Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1891

den beklaagde niet kan worden Wedrongon div 2 r f P vergist zich tCJeldt hier een mlichappelijk kf gr l l j r u t t id ge Op den Overtoom te Amsterdam is eergisterenavond een ongeluk gebeurd dat er groote onsteltenis verwekte Toor den winkel van een koekebakker stonden eenige jongens te kijken en hinderden daarbq het personeel dat aan het werk was al was het alleen omdat ly in het licht stonden De bediende van den banketbakker maakte zich daarover driftig hq had reeds een paar malen gedreigd maar toen dit niet hielp riep h i een jongen toe Fas op hoor als ge nu nog uiet weggaat zal ik je doodschieten Meteen greep hy een kamerbuks die onder zyn bereik hing en niet wetende dat zij geladen wat legde hq op den jongen aan die nog altgd voor het huis s nd Het schot ging af en de arme jongen viel door een kogel in het hoofd getroffen dood neder De knaap werd onmiddellp naar de woning van dr Peypera gedragen die den kogel uit het hoofd haalde en den dood constateerde waarna het Ijjk naar het Buiten Gasthuis werd overgebracht De 13 jarige jongen was het eenige zoontje van een geiin dat in de buurt woont Zijn vader die op een boot vaart werd gisterenavond thuis verwacht De dader een oppassende jonge man en zoon eener weduwe werd in hechtenis genomen Fad Wij lezen in de Jrni a gMeeren en dames die gisteren hun plaatskaartje eerste klasse aan het Eijnspoorweg itation te s Gravenhage hadden genomen en de voor hen aangewezen wachtkamer wilden binnentreden werd dit belet omdat de prins van Anhalt Dessau gewacht werd Prins Aribert de jongsten zoon van den hertog van AnhaltDessau welk gehaele vorstendom niet eens zooveel inwoners telt als Amsterdam is 1ste loitenant bij een regiment dragonders en bezoekt ons land volstrekt niet officieel maar als privaat persoon Op welken grond nu wordt voor hem een wachtkamer gereserveerd voor het reizend publiek bestemd Dit is eene kruiperij die een spoorwegbestunr onwaardig is fUet niet is te hopen dat voortaan voor alle prinsen van Dnitsohen bloede die ons land bezoeken of doorreizen de wachtkamers eerste klasse onloegankelflk voor hel publiek moeten worden gemaakt Daarom vestigec wij hierop de aandacht Wij zijn het volkomen eens met de JrnA Ct Dat ons volk aan vorsten en groeten da hun toekomende eer onbedongen en van harte geeft ia bekend Maar ook dat de geest van onze vrye bui ernatie zich in de wijze van het huldebetoon nooit hseft verloochend En dit is juist een nationale eigenaardigheid die falqkeDs de ervaring zelfs haar invloed gelden doet op de houding der vorsten die ons volk met een bezoek vereeren De Anthenuche noemt de bovonbedoelde regeling van het spoorwegbestuur kruiperij ei dat is het ook Het serviele nJunkerthum is een plant die op onzen burgerleken bodem nooit heeft getierd Men trachte DU ook niet ze van buitenaf in te voeren Ons volk is er wars van en dat blijve het Een tooneel waarvan men in de geschiedenis van den spoorwegdienst geen voorbeeld zal vinden is te dat het in den tuin was Gy wist dus dat er iemand was vermoord Neen ik wist nia s zelfs kan ik ondanks het onderzoek van daareven b rijpen noch verklaren wat er zes jaren geleden in mijn huis is voorgevallen En in korte woorden vertelde ik hun de geschiedenis van het geheimzinnige paar dat 27 jfanuari 17 7S in die kamer den nacht had doorgebracht Zij luisterden naar mij als vertelde ik huu een tooversprookje en toen ik op het gelaat van dr Kenyon eene soort van goedhartige welwillendheid opmerkte waaronder hy zijn ongeloof trachtte te verbergen weoscfate ik mijzelve nogmaals geluk dat ik door Bija onrust gedreven de gebeurtenissen dadelijk te boek