Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1891

N 4587 Zaterdag 2S Juli imi GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave t Was geen gemaklcelgke t k das te h rdnekkiger wu de tactiek der borelingen En de jonge monarch met de figuur ran zgn vermoordoa vader voor oogen en Terruld van schrikbeelden over zgn eigen toekomst leende aan bunnen raad gehoor en nam hun regeeringsstelsel orer Ze weien hem op overal dreigend gevaar op samenzweringen in t Noorden en Zuiden in t Oosten en Westen tegen ham gesmeed en speelden hem volgens genaerade brochure lelfs couranten in handen die expresselijk voor dat doel vervaardigd waren Is er in den grooten kring die den beersolier omgeeft niemand die zich kan verzetten tegen den heilloozen invloed van den minister Ignatieff en zyne dienaren en dia als apostel der waarheid voor den troon kan treden Z jn het gansche hof en de leden der keizerlgke familie onder den diabolisohen invloed Men weet het de keizerin traeht voor haren echtgenoot hare kinderen en haar volk reet te z jn maar ook zij kan dezen stroom niet keeren Immers Ignatieffs partg omvat alles wat belang heeft bij een voortbestaan der tegenwoordige toestanden alles wat leeft van de nitzuiging van het volk alles wat van het aardrgk zou worden weggevaagd als het thans geldige regeeriugssysteem verviel Zij omvat den ambteoaarsatand den adel en de geestelgkheid en ten slotte ook de hoogst geplaatste militairen Voor de rechtbank der menscbelijke billijkheid is Alexander III niet mede schuldig aan de wreedheden die in zijnen naam worden gepleegd Hy beeft nooit een olik geslagen op de binnenplaats der Warschausche citadel waar men aiigehongerde menseben doodgeeselt nooit heeft hq de van ongedierte wemelde kelderholen van de Peter en Paulusvesting aanschouwd of de giftige lucht ingeademd die er de ruimte vult en nooit zag hij de scharen ongelukkigen den weg afleggen naar de donkere Siberische mgnen hun gewezen door geweerkolven en knoetslagen PËTR0LËUN N0TEEK1N6ËN Tan de Makelaars CtotzUar SehaikwUki t RoUerdam De markt was heden vaat Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerdfu8t 7 90 September October November en December levering 7 75 337 Staats loteriJ Ie Klaaae Trekking Tan Danderdag 23 Juli No 4189 1000 No 928S ƒ 100 Frqzen van 20 S5 2022 8969 6744 10513 13306 15313 18182 186 2086 3994 6991 10673 13599 15320 18291 40S S120 4077 7286 11036 13642 16011 18473 519 2182 4455 7478 11168 13825 16044 18881 720 iSlO 477S 7764 11180 13857 16391 19080 800 2582 5038 7978 11345 13874 16508 19276 1072 2814 5488 8319 11507 13897 16712 19975 1211 2923 5589 8533 11864 14089 17226 20206 1535 8190 5681 9040 12469 14092 17300 20392 1555 32S4 6025 9580 12710 14327 17861 20684 1713 3368 6174 9720 12744 14709 17416 20872 1776 3897 6196 10392 13243 14940 17734 20879 ISfT 39St MARKTBERICHTEN Gouda 23 Juli 1891 Aanroer van granen veder zeer klein Prijzen flauw onreranderd Tarwe Zeeawache 10 a ƒ 10 60 Mindere dito 9 50 a ƒ 9 75 Afwijkende ƒ 7 50 a ƒ 8 Bogge Zoeuwache ƒ 8 a ƒ 8 40 Buitenlandache per 70 kilo 6 90 a 7 üerat Cheraller ƒ 6 a ƒ 6 75 Harer per Heet 4 50 a ƒ 6 50 pr 100 kilo 9 a 9 50 Hennepzaad Inlandach 10 a 10 25 Buitenlandach 7 50 a 8 Kanariezaad 8 26 a 9 Mait per 100 kilo Bonte Amerikaanscho f 8 a 8 20 Cinqoantine f 8 50 a 8 75 Veemarkt Helkree zonder aanroer Yette rarkena redelijke aanroer handel gewoon 18 a 21 et per half KG Biggen roor Engeland goede aanroer handel redelijk 16 a 17 et per half KG Magere Biggen goede aanroer handel redelijk 0 50 a f 0 90 per week Vette schapen goede aanroer handel gewoon 20 a ƒ 26 Lammeren weinig aanroer handel traag ƒ 8n ƒ 12 Nuchtere kalreren weinig aanroer handel rlug ƒ 8 a ƒ 14 Graskalreren tamelijk aanroer handel rluj ƒ 15 a ƒ 30 Aangevoerd 137 partijen kaas handel rlug Eerste qualiteit ƒ 28 a ƒ 30 tweede qualiteit ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere ƒ 32 Noord HoUandsche ƒ 22 a ƒ 27 Boter goede aanroer Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 20 a f 1 30 por kilo KEXXISGEVIXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter opeilbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1860 Staatiilad No 37 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van Zes Leden van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 62 en 67 dier Wet zijn aangeplakt in don Korten Groenendaal by de Markt alsmede dat gelgke afschriften op de Secretarie der Gemeente zyn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure GOUDA den 83 Juli 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING l B De Secremris BROUWER LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gednrende de Ie helft der itiaand Juli 1891 en terug te bekomen door tusscbenkomst van het postkantoor te Gouda G de Vries Amsterdam O Verhoef Benschop H Wouierae Escboten Mevr C L r Burgen den Haag M Leiu Rotterdam M Frank Londen VAN ZEVENHUIZEN M Visser Rotterdam A M Begoon Rotterdam GOUDA 23 JuH 1891 De Directeur ran het Poatkantoor VORSTER üurgerlijke Stand GEBOBEN il Juli Ltouirdsi ouden I vao der WiaJ en S ai HofwegeD 82 Uartiooi ooder A pc en 1 Ttn Letaweo Oijibcrtae Gemrdui oudere i Verbirt eo M Groen Jobtaaei eodere 6 de Joog n N Bornr OtEBLEDENi ü M l H FelU B F C Kriek 3 b GEBl WB ii Jili A dea Ondanhote ea M £ de Doei A H Blaakiu en E C lamaiieel Stolwijk ONDEBTBOCWD P Hak eo L BenKho ADVERTENTIEW De concurrente crediteuren in het faillissement Van IffTBAATEN te Gouda worden opgeroepen tot eene Vergadering DONDEBDA6 30 JULI s s des r m 11 nnr in een der zalen ran bet Gerechtsgebouw te Rotttrdam ter beraadslaging en stemming orer het door Mr M W C MELCHEBS Adrocaatte Rotterdam roor den gefailleerde aangeboden accoord De Curator in voormeld ailliêiemmt Mr J VBOLIK Rotterdam 22 Jnli 1891 KOST ea lïTwoirara aangeboden met gebruik eener mime VOOBKAMEB Adres onder No 2125 aan het Bureau dezer Courant EEN HET JONOmSCB P G die goed onderwgs genoten heeft kan GEPLAATST worden en erroegen zich met eigenhandig geschreren franco brieren aan Gebrs ta db LINDEN Kaashandel Alfen KORTING OP A v 0SAz SleiwegE7 3 en 73 ADVERTENTIEN in aUeBinnen en Buitenlandnche Couranten worden dadelgk opgezonden doorhe Adrertentie Bnreau ran A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gonda Suelporsdruk ran A Beinkmak fe Zoon ORGELCONCERT in de Qroote Kerk te Gouda op VRIJDAG den 24 JULI 1891 des BTonds te 7 oren te geren door den Heer J Ha B SPAANDERMAN met medewerking ran de H H ARNOLD SPOEL Concerttangei te t Hage en JACQCJES VAN LIER Solo Violoncellist te RoUerdam Toegangsbewgzen bg inteekening ƒ 0 50 Vau at Dinsdag tot en met Donderdag ook toegangsbewyzen a 0 50 by den Koster r d Groote Kerk te rerkrygen s Aronds aan de Kerk 0 75 Sen gedeelte ran de opbrengst wordt afgestaan aan de armen mm TE miL Tooneelgezelschap van den Tiroli Schonwburg te Rotttrdam Bchoawbargtent op de Markt orer cABTI LEOI Directie JAN C db VOS en W ikv KOBLAAR Woensdag 29 Juli 1891 8 ure EERLOOS Drama in 3 bedrgren ran W O tab N0ÜHUU8 M 33e OPVOERING i gerolgd door ZU WIL NIET TEOÏÏWEN Blgspel in één bedrgf door OTTO W MöLLEB Donderdag 30 Juli 8 ure f Wil Wllllü Drama in 8 Ufreelen ran d ëNNEBIJ en COBMON Prözen der Plaatsen 1 25 0 90 0 60 0 30 Tien Abonnementskaarten 10 Gnlden Plaatsen dagelgks te bespreken ran 10 4 nre 10 Cta extra PANORAMA Benedenzaal Sociëteit cBÉONIS tot en met ZATEBDAO Eet zuiden van Frankrijk Nizca Monaco de Grot ran Loordes Entree 25 CU Kinderen 15 Cts GEOPEND van 2 10 nre FRANSCHE STOOMVEBVEBU Ghemiscbe cd Zwitsersehe WasseheriJ Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit roor het stoomen en rerren ran alle Heeren en Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordijnen Tafelkleeden Trgpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bljjren en worden onschadelgk roor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De uitgare dezet Coarant geschiedt dc elgks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs pei drie maanden is 1 25 fisneo per post 1 70 Afzonderlëke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 Jttli 1891 Bij Kon besluit ran 21 Juh is benoemd tot Controleur der dir belastingen