Goudsche Courant, maandag 27 juli 1891

ifagfazijn van Galanteriën en Speelgfoed rVANGEN de meest uitg ebreide sorteering in en Ordinair SPEELGOED Eerste Etag e voortdurend tentoongpesteld Van af IAA IDAG worden de nogf voorhanden zijnde MANTELS en DIVERSE LAPPEN tot zeer la e prijzen OPGERUIMD oouD v BAHLMAi en Co Algemeene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelyk Kapitaal f 1 000 000 volleekend Dezo Bank geeft uit 4 pCt Pandbneveo io stukken van ƒ 1000 en ƒ 500 tot den koers van 100 i pCt verkrijgbaar ten Kantore van de Agenten de Heeren M J OGIER Cq te Gouda Gtlakkig wist genoemde am tenaar nog bijtijds dentran tot taan te biangen iV S Ct De opening der jacht op klein wild genoemd in de 2de zinsn e van art 17 der wet van den ISdeu Juni 1857 Stbl No 87 voor dit jaar in de proTincie ZuidHolland is vastgesteld op Zaterdag den Eden September met zonsopgang met uitïondering van de jacht op fazanten waarvan de opening is vastgesteld op Donderdag 1 Ootober voorts is van die opening uitgezonderd de uitoefening van het jaohtbedrijf vermeld in art 16 lett O der aangehaalde wet De korte jacht mag dagelijks en de lange jacht atechts driemalen s weeks en wel des Woensdags Vrijdags en Zaterdags worden uitgeoefend De Haagsche hriofschrijver van de ZaanUmdiche Cour schrijft Van wolken aard de oorzaak is der vertraging van de zoo dood eenvoudige en voor elkeen tastbare oplossing is niet algemeen bekend doch in sommiiie kringen schgnt men er allhans iets van te weten Wat men in die kringen ervan vertelt is mijns inziens echter ongelooflijk Er woi t nl beweerd dat tot op dit oogenblik nog gsen poging hoegenaamd is aangewend om tot eeu oploesing der crisis te komen en dat het streven der Koninginregentes zou zijn het tegenwoordige ministerie i nolens volens te handhaven eenerzijds om lich niet te scheiden van mannen in wier persoon de Koninginregentes het meest onbeperkte en volkomen gewettigde vertrouwen heeft anderzijds met het doel om de aanhangige Legerwet niet 7an de baan te doen schuiven Dat laatste zon zelfs de domineerende overweging iQn De mannen die in de omgeving ran H M den grootsten invloed hebben zouden hetzij o soonlijke redenen of door een verkeerd inzicht daarvan werkelijk doordrongen bij H M het stellige denkbeeld hebbeu doen ingang vinden dat s lands belang door niets meer zou worden benadeeld dan door de intrekking en verandenng der legerwet Bergansias Daarom zou de Begentes dus bij de besprekingen over de crisis hebben vooropgesteld dat welk ministerie ook kwam het fieh zon moeten Terbinden de aanhangig gebleven voordracht zoo poedig doenlijk weder op te nemen en zoo mogelijk met de Staten Generaal tot wet verheven te verkrijgen Daar nu noch de heer Heemskerk noch iemand anders zich tot zulk een verplichting reeds bij da aanvaarding eener kabinetsformatie zou willen verbinden is er tot heden niets gedaan en staan we nog op hetzelfde standpunt als op den dag toen t ministe rieHackay besloot te doen wat naar constituoneelen eiscb plicht was na de jongste algemeene verkiezingen het bestuur neerleggen om de optreding Tan een hervormingsgezind liberaal kabinet mogelijk te maken Laat mij de zaak is van te erostigen aard om der gevolgen wiile om niet rondweg mijn opinie te niten laat mij zeggen wat ik er van denk Kort na de verkiezini en verscheen in iel Baaj tcie Daffbl een allerzooderlingst artikel waarin tegenover t algemeen gevoelen in de pers dat de hoeren Mackay c s dienden heeu te gaan en de portefeuilles aan liberale opvolgers hadden over te geven werd betoogd dat het Kabinet zeer goed het bestuur kon blijven voort haast ik mij n al de bijzonderheden mede te deelen van een gesprek dat ik had met iemand die Edward Urquhart heeft gekend Ik weet zeker dat u ze met belangstelling zult lezen Ik zal dus maar geen verontschuldigingen maken over dezen langen brief want ik weet dat de kleinste bijzonderheid uit het leven