had gesteld Gij denkt zeker dat ik myn verbeelding wat al te vrij spel laat vroeg ik toen op myn verhaal een diep stilzwijgen was gevolgd Volstrekt niet haastte zich de dokter te zeggen Haar die byzonderhedec zyn zoo vreemd en de gevolgtrekking die gij meent dat wij daaruit trekken moeten zijn van zoo emstigen aard dat ik voornameIqk om uwentïville wenschte dat wy van de ürqubarts en uwe vermoedens iets geisord hadden voordat wij eene ontdekking gedaan hadden die de miadaad in zioh sluit U ziet juffrouw Truax dat ik zonder omwegen met u spreek Zonder op hunne verwonderde blikken acht te geven schelde een mijner dienstmeisjes en zeido haar Jumet Tongrei Henegouwen aan den overweg van Gilly afgespeeld Léon li een dronkaard wonende in de nabyheid van dien overweg is een man die al zijn medeburgers en vooral de politie reeds veel last heeft aangedaan maar nooit ging het zoo ver als Woensdag Omstreeks den middag ging h j met het voornemen een einde aan z jn leven te maken aau den slagboom van den spoorweg staan om het voorbgryden van een troin af te wachten Yruuw Dhayer de wachtster sloot den boom en nam Toorzien van de signaalvlag haar gewonen post in Op het oogenblik dat man het gefluit van de locomotief hoorde snelde Léon L vooruit sprong over den boom tot groote verwondering van vrouw Dhayer en ging op de rails liggen Ondanks het verbod en de bedreigingen van vrouw Dhayer wilde hg zich niet verwijderen De vrouw verontrustte zich echter niet daar de dronkaard niet op de baan lag welke de trein moest volgen Doch roeeds hoorde men het gerommel van het gevaarte en nu werd de zelfmoordenaar tyn vergissing gewaar Vlug sprong hij op en nam plaats op de andere baan Toen eerst begreep de moedige vrouw zqn inzicht Haastig ontrolde zy haar vlag om het noodsignaal te geven en snelde toen op den oagelakkige toe l e trein stoomde met volle snelheid vooruit Vrouw Dhayer poofide den dronkaard van de baan af te rukken doch deze hield zich aan de rails vastgeklemd ea wist zelfs zijn moedige redster omver te trekken en haar naast zich op den grond te honden Nu begon een worsteling tuswhep den zelfmoordenaar die nu tevens moordenaar wilde worden en zijn edelmoedige redster De vrouw slaakte hartverscheurende kreten doch niets hielp Het tooneel duurde slechts eenige seconden doch deze seconden schenen da vrouw eeuwen toe De trein naderde vertraagde zijn gang want de machinist had de mensclielyke groep gezien en eindelijk op een meter afstands van de twee ongelukkigen stopte hg De machinist en da stoker stegen af ontrukten de vrouw welke half dood van schrik was aan de handen van den razende wierpen hem zelven van den baan en daarna reed ds trein voort alsof er niet gebeurd warï Verkorten van parlementaire debatten De Wiener All Ztg bevat naar aanleiding van eene episode uit eene zHting van het Oostenrijkscbe Huis van afgevaardigden het volgende typische artikeltje De afgevaardigde baron Sutter sprak over de belangen van de Undbouwers bij goedkoop zout voor het vee en daar hg wel kon begrijpen dat een lange rede over dit onderwerp niet de gewenachte belangstelling van het Huis zou opwekken verzocht hij die parlementsleden in het stenographisch verslag de rede te willes nalezen die hg drie jaren geleden over dit zelfde thema had gehouden Wy icnnnen in het belang van de bekorting der parlementairs debatten slechts wenschen dat het voorbeeld van baron Sutter by zyne collega s algemeen ingang vinde De redenaars behoeven ook niet uit zeker laagje van mijne schrijftafel papieren te halen die zq daar vinden zou Hier nep ik toen het pakje werd binnengebracht lees dil en gij zult dadelijk zien in welk eene gemoedsstemming ik verkeerde