invoerrechten en accgnsen te Gouda de heer F J Glarareau ontranger te Haarlem De zwem wedstrijd die Zondag a st bier ter atede ran wege de Goudtcie ewemcluh wordt gehouden belooft zeer belangrijk te zullen zijn £ r bestaat onder de beste zwemmers ran het land reel a i t tot deelneming Uit Amsterdam Rotterdam s Grarenbage Arnhem Delft en Dordrecht deden zich rerscheidene heeren insehrgren wier naam op zwem gebied een uitstekenden klank heeft Wy noemen daarran o a de hh Liining Perrin Karis en Slot uit Botterdam Job Cattie en Job M H uit Arnhem en E Adam uit Delft De jary bestaat uit de hh Bredius uit Amsterdam Dr J Th Cattie uit Arnhem de Groot uit Bolterdam A U ÜMthoorn uit Amsterdam en A C Cosgn F Th Lafeber en D Samsam uit Gonda Erenals vorige jaren zullen zeker role Goudsche dames en heeren den wedstrijd Zondag met hunne tegenwoordixheid rereeren Bestond er bij den eersten wedstrijd 5 jaar geleden by sommige dames bezwaar hel feeat bü te wonen de laatste jaren was daarvan geen aprake meer en rerleden jaar b r was er eene aanzienlijke dames schare tegenwoordig Ook ditmaal zal zulks naar men hoopt bet gerat zijn Het feest wordt opgeluisterd door de muziek van de Goudsche Schutterij De prijs uitdeehng heeft plaats des aronds ten 8 uur in bet bovenlokaal van den heer Hardijzer FEVILLETOX Een oude GescMedenis Uit het Eitgeltch 7 En er was heel wat moed noodig zoowel van hun kant als van den mijne want uit de hooge smalle donkere opening stroomde ons een stiklucht te gemoet dio ons achteruit deed deinzen Maar na eenige minuten en na een paar proefnemingen met een aangestoken kaars stapte dr Kenyon door de opening gevolgd door den heer Tamworth en door mijzelve Zal ik ooit mijn gewaarwordingen vergeten toen ik om mij heen zag en bij het licht van de lamp die de dokter in de hand hield niets huiveringwekkens zag dan ip een hoek eene oude eikenhouten kast in den anderen eeuig verbleekt goed maar in den dorden Goede God wat is dat Wij allen staren vol afschuw naar één kant en dan ontsnapt mij een gil even scherp en doordringend als er ooit een in die vreeselijke ruimte weerklonk en ik ijl blindelings van de plek gevolgd door den heer Tamworth wiens gelaat als ik naar hem omzie my pnie w doet schrikken zoo akelig bleek ziet hij r uit Het zal zeker onze ingezetenen genoegen doen bg gelegenheid van de kermis het gezelschap van den Tivoli8chou burg uit Bott am hier ter stede te zien optreden onder directie van Jan C de Vos en W van Korlaar Het bevat veisoheidene uitstekende artisten en heeft gedurende het verloopen jaar bewezen met ijver en toewijdmg de kunst te dienen Het stuk waarmede de voorstellingen worden geopend het drama Eebloos van W G van Nouhuijs heeft allerwege groot succes gehad het is boeiend en wordt uitstekend gespeeld Het genoet zelfs de eer geïllustreerd ta worden wat nog met geen ander oorspronkelijk HoUandsch stuk t geval was en is opgenomen in Elseviers Tijdeohrift Eeeds de eerste voorstelling verdient dus ten volle een talrijk bezoek Gisteren heeft zich een geval van hondsdolheid voorgedaan bij den hond vau v U welke kort daarop is gestorven Dientengevolge moeten de honden in deze gemeente 4 maanden gemuilkorfd worden ii i j SC Voor het Gerechtshof te s Hage stonden gisteren terecht H J colporteur wonende te Gouda en P J N zonder beroep wonendefle Botterdam De beide beklaagden waren door de Botterdamscbe Bechtbank ter zake van lo valscbheid in geschrifte en 2o het opzettelijk gebruik maken van het vervalschte stuk ieder tot 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld Zij hadden van de Verzekeringsbank tot uitkeering bü overlijden de Nederlanden een bedrag van ƒ 60 ontvangen om aan de weduwe M K bq het overlijden van baar dochter uit te keeren en slechts ƒ 25 aan haar uitbetaald De quitantie van f 50 was door één hunner valschelijk met de naam der weduwe onderteekend het aan haar ont Erger nog dan ik vreesde erger nog dan ik ooit gedroomd hadi Ik kon niet spreken en viel op een stoel neer in doodelijken angst op dan dokter wachtende die eenige minuten achterbleef Toen zijn goedig doch ontroerd gelaat zich weer voor de opening vertoonde kon ik ternauwernood geluid geven iiWat is het bracht ik hygend uit Zeg het dadelijk Is het een man of eene vrouw of iiHet is eene vrouw Zij moet nog heel jong rijn geweest Als wezenloos staarde ik hem aan De dokter mij wel kennende deed geen poging mij in die eerste rreeselyke oogenblikken aan het spreken te krijgen hy bleef bedaard wachten en toen hij meende dat ik mij eenigszins begon te herstellen zeide hij II Het is eene misdaad die waarschijnlijk plaats had roordat gij in dit huis zijt gekomen Ik zou er mij maar niet meer van aantrekken dan hoog noodig IS juifrouw Truax Ik luisterde nauwelijks Is er geen herkenningsteeked te vinden om de identiteit te kunnen bewijzen vroeg ik en eene huivering doorroer mij toen ik den blik ran den heer Tamworth ontmoette en daarin las welke rerraoedens hij koesterde iiHier is een rmg dien ik aan den middelsten ringer heb gevonden antwoordde dr Kecyon uhy was blijkbaar te nauw om bij haar dood te worden afgetrokken maar nu ging het gemakkelijk En hij ADVEBTENTIËN worden geplaatst van I 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags rerschgnt houden bedrag van ƒ 26 hadden zq met nog een derden persoon gedeeld Beklaagden die in eersten aanleg hun schuld hadden ontkend legden heden een volledige bekentenis af en verzochten een lichter straf Het O M vorderde bevestiging van het vonnis des eersten Bechters De Nederlandsche Bond ter bestrijding van overdreven Zondagsrust op het gebied van post en telegraafverkeer zal op Zondag 26 Juli te Zwolle eene vergadering houden Er zal in de samenkomst verslag worden uitgebracht omtrent den toestand van den bond sedert zijne oprichting terwijl verder het conceptreglement zal worden behandeld en vastgesteld Het concept reglement omschrijft in art 1 het doel der vereeniging als volgt II De bond stelt zich ten doel 1 Ten strijde te trekken tegen inkrimping van Post en telegraafverkeer op Zon en feestdagen waar die Inkrimping zócSdanige afmetingen dreigt aan te nemen dat zij geacht moet worden te zijn schadelijk roor het algemeen belang handel nu nijrerheid in hetbijionder 2 Misbruiken en leemten in post en tele aafrerkeer door geheel Nederland op te sporen ze ter kennis der beroegde autortieiten te brengen en op rerbetering aan te dringen Van de 276 jongelieden die zioh hebben aangemeld roor het toelatingsexamen roor de Kon Mil Academie te Breda hebben zich 6 candidaten teruggetrokken roorts zijn 6S lichamelijk ongeschikt bevonden en dus afgekeurd terwijl 3 niet roor het mondeling gedeelte ran het examen zijn opgekomen Er hebben dus 209 jongelieden het geheele examen afgelegd terwijl er 77 plaatsen zijn opengesteld Het examen eindigt morgenmiddag te 12 uren do uitslag kan Woensdag a s bekend worden reikte mij een eenroudig gouden ringe e toe dat ik snel bekeek waarna ik bewusteloos roor hun voetea neerviel Aan de binnenzijde van den ring had ik dit opschrift ontdekt E U aan H D 27 Jan 1776 Nooit heb ik zulk een gevoel van verlichting gekend als toen ik uit mijn bezwijmen bijgekomen mij herinnerde dat ik al de feiten en de vermoedens die mü in dien noodlottigen nacht van 2S Januari 1775 gekweld hadden aan het papier had toevertrouwd Met dit document kon ik aan elke verdenïiug het hoofd bieden en deze gedachte was het welke mij in die dagen kalmte en zelfbeheeraohing verleende Gij schijnt meer ontroerd dan verwonderd was het eerste dat de heer Tamworth zeide toen ik hec uit die geheime kamer naar een ander vertrek ge leidde iiU hebt gelijk gaf ik ten antwoord Geheimzinnige dingen die mij jaren lang verontrust en gekweld hetiben zijn uu opgehelderd Ik wist dat er in dit huis of in den tuin iets was achtergebleven maar ik wist niet wat het was en het minst van alles wist ik dat die geheime sohuilhoek zich bevond tussohen muren waarvan ik al de gangen en ibochten even goed meende te kennen als de paden van mijn tuin iiGij spreekt in raadselen zeide dr Kenyon GS wist dat er iets n uw huis was achtergebleven oMet uw verlof ik zeide huis of tuin Ik meende