der personen welke bij deze zaak betrokken zijn zeer belangrijk is voor iemand die zoolang over de zaak heett zitten peinzen De bedoelde persoon is zekere Markus Feit een zonderling en ongelukkig man die uu een kluizenaarsleven leidt in de wouden vau Catskill Ik hoorde van hem het eerst toen ik met mijn onderzoek begon naar de geschiedenis van de Dudleighs en de Ürqnharts Men verwees mij naar hem toen ik de bijzonderheden trachtte te weten te komen die de buren en het gerecht mij niet konden verschaffen Men waarschuwde mij echter dat ik niet gemakkelijk zijn vertrouwen zou winnen zes jaar lang had hij reeds het bijzijn der menschen geschuwd Eene teleurgestelde liefde had hem hiertoe gebracht de dame met wie hij verloofd was had zich op den da toen zijn vriend in het huwelijk trad m de nrier verdronken Ondanks zijn vreemde levenswijs was hij een goedhartig man Indien het mij slechts gelukte de terughoudendheid te overwinnen die hij jaren lang in acht had genomen dan zou ik dingen te weten kunnen komen die ik nergens anders kon vernemen ü begrijpt hoe deze aanwijzingen mijne nieuws zetten om dan de aitbreiding van hat kiesrecht ter hand te nemen ledereen vond dit bespottelijk niet alleen omdat het Dagblad tot yóór korten tijd zioh met hand en tand tegen een verdere kiesrecht uitbreiding had verzet zulke politieke inconsequenties is men nu eenmaal van die zijde gewoon het is t kenmerk van de staatkunde die van den eenen dag op den anderen zich op de been tracht te houden maar vooral omdat niemand geloofde aan het aanblijven dezer Regeering Xtt echter de oplossing der crisis zich zóukng laat wachten en er niets wordt gedaan om er althans een begin mede te maken vraag ik mij af of het bedoelde artikel niet de voorlooper is geweest van hetgeen thans wordt beschouwd Bij de bekende relatién van sommige hofdignitarissen die het vertrouwen van de Koningin Regentes genieten met het orgaan in t Westeinde dringt onwillekeurig zich de gedachte bg mij op of er tusschen het toen in ieders oog zoo belachelijk advies en de feitelijke toedracht der zaken in de laatste weken geen verband bestaat of niet dezelfde invloeden hier en op h t Loo in deze noodlottige richting werkzaam zijn In 1880 werd door de jury van Glouoeater een jonge Bristol sohe werkman tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld omdat bij op zijne verloofde had geschoten met de bedoeling haar te vermoorden Zij had om eene kleinigheid de verbintenis verbroken en hg opvliegend van aard had op haar geschoten en haar hoht verwond Tbans heeft op de smeekbede van het meisje de ministor van binnenlandsche zaken verdere kwijtschelding van straf verleend en het meisje heeft vergunning verkregen om baar aanstaande de volge ide week uit de gevangenis te komen halen en hem naar het altaar te geleiden Aan het JSandehblad wordt uit Wiesbaden geseind De commissie van schuldeischers welke thans het Rbeinhotel bestuurt heeft Donderdag aan dr Mezger eene formeele opzegging gezonden Vermits geene schikking is tot stand gekomen zal dr Mezger aanstaanden Zaterdag het Rheinbotel verlaten tot 16 Aug de praktijk in zgne woning aldaar voortzetten en dan tot 15 Sept den vacantietgd in Nederland gaan doorbrengen In dat tijdsverloop denkt hg een besluit te nemen ten opzichte van de hem gedane aanbiedingen Het Kamerlid HalTmans schijnt geen termen genoeg te kannen vinden om zijne vreugde over den val van de meerderheid der Rechterzijde en der regeering lucht te geven Bg herhaling reedt heeft hij gejubeld en gejuicht over den uitslag der Juni verkiezingen en in het jongste nummer van zijn Fenlooach JFtekbl heft hij een nieuwen zegetoon aan en deelt hg mede het bericht van de ontalag indiening der miniiters met een hartgrondig nücMtaV te hebben ontvangen Daarna gaat hij voort Lieden die men gaarne heeft zien komen ziet men nooda heengaan Dit ligt in den aard der zaak Het dit ministerie is het echter anders Al heeft men het nog zoo gaarne zien komen men ziet het nog duizendmaal liever vertrekken Zoo weinig heeft het aan de hooggespannen verwachtingen beantwoord Wie had in 1888 toen wij zoo blij waren eindelijk eens een ministerie onzer ricbting te hebben gedacht dat wij in 1891 er naar zouden snakken van dit ons ministerie verlost te worden gierigheid prikkelden het vooruitzicht dezen leeuw in zijn hol te gaan opzoeken maakte mij oude man zelfii tamelijk opgewonden en ik besloot onmiddellijk dezen Feit uit te hooren Op een mooien dag stak ik de rivier over en ging het woud in Ik was echter niet alleen Ik had een gids medegenomen die wist waar ergens het huisje lag dat door Feit bewoond werd De gids schoof de omgevaHen braamstruiken weg raapte de takken op en waar de weg te ongebaand wai voor mijne wankelende schreden daar voelde ik mij plotseling door stevige en gespierde armen opgetild die mij als een kind over de ruwe plekken droegen Toen wij een oogenblik stilstonden om adem te scheppen zeide mijn gids Daar is de hut waar de man dien wij zoeken leeft eet en sloapt De woorden waren hem nog niet over de lippen of wij zagen een slordig gekleed man te voorschijn treden maar onmiddellijk weder in huis verdwijnen Markus Feit wil je eens wat hooren van je vriend Edward Urquhart riep ik Een oogenblik bleef alles doodstil on ik vreesde reeds dat mijn poging schipbreuk zou lijden Maar onmiddellijk daarna hoorde ik iets dat een gesmoordeu gil geleek en het hoofd met do verwarde haren vertoonde zich aan de deur eii ik hoorde duidelijk deze woorden Urqubart is mijn vriend niet Welnu antwoordde ik zonder aarzelen Wil jo dan eens wat hooren van je vijand want ik weet Ik niet Anders had ik toen niet gezegd dat ik er almachtig graag bij zou wezen wanneer de liberalen in de minderheid en de anti liberalen aan het roer kwamen Maar bij niemand kon het opkomen en dus ook niet bü mij dat onze lui het zoo naar zonden afleggen P Zoo lang ie wereU aat ia er geen regeering zoo rotkelooa te werk gaan Met voorbedachten rade heeft men zichzelven in den grond geboord De heer Haffmans zoo laat het Centrum op deze uitingen van een opgewonden gemoed volgen de heer Haffmans is behept met een bgzondere schrijfwijze Hij houdt van gekruide min of meer pikante uitdrukkingen woorden die bg anderen slechts in het dagelijksch gesprek passabel zijn vindt men niet zelden ouder zijn pen Zgn eigenaardig vernuft zijn sympathie voor gepeperde woorden pleiten verzachtende omstandigheden Men kan van den oude iets velen wat men van anderen niet dulden zou Evenwel alles heeft zijn grenzen ook de liefhebberij voor scherpe plastische taal En nu wil het ons voorkomen dat de heer Haffmans in het bovenstaande die grenzen wel een weinig heeft uit het oog verloren Dat men een Ministerie bestrijdt wanneer het nog staat in zijn volle kracht dat men het fel en zonder ophouden bestrijdt heeft allhans zin maar het was dunkt ons nobeler geweest wanneer de heer Haffmana zioh wat minder hard had betoond tegen het kabinet in den staat waarin het zich tbans bevindt In bet Tydtchrift v Gen geeft dr Seheltema Beduin een belangrgk overzicht over de physioko en intellectueele ontwikkeling der militieplichtigen van 1863 1889 voorafgegaan door een uittreksel dot wet op de nationale militie De grondslag van het venlag ia ontleend aan de 27 jaarverslagen van 1 Januari 1862 af loopende over bgna een millioen militieplichtigen De resultaten van het onderzoek zijn vervat in tal van tabellen met begeleidenden tekst die voor het geheele rg k te samen en voor elke provincie abonderlijk voor het 27 jarig tgdpork 1868 188 en voor drie negenjarige tijdperken 1863 71 1872 80 1881 89 aantoonen 1 de levenskracht der militieplichtigen d i de verhouding van hot aantal levondgeboren jongens tot dat der militieplichtigen die later by de inschrijving op de registers gebracht worden 1 de vruchtbaarheid der bevolking waaruit deze militieplichtigen warden geboren 8 de lichaamslengte der lotelingen 4 de liohaamsgebreken der lotelingen en 6 de intellectueelo ontwikkeling der ingedeeld manschappen ten opzichte van lozen en schrijven Belangrgk zgn de merkwaardigheden welke het onderzoek aan het licht bracht waarvoor wij naar he oorspronkelijk verslag en tabellen moeten verwijzen Onder meer bleek dat de lengtemaat der lotelingen het jaar na de inschrijving het 20ste jaar alleszins reden tot tevredenheid gaf en voortdurend verbeterde zoowel in het geheele rijk als in elke provincie afzonderlijk Waren 186S 1871 nog 10 27 pet der gemetenen onder de maat 1 65 dit cijfer daalde 1872 1880 tot 7 11 pet en 1881 1888 zelfs tot 4 48 pet terwijl de lotelingen van 1 70 M en daarboven stegen van 24 35 pet tot 26 48 en 32 56 pet De uitkomsten van vroegere nasporingen 1842 1861 hadden juist het tegendeel doen ver wachten Het onderzoek naar andere lichaamsge wat en ie zult er raar van opzien ook Zjjne woeste oogen schoten vuur Is hjj dood vroeg hij met zulk een gretigheid dat ik duidelijk merkte hoezeer hij hem haatte Neen zeide ik maar de dood strekt toch de hand naar hem uit Als men maar wat meer weet van zijn Vroeger leven en beter kan oordeelen over zijn karakter toen hij met Honora Dndleigh trouwde dan legt de wet hare ijzeren hand op hem ik kan iedereen verzekeren die hem gaarne zou zien boeten dat bij niet lang zal behoeven te wachten De deur ging nu geheel open en Markus Feit stond in zijne volle lengte voor mij Mag ik uw naam weten en voor wien u komt Feit sprak snel en eenigszins haperend maar zijne stem klonk niet ruw en men kon duidelijk zien dat hij door geboorte en opvoediiig een gentleman was Ik begon zelfs afgezien van mijn doel belang in hem te stellen Mijnheer Feit antwoordde ik mijn naam is Tamworth Ik ben uit Virginia en toevallig gewikkeld in eene zaak die u en den man betreft die volgens uw zeggen uw vijand is of was Ik kom in naam der gerechtigheid om de wet en de gerechtigheid te doen zegevieren vraag ik u rag uw vertrouwen te schenken en mij de bijzonderheden mede te deelen van uwen vroegeren omgang met Edward Urquhart opdat het verleden ons don sleutel tot het tegenwoordige geve Is u hiertoe bereid P ffordt vervolgd breken leverde veel minder sprekende uitkomsten Toch schijnt de toestond ook in dit opzicht verbeterd te zijn De kennis van lezen en schrijven nam belangrijk toe In 1846 1870 konden 18 6 pot der ingedeelde manschappen lezen noch sohrgven Dit cijfer daalde van 1872 1880 tot 12 6 pet en van 1881 1889 tot 9 2 pet De gunstigste verhouding leverde Noord Holland de ongunstigste Noord Brabant met 7 8 en 22 4 pet in 1863 1889 Drenthe ofschoon altijd nog boven het gemiddelde neemt een zeer exceptioneel standpunt in daor in tegenstelling met alle andere in deze provincie de toestand ongunstiger werd Men schrijft aan de Haagsche Ct Ik las in uw blad van heden dat van 10 Juni tot 19 Juli dezes jaars te Scheveningon zijn aangekomen 8458 badgastou tegen 7414 in 1890 Ik weet niet of men zich moet bedroeven dat men t durft wagen zulke OfBcieele leugens aan de couranten op te geven tegen beter weten in dan wel of men moet lachen om de kruiperigheid van hem die de opgaaf deed voor den grooten heer wiens glorie daardoor natuurlijk moet worden verhoogd Wat is de waarheid P Van 1 Januari tot 19 Juli zijn in Den Haag en Scheveniagen te zameu mogelijk in alle hotels en in laatstgenoemde plaats ook bij particulieren gelogeerd geweest 8458 personen waaronder dan nog begrepuu zijn alle bedienden en ook allen die al is het maar één nacht binnen de gemeente vertoefden Zoo is het Ik zou trouwens wel eens willen zien en weten Woar men te Scheveningen usschan 10 Juni en 19 Juli 8458 personen groot en klein want de zuigelingen en andere kinderen zijn er ook al bij onder dak zou brengen En van een kamp in de duinen heb ik nog niets gehoord Moest men zich niet schamen zulken onzin te durven opgeven al gaat dat dan ook op hoog bevel van het Duitsche sub hostuur van de residentie en Scheveningen Tiet hoogste getal vreemdelingen dat Scheveningen ooit teiocht van 1 Januari tot het sluiten van het seizoen kunt ge vinden in het Gemeenteverslag over 1890 Het was verleden jaar niet 7414 in 40 dagen maar 6609 met 728 dienstboden in het geheele seizoen Alweer een slaobtolfor van het spel Zondag avond meldde zich bij een poli tie bureau te Brussel eei keurig gekleed heer aan en verzocht wat eten Hij verklaai e de laatste to zgn vau een dettig Araerikaansoh geslacht en in een jaar tijds zijn geheele vermogen van ƒ 450 000 verspeeld te hebben Het £ erl Tageblalt schrijfl In de Markthallen van Berlijn liepen voortdurend bleeke kinderen rond bedelend om een aardappel Worden tegen het einde der markt manden en korven omgekeerd dan begint een wilde jacht naar lederen aardappel knol peul of wat het ook zg dat dan te Tootschijn komt Niet alleen kinderen maar ook volwassenen vechten letterlijk om den buit Wat andera wordt weggesmeten zelfs kleine stukjes been die in den slagershoek op den grond liggen alles wordt gretig verzameld Dezer dagen werd oen klein meisje in de Hal der Andreasslraat betrapt op diefstal van drie aardappelen De bestolen koopvrouw vraagt Hebjezoo n honger ja we hebben thuis niets te eten Wat is je vader Wever En wat doet je moeder Franjes draaien aon doeken En met je hoeveloin thuis Nog vier zusjes Houd dan je schort op en zooveel aardappelen als daarin konden schudde ons vrouwtje er in Als de toestand in t hart van den zomer zoo is hou zal de winter dan zgn vraagt het blad AD VERTE NTI N Voor de Vele blgken van deelneming ondervonden bg het overlgden van mgn geliefden Broeder den Zeer Eerwaarde Heer HENRICUS SCHLüTER betuig ik mijnen hartelgken dank Wed A QUANT g b SCHLÜTÏR Mgn hartelgken dank aan allen die mg dezer dagen hunne belangstelliag betoonden C G VAN DBE POST Gouda 25 Juli 1891 De ondergeteekende betnigt bg deze z nea hartelgken dank aan al degenen die zoovele blgken van vertrouwen en belangstelling hebbeu gegeren bg zgne herbenoeming als Lid van den Gemeenteraad alhier G STRAVER Gouda 22 Jali 1891 Brkentelgk voor de vele bewgzen van belangstelling my dezer dagen betoond betuig ik mjjn hartelgken dank D G VAN VREUMINGEN Gouda 25 Jnli 1891 H Mgn weigemeenden dank aan allen voor de vele blgken van belangstelling ontvangen bg mgne herbenoeming als Lid van den Gemeenteraad H JAGER Gouda 25 JnU 1891 Ondergeteekenden maken aan hunne Stadgenooten en Beganstigers bekend dat zjj met hanne zindelgke welingerichte Poffertjes en geplaatst zgn de Ie en 2e van af de Korte Tiendeweg hopende dezelfde gunst te mogen genieten evenals vorige jaren daar zg znllen zorg dragen voor lekkere Poftertjes en Wafels terwgl hun goede naam daarvan bekend is Wed J C SIBBES G SIBBES Besteliingen lyorden ten spoedigste aan huis bezorgd MAANDAG 27 JULI a st van een nieuwe SLIJTEKU met VERGUNNING J V WULTXIJB hoek Boutmansgracht MARRT ONTVA II Fijn A 69 Scllouwlurg Van LIEB standplaats GROOTE MARKT HoUandsch Tooneelgezelschap van het Grand Theatre te Amsterdam Directie A van LIER WOENSDAG 29 JULI 1891 Onherroepelijk slechts één OPVOERING van De Poppenfee Phantastisch Ballet divertissement in 1 Bedrgf flV Groot succes in geheel Dnitschland en Nederland Wt Schitterend gemonteerd en met prachtige Electrisohe Terlichting Voorafgegaan door VAN MEPPEL s AVONTUREN te Water en te Land Sensatie BIgspel met Zang Qaodlibets enz in 4 Bedrgven n Met den grootsten bgval te Am1 sterdam Rotterdam Dordrecht en Leeuwarden opgevoerd Aanvang 8 uur Prgzen der Plaatsen Ie Rang ƒ 1 25 2e Rang 90 ets 3e Rang 60 Cts 4e Rang 30 Cta 10 Abonnementskaarten ƒ 10 Plaatsen zgn op de speeldagen van af s morgens 10 nnr a 10 Cts extra per plaats te bespreken Inlandsche BRANDEWIJN Fransche Barcelona CITROEN LIMONADE FRAMBOZEN M J DE GBAAF eOOGE GOUWE 255