den avond nadat de Urquharte ons verlaten hadden Terwyl zy aan het lezen waren drongen zioh een menigte vragen aan mij op Als het lichaam dat wij daar zooeven in mijn hui hebben gevonden volgens de letters van den ring werkelijk dat van HoDora urquhart was wie kon dan de vrouw wezen die bij bet vertrek van het echtpaar voor haar doorging Ik deed hen zelve uitgeleide en zag haar en meende dat zij dezelfde was die den avond te voren aan myn tafel gesoupeerd had Maar toen lette ik hoofdzakelijk op hare kleeding en grootte haar gelaat achter de voile verborgen kon ik niet zien en hare stem hoorde ik niet met uitzondering van aec kort min of meer verlegen lachje Maar Hetty had haar gezien en zelfs geld van haar gekregen En Hetty was niet gemakkelijk om den tuin te leiden Nu ook kwam de dagteekening op den ring mg in de gedachte Als die waarheid sprak wne het huwelijk van Edward Urquhart on Honora Dudleigh pas voltrokken Maakte die omstandigheid het raadsel niet nog moeilijker te ontwarren De twee heeren hadden hun lectuur geëindigd en staarden elkander vol ontzetting aan Dus u denkt begon ik huiverig Dat gg een misdadiger in uw huis hebt geher altyd naar geheele redevoeringen te verwijzen zij kunnen zich ook op gedeelten daarvan beroepen Een afgevaardigde laat zich b v in heftige bewoordingen uit tegen de regeeringen plotseling breekt hij zijne rede echter af en roept Ik heb u ook eigonlQk slechts dit te zeggen Leest het stenographisch verslag nummer 94 38o zitting bladzyde 980 983 Alle afgevaardigden snellen de zaal uit keeren met dikke boeken terug en lezen met ademlooze haast hot aangewezene Hierop zet de redenaar zijne bespiegelingen kalm vnort om met de volgende indrukwekkende n oorden te eindigen vZoo eindig ik dan met de woorden Het overige staat in het stenographisch verslag nummer 87 66e zitting bladzyde 2134 tot 2139 1 Dezelfde scene als een oogeni lik geleden hel geheele Huis leest vol ijver en na een pauze van een kwartier breekt de linkerzyde in entfaousiastische by valsbetuigingen uit ter wyl de rechterzijde woedend fluit en sist Enkels afgevaardigden die langzamer lezen dan de overigen applaudisseeron en sissen natnurlyk pas den volgenden dag De president verklaart echter 4 weken later Daar ik den afgevaardigde X reeds twee jaren geleden tot de orde heb geroepen verwijs ik hem biermede naar het stenographisch verslag van 9 Mei 1889 Dinsdag avond is in Den Haag een bewoner aan de Hoefkade ouder hevig verzet door den daartoe aangewezen deurjvaarder met behulp van den sterken arm in ggzeling gebracht De gegijzelde werd met groote moeite in een rijtuig naar het huis van bewaring gebracht Bij de overbrenging liep een groote troep menachen mede die voor de gevangenis steeds aangroeide zoodat de politie bygestaan door de militaire wacht ruim baan moest maken waarbij zij tusschenbeiden krachtig moest optreden De verdediging in strafzaken Voor de derde maal sinds het gewgzigde wetboek van strafvordering is ingevoerd doet zioh bg een rechterlijk college de vraag voor of een ambtshalve aan een beklaagde toegevoegde verdediger kan geddchargeerd werden wanneer de beklaagde geen verdediging verUngt Het Fad ia van meening dat zoowel ditmaal te Utrecht waar men op verzoek van den bekUagds den verdediger liet vertrekken als vroeger te Aniterdam de zaak uit een verkeerd oogpunt ie beschouwd en dat alleen de rechtbank te Leeuwarden die de verdediging handhaafde ondanks de weigering van den bekla e om zich te laten verdedigen het juiste standpunt innam t Is toch zegt het blad in de eerste plaats geen daad van zuivere welwillendheid die de wetgever aan een preventief gevangene heeft willen bewyzen door hem een verdediger te doen toevoegen Art 132 va3 het Wetboek van Strafvordering ia geschreven ter wille van het maatschappelijk belang De Staat toch heeft er belang by dat geen onschuldige wordt gestraft dat alleen de werkelijke overtreder der strafwet zyn straf niet ontkomt en datdeie in elk geval niet zwaarder wordt gestraft dan mag en moet Nu kan eeu ambtenaar van het O M met den besten wil ter wereld niet in alle gevallen een onderzoek instellen zoo minutieus zoo tot in alle bijzonderheden afdalen als een verdediger Deze zal by bergd juffrouw Truai De heer Tam worth zeide Het schijnt een weloverlegd schelmstuk te zgn geweest Ontegenzeggeiyk luidde het besliste antwoord Maar Burrett hield zooals gij schrijft de wacht bij de deur en toch vind ik nergens aangcteekend dat hg in de kamer eenig gerucht vemomeo heeft Burrett is waarschijnlijk ook niet den geheelen nacht aan de deur blijven staan Aan het einde van de gang is een tweede vensterbank en daar zal hQ in al die uren wel nu en dan eens een datje hebben gedaan Bovendien zult gij u herinneren dat Burrett voor het aanbreken van den dag zijn post verliet hij had zijne gewone werkzaamheden te verrichten Waar is Hetty P viel da dokter my in de rede Zij is getrouwd en woont hi r niet ver van daan Zoo zoo nu dan moeten wy baar morgen eena zien uit te vinden en hooren wat zij van de zaak weet Maar weldra bleek het dat wg te ongeduldig waren om tot den volgenden dag te wachten nadat wij gegeten hadden liet dr Kenyon zijn paard zadelen en reed naar de pachthoeve waar Hetty woonde Toen hij weg wa raapto de heer Tamworth al zyn moed bijeen en betrad nogmaals het moordhol om den inhoud te onderzoeken van de eikenhouten kast die wij daar hadden gezien Wordt vermlgd den beklaagde een beter gehoor vinden dan een i ambtenaar van het Openbaar Ministerie Gene treedt den beklaagde toe als een raadsman terwijl de officier van justitie of de rechter van Instructie allicht door den beklaagde als zijn vijand wordt aangezien De beklaagde kan den verdediger beter iets mededeelen en toevertrouwen dan aan oen officier van justitie of aan oen rechter oommissaris Hij kan b v den verdediger in vertrouwen zeggen wie zeker feit heeft bedreven ondor welke omstandigheden dit heeft plaats gegrepen om daardoor zgn onschuld to bewijzen terwyl hij dit aan den officier van just niet kan zeggen om de eenvoudige reden dat hij wel zichzelven wil vrijpleiten van het hem toegedichte wanbedryf maar daarom volstrekt nog niet wil optreden als aanklager van een ander Maar ook al is de beklaagde de misdadiger een verdediger kan beter de gansche zaak van alle zijden toelichten dan do meest onpartijdige ambtenaar van het parquet De verdediger kan alles onderzoeken kan alle raogelgke verzachtende omstandigheden aanvoeren psychologisch de zaak ontwikkolen en door het inwinnen van alle inlichtingen omtrent den persoon van den beklaagde bg familieloden werkgevers en auderen den beklaagde in bet ware licht stellen Zóó voorgelicht kan worden voorkomen dat een onschuldige worde gestraft of dat een schuldige zwaarder straf wordt opgelegd dan hij verdient Dit is in het belang der maatschappg en ter wille hiervan heeft de wetgever aan een beklaagde die preventief is gevangengenomen een verdediger doen toevoegen zonder dezen iets tekort te doen aan zijn zelfverdediging Die meent dat t hier geldt een beneficium dat lang bij uitnemendheid door recht ea billijkhei Torderd Wel kan bij den onwil van den bekl gde deze de taak van den verdediger moeilijk maken maar tot het onmogelijke Is zelfs de Staat niet gehouden In elk geval bij een goeden wil van den verdediger kaïi ook buiten den beklaagde om veel licht worden verstrekt Dit punt behoeft niet nader te worden ontwikkeld t Is alleen de vraag of de ambtshalve verdediging wettelyk is geregeld in het belang van de maatschsppy dan wel van den beklaagde alleen en uitsluitend Voor eenige dagen is te Brussel overleden Madame de Bonnemain die in de laatste jaren grootan invloed had op den heer Boulanger en eigenlijk de eenige aantrekkelgke figuur mag hseten in de omgeving van den biBv general Zg was in 1856 geboren te Pargs als de dochter van een Fransch marine officier en heette Marguerite Rouzet Met den zoon van den cavaleriegeneraal de Bonnemain was zy eenigen tijd zeer ongelukkig gehuwd en zy liet zich met instemming van haren schoonvader van hem scheiden Toen zij by haren zwager den artillerie overste Rozat de Mandre Boulanger leerde kennen stond de generaal op het toppunt zijner populariteit Lang bleef hunne verhouding alleen aan de intiemste vrienden bekend die wel wisten waarom de groote man zich de blauwe bril en den nagebootsten hinkenden gang had getroost Madame de Bonnemain had een jaar geleden van eene rgke tante eene som van 1 200 000 francs geërfd doch enkel het vruchtgebruik ervan werd haar toegestaan nu zg gestorven ie gaat alles naar de familie terug Zal de generaal de hem daaruit tot nu toe verstrekte sommen kunnen missen Die vraag houdt velen bezig en men heeft zelfs beweerd dat de dame te Parys zou worden begraven om Boulanger gelegenheid te geven er terug te keeren Haar begrafenis heeft echter te Brussel plaats gehad maar ot nu de generaal toch naar Parijs zal gaan en misschien zijn proces weer zal opvatten Wij zullen het afwachten doch voorloopig heeft het kijkgrage Brusselsche publiek Zondag niets anders te zien gekregen dan een diep bedroefden man Voor zijn hotel in de rue Montoye het zij terioops gezegd een zeer eenvoudig huis was een groote menigte bgeen De bedienden hadden moeite er door te dringen om de tairyke kransen aan den lijkwagen te bevestigen Toen de kist met de overblijfselen der arme kleine vicomtesse uit het huis werd gedragen nam men de hoeden af maar ging tevens op de teenen staan en toen hy verscheen zei men Voilal en wees met den vinger naar hem Hy heeft toen eel profane blikken en veel aUedaagsche opmerkingen moeten hooren en als hij een fijngevoelig man is en waarom zou hij dat niet zijn hg die eenvrouw zoo groote liefde heeft weten in te boezemen moet die nieuwsgierigheid hem hebben gehinderd en zal hem mogelgk een straf hebben geschenen voor zgn vroeger gedane moeite om haar te wekken Schijnbaar merkte hij niet op wat er om hem heen voorviel en als zijne oogen niet van het weenen gezwollen waren geweekt dan zou men zijn gezicht onverschillig hebben kunnen noemen Met rustigen gelgkmatigen tred ging hy achter den lijkwagen Naar het uiterlijk is bij niet meer de vroegere lieveling van het Parysche volk zijn haar is geheel grijs de mooie blonde baard is kort geknipt en begint ook te grijzen en de gansche verschijning ziet er welgedaan uit Hij geeft geen teeken van ontroering alleen beeft de hand waarmode hij over zijn knevejjstrijkt Naast hem loopt zijn neef een Fransch generaal en enkele aanzienlijken der Boulangistische partij volgen maar t grootste deel van den stoet bestaat uit nieuwsgierigen en de kerk St Jacques sur Caudmhtrg is zoo geheel bezet dat men met moeite ruimte krijgt voor de doodkist het publiek vindt het lastig door die overbodige doode in zgn kyklust te worden gestoord De geestelijkheid verschijnt on bij het uitspreken van den zegen weent de generaal Welk een schouwspel Van de kerk gaat de stoet naar het kerkhof van Ixelles waar het lijk in oen voorloopig graf wordt bijgezet Dit gebeurde in alle stilte het gerucht dat Déroulède zou spreken wordt dus evenzeer gelogenstraft als dat volgens hetwelk de geestelijkheid haren bijstand had geweigerd omdat de gestorvene niet de wettige vrouw was van den generaal Zij was een zachte tengere vrouw en kon de ruwe zeelucht van Jersey uiet verdragen en evenmin de aanhoudende weigering van Mad Boulanger om lot de scheiding over te gaan waard or de onregelmatige positie van MaJ de Bonnemain gewettigd zou zijn geworden Rnttenlandscti Overzicht Wanneer zal het Engelschs Parlement worden ontbinden f De oppositie in het Parlement laat geen gelegenheid voorbijgaan om die vraag aan de orde land Dvfer eene meerderheid beschikt en wijst op den voor de regeering niet zeer gunatigen uitslag der aanvullingsverkiezingen die de meerderheid van 114 tot 80 stemmen deden dalen Doch eene meerderheid van 80 stemmen 37S tegen 296 is altijd nog zeer respectabel en Lord Salisbury heeft volstrekt geen lust om zich onder deze omstandigheden alleen om zijn vijanden oen genoegen te doen aan de kansen eener algemeone verkiezing bloot te stellen Toon hg de vorige week bij een feestmaal der conservatieve partij als voorzitter optrad vroeg een der gasten de heer Mowbray hem op den man af wanneer hij dacht de algemeene verkiezingen te doen plaats hebben De premier antwoordde alleen dat de wet den duur der legielatuurperiode had vastgesteld op zeven jaren en dat dus de volmacht van het tegenwoordige Parlement eerst op 6 Augustus 1893 ten einde liep Intusschen begint zich nu reeds onder de leiders der concervatieve partg het streven merkbaar te maken om eene goede verkiezingsleuze te vinden De scheiding van Kerk en Staat zal geen nummer van het programma uitmaken maar wol eene wyziging dor kieswet Lord Salisbury vindt dat Ierland Wales en enkele districten in het noorden vau Schotland in vorhouding tot hun bevolkingscijfer veel te sterk vertegenwoordigd zijn en daarin heeft hg zeker geen ongelgk Overigens kan hij zich met het tegenwoordige systeem wel vereenigen zelfs de dwaze bepalingen dat een persoon op verschillende plaatsen tegelijk kieler kan zyn wil hij in beginsel behouden maar als voorwaarde voor do uitoefening van het kiesrecht stellen dat kiezers een zekeren tijd in het kiesdistrict hebben doorgebracht vóór zy aan eene stemming kunnen deelnemen De analphabeteu wil by zooveel mogelyk uit de rijen der kiezers doen verdwijnen maar tegen de verleening van het stemrecht aan vrouwen heeft hg geen principieele bezwaren De voornaamste doch onuitgesproken bedoeling van Lord Salisbury s kiesrechthervormingen is den invloed der Ieren in het Parlement te verminderen Hg vindt hierby een machtig wapen in de statistiek die aantoont dat de bevolking in lerbind gestadig is verminderd terwyl zij in Engeland is toegenomen Men moet alleen maar niet vragen wat de oorzaak van die ve mindering is Verder vindt de premier in de uitsluiting der analphabeteu een middel om den invloed der katholieke geeitelijkheid in Ierland te beperken De spoorwegbeambten te Parijs hebben grootendeels den arbeid hervat Slecht eenige werklieden der Compagnie de V Est en de Compagnie du Nord ontbraken omdat de directies hen niet meer in dienst willen nemen voordat bg onderzoek gebleken is in hoever zy zich bij deze werkstaking aan opruiing hebben schuldig gemaakt De dienst wordt nu weer goregeld voortgezet De jeugdige koning van Servië hoeft zijn reis naar Rusland aanvaard Voor allen die belang hebben bij den loop der zaken op het Balkan schiereiland is deze reis van koning Alexander eeu feit van groot gewicht Zoolang koning Milan regeerde stond Servië onder Oostenrgks invloed De keizer van Oostenrijk was trouwens dichter bij dan de czaar van Rusland zoo dicht zelfs dat Alexander om naar Moskou te gaan over Oostenrijks grondgebied moet reiten Zelfs de meest Russisch gezinde Serviërs erkennen dit en keuren het daarom goed dat s konings bedevaart naar den Czaar gevolgd zal worden door een bezoek aan keizer Praus Jozef die toch altijd Servie s naaste buurman blijft Na de afdanking van koning Milan in 1889 was het geheel uit met Oostenrijks invloed die na den val van den minister Garaschaniue toch reeds zeer was afgenomen Gedurende een korten tijd wat de verhouding tusschen beide landen zelfs zeer gespaifpen De Servische bladen lieten zich zoo heftig tegen Oostenrijk uit dat de Oostenrijkscbe regeering zioh genoopt achtte daarop te antwoorden met het verbod van invoer van vee uit Servië Dit verbod trof de Servische boeren zoo gevoelig dat de Russen vrienden spoedig tot bedaren kwamen Allengs werd de verhouding weer vziendschappelgker maar toch bleef het een feit dat Ruslands invloed voortaan ook in Servië den toon zal aangeven De reis van den veertienjarigen Servischeu koning naar Rusland is eenvoudig de bezegeling vaa dit tweevoudig verbond Vandaar ook dat czaar Alexander zijn gast op zoo buitengewoon schitterende wgze zal ontvangen Z odra koning Alexander heden de grenzen van het gouvernement Moskou overschrijdt zal hij worden verwelkomd door grootvorst Sergius broeder des Czaren en gouverneur van Moskou Onder geleide van don grootvorst wordt de reis voortgezet naar de czarenstad waar te zijner eer in het Kremlin een groot feestmaal wordt gegeven Drie dagen zal de Servische vorst te Moskou vertoeven Dan gaat de reis naar Petersburg waar do Czaar met alle grootvorsten aan het station zal zyn om Alexander te ontvangen en met hem naar het keizerlijk paleis te rijden Ook te Petersburg zuUen groote feesten worden gegeven doch inmiddels zal de regent Ristics en de minister president Pasitch die deu koning begeleiden wel met den heer Von Giers in overleg treden en de politieke betrekkingen regelen tnsscheu Rusland en Servië dat nu door deze reis voorgoed aan de goede zorgen van de Panslaviston wordt toevertrouwd Te Weenen is men natuurlijk alles behalve ingenomen met s konings reis en de opvallende wyze waarop de Czaar zijn jeugdigen gast ontvangt Dat koning Alexander ten slotte ook keizer Frans Jozef een bezoek komt brengen is zelfs niet in staat de Oostenrijkers te verzoenen met het denkbeeld dat Servië voortaan feitelijk niet meer zal zijn dan een vazalstaat van Rusland De feesten te Luxemburg zijn Woensdag begonnen Aartshertog Adolf opende de landboawtentoonstelling met de gebruikelgke plechtigheid en keerde daarna naar Walferdangen terug HONDSDOLHEID De BURGEMEESTER van Gouda overwegende dat blykens ontvangen bericht van den DistrictsVeearts in deze Gemeente een geval van Hondsdolheid is voorgekomen Gelet op art 3 der Wet van B Juni 1875 Staatsblad No 110 B E ST IHi E L T dat gedurende vier maanden te rekenen van den dag dezer afkondiging AIiIiÉ HONDEN die zich buiten woningen of vaartuigen geene openbare middelen van vervoer zgnde in de Gemeente bevinden en niet binnen een afgesloten ert aan een ketting liggen moeten voorzien zijn van een muUkorf volgens het model door Z K den Minister van Binnenlandscbe Zaken vastgesteld Dit model is op het Jiureau van Politie alhier ter bezichtiging gesteld GOUDA den 23 Juli 1891 De Burgemeester voornoemd H W G KONING L B ADVERTE ra Een Reizige in MARGARINBBOTEB wenscht tevens een goed Huis in KAA8 TOor Btlgü te vertegenwoordigen Adres motto f Eaa3 aan het Bureau dezer Courant ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buttenlandsche Couranten worden dadelflk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda