Goudsche Courant, maandag 27 juli 1891

4 U0 1891 Maandag Zl Joli m 4588 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inaending van advertentlta ton gesoMeden tot een unr dea namiddags van don dag der nitgave PANORAMA Benedenzaal Sociëteit cRÉUNIEt tot en met ZATERDAG Eet zniden toq Frankrijk Niiza Monaco de Grot ran Loardea Entree 25 Cts Eioderen 15 Cts GEOPEND van 2 10 ore P DEN BROEDER Lange Groenendaal levert magere HAMMETJES 3 a 4 kil © ii 32 et de 5 ons GEROOKT SPEK 28 a 30 et ONGEROOKT SPEK 25 et Don geschaafd R00KVLEE8CH 10 cent het ons Bonde ZULT 10 et bet ons Öode GOODSCHE KAAS 35 30 en 25 et KOMIJNDE KAAS 20 18 en 16 et ZWITSERSCHE KAAS 35 et BOTER 35 30 en 2 et KIPËIEREN 31 en 3 et per stak Zeer ITette Gesteendrukte NAAUEAAHTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Snelpersdruk van k Bsimkmjin Zoom Gouds Aanstaanden Zaterdag 25 Juli OPEIVIIVG y van het MAGAZIJN in Engelsche MARKT A 58 vroeger bewoond door den Heer D SAMSOM WtÊ Hopende door soiiede qualitehen en groote quantiteit het vertrouwen waardig te worden J J VAN LINGEN Wie zeker zya wu de Echte Eikel Cacao t ontvangen tesamengesteld en na vele proDfaemingen in den handel gekomen on dei den naam des uitvinders Dr Michaelis verraardigd op de beste machines in het wereldberoemde Êtabblissement van Oebrjk StoUwerck te Keulen eiiche J rTGie aeU $ Eikel Cacao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik em 2 theelepels ran t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevtl van diarrhee slechts met water te gebrniken Terkrijgbaar bij de Toomaamste H H Apothekera enz Pri V Ko V4 Ko proBfbnsjeB f UO c 0 90 a 0 36 GeneraalTcrtegenwoordiger toot Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam KalTerstntat 103 Algemeeo erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los tvordeo der tanden tandpqa ontsteking ztreren bloedend taudvleescb onaangename reuk uit den mond kalkvormiog worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts UV rwrr 3 mondwater in aanmerkelijk vergroote flesschen voor O cenU 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr I 0PP Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr FOFP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreSelqk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemenzeep FOPF S Gekri t Ulg erde en Transparant I Glycerinezeepen van de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0 $ De namasksels van Anatherln Mond water verwoesten de tanden binnen korten t d M Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDOH is de beste van alle bestaande parfameriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele Sacon Alleen verkrggbaar te Gouda bn I A CATS en J H C HUINCK F Hz Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van ïteierland PËTROLBUM KOTËERtNGË van de Kakelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was hpden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 September October November en December levering 7 75 Da oitgaTe dezer Coarant geschiedt dagel ks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prQS per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 ifïoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BU deze Conrant behoort een Byvoegsel BINNENLAND GOUDA 26 Juli 1691 Blijkens d thans versohenen officieele lijst van prjjswinners bq den Tweeden Nationalen Sohietwedstrijd der Yereeniging van Nsderlandsche Soherpsohntters gehouden te Hoorn van 26 30 Juni j l heeft onze stadgenoot de heer H van Wijngaarden aldaar niet minder dan 9 prijzen behaald terwijl de heer C H van Wyngaardea een tweetal prqzen behaalde De 2a Luitenant Fortanier wordt gedaraode de maand Augustus gedetacheerd te Woerden De Steenkolenvereeniging de Voorzorg hield Donderdagavond eene Vergadering in het vereenigingsgebouw tan einde den uitslag der inschrg vingen te vamames van de S uitgenoodigde heeren steenkolenhandelaren Na een welkom van den Voorzitter die de geringe opkomst betreurde welke z i door het ongunstige weder veroorzaakt werd verzocht hy den 8ecrt Pencingmeester de inschr vingen voor te lazen welke waren als volgt A Lambert 79 77 j S D Boon 90 86 on P Krqgsman 78 77 Het Tenehil der prezen was te zoeken in het tehuis bezorgen of afhalen Besloten werd daarna den minsten inschrgver de levering te gunnen doch onder voorbehoud dat hij de voorwaarden der levering die de leden als ontwerp werden voorgelezen en algemeen goedgekeurd zou onderschrijven Aangezien de heer Krijgsman met die voorwaarden beden genoegen heeft genomen is bem de levering opgedragen FEUILLETOIM Een onde Gescliiedenis Uit het EngeUek 8 Het waren voornamelijk stoffen die meer of minder goed bewaard waren gebleven en zij hielpen ons alleen in zooverre op het spoor dat bet duidelijk bleek dat zich noch in de kast noch in de kamer iets had bevonden geschikt om door den misdadiger als ballast voor zijne mand gebruikt te worden Dit was eene verklaring van het feit dat hij zand en steenen aan den oever der rivier gehaald had om aan de mand de noodige zwaarte te geven De dokter keerde terug Welnu riep ik opsjewonden nJuist zooals ik dacht Hetty heeft het gelaat der dame niet gezien De dame lag te bed en het meisje dacht natuurlijk niet anders dan dat de arm en de hand die tusschen de bedgordijnen te voorschijn kwamen om haar eene kroon te geven die van mevrouw Urquhart waren Er rust een vloek op mijn huis riep ik wanhopig uit Zou alle hoop om licht over de zaak te verspreiden en de daders te achtervolgen moeten worden opgegeven Het voornemen bestaat bij die leden voor wien dit niet bezwarend is in dsn winter te blijven storten ten einde den gelieelen winter door op gemakkelijke wijze aan goede steenkolen te komen waaraan de heer Krijgsman zooveel mogelijk zal voldoen tegen den ingeschreven prys Bij da Donderdag gehouden stemming voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Almeloo zjjn uitgebracht 2174 geldige stemmen Gekozen dr H i A M Sch epman kath met 1228 stemmen Da heer Dikkers lib verkreeg 942 stemmen Als een bijzonderheid kan gemeld worden dat e n volwassen kip van iemand te Haastrecht achter elkander twee eieren heeft gelegd waarvan het eerste 1 cM breed en 2 cM lang en het tweede 1 oM breed en IVi cM lang is Bn een anderen inwoner zit een kip voot de vijfde maal ni achter elkander van dit seizoen te broeden In eene gisterenmiddag gehouden buitengewone algemeene vergadering van leden der vereeniging Botterdamsche Schouwburg is besloten over te gaan tot ontbinding der Vereeniging Het bestuur is met da liquidatie belast Behalve door het Tooneelgezelschap van den Ti voliSchouwburg te Eottardam waarover wij in ons nr van gisteren spraken wordt de Goudsche kermis ook nog bezocht door dat van de hh van Lier uit Amsterdam De stukken waarmede de reeks voorstellingen wordt geopend hebben elders veel succes gehad De monteering van De Poffenfee vereischt zooveel kosten een 60tal personen treden daarin op dat naar wij vernemen slechts ééne voorstelling kan worden gegeven Die het zien wil Dat nooit zeide 48 heer Tamworth Hoewel ik oen oud man ben zal ik die taak op miJ nemen Qij zult later van mij en van de Urquharts hooren 5 Mei 1781 Hoe vreeselijk I s Nachts eene spade te hooren en te weten dat die spade een graf delft Ik zit voor mijn schrijftafel angstig te luisteren of er ook iemand in huis wakker is of achterdocht heeft en dan treedt ik naar het venster en tracht met mijne blikken de duisternis te doorboren om te zien of men uit het huis onderscheiden kan wat er in den tuin voorvalt Want na rijp beraad met de autoriteiten hebben wij besloten voorloopig noch het geheim der kamer noch de ontdekking door ons gedaan ruchtbaar te maken Ten eerste zouden dergelijke onthullingen over mijn logement een ongunstig licht werpen en tevens zouden zij de pogingen der justitie beiemmeren daar de openbaarmaking de schuldigen op hunne hoede zou doen zijn en ons beletten ben te overrompelen in de rust waarvan zy zich na zoovele jaren zeker waanden En zoo is er dan een graf gedolven in den tuin waar in het nachtelijk uur de overblijfselen der ongelukkige vrouw zijn heengebracht en waar zelfs geen godenkteeken haar laatste rustplaats zal aanduiden 12 Juni 1781 Hot is misschien eene dwaasheid elke voorbijgaande gedachte op het papier te zetten maar deze bladzijden hebbon mij reeds zoo goede ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versehgnt moet alzoo Woensdag naar den Schouwburg der hh van Lier gaan Het zal zeker de moeite waard zijn De LeÜKhe Ct van Woensdag jl schrijft daarover o a het vol Da Poppenfée pantomimiscii ballet divertissement besloot op waardige wijze deze voorstelling Op t gebied van féorie is schier het ongelooflijke hier bereikt De opgetogenheid van het publiek was onbeschrijflijk ten opzichte van de pracht weelde rijkdom en kunstsmaak die met deze vertoociog gepaard ging Eene voorstelling als hier gegeven zou de tooneelen dei wereldsteden zel tot eere Onder de artisten die Woensdagavond optreden komt voor Mevr Albregt Engelman en hare dochter Mej J H Albregt die dezen winter voor het eerst het tooneel betrad Het zal zeker velen genoegen doen moeder en dochter aan wier naam zulke treffende tooneelkerinneringen verbonden zijn ook hiet ter stede waar H Albregt eea zeer geliefd aotw was in ons midden te zien optreden en Gebr vtn Lier zullen als vorige jaren ongetwijfeld op volle zalen kunnen rekenen Uit Den Haag wordt gemeld Men verzekert dat de boer Van Tienhoven burgemeester van Amsterdam eene opdracht tot samenstelling van een ministerie heett aangenomen au zich daarmede bezig houdt Het is niet waarschijnlijk dat de heer Van Tien hoven zelf in het Kabinet zitting zal nemen Door de oplettendheid van den machinist is naar wij vernemen te Zuidbroek een groot onheil voorkomen De trein van Groningen kwam aanstoomen toen naar men zegt de brug was afgeschoven diensten bewezen dat ik der verzoeking niet kan weerstaan en nu en dan mijn gemoed op bet papier uitstort De heer Tamworth is sedert eene maand vertrokken en in al dien tijd heb ik niets van hem vernomen Ook dr Kenyon is heengegaan ik heb dus nu niemand meer met wien ik over de zaak die mij zoo ter harte gaat kan spreken Ik moet geduld hebben De heer Tamworth zal mij wel spoedig eenig bericht zenden 10 Augustus 1781 Tijding er is tgding eit welke tijding I Wie had ooit zoo iel kunnen droomen Maar laat my den brief van den heer Tamworth in zijn geheel laten volgen Aan mejuffrouw Clarisse Truax Geachte juffrouw Na langdurige en ijverige nasporingen die met groote moeilijkheden gepaard gingen heb ik thans een feit ontdekt dat eene zeer groote beteekenis kan hebben Ziehier wat ik heb vernomen Elk jaar moet de rentmeester eener groote bezitting ia Albany eene aanzienlijke som geld naar Frankrijk zenden ten behoeve van een zekere Honora Urquhart dochter van wijlen den beer Cjrus Dudleigh van Albany en echtgenoote van Edward Urquhart eveneens uit Albany met wien zg in het huwelijk trad op 23 Januari 1775 om met hem naar Frankrijk te vertrekken waar zij en haar echtgenoot zich sedert hebben gevestigd Daar ik weet in welk een spanning u verkeert mmm T