zich destijds ouder de mijnwerkers bevonden niettegenstaande zij in geen enkel opzicht op eenige achting aanspraak konden maken als op de banden gedragen werden Kinderen zag men natuurlijk even weinig en het verhaal dat volgt en uit een wetenschappelijk werk over Californie en zijne bevolking geput is geeft op eigenaardige wijze den toestand van die dagen weer Te San Francisco gebeurde het nog in 1851 dat tijdens de voortreffelijke voorstelling eener Italiaansche opera een kind van drieviereljaars t welk de moeder omdat zij bet niet zonder opzicht tehuis wilde laten mede naar den schouwburg genomen had bij een der schoonste aria s luid begon te schreeuwen Plotseling klonk uit de hoogste galerij eene krachtige stem Gij zangers en spelers houdt op met uwe muziek en laat het kind schreeuwen want zulk eene muziek heb ik in jaren lang niet gehoord Eene daverende toejuching volgde op die woorden de voorstelling werd gestaakt tot de kleine virtuoos zijn oordoovend gezang had geëindigd waarvoor hem daarop van alle kanten luide dankbetuiging werden gebracht Als een sprekend feit dat thans nog het gevoel voor het werkelijk schoone bij de meeste Yankees uiterst oppervlakkig is diene het volgende Toen Sarah Bernhardt onlangs in voorschreven stad de rol van Cleopatra vervulde had een der bezoekers vau de galerg de aardigheid een straatdeuntje to gaan blazen op een ocarina zoodra het scherm na een der fraaiste bedrijven was neergelaten Niet alleen liet men den man rustig zijn gang gaan maar er brak zelfs na het eindigen an zijn lied vier malen herhaald donderend applaus los ook van de eerste rangen en Sarah Bernhardt de alom gevierde en bewonderde actrice moest zich met minder geestdrift tevreden stellen De Nijm Ct doet hot volgende grappige verzoek De secretarissen van kieevereenigingen en verdere opstellers van circulaires en manifesten worden beleefd uitgenoodigd daar zij de dingen vooreerst zelven toch niet noodig hebben eens ter bezichtiging te willen stellen de volgende voorwerpen a de sporen die door hunne candidaten bij verschillende gelegenheden zyn verdiend b de spitsen waaraan deze zich altijd gesteldhebben c een proefje van de brandende kwestie d den welbekenden vogelaar met zijn fluit e twee kiezers die schouder aan schouder naarde stembus zijn gegaan de eigen boenen waarop alle flinke kiezers gestaan hebben g de neuzen waarop al de kiezers hebben moeten passen h de eigen oogen waardoor ze hebben moeten kijken i den candidaat die het een of ander in den kortst mogelijken tyd tot eene oplossing zou brengen j den dito die de vrijheid redden zou eer het te laat is k een teekening en plattegrond van de haardsteden en altaren in Nederland 1 het hart en de nieren van een bijzonder braafkiezer En m of ten slotte een paar droppels van het veel besprokene nieuwe bloed De tentoonstelling zou echter niet volledig zyn wanneer men daarbij tevens niet zou kunnen bezichtigen o de adders die onder het gras sohoilA p de lansen die gebroken worden j q The right places waarop de right men komen r de vossen die de passie preeken de mannen dio pal zullen staan t de Uieuwe dageraad die zal aanbreken wanneer de oppositie candiJaten zullen gekozen worden M het klavier der volksoonscientie r een el of wat van het richtenoer waarlangs de daden van den candidaat zullen worden geleid w het open oog voor de belangen der kiezers X de banier die hoog gehouden wordt ij de roode draad die door de redeneeringen loopt 2 de wind waarin de raadgevingen geslagen zyn Op het terrein van hét tentoonstellingsgebouw zou men voorts nog moeten kunnen en het leidend beginsel hel kryt waarin de candidaat zal treden voor de belangen van het volk do wog waaraan de candidaat getimmerd heeft en de tribune wier toejuichingen de candidaat niet noodig heeft gehad Bniteniandsch Overzicht Van de Europeosche volksvertegenwoordigingen is alleen het Engelsche parlement nog aan den arbeid maar toch zullen ook da Engelsche afgevaardigden wel niet zoo heel lang moer bij elkaar blijven De begrooting voor Ierland is ten minste zeer snel afgehandeld Ondanks de pogingen der Home rulers om de behandeling te vertragen en de verschillende pasten te verlagen is ten slotte do geheele begrooting goedgekeurd Van de beraadslagingen welke dit besluit voorafgingen verdient de redevoering welke de minister voor Ierland do heer Balfour hield zeker wel vermolding De minister verdedigde de lersohe staatkunde der regeering maar voegde er bij dat hij in het volgende jaar een wetsontwerp zal indienen tot hervorming an het plaatselijk bestuur in Ierland op den zelfden grondslag als dit bestuur in Engeland en Schotland is geregeld Bij dit ontwerp zal rekening worden gehouden met de wenschen en behoeften der lersohe bevolking Te Bern worden groote toebereidsolen gemaalft voor het zevende eeuwfeest van de grondleggin der stad hetwelk van 14 tot 17 Augustus zal worden gevierd Tot de hoofdnommers van bet feestplaa behooren 1 een historische optocht van 1200 personen waaionder 260 te poard 2 een feest in de vrije lucht waarbij feestredenen zullen worden gehouden gevolgd door uitvoeringen van gezang en muziuk 3 een feest van de gezamenlijke schoolleerlingeu In Oostenrijk is deo 20sten Juli met groote feestelijkheden de dag herdacht waarop de Oostenrijksche admiraal Tegothoff voor 25 jaren de Italiaansche vloot bij Lissa overwon Het feit was dan ook wel waar J hordacht te worden De oorlog tusschen Pruisen en Italië tegen Oostenrijk spoedde ten einde Daar de Italiaansche vloot nog niets had uitgericht ontving admiraal Persano last het eilandje Lissa dat door 1900 Oostenrijkers met 77 kanonnen werd verdedigd te bezetten De Oostenrijksche admiraal kwam met zijn eskader bet eiland te hulp Ofschoon de Italiaansche vloot 11 pantserschepen telde terwijl Tegethoff er maar 7 had behielden de Oostenrijkers dank zij do betere aanvoering met hun houten schepen het terrein Het Italiaansche admiraalschip Ro d Italia werd in den grond gehoord een tweede pantserschip de Palestro vloog in de lucht een derde de Affondatore werd zoo beschadigd dat het spoedig zonk en een vierde de Ke de Portugalle werd buiten gevecht gesteld De overige Italiaansche schepen moesten overhaast den aftocht blazen terwyl de Oostenrijkers geen enkel schip verloren De commandant van het Oostenrijksche admiraalschip Erzherzog Ferdinand Max baron Sterneck die de Be d Italia in den grond boorde is nu admiraal en woonde natuurlijk de plechtige herdenking der overwinning te Weenen bij Ook in de haven Pola werd de dag feestelijk herdacht o a door bet leggen van kransen op het standbeeld hetwelk daar ter eere van Tegelhoff den overwinnaar van Lissa is opgericht Nn echter zijn beide volken verzoend en bondgenooten zoodat dan ook admiraal Pilner bü het feeatmaal te Triest den feestdronk kon wyden aan de verbonden Oostenrijksche en Italiaansche vloten Eene brochure tegelykertyd te Londen en te Leipzig verschenen van de hand van een ingewijden Rus met den titel Onthullingen van het leven van den Czar tracht aan te toonen dat Alexander III niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gruwelen gedurende zijne regeering bedreven Enkele opmerkingen uit het boekje mogen hier eene plaata vinden Alexander III is voor het tegenwoordige geslacht een bijna gesloten boek Zijn innerlijk wezen te verbergen voor het publiek dat stolde de omgering van den vorst zich steeds ten doel met geen ander oogmerk dan om het te doen voorkomen dat hare daden volgens den wil van den alleenheerscher geschieden De vermcording van Allexander II riep in de ziel van den jongen monarch natuurlijk een verlangen naar wraak wakker en nn stolde de omgeving zirh voortdurend tot taak dien onder den indruk van den schrik ontstanen lielstoestand te doen voortduren Zij kozen het geschikte oogenblik om zich eenen keizer te vormen die hunne werken der duisternis zou laten begaan Met eene dnivelachtigen takt schilderen zij hem de zwarte ondankbaarheid van het ruwe volk dat het zijne noodlottige roeping was te besturen Vervolgens moest noodzakelijk in hun belang da zwartgallige menschenhatende genoemdsttemming blijvend zijn Slechts onder die voorwaarde konden ze op den duur de vruchten van hun werk